You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 19. juni 2018 kl. 17:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/3419
Resume
Med udgangspunkt i de oplysninger, som tidligere er fremlagt vedrørende Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården, ønskes der en stillingtagen til flytning af pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården flyttes til Banebo under forudsætning af, at der kan indgås aftale med Boligselskabet Viborg om forudsætningerne for flytningen, og
 
2. at de økonomiske konsekvenser af flytning af pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo indgår i de kommende forhandlinger om budget 2019-2022.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 19-06-2018
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården flyttes til Banebo under forudsætning af, at der kan indgås aftale med Boligselskabet Viborg om forudsætningerne for flytningen, og
 
2. at de økonomiske konsekvenser af flytning af pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Banebo indgår i de kommende forhandlinger om budget 2019-2022
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at det er udvalgets hensigt at holde beboerne økonomisk skadefri i forbindelse med en flytning fra Overlundgården til Banebo i det omfang lovgivningen tillader det.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget har senest drøftet sagen på sit møde den 24. april 2018 (sag nr. 5)
 
Inddragelse og høring
Spørgsmålet om flytning af pladser fra Overlundgården til Banebo har været i høring i Ældrerådet, bruger-pårørenderådet og Lokal-MED på Overlundgården.
 
Beskrivelse
Fra flere sider, bl.a. Lokal-MED på Overlundgården, er der blevet peget på, at der bør tages en hurtig beslutning vedrørende flytning af pladser fra Overlundgården til Banebo, således at beboere og personale får vished om Overlundgårdens fremtid.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget blev på sine møder den 27. februar 2018 (punkt 6) og 20. marts 2018 (Punkt 3) præsenteret for et scenarie vedrørende flytning af pladserne fra Overlundgården til Banebo, med det formål at skabe balance mellem den aktuelle efterspørgsel på plejeboliger og antallet af kommunale plejeboliger.
 
Der peges på flytning af pladserne på Overlundgården, da der er tale om en gammel bygning med lejligheder, som er små og med mindre gode arbejdsforhold. Indretningen af centeret svarer ikke til behovene og ønskerne i dag. Flytningen af pladser kan dermed ses som et led i en generel opdatering af plejeboligmassen.
 
Der er i øjeblikket dialog med Boligselskabet Viborg, som ejer Overlundgården, om betingelserne for en flytning af pladserne og en efterfølgende renovering og ombygning af centeret, så bygninger kan anvendes til andet formål.
 
Såfremt der kan opnås enighed med Boligselskabet om de forskellige økonomiske, juridiske og tekniske spørgsmål foreslås det derfor, at der træffes en principbeslutning om flytning af pladserne fra Overlundgården til Banebo.
 
Konsekvenser for beboerne
Flytningen af pladserne fra Overlundgården betyder, at der skal udarbejdes en plan for de nuværende beboere. Beboerne er omfattet af lejeloven og kan ikke uden videre opsiges. Det er således frivilligt om de nuværende beboere vil flytte med til Banebo. Der visiteres aktuelt ikke nye beboere til Overlundgården, mens afklaringen af centerets fremtid står på. Hvis der træffes beslutning om flytning af pladserne, vil der således gradvist blive færre beboere og medarbejdere på centeret, ind til de sidste lejligheder står tomme. Forvaltningen undersøger i øjeblikket muligheden for at yde tilskud til de nuværende beboeres flytteomkostninger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.