You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. februar 2018 kl. 08:30

Mødested Plejecenter Toftegården
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/5446
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget afholder dagens møde på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården.
 
Mødet indledes med, at centerleder Anni Søby Rasmussen præsenterer Pleje- og Omsorgscenter Toftegården, herunder Neurorehabilitering Toftegården.  
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen om Pleje- og Omsorgscenter Toftegården, herunder Neurorehabilitering Toftegården tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om Pleje- og Omsorgscenter Toftegården, herunder Neurorehabilitering Toftegården til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Intet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/896
Resume
På dagens møde drøfter udvalget temaer og indsatser, som udvalgets medlemmer finder vigtige at sætte fokus på i udvalgets funktionsperiode.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at temaer som udvalget særligt ønsker belyst og behandlet i funktionsperioden drøftes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede at udsætte temadrøftelsen til mødet den 20. marts 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I Styrelsesvedtægten for Viborg Kommune § 19 fremgår udvalgets ansvarsområder. Disse omfatter forvaltningsområderne under omsorgschefen (hjemmepleje og hverdagsrehabilitering, pleje- og omsorgscentre, demensområdet, hjælpemiddelområdet, omsorgstandplejen og visitationen til tilbud inden for området) samt dele af forvaltningsområderne under sundhedschefen (kommunal madservice, aktivitet og udvikling).
 
Hertil kommer ansvar for samarbejde med eksterne aktører på udvalgets område.
 
Det fremgår endvidere, at udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med - og i henhold til kommissorium og tidsplan godkendt af - Økonomi- og Erhvervsudvalget
samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.
 
På dagens møde drøfter udvalget hvilke temaer og indsatsområder, udvalget særligt ønsker belyst og behandlet i funktionsperioden. Drøftelsen tager afsæt i udvalgsmedlemmernes visioner og pejlemærker for arbejdet, konstitueringsaftalen samt udvalgets politiske råderum.
 
Der er i forbindelse med udvalgsarbejdet mulighed for at arrangere en studietur, hvor et eller flere temaer kan belyses med udgangspunkt i erfaringer fra ind- eller udland. Emnet for en eventuel studietur kan være en del af drøftelsen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 12/63197
Resume
Der blev ultimo 2017 gennemført en licitation for etape 1 af renoveringen og ombygningen af Sjørup Ældrecenter. Licitationen viste et resultat, som oversteg projektsummen, som angivet i skema A.
 
Overskridelsen kan finansieres ved dels en forhandling mellem Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og de tilbudsgivende entreprenører dels ved en udnyttelse af rammebeløbet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
Scenarie 1:
 
1. at renoveringen af Sjørup Ældrecenter fortsætter i overensstemmelse med det nuværende projekt,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019 til kontoen ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”,
 
3. at udgiften på 450.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb i 2019 der er afsat til ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”, i det der ikke genetableres faciliteter til Aktivitetscenter. ”Indarbejdes i budgetlægningen for 2019-2022”, og
 
4. at byrådet i forbindelse med behandlingen af Skema B for opførelse af 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter, godkender en forhøjelse af grundkapitallånet med 71.000 kr. til 1.771.000 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen.
 
Eller
 
Scenarie 2
 
5. at der udarbejdes et nyt projekt for renoveringen af Sjørup Ældrecenter og tidsplanen hermed udskydes med et år.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
Scenarie 1:
 
1. at renoveringen af Sjørup Ældrecenter fortsætter i overensstemmelse med det nuværende projekt,
 
2. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 450.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019 til kontoen ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”,
 
3. at udgiften på 450.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb i 2019 der er afsat til ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”, i det der ikke genetableres faciliteter til Aktivitetscenter. ”Indarbejdes i budgetlægningen for 2019-2022”, og
 
4. at byrådet i forbindelse med behandlingen af Skema B for opførelse af 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter, godkender en forhøjelse af grundkapitallånet med 71.000 kr. til 1.771.000 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen.
Sagsfremstilling
Historik
Det fremgår af Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 24. november 2015 (sag nr. 9), at der i forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev afsat midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter.
 
I forlængelse af budgetforliget var der et politisk ønske om at igangsætte den samlede renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i 2016 og 2017 i overensstemmelse med det ønske, Ældre- og Sundhedsudvalget rejste ved budgetlægningen for 2016-2019.
 
På et møde mellem gruppeformændene den 12. februar 2016 blev partierne bag budgetforlig 2016-2019 derfor enige om en tillægsaftale. Med tillægsaftalen er der afsat midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i overensstemmelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af 3. marts 2015 (sag nr. 3).
 
Byrådet gav den 30. august 2017 (sag nr. 12) tilsagn til opførelse af 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter i Sjørup, Skema A.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har løbende været i dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter om mulighederne for at realisere det eksisterende projekt.
 
Beskrivelse
Der blev ultimo 2017 gennemført en licitation for etape 1 af renoveringen og ombygningen af Sjørup Ældrecenter. Licitationen viste, at tilbudssummen fra entreprenørerne lå 13 % over det forudsatte beløb, som angivet i Skema A – behandlet på byrådsmøde den 30. august 2017 (sag nr.12).
 
I skema A er medregnet et rammebeløb på 22.667 kr./m², som ligger lige under rammebeløbet for 2016 niveau. Der er mulighed for i forbindelse med Skema B at hæve rammebeløbet til 2018 niveau på 23.610 kr./m², hvilket vil betyde, at udgifterne til grundkapitallån vil stige med 71.000 kr. De 71.000 til grundkapitallån indgår i Skema B sagen og vil fremgå af denne sag. Servicearealerne bliver på baggrund af licitationsresultatet 450.000 kr. dyrere. Udgiften foreslås finansieret ved anvendelse af de sparede anlægsudgifter til aktivitetscenteret der ikke genetableres jf. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af den 8. august 2018 (sag nr. 3)
En udnyttelse af rammebeløbet vil betyde, at byggeriet kan gennemføres, hvis Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg kan forhandle en reduktion af udgifterne til projektet med 4 % med de tilbudsgivende entreprenører, hvilket boligselskabet har bekræftet er muligt.
Årsagen til licitationsresultatet skyldes, at det nuværende projekt på Sjørup Ældrecenter blev formgivet helt tilbage i 2012 under hensyntagen til den afsatte projektsum og byggeomkostninger på daværende tidspunkt. Byggeomkostningerne er imidlertid steget i den mellemliggende periode, hvor man har afventet sagsbehandlingen. Sagsforløbet har været præget af, at projektet i Sjørup har omfattet en helhedsplan for området samt krævet Landsbyggefondens inddragelse og godkendelse fra Trafik Bygge og Boligstyrelsen. Styrelsens godkendelse af projektet forelå først den 19. maj 2017, hvorefter projektet kunne igangsættes.
 
Alternativer
Et alternativ er at finde en besparelse på byggeomkostningerne på 13 % af projektsummen for det nuværende projekt. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har imidlertid vurderet, at det ikke er muligt at realisere det nuværende projekt med en besparelse i den størrelsesorden. Derfor vil der skulle udarbejdes et nyt og revideret projekt for renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter, såfremt det nuværende projekt ikke gennemføres ved at nedbringe byggeomkostningerne med 4 % og fremskrive rammebeløbet til 2018-niveau.
 
Tidsperspektiv
Såfremt det ikke er muligt at realisere det nuværende projekt, må der påregnes en forlængelse af tidsplanen på op til 12 måneder i forbindelse med udarbejdelsen af et revideret projekt.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Da licitationsresultatet forelå indledte Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg en forhandling med de tilbudsgivende entreprenører, og byggeomkostningerne til det nuværende projekt er nu nedbragt med 4 %. Der er imidlertid et restbeløb, som skal finansieres ad anden vej for at det nuværende projekt, kan realiseres.
 
Restbeløbet kan finansieres ved at rammebeløbet fremskrives til 2018-niveau svarende til 23.610 kr. pr. m2 for boliger. Fremskrivningen kan ske i forbindelse med ansøgning om skema B. Forvaltningen bemærker, at rammebeløbet til boliger var på 23.220 kr. pr. m2 ved tilsagn om skema A.
 
Licitationsresultatet betyder, at Viborg Kommunes udgift til køb af servicearealet stiger med 450.000 kr. Dertil kommer at Viborg Kommunes udgift til grundkapitallån stiger med 71.000 kr. jf. skema B sagen. I alt svarer det til en øget kommunal udgift på 521.000 kr.
 
Skema B sagen behandles umiddelbart efter denne sag i så fald Ældre- og Aktivitetsudvalget beslutter at indstille scenarie 1 til byrådet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/3097
Resume
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger om byrådets godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri, skema B til opførelse af 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter i Sjørup, samt godkendelse af huslejen for første driftsår.
 
Tidligere på dagens møde er sagen ”Frigivelse af midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (bevillingssag)” blevet behandlet. Det er en forudsætning for behandling af nærværende sag, at der er blevet bevilget midler til renovering af Sjørup ældrecenter.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anskaffelsessummen på 17.708.000 kr. til opførelse af 10 almene ældreboliger i afdeling 925, beliggende Blichersvænge i Sjørup, (skema B) godkendes,
 
2. at anskaffelsessummen på 2.998.000 kr. inkl. moms til etablering af servicearealer i afdeling 826 godkendes,
 
3. at det forøget kommunale grundkapitallån på 71.000 kr. svarende til 10 % af den forøget anskaffelsessum godkendes,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 71.000 kr. til grundkapitallån med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at udgiften på 71.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på ”Investeringsoversigten for 2018 til projektets etape 2”,
 
6. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 1.171 kr./m² for første driftsår,
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anskaffelsessummen på 17.708.000 kr. til opførelse af 10 almene ældreboliger i afdeling 925, beliggende Blichersvænge i Sjørup, (skema B) godkendes,
 
2. at anskaffelsessummen på 2.998.000 kr. inkl. moms til etablering af servicearealer i afdeling 826 godkendes,
 
3. at det forøget kommunale grundkapitallån på 71.000 kr. svarende til 10 % af den forøget anskaffelsessum godkendes,
 
4. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 71.000 kr. til grundkapitallån med rådighedsbeløb i 2018,
 
5. at udgiften på 71.000 kr. i 2018 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på ”Investeringsoversigten for 2018 til projektets etape 2”,
 
6. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 1.171 kr./m² for første driftsår.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 30. august 2017 (sag nr. 10) 6 grundhandler, for at skabe sammenhængende grundareal for såvel boligselskabets boligafdeling som for Viborg Kommunes arealer.
 
På samme møde godkendte byrådet (sag nr. 12) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 925 og 826, om tilsagn (skema A) til opførelse af 10 almene ældreboliger med serviceareal, beliggende på Blichersvænge i Sjørup med en anslået anskaffelsessum på henholdsvis 17.000.000 kr. og 2.435.000 kr.
 
Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 1.700.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.
 
Endvidere godkendte byrådet, at servicearealerne efter opførelsen sælges til Viborg Kommune.
 
Inddragelse og høring
Job & Velfærd har været inddraget både i planlægningen- og udformningen af projektet.
 
Beskrivelse
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg søger på vegne af afdeling 925 (ældreboliger) og afdeling 826 (servicearealer) om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 17.708.000 kr. til at opføre 10 ældreboliger med tilhørende servicearealer. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Afdeling 925 og 826 opføres i et plan med leve-bo miljø centralt placeret i bygningen. Bebyggelsen opføres med betonelementer og gule teglsten som facade. Vinduer og døre er med aluminium udvendig og træ indvendig. Bebyggelsen får fladt tag af tagpap. Tegningsmaterialet fremgår af bilag nr. 2.
 
Der bliver opført 10 stk. 2-værelsers boliger, i alt 750 m². Der bliver etableret depotrum på ca. ½ m² i hver lejlighed. Depotrummene indgår dermed i boligarealet og i huslejen.
 
Servicearealet er på 127 m², og opføres i forlængelse af boligerne på den nordlige side af byggeriet.
 
Anskaffelsessum og finansiering
Projektet har været udbudt i begrænset fagentreprise, hvor de økonomiske mest fordelagtige bud blev valgt.
 
En forudsætning for at godkende anskaffelsessummen er, at denne ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger, som beregnes til: 750 m² x 23.610 kr./m² = 17.708.000 kr.
 
Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B forhøjet med 708.000 kr. (fra 17.000.000 kr. til 17.708.000 kr.), og holder sig netop på maksimumsbeløbet på 17.708.000 kr. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3.
 
Det kommunale grundkapitallån udgør 1.771.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 17.708.000 kr. Grundkapitallånet er på grund af den højere anskaffelsessum fra skema A til skema B forhøjet med 71.000 kr. (1.771.000 kr. – 1.700.000 kr.).
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
 
2 %
beboerindskud
354.000 kr.
10 %
kommunal grundkapital
1.771.000 kr.
88 %
realkreditlån
15.583.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
17.708.000 kr.
 
Kommunale servicearealer
Når byggeriet er afsluttet i 2019 sælger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg servicearealerne til Viborg Kommune for anlægssummen (inkl. grundudgifter).
 
Anskaffelsessummen for servicearealerne er 2.998.000 kr. inkl. moms, og er fra skema A til skema B forhøjet med 563.000 kr. inkl. moms (fra 2.435.000 kr. til 2.998.000 kr.) og finansieres fuldt ud af kommunen, dog med fradrag af moms.
 
Staten giver et servicearealtilskud på 40.000. kr./bolig. Tilskuddet udgør 400.000 kr. (10 x 40.000 kr.), som bliver udbetalt til Viborg Kommune, når skema C, byggeregnskabet er godkendt.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 86,93 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 13.546.000 kr. (86,93 % af 15.583.000 kr.)
 
Ejerforhold til grunden
I henhold til støttebekendtgørelsen § 22 er det en forudsætning for påbegyndelse af byggeriet, at afdelingen har tinglyst endeligt skøde på grunden.
 
Husleje
Den gennemsnitlig årlig nettoleje for boligerne er fra skema A til skema B steget med 27 kr./m² fra 1.144 kr./m² til 1.171 kr./m². Huslejen udgør 7.319 kr./måned.
 
Øvrige oplysninger om projektet
Støttebekendtgørelsens krav og forvaltningens bemærkninger hertil samt huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 4.
 
Skema C
Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg forventer, at byggeriet er færdigt i foråret 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune har anvisningsretten til boligerne, hvilket medfører, at kommunen også hæfter for eventuel tomgangsleje og garanterer for istandsættelse ved fraflytning.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Projektet er placeret i landzone og der er meddelt landzonetilladelse til projektet.

Bilag

Sagsid.: 18/7061
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de fem midlertidige pladser på Syrenvej nedlægges som almene boliger og omdannes til et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107, og
 
2. at der gives en driftsbevilling (udgift) på 1.500.000 kr. til kontoen ”Omdannelse af Syrenvej” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
3. at udgiften på. 1.500.000 kr. i 2018 midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, og
 
4. at nettobevillingen på politikområdet ”Ældreområdet” i den kommende budgetlægning nedsættes med årligt 329.000 kr. fra og med 2019.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de fem midlertidige pladser på Syrenvej nedlægges som almene boliger og omdannes til et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107, og
 
2. at der gives en driftsbevilling (udgift) på 1.500.000 kr. til kontoen ”Omdannelse af Syrenvej” med rådighedsbeløb i 2018, og
 
3. at udgiften på. 1.500.000 kr. i 2018 midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, og
 
4. at nettobevillingen på politikområdet ”Ældreområdet” i den kommende budgetlægning nedsættes med årligt 329.000 kr. fra og med 2019.
Sagsfremstilling
Historik
På udvalgsmødet den 19. juni 2012 (Sag nr. 6) godkendte Socialudvalget blandt andet etablering af fem midlertidige neurorehabiliteringspladser (Syrenvej) på Neurorehabilitering Toftegården.
 
Tilsynsforpligtelsen for tilbuddet hører under Socialtilsyn Midt. De fem midlertidige pladser på Syrenvej er godkendt af tilsynet den 19. december 2015 som et tilbud efter servicelovens §85. Tilsynet undersøgte og godkendte i den forbindelse oprettelse af de midlertidige pladser til genoptræning i henhold til almenboliglovens §56. I denne ordning betaler kommunen huslejen for en almen ældrebolig og stiller den til rådighed for borgere med behov for en midlertidig aflastnings- og genoptræningsbolig.
 
I forbindelse med tilsyn i juni 2017 oplyste Socialtilsynet nu, at man har fået ny viden på grund af det fokus, der har været omkring anvendelsesområdet for almene boliger. Socialtilsynet vurderede derfor, at det midlertidige tilbud på Syrenvej reelt er et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.
 
Da det er i strid med almenboligloven at anvende almene ældreboliger som botilbud efter serviceloven, vurderede Socialtilsynet derfor, at det ikke er muligt at drive det midlertidige tilbud på Syrenvej som et midlertidigt aflastnings- og genoptræningstilbud efter almenboliglovens §56. Tilsynet har henstillet, at de midlertidige boliger omdannes til et botilbud efter servicelovens §107. Dette blev det daværende Ældre- og Sundhedsudvalget orienteret om på sit møde den 31. oktober 2017 (sag nr. 7).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har siden sommeren 2017 været i løbende dialog med Socialtilsyn Midt om løsninger på, hvordan ovennævnte fem midlertidige pladser på Syrenvej kan omdannes til et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.
 
Sideløbende har forvaltningen undersøgt de økonomiske konsekvenser ved en sådan omdannelse, da nedlæggelse af almene boliger medfører ophør af den støtte, de er opført med. Dermed skal restgælden på eventuelle lån til opførelse af boligerne indfries.
 
Indfrielsen af restgælden medfører en merudgift i 2018 på ca. 1,5 mio. kr. Omdannelsen medfører samtidig et årligt mindreforbrug på 329.000 kr. Det skyldes fritagelse for afdrag på lån og reduceret administration af boligerne.
 
En omdannelse til et §107-tilbud medfører ingen konsekvenser for borgerne eller ændringer i tilbuddet for de midlertidige neurorehabiliteringspladser.
 
Dagtilbudspladser på Valmuevej
Socialtilsynet har ligeledes godkendt 15 dagtilbudspladser på Neurorehabilitering Toftegården (Valmuevej). Dagtilbuddet er etableret som aflastning efter servicelovens §84. Da aflastning efter §84 falder uden for Socialtilsynets tilsynskompetence, vil forvaltningen anmode tilsynet om, at de 15 dagtilbudpladser skal udskilles fra godkendelsen af Neurorehabilitering Toftegården. Dagtilbudspladserne anvendes af borgere, som bor i Viborg Kommune. En udskillelse af pladserne fra godkendelsen af Neurorehabilitering Toftegården medfører ingen konsekvenser for borgerne.
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Nedlæggelse af de midlertidige pladser på Syrenvej som almene ældreboliger og omdannelse af pladserne til et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107, herunder Socialtilsynets godkendelse af det ændrede lovgrundlag for tilbuddet, forventes at være gennemført senest 1. oktober 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er restgæld til KommuneKredit på ca. 1,5 mio. kr. Udgiften til indfrielsen afhænger af den aktuelle kurs på de bagvedliggende obligationer - men forventes at være 1,5 mio. kr.
 
Den samlede årlige driftsbesparelse ved fritagelse for afdrag på lån og reduceret administration af boligerne er opgjort til 329.000 kr. Det foreslås, at udgiften i 2018 til indfrielse af lån finansieres ved udlæg i kassebeholdningen og tilbagebetales ved, at driftsbudgettet nedsættes med årligt 329.000 kr. i 2019 og frem.
 
Hvis dette godkendes, bliver tilbagebetalingstiden 4,6 år.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/3419
Resume
Med åbningen af Plejecenter Banebo øges Viborg Kommunes plejeboligkapacitet med 100 pladser pr. 1. august 2018. Derudover er der udvidet med 28 plejeboliger på friplejebolig området i Viborg Kommune siden beslutningen omkring etableringen af Banebo blev taget. Samlet set overstiger plejeboligkapaciteten det samlede behov for plejeboliger i Viborg kommune, indenfor en årrække jævnfør den tidligere fremlagte analyse af plejeboligkapaciteten.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med de beskrevne scenarier.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med de beskrevne scenarier.
 
Ældre og Aktivitetsudvalget udtrykte bekymring for den eksisterende kapacitetsudfordring og tilkendegav et ønske om, at forvaltningen arbejder videre med at afdække supplerende scenarier for flytning af pleje- og omsorgspladser med henblik på en snarlig præsentation af disse for udvalget.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav endvidere et ønske om at forvaltningen uddyber vurderingen af, hvorfor følgende scenarier for finansiering er blevet forkastet.
 • Scenarie A: Lukning af to mindre plejecentre – Møllehuset og Skovgården
 • Scenarie B: Ommærkning af plejeboliger i Banebo til almene familieboliger
 • Scenarie C: Lukning af Klostertoften.
Sagsfremstilling
Historik
Det tidligere Ældre- og Sundhedsudvalg har løbende drøftet anvendelsen og finansieringen af det nye plejecenter Banebo senest den 20. juni 2017 (sag nr. 6). I forbindelse med budgetforliget i 2018 blev følgende aftalt ”I starten af 2018 iværksættes arbejdet med en strategi for udnyttelse af kapaciteten på Banebo, så den mulige overkapacitet ikke medfører lukninger af plejehjemspladser uden for Viborg by, og sådan, at eventuelle tomgangshuslejer undgås, når plejehjemmet står færdigt.”
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune og Boligselskabet Sct. Jørgen er i færd med at færdiggøre det nye plejecenter Banebo. Centeret åbnes efter planen 1. august 2018.
 
Med åbningen af Banebo får de kommende beboere en tidssvarende plejebolig, som i høj grad gør beboerne i stand til at fortsætte et selvstændigt og værdigt liv, samtidig med at personalet får gode arbejdsforhold i rammer, som også muliggør en effektiv drift.
 
Ventelisten til Banebo blev åbnet 1. januar 2018, og der er aktuelt 7 beboere på venteliste. Forvaltningen er i samarbejde med boligselskabet og en repræsentant fra Ældrerådet i gang med at lave en handlingsplan for branding, åbent hus dage og andre events frem til åbningen af plejecenteret.
 
Ventelisten til plejeboliger i Viborg Kommune er aktuelt på 51 personer, heraf søger 31 personer (pr. uge 6 2018) bredt og kan således være i målgruppen for Banebo. Der henvises til vedhæftede bilag.
 
Udnyttelse af kapacitet på Banebo 2018 - 2019
Det forventes på denne baggrund, at Banebo i løbet af 2018 har 40-50 beboere. 
 
Med dette estimat og med udgangspunkt i den samlede plejeboligkapacitet, vil kommunen i en periode få udgifter til tomgangsleje på Banebo - og på kommunens øvrige plejecentre.
 
Lejen for en plejebolig på Banebo ligger på ca. 6.600 kr. om måneden. Udgiften til tomgangsleje på Banebo og driftsomkostningerne på centeret forventes i 2018 at kunne rummes inden for det afsatte budget. Driften vil løbende blive tilpasset antallet af beboere på plejecenteret. Det forventes, at Banebo gradvist bliver fyldt op i løbet af 2019, men der vil fortsat være udgifter til tomgangsleje i 2019 – anslået til en udgift på 4-5 mio. kr.
 
Udnyttelse af kapacitet på Banebo fra 2020 -?
Udvidelsen af Banebo fra 70 til 100 pladser og åbningen af en række nye friplejehjemspladser (bl.a. Frederiks Friplejehjem med 24 pladser) betyder, at kommunens samlede plejeboligkapacitet er for stor til den nuværende efterspørgsel og økonomi.
 
På møde i Ældre- og Sundhedsudvalg den 9. december 2016 (sag nr. 1) blev der fremlagt en samlet kapacitets- og behovsanalyse for plejeboliger i Viborg Kommune. På efterfølgende møder den 25. april 2017 (sag nr. 6) og den 20. juni 2017 (sag nr. 6) blev finansieringen af de nye pladser på Banebo drøftet. Udvalget blev i den forbindelse præsenteret for tre scenarier for finansieringen:
 • Scenarie A: Lukning af to mindre plejecentre – Møllehuset og Skovgården.
 • Scenarie B: Ommærkning af plejeboliger i Banebo til almene familieboliger.
 • Scenarie C: Lukning af Klostertoften.
Afdækningen af scenarierne og de deraf følgende drøftelser med boligselskaberne viste:
 • at scenarie A ikke var realiserbart
 • at scenarie B ikke var realiserbart på kort sigt, og
 • at scenarie C ikke var attraktivt pga. tekniske og økonomiske udfordringer.
 
Undervejs i dialogen med boligselskaberne fremkom et alternativt scenarie, som omhandlede etablering af et samlet rehabiliteringscenter på plejecenter Banebo. Forvaltningen vurderer fortsat at dette forslag ikke kan realiseres uden en større ombygning og tilretning af Banebo. Scenariet beskrives nærmere i bilag 2 fra mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20. juni 2017 (sag nr. 6).
 
Forvaltningen peger derfor på følgende to scenarier som henholdsvis sigter på at anvende og reducere plejeboligkapaciteten på Banebo.
 
Scenarie 1: Lukning af Plejecenter Overlundgården 
Plejecenter Overlundgården har 45 pladser. Der er tale om en gammel bygning med lejligheder, som er små og med mindre gode arbejdsforhold. Indretningen af centeret svarer ikke til behovene og ønskerne i dag. Lukningen kan dermed ses som et led i en generel opdatering af plejeboligmassen.
 
Dele af centeret er ejet af Boligselskabet Viborg og forvaltningen har været i en indledende dialog med boligselskabet om scenariet. Boligselskabet er ikke afvisende over for scenariet, men der er behov for en grundig analyse af bl.a. låneforhold, jura og mulighederne for efterfølgende anvendelse, før der kan indgås en videre dialog omkring scenariet.
 
Viborg Kommune ejer servicearealerne på Overlundgården, og det skal derfor afklares, hvad der skal ske med disse arealer og hvad de økonomiske konsekvenser heraf bliver. Driftsudgifterne vedrørende Overlundgården beløb sig i 2017 til ca. 14 mio. kr. Hvis Overlundgården lukkes, skal der udarbejdes en plan for de nuværende beboere. Beboerne er omfattet af lejeloven og kan ikke uden videre opsiges. Der vil således forventeligt være en længere overgangsperiode, og derfor er scenariet i sit udgangspunkt en løsning, der først realiserer sit potentiale fra 2020.
 
Scenarie 2: En del af Banebo anvendes til ældreboliger i stedet for plejeboliger
Der er mulighed for at anvende en del af Banebo til almene ældreboliger i stedet for plejeboliger. Det kan f.eks. være en etage (33 boliger) eller en del af en etage. Dette vil være muligt fra 1. august 2018 og frem.
 
Det vil betyde, at ældre, der er visiteret til en ældrebolig kan flytte ind i boligen på almindelige lejevilkår. Der er ikke tilknyttet personale til boligen fra plejecenteret. Hvis beboerne har behov for hjælp, vil denne hjælp blive ydet af hjemmeplejen tilsvarende andre hjemmeboende ældre. For de ældre er fordelene, at de får en ældrevenlig lejlighed og nærhed til centrets og byens faciliteter.
 
Der er dog en del usikkerheder forbundet med dette scenarie. Det er først og fremmest vanskeligt at forudsige efterspørgslen på ældreboligerne. Der er tale om relativt små boliger med en husleje på ca. 6600 kr. og køkkener, der er indrettet til plejecenterbrug. Omvendt vil ældreboliger i Banebo indeholde elementer, som vi oplever, at de ældre efterspørger. Det er bl.a. nærhed til bymidte, tryghed, ældrevenlig indretning og fællesarealer, som giver mulighed for at indrette et ”ældrekollektiv” lignende miljø, og som måske kan bidrage til at udskyde behovet for en plejebolig.
 
Et opmærksomhedspunkt i forhold til at tilbyde almene ældreboliger på Banebo er, at det kan give driftsmæssige udfordringer på grund af logistikken internt. I den sammenhæng skal der tages stilling til, hvordan situationen håndteres, når en beboer i en ældrebolig bliver visiteret til en plejebolig på Banebo.
 
Det bemærkes at Viborg Kommune er ved at reducere antallet af ældreboliger i områder, hvor der opleves en mindre efterspørgsel. Boligselskabet Sct. Jørgen er desuden ved at bygge en række ældrevenlige boliger i Banebyen.
 
Samlet kan en øgning af antallet af ældreboliger betyde, at risikoen for en stigning i tomgangslejen i andre ældreboliger øges.
 
Alternativer
Det er muligt at vælge et eller begge scenarier.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Begge scenarier er forbundet med en række usikkerheder og deraf afledte økonomiske konsekvenser, som det vil være vanskeligt at belyse fuldt ud.
 
I forhold til scenarie 1 med lukning af Overlundgården udbeder Boligselskabet Viborg sig en måned til en indledende undersøgelse af scenariet, hvis det besluttes, at det er et scenarie der skal undersøges mere i dybden.
 
I forhold til scenarie 2 har Boligselskabet Sct. Jørgen tilkendegivet, at de er villige til at indgå i et samarbejde om løsningen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/8022
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget tilkendegiver hvilke dele af ældreområdet, der i 2018 ønskes tilgodeset af Viborg Kommunes andel af puljen ”bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018”, og
 
2. at udvalgets forslag til anvendelse af midlerne sendes i høring ved Ældrerådet.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede,
 
1. at Viborg Kommunes andel af puljen ”bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018” skal anvendes til en generel styrkelse af hjemmeplejen og Rehabiliteringscenter Viborg med det formål at styrke egen mestring.
 
2. at udvalgets forslag til anvendelse af midlerne sendes i høring ved Ældrerådet.
Sagsfremstilling
Historik
I finanslovsaftalen fra december 2017 afsættes der 500 mio. kr. årligt fra 2018 og
frem til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og
friplejeboliger.
 
Inddragelse og høring
Ældrerådet høres om anvendelsen af midlerne.
 
Beskrivelse
På baggrund af finanslovsaftalen har Sundheds- og Ældreministeriet sendt et udkast til bekendtgørelse om ”Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger” i høring. Sammen med bekendtgørelsen har kommunen modtaget en oversigt over fordelingen af de afsatte midler. Viborg Kommune kan forvente at modtage
8.472.000 kr. i 2018 og et tilsvarende beløb i årene fremover.
 
Der er tale om en ansøgningspulje som udmøntes på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner. Kommunerne skal inden den 1. april 2018 indsende en redegørelse for den påtænkte anvendelse af puljemidlerne. Denne redegørelse er således at opfatte som kommunens puljeansøgning.
 
Sideløbende med redegørelsen skal kommunen udarbejde en selvstændig redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet til Sundheds- og Ældreministeriet.
 
Udvalget bedes på denne baggrund tilkendegive ønsker til områder, der skal tilgodeses af midlerne.
 
Udvalgets beslutning sendes efterfølgende til drøftelse i Ældrerådet. Ældrerådets svar samt forvaltningens forslag til konkret udmøntning på baggrund af udvalgets tilkendegivelser dagsordensættes til udvalgsmødet den 20. marts 2018.
 
Anvendelsesområde
Den udsendte bekendtgørelse fastlægger, at de ansøgte midler i videst muligt omfang skal anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem (under hensyntagen til medarbejdernes ønsker), plejecentre og friplejeboliger samt administrationsomkostninger relateret til puljen.
 
Alternativer
Hvis kommunen undlader at ansøge om midler fra puljen, vil de midler der er reserveret til Viborg Kommune i stedet blive fordelt mellem de ansøgende kommuner.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Formelt udmøntes midlerne i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje. Proceduren for udmøntning af midlerne fastlægges i det udsendte høringsudkast til bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Sagen fremlægges således med forbehold for eventuelle ændringer, som høringsrunden afstedkommer. Fra 2022 vil midlerne blive udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

Bilag

Sagsid.: 17/33176
Resume
Med udgangspunkt i Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af den 29. august 2017 (sag nr. 6) iværksatte forvaltningen en grundig bygningsgennemgang af alle kommunale pleje- og omsorgscentre i Viborg Kommune.
 
Bygningsgennemgangen er nu gennemført på alle pleje- og omsorgscentre samt Rehabiliteringscentret. Næste større bygningsgennemgang af pleje- og omsorgscentrene samt Rehabiliteringscentret vil blive påbegyndt 4. kvartal 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen om bygningsgennemgangen på alle pleje- og omsorgscentre, herunder Rehabiliteringscentret tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om bygningsgennemgangen på alle pleje- og omsorgscentre, herunder Rehabiliteringscentret til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Siden konstateringen af rotter på plejecenter Skovvænget i Bjerringbro i juni 2017, er der iværksat en række forebyggende tiltag på Viborg kommunes pleje- og omsorgscentre. Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde den 29. august 2017 (sag nr. 6), den plan for bygningsgennemgang af alle pleje- og omsorgscentre, som Job & Velfærd forelagde udvalget.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget fik senest på deres møde den 28. november 2017 (sag nr. 2) en midtvejsstatus for bygningsgennemgangen. Siden midtvejsstatus er der ikke konstateret yderligere fejl og mangler ved de resterende gennemgående pleje- og omsorgscentre. Bygningsgennemgangen på alle pleje- og omsorgscentrene samt Rehabiliteringscentret er afsluttet i december 2017. Opsummerende notat fra de sidste gennemgåede pleje- og omsorgscentre, er vedlagt som bilag.
 
Inddragelse og høring
Igennem hele forløbet har der været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem forvaltningen og eksterne skadedyrsbekæmpelsesfirmaer samt boligselskaberne Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg.
 
Forvaltningen afholdt møde med Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg mandag den 2. oktober 2017 for at afstemme forventningerne til bygningsgennemgangene på de pleje- og omsorgscentre, som er ejet eller delvist ejet af boligselskaberne.
 
Den 19. december 2017 blev der afholdt fælles lærings- og videndelingsmøde på baggrund af den nu gennemførte bygningsgennemgang mellem repræsentanter fra Viborg Kommune, Boligselskaberne samt skadedyrbekæmpelsesfirmaet. Den læring og vidensopsamling bruges bl.a. i den samlede sikrings- og forebyggelsesaftale som nu udarbejdes på alle pleje- og omsorgscentrene samt Rehabiliteringscentret. Endvidere indgår erfarings-og vidensopsamlingen på tværs i Viborg Kommune via afdelingerne Byggeri & Miljø og Energi & Ejendomme.
 
Beskrivelse
På baggrund af Ældre- og Sundhedsudvalgets tidligere beslutning af den 29. august 2017 gennemføres der nu en større og grundig bygningsgennemgang hvert 3 år på alle pleje- og omsorgscentre.
 
Sundhed & Omsorg forhandler i øjeblikket med et skadedyrsfirma omkring en samlet sikrings- og forebyggelsesaftale, der vil dække alle pleje- og omsorgscentre samt Rehabiliteringscentret. Aftalen indebærer; bygningsinspektion, rådgivning og vejledning, jævnlige opfølgninger på udstyr og fælder samt tilkald ved akut behov. Aftalen forventes at kunne træde i kraft 1. april 2018 og løbe i tre år frem til 31. marts 2021.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Næste bygningsgennemgang af pleje- og omsorgscentrene samt Rehabiliteringscentret vil gennemføres i 4. kvartal 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Siden konstatering af rotter på plejecenter Skovvænget i Bjerringbro i juni måned 2017 har Omsorgsområdet brugt ca. 750.000 kr. i forhold renovering, udbedring og forebyggelse i forbindelse med gennemgang af alle pleje- og omsorgscentrene.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/8017
Resume
Med denne sag fremlægges status for overholdelse af de politiske fastsatte ventetider på sagsbehandling for Visitation Sundhed og Omsorg pr. januar 2018.
 
Sagsbehandlingstiderne indenfor hjælpemiddelområdet overholdes, men der er aktuelt seks sager indenfor praktisk hjælp og personlig pleje, hvor det ikke har været muligt at overholde ventetiderne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at status for overholdelse af ventetiderne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog status for overholdelse af ventetiderne til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget blev senest orienteret om status på sagsbehandlingstider den 28. februar 2017 (sag nr. 8). Ældre- og Sundhedsudvalget havde i en periode især fokus på sagsbehandlingstiderne for ansøgninger om hjælpemidler, hvor der var markante overskridelser i et større antal sager.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Sagsbehandlingen forud for beslutninger om tilkendelse af ydelser til borgerne efter de lovområder, der administreres i Visitation Sundhed og Omsorg må ikke overskride en række frister. Disse tidsfrister er besluttet af det daværende Socialudvalg 1. juni 2010 (sag nr. 92).
 
I det vedlagte bilag ses status på sagsbehandlingstiderne i Visitation Sundhed & Omsorg fordelt på de enkelte sagsområder.
 
Som det fremgår af bilaget, er der fortsat overholdelse af ventetiderne på hjælpemiddelområdet, men der er tre andre sagsområder, hvor sagsbehandlingstiderne i årets sidste 3 måneder af 2017 ikke blev overholdt.
 
Det drejer sig om i alt seks sager fordelt på følgende områder:
 • §83: 2 sager om visitation til personlig pleje – her er visitationsbesøgene overskredet med mellem 9 og 12 dage.
 • §83: 1 sag om visitation til praktisk hjælp, som er overskredet 4 dage.
 • §84: 3 sager om visitation til aflastende rengøring til ægtefælle/pårørende. Alle overskredet ca. 3 uger
 
For de områder, hvor der i dag er ventetid på sagsbehandlingen, er det vigtigt at bemærke, at de mest akutte sager prioriteres frem for mindre akutte. Det betyder f.eks., at behandling af en sag, der har betydning for borgerens helbred prioriteres over en sag om f.eks. en mindre boligindretning, som skal gøre hverdagen nemmere for en anden borger.
 
I forhold til personlig pleje og praktisk hjælp bliver hjælpen igangsat øjeblikkeligt, hvis det er nødvendigt. Der er således ikke tale om, at borgeren er uden hjælp mens der sagsbehandles.
 
Årsager til overskridelser
Baggrunden for overskridelserne er personalemangel af forskellige årsager. Aktuelt er ventetiden ikke stigende, og det forventes, at ventetiden kan reduceres, når visitationen igen er fuldt bemandet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/62765
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1.  at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg, herunder orientering om formandens møde med FOA og Fælles Tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne Lone Bengtson.Sagsid.: 17/61588
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-02-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag