You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 2. januar 2018 kl. 08:30

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/61566
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget skal på dagens møde vælge formand.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der vælges formand.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-01-2018
Lone Vase Langballe blev valgt som formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til § 22, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand.
 
Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i henhold til § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.
 
Valget af udvalgsformand ledes af det udvalgsmedlem, der har længst anciennitet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/61566
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget skal på dagens møde vælge næstformand.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der vælges næstformand.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-01-2018
Eva Pinnerup blev valgt som næstformand for Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Efter § 22 i Lov om kommunernes styrelse kan der vælges en næstformand for udvalget.
 
Valget sker efter bestemmelsen om flertalsvalg i Lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1.
 
Valget ledes af den nyvalgte formand.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udpegningen gælder for byrådsperioden, medmindre udvalget efterfølgende træffer anden beslutning.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/61579
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget skal på dagens møde fastlægge sin forretningsorden for udvalgets funktionsperiode.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udkast til forretningsorden for udvalget godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-01-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til forretningsorden for udvalget.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget anbefalede, at det tilstræbes, at dagsordener til møderne som udgangspunkt fremsendes 6 dage før møderne, dog senest fire hverdage før møderne.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget anbefalede, at næstformandens rolle afklares.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3 fremgår det, at udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen selv fastlægger deres forretningsorden.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til forretningsorden for Ældre- og Aktivitetsudvalget (bilag 1). Heri beskrives blandt andet forhold vedrørende:
  • Ældre- og Aktivitetsudvalgets mødevirksomhed
  • Beslutninger og beslutningsprotokol
  • Delegation
  • Habilitet
Udkastet er baseret på den skabelon for udvalgenes forretningsordener, som også blev anvendt i den foregående byrådsperiode.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/61588
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget skal på dagens møde fastlægge mødeplan for 2018.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at ønsker til temamøder og institutionsbesøg i 2018 drøftes,
 
2. at hyppigheden og placering af tidspunkter for fællesmøder med råd, MED-udvalg og faglige organisationer drøftes, og
 
3. at mødeplan for 2018 fastlægges.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-01-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte udkast til mødeplan med en bemærkning om, at møderne i Ældre- og Aktivitetsudvalget flyttes til kl. 17.00 de tre dage i 2018, hvor der er mødesammenfald med møder i Regionsrådet.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at møderne i 2018 afvikles på institutioner og indledes eller afsluttes med temadrøftelser. Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om at besøge bl.a. Madservice, Hjælpemiddelservice, demensenheden, omsorgscentre, dagcentre og hjemmepleje. Der var endvidere et ønske om fællesmøder med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede:
· at afvikle halvårlige fællesmøder med JV-FællesMED og de faglige organisationer sammen med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav endvidere et ønske om et årligt fællesmøde med Handicaprådet sammen med Social- og Sundhedsudvalget.
 
· at afholde halvårlige fællesmøder med Ældrerådet.
· at afholde halvårlige fællesmøder med brugerpårørenderåd, idet mødet i foråret har karakter af temamøde.
 
Fællesmøderne kan med fordel have en varighed af 1 ½ time, idet forvaltningen udarbejder udkast til mødeplan for fællesmøder.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådssekretariatet har udarbejdet et forslag til mødeplan for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg i 2018, jf. bilag nr. 1. Forslaget har været behandlet på byrådets konstituerende møde 13. december 2017, og er efterfølgende fremsendt til udvalgene med henblik på fastlæggelse af mødeplan for disse.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forslaget til mødeplan er der taget hensyn til personsammenfaldene i de forskellige
udvalg.
 
I forslaget er møder i Ældre- og Aktivitetsudvalget placeret tirsdage med start kl. 8.30. Der er berammet 11 møder i 2018:
 
Tirsdag den 2. januar 
Tirsdag den 23. januar (foreslås ændret til fredag den 26. januar kl. 10.00)
Tirsdag den 27. februar
Tirsdag den 20. marts 
Tirsdag den 24. april 
Tirsdag den 29. maj 
Tirsdag den 19. juni 
Tirsdag den 14. august 
Tirsdag den 18. september 
Tirsdag den 30. oktober 
Tirsdag den 27. november 
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til mødeplan 2018 for Ældre- og Aktivitetsudvalget (bilag 2), der ud over de ordinære møder indeholder forslag til placering af temamøder/besigtigelser, møder med råd og nævn på udvalgets fagområder, samt konferencer, hvor mødedato er kendt på nuværende tidspunkt.
 
Mødeplanen vil blive tilrettet løbende i forbindelse med ordinære udvalgsmøder i det omfang, det er ønskeligt og nødvendigt
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/61584
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalgets arbejdsform drøftes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-01-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede udvalgets arbejdsform.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget var enige om, at borgerhenvendelser som udgangspunkt altid videresendes til forvaltningen med henblik på besvarelse af samme.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede at genoptage drøftelserne af udvalgets arbejdsform i forlængelse af byrådets seminar i januar 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forbindelse med konstitueringen af Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter udvalget den fremtidige arbejdsform med henblik på at sikre en fælles forståelse heraf og dermed de mest hensigtsmæssige rammer for det fremtidige arbejde.
 
Et notat til brug for drøftelsen af samarbejdsform er vedlagt som bilag 1. Heri beskrives blandt andet forslag til rollefordeling mellem henholdsvis politisk og administrativt niveau og udvalgsformand og –medlemmer.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/61593
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-01-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I § 19 i Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune er fastlagt, hvilke områder, som Ældre- og Aktivitetsudvalget skal beskæftige sig med. På dagens møde gives en overordnet introduktion til forvaltningen og udvalgets arbejdsområder.
 
På de efterfølgende møder i udvalget gives en grundigere introduktion til de enkelte forvaltnings- og driftsområder, herunder de økonomiske rammer som er fastlagt i Viborg Kommunes budget for 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/62765
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-01-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.