You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 18. september 2018 kl. 17:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/25396
Resume
Forvaltningen har udarbejdet udkast til nye skriftlige kontrakter med kommunens private leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Udkastene har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet og forelægges nu til endelig godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen om dialogmøde med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning,
2. at leverandørkontrakterne godkendes, og
 
3. at eventuel revision af Mad- og Måltidspolitikken afventer byrådets vedtagelse af ny styringsmodel.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om dialogmøde med høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at eventuel revision af Mad- og Måltidspolitikken afventer byrådets vedtagelse af ny styringsmodel.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakterne vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte leverandørkontrakten vedrørende madservice under forudsætning af, at byrådet godkender, at kravet om økologiprocent udgår.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af leverandørkontrakten vedrørende madservice, at indstille til byrådet,
 
1. at kravet om, at leverandørens økologi-procent skal være min. 30% ved udgangen af 2019 og 60% ved udgangen af 2020 udgår.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 14. august 2018 (sag nr. 4) udkast til nye leverandørkontrakter for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Udvalget besluttede på mødet at sende kontrakterne i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Inddragelse og høring
Udkastene til leverandørkontrakter har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen er gennemført som et dialogmøde med deltagelse af repræsentanter fra begge råd.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har afholdt et dialogmøde med 4 repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet. På mødet fremlagde forvaltningen indholdet i de 3 kontrakter og baggrunden for kontrakterne.
Efterfølgende drøftedes kontrakterne og rådene godkendte udkastene til kontrakter på personlig pleje og praktisk hjælp uden yderligere kommentarer.
 
I forhold til kontraktudkastet drøftedes spørgsmålet om krav til anvendelsen af økologi. Her peger rådene på, at det vil være problematisk hvis prisen, som borgerne betaler, stiger på baggrund af kravet om højere økologiprocenter. I øvrigt drøftedes det hvorvidt et parameter som for eksempel, hvor varerne kommer fra (Danmark eller udlandet) også burde vægtes, idet dette for nogle borgere kan være en vigtig parameter.
 
Drøftelse vedrørende krav i udkast til kontrakt om levering af madservice
På udvalgets seneste møde drøftedes kravet om anvendelse af økologiske råvarer i tilberedningen af den mad, der leveres til modtagere af madservice.
Af udkastet til leverandørkontrakt vedr. madservice fremgår på s. 10:
 
8.2 Økologi
Leverandøren skal have fokus på økologi og bæredygtighed. Leverandørens økologi-procent skal således være min. 30% ved udgangen af kalenderåret 2019 samt være min. 60% ved udgangen af kalenderåret 2020.
 
Kravet er indarbejdet i kontrakten på baggrund af en målsætning i Viborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik. På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet foreslås det, at kravet udgår af kontrakten. Målsætningen om anvendelse af økologi er godkendt i byrådet, og derfor skal byrådet godkende forslaget.
 
På seneste møde bad udvalget forvaltningen om at udarbejde en sag vedrørende revision af Viborg Kommunes Mad- og Måltidspolitik. Det foreslås, at revision af politikken afventer afklaringen af kommunens fremtidige styringsmodel.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/23496
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalgets forslag til anvendelse af midlerne fra Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2019 har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.
Begge råd anbefaler udvalgets forslag.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at høringssvarene tages til efterretning.
 
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
2. at Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2019 anvendes som foreslået.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog høringssvarene til efterretning.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2019 anvendes som foreslået.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 25. oktober 2017 (sag nr. 24) kommunens anvendelse af Værdighedsmilliarden i 2018.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget sendte den 14. august 2018 (sag nr. 7) et forslag til kommunens anvendelse af Værdighedsmilliarden 2019 i høring.
 
Inddragelse og høring
Forslaget til anvendelse af midlerne har været i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden er i 2018 17,604 mio. kr. Kommunen forventer at modtage det samme beløb i 2019, sandsynligvis med en mindre pris- og lønfremskrivning. Finansministeriet genberegner hvert år fordelingen af Værdighedsmilliarden på baggrund af den generelle prisudvikling og udviklingen i aldersfordelingen i de enkelte kommuner.
 
Som bilag vedlægges det forslag til anvendelsen af Værdighedsmilliardmidlerne i 2019, som Ældre- og Aktivitetsudvalget har sendt i høring. Forslaget tager udgangspunkt i en videreførelse af de nuværende initiativer med samme budget som i 2018.
 
Ældrerådet har drøftet forslaget på sit møde den 22. august 2018 og har fremsendt det vedlagte høringssvar. I høringssvaret er der opbakning til den foreslåede anvendelse af midlerne.
 
Handicaprådet har drøftet forslaget på sit møde den 4. september, og har fremsendt det vedlagte høringssvar. I høringssvaret er der opbakning til den foreslåede anvendelse af midlerne.
 
Det forventes, at 2019 er det sidste år, hvor Værdighedsmilliarden udmøntes særskilt. Herefter vil midlerne indgå i bloktilskuddet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Viborg Kommune skal senest den 1. november 2018 indsende en redegørelse for kommunens anvendelse af midlerne for 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/46161
Resume
I forbindelse med en mindre ombygning af det nyetablerede Rådgivnings- og Aktivitetscenter på Liselund, vil det være hensigtsmæssigt med en afvigelse fra Indkøbs- og Udbudspolitikken, så arbejdet udføres i en hovedentreprise fremfor fagentrepriser. Dette skyldes bl.a. at tømrerentreprisen i den aktuelle byggesag udgør 80-90 % af byggesummen.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget beslutter, om Indkøbs- og Udbudspolitikken i den konkrete byggesag vedrørende Rådgivnings- og Aktivitetscenter på Liselund kan fraviges.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at Indkøbs – og Udbudpolitikken i den konkrete byggesag vedrørende Rådgivnings- og Aktivitetscenter på Liselund fraviges.
Sagsfremstilling
Historik
Hensigten med Indkøbs- og Udbudspolitikken har været at sikre ligebehandling og gennemsigtighed i tildelingen af kommunens opgaver, også for de lokale virksomheder, samt at opgaverne løses bedst muligt for Viborg Kommune. Dette er fortsat sikret ved at udbyde i hovedentreprise. Ifølge Indkøbs- og Udbudspolitikken skal Viborg Kommune som hovedregel udbyde bygge- og anlægsopgaver i offentlig licitation og fagentreprise. Anden udbudsform kan kun anvendes efter konkret politisk beslutning i det enkelte projekt. I denne konkrete sag vil et udbud i fagentreprise medføre større udgifter til entrepriseskel, styring af projektet mm.
 
Revideret Indkøbs- og Udbudspolitik vedlagt som bilag.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På Liselund skal der i forbindelse med etablering af Rådgivnings- og Aktivitetscenter ske en mindre ombygning af de eksisterende forhold. Forvaltningen har udarbejdet et budgetoverslag på den forestående ombygning på ca. 800.000 kr. Langt den største del af byggesummen 80-90 % udgøres af tømrerentreprisen. Herudover vil der være 3-4 mindre fagentrepriser. Størrelsesmæssigt vil denne byggesag normalt i henhold til Indkøbs- og Udbudspolitikken skulle udbydes i fagentrepriser. Traditionelt er fagentrepriser en fordel, hvor de enkelte fagentrepriser har en nogenlunde ensartet størrelse. Dette er dog ikke tilfældet i den aktuelle byggesag.
 
I henhold til byggesagens fremdrift og entreprenørernes interesse i at afgive bud på sagen, vil det derfor i denne sag være hensigtsmæssigt at udbyde via hovedentreprise til tre udvalgte tømrere fra håndværkerlisten. De vil så kunne medtage hver deres underentreprenører på de respektive entrepriser, hvilket opfylder intentionen i Indkøbs- og Udbudspolitikken.
 
Alternativer
Opgaven kan udbydes i fagentreprise, men det vil medføre mange udfordringer ift. beskrivelse af entrepriseskel og muligheder for konflikter. Desuden vil det være vanskeligt, at få tre entreprenører i hver af de fire små entrepriser til at gennemgå hele udbudsmaterialet og derefter afgive bud.
 
Tidsperspektiv
Udbuddet og selve byggeriet forventes gennemført i 2018. Et byggeri i fagentreprise medfører traditionelt længere byggeprocesser pga. øget koordinering, og det kan derfor blive vanskeligt at overholde tidsplanen.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Finansiering af ombygningen sker via Sundhedsstyrelsens demenspulje, hvor der i Viborg Kommunes budget til etablering af Rådgivnings- og Aktivitetscenter er afsat 500.000 kr. til ombygning og nyindretning. Restfinansieringen på 300.000 kr. sker via det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2018-2021 på kontoen ”Renovering/ombygning af plejecentre 2018”, hvor der er afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 813.000 kr.
Byrådet frigav rådighedsbeløbet på deres møde den 20. juni 2018 (sag nr. 20)
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/20002
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter forslag til julearrangement for ældre borgere, der er uønsket alene den 24. december 2018.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der, i regi af Aktivitet & Udvikling og Brobyggerprojektet, afholdes julearrangementet i Hærvejens Dagcenter for ældre borgere, der er uønsket alene den 24. december 2018.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at der, i regi af Aktivitet & Udvikling og Brobyggerprojektet, afholdes julearrangementet i Hærvejens Dagcenter for ældre borgere, der er ufrivilligt alene den 24. december 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og aktivitetsudvalget besluttede på mødet den 29. maj 2018 (sag nr. 8), at der skulle udarbejdes et nyt koncept for afholdelse af julearrangement for ensomme den 24. december 2018.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har i den forbindelse været i dialog med De Frivilliges Hus i forhold til deres erfaringer med afholdelse af arrangementer juledag og aften, samt fremtidige samarbejdsmuligheder.
 
Beskrivelse
På baggrund af erfaringer fra tidligere afholdte arrangementer samt dialogen med De Frivilliges Hus, har Aktivitet og Udvikling udarbejdet et forslag til julearrangement den 24. december 2018.
 
Arrangementet
Julearrangement afholdes i Hærvejens Dagcenter, Marsk Stigs vej 4 i Viborg den 24. december. Arrangementet begynder omkring middag og forventes at vare til sidst på eftermiddagen, da det forventes, at dette tidspunkt vil resultere i flere deltagere. Mange ønsker ikke at være hjemmefra i aftentimerne, og det har været lidt vanskeligt at organisere transport til borgerne på dette tidspunkt.
 
Programmet vil blandt andet indeholde julemiddag, julegudstjeneste og hyggeligt samvær. Medarbejdere fra Aktivitet og Udvikling vil sammen med frivillige tilrettelægge og afvikle arrangementet. Aktivitet og Udvikling vil ligeledes stå for information om arrangementet til Hjemmeplejen samt til egne borgere og for registrering af tilmeldinger.
 
Målgruppe
Målgruppen udvides til at omfatte ældre, der er uønsket alene, og som er i forbindelse med Aktivitet og Udvikling, Brobyggerteamet eller Hjemmeplejen, og som skønnes at kunne profitere af samværet med andre.
 
Det praktiske omkring arrangementet
Der foreslås, at være kørselsordning til julearrangementet for de borgere, der ikke kan transportere sig selv inden for rammerne af den kørselskontrakt, der er indgået mellem Viborg Kommune og to busselskaber, som omhandler den daglige transport af borgere til aktivitetscentrene.
 
Kortlægning af julearrangementer i frivilligt regi
I samarbejde med De Frivilliges Hus udarbejdes der, i løbet af efteråret, liste over de julearrangementer, der i øvrigt afholdes i Viborg Kommune, eksempelvis i Kirkens Korshær, caféer, seniorhuse eller private initiativer. Skulle der komme henvendelser fra borgere, som ikke falder indenfor målgruppen til Viborg Kommunes julearrangement, vil der således kunne henvises til andre og mere relevante tilbud.
 
Ud fra kortlægningen vil forvaltningen og lederen af De Frivilliges Hus også opsamle erfaringer fra øvrige arrangører af julearrangementer og vurdere potentialet og muligheden for nye tiltag i 2019 rettet mod borgere i andre målgrupper, som måtte være uønsket alene juleaften. Et oplæg hertil og en evaluering af dette års julearrangement, vil blive forelagt Ældre- og Aktivitetsudvalget i foråret 2019.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Se ovenfor.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
 Intet.

Sagsid.: 18/32830
Resume
I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Sagsfremstilling
Historik
Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at Forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende, indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Nedenfor gives en orientering om aktuelle sager fra forskellige fora i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Praksisplanudvalget (Tværpolitisk udvalg med medlemmer fra Regionsrådet, udvalgte politikere fra kommunerne samt 3 medlemmer udpeget af PLO-Midtjylland)
 
Arbejdsgruppen ”Samarbejde om de kommunale akutfunktioner”
Sundhedsstyrelsen anbefaler at rammerne for arbejdet mellem almen praksis, akutfunktionerne i kommunerne og hospitalerne fastlægges i en underliggende aftale i regi af sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis. Derfor har Praksisplanudvalget nedsat en administrativ undergruppe der skal udarbejde anbefalinger til Praksisplanudvalget til en sådan underliggende aftale. Formandskabet er todelt mellem PLO-Midtjyllands formand Lise Høyer og direktør Mette Andreassen.
Arbejdsgruppen skal have særligt fokus på behovet for konkrete aftaler om arbejdsgange med videre i forhold til samarbejdet mellem praktiserende læger og akutfunktionerne i kommunerne.
Undergruppen har haft første møde, hvor forskellige cases omhandlende samarbejdet mellem akutteamet og den praktiserende læge blev behandlet.
 
Sundhedsstyregruppen (administrativ gruppe med udvalgte medlemmer fra kommunerne, regionsadministrationen, almen praksis og hospitalerne).
 
Arbejde igangsat for at kortlægge udfordringer og muligheder for forbedringer af det tværsektorielle samarbejde på akutområdet
Sundhedskoordinationsudvalget har sat et arbejde i gang for at kortlægge udfordringer og muligheder til forbedringer af det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Arbejdet har snitflader til undergruppen der er nedsat under Praksisplanudvalget, og indholdet i arbejdet i de to arbejdsgrupper supplerer hinanden.
Kortlægningen skal indeholde en afdækning af udfordringer og potentialer for forbedringer på akutområdet, samt anbefalinger til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde. Fokus skal især være på, hvordan antallet af akutte indlæggelser og forebyggelige indlæggelser kan reduceres, og hvordan de samlede ressourcer kan anvendes bedst muligt.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/844
Resume
Den 1. januar 2018 trådte en lovændring af serviceloven i kraft. Serviceloven omfatter blandt andet bevilling af hjælpemidler.
 
På udvalgsmødet den 26. januar 2018 besluttede Ældre- og Aktivitetsudvalget at gøre brug af en ”kan-bestemmelse” i den ændrede servicelov. Dermed kan Viborg Kommune nu yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med en midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede den 26. januar 2018 (sag nr. 4), at Viborg Kommune skulle gøre brug af muligheden i serviceloven for at yde støtte til hjælpemidler til borgere med midlertidigt nedsat funktionsevne. På mødet besluttede udvalget, at ordningen skulle evalueres efter et år, samt at udvalget skulle have en status i september 2018. Denne sag er en status på ordningens første halvår.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Formålet med at udlåne midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder er at afhjælpe et kortvarigt behov hos borgerne for et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, primært i forbindelse med et rehabiliteringsforløb eller et sygdomsforløb.
 
En optælling fra første halvår 2018 har vist, at de midlertidige hjælpemidler primært udlånes til:
  • Borgere i genoptræningsforløb efter Sundhedsloven §140
  • Borgere i træningsforløb efter Serviceloven §86
  • Borgere i et rehabiliteringsforløb efter Serviceloven §83a
  • Borgere, som skal opretholde forbindelsen til arbejdsmarkedet, uddannelsesstedet, sit netværk eller sociale aktiviteter
  • Borgere som i forbindelse med et sygdomsforløb har behov for hjælpemidler for selvstændigt at kunne udføre basale daglige gøremål
 
Visitation Hjælpemidler har i første halvår 2018 udlånt 100 midlertidige hjælpemidler til 72 borgere, hvoraf nogle borgere har lånt flere hjælpemidler.
Af de 100 hjælpemidler er de 28 hjælpemidler leveret tilbage pr. 30. juni 2018. Den gennemsnitlige udlånsperiode for de 28 hjælpemidler er 55 dage, hvilket svarer til knap 2 måneder.
Det er hyppigst kørestole, der efterspørges som midlertidigt hjælpemiddel. Dertil er det rollatorer, albuestokke, gangvogne, badebænke, toiletstole, toiletforhøjere, arbejdsstole, plejesenge (ét tilfælde), gribetænger, puder, glidestykker m.m.
 
Det forventes, at i takt med at kendskabet til ordningen øges, vil antallet af bevillinger til midlertidige hjælpemidler stige.
 
Det er forvaltningens vurdering, at ordningen indtil nu har krævet begrænsede ressourcer til sagsbehandling og nyindkøb af hjælpemidler. Ordningen understøtter samtidig den rehabiliterende tilgang ved at hjælpe borgerne til at bevare muligheden for, at klare dagligdags gøremål selv.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/62765
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 18/42652
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 18-09-2018
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag