You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 08:30

Mødested Madservice Viborg
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/5446
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget afholder dagens møde hos Madservice Viborg.
 
Mødet indledes med, at Ellen Lyngsø, leder for Madservice Viborg præsenterer Madservice Viborg. Der vil efterfølgende være rundvisning i produktionskøkkenet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen om Madservice Viborg tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Intet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/14689
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2018 er vist.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 godkendes.
 
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (30. juni 2018). 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
 Tabel 1
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Ældreområdet
710,2
703,7
703,3
-6,9
-0,5
6,8
Serviceudgifter i alt
710,2
703,7
703,3
-6,9
-0,5
6,8
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinans.
14,1
55,0
49,7
35,7
-5,3
35,7
Anlæg i alt
14,1
55,0
49,7
35,7
-5,3
31,8
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
724,2
758,8
753,0
28,8
-5,7
38,6
I driftsresultatet indgår puljer med ekstern finansiering.
*Afvigelsen afspejler, at Viborg Kommune siden sidste budgetopfølgning har overtaget servicearealerne på Banebo. Ved overtagelsen afregnes der 36 mio. kr. til Boligselskabet Sct. Jørgen jf. beslutning på byrådsmødet den 29. august 2018 sag nr. 22. Den endelige afregning sker, når regnskabet foreligger primo 2019.
 
Puljer med ekstern finansiering.
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
32 Ældreområdet
1
2
3
4
5
6
Udgift
2,5
41,0
38,7
36,2
-2,3
8,2
Indtægt
0,0
-34,3
-34,3
-34,3
0,0
-8,1
Netto
2,5
6,6
4,4
1,9
-2,3
0,0
 
Driften
Politikområdet Ældre forventes at komme ud med et mindre forbrug på 0,5 mio. kr., hvoraf puljer udgør mindre udgifter på 2,3 mio. kr. Det forventede resultat må betragtes som værende tilfredsstillende.
 
En detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i bilag nr. 1.
 
Anlæg
Det forventes at bruge 49,7 mio. kr. af et budget på 55,0 mio. kr., heraf vurderes det, at der skal overføres 4,6 mio. kr. til 2019.
 
De forventede overførsler fordeler sig på følgende måde:
 
 • Renovering af Sjørup Ældrecenter 4,6 mio. kr. Afvigelsen vedrører etape 2 og er en afledt effekt af en revideret tidsplan for etape 1.
 • Fuld udbygning af madtilbuddet som leve-bo miljøer 0,7 mio. kr.
 
I alt 5,3 mio. kr.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.
De forventede tidsforløb for Ældre- og aktivitetsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/23496
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at restbeløbet på 300.000 kr. anvendes til at styrke ledsagerordningen.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte, at restbeløbet på 300.000 kr. anvendes til at styrke ledsagerordningen.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte den 18. september 2018 anvendelsen af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2018 (sag nr. 2). Anvendelsen er efterfølgende godkendt i byrådet den 10. oktober 2018 (sag nr. 9)
 
Inddragelse og høring
Anvendelsen af midlerne fra Værdighedsmilliarden 2019 har været i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har den 27. september 2018 modtaget meddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet om 2019-udmøntningen af Værdighedsmilliarden. Heraf fremgår det af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden i 2018 er på 17.904.000 kr. I den politiske behandling af sagen hidtil har det været forudsat, at Viborg Kommune ville modtage det samme beløb i 2019 som i 2018. I 2017 modtog Viborg Kommune 17.604.000 kr. i tilskud, og der er derfor et restbeløb på 300.000 kr., som der politisk ikke er taget stilling til anvendelsen af.
 
Årsagen til at Viborg Kommune modtager flere midler er, at beløbet er fremskrevet i forhold til pris- og lønudvikling og i forhold til det stigende antal ældre i kommunen.
Viborg Kommune skal senest den 1. november 2018 indsende en redegørelse for forslag til anvendelsen af midlerne i 2019.
 
Forvaltningen kan umiddelbart se to muligheder i forhold til de supplerende midler:
1. Midlerne fordeles forholdsmæssig over de øvrige initiativer (løn- og prisfremskrivning)
2. Midlerne anvendes til et styrke indsatsen i et eller flere af de allerede godkendte initiativer. Der vedlægges en oversigt over de initiativer, som allerede er besluttet.
 
Viborg Kommune har været i en lignende situation de tidligere år, hvor der er modtaget midler fra Værdighedsmilliarden. På sit møde den 28. november 2017 (sag nr. 3) valgte det daværende Ældre- og Sundhedsudvalg at opprioritere klippekortordningen med de ekstra midler.
 
Hvis mulighed 2 vælges foreslår forvaltningen, at de ekstra midler anvendes til at styrke ledsagerordningen for 67+ årige. I 2018 forventes der et merforbrug på dette initiativ, som følge af at flere i målgruppen har haft behov for ordningen og derfor er blevet visiteret hertil. For at kunne imødekomme dette behov i 2019 vil det være oplagt at forhøje budgettet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/49361
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslaget til proces for revidering af kvalitetsstandarder godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslaget til proces for revidering af kvalitetsstandarder.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 20. december 2017 (sag nr. 44) Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2018.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen går i dialog med Handicaprådet og Ældrerådet om deres forslag til tilretning af Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp 2019.
 
Beskrivelse
Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp. 2018-udgaven af Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.
 
Kvalitetsstandarden skal revideres årligt. Forvaltningen vil derfor gennemgå og tilrette Kvalitetsstandarden, således at denne afspejler den nyeste lovgivning og eventuelle nye og ændrede ydelser i Viborg Kommune.
 
Forvaltningen vil desuden gå i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om rådenes forslag til tilretninger af Kvalitetsstandarden. Centralt i dialogen vil være rådenes forslag og ønsker til tilretninger af Kvalitetsstandarden, f.eks. kommunikationsmæssige forbedringer samt afklaring af uklarheder i beskrivelserne. Ønsker til serviceforbedringer indgår ikke i dialogen.
 
Rådene har tidligere år ønsket at blive inddraget tidligt i processen frem for at inddragelsen sker ved en formel høring. Ved dette års revision vil der derfor også blive gennemført en tidlig dialog med rådene, og denne tidlige inddragelse træder i stedet for en efterfølgende høringsproces.
 
Det foreslås derfor at processen er:
 • November: Forvaltningen gennemgår og tilretter kvalitetsstandarden sammen med de decentrale enheder.
 • December: Dialogmøde med formandskaberne for Handicapråd og Ældreråd og eventuel tilretning af kvalitetsstandarden på baggrund heraf.
 • Januar. Det færdige udkast til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2019 forelægges Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse i byrådet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/50969
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden for fællesmøde med Ældrerådet godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til dagsorden for fællesmøde med Ældrerådet.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget har besluttet at afholde ½-årlige møder med Ældrerådet. Ældrerådet har udarbejdet forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet.
 
Inddragelse og høring
Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgenes arbejdsområder.
 
Beskrivelse
Ældrerådet har ønsket at dette møde har fokus på Sundhedsaftalen om den ældre medicinske patient.
 
Derudover er der et punkt om fælles vidensdeling mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og Ældrerådet.
 
Forslagene om at drøfte mulighederne for fælles aktiviteter mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og Ældrerådet er udarbejdet i forbindelse med Ældrerådets seminar i slutningen af september. Der er nævnt en række forslag, som er de mulige initiativer, som Ældrerådet i første omgang vil drøfte med udvalget.
 
Forslag til dagsorden til mødet den 13. november 2018 er vedlagt som bilag til sagen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/5942
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslaget til dagsorden til fællesmødet med brugerpårørenderådene den 13. november 2018 godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmødet med brugerpårørenderådene den 13. november 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Der var fællesmøde med brugerpårørenderådene den 2. maj 2018. Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslaget til dagsorden til dette møde den 24. april 2018 (sag nr. 10).
 
Inddragelse og høring
Brugerpårørenderådene har haft mulighed for at fremsende punkter til dagsordenen, inden den sendes til godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Beskrivelse
Forslag til dagsorden for fællesmødet den 13. november 2018 er vedlagt som bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


 
Bilag

Sagsid.: 18/17400
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at oplæggene fra studieturen drøftes med henblik på afklaring af hvilke initiativer, der eventuelt bør arbejdes videre med i Viborg Kommune.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede oplæggene fra studieturen og var især optaget af: 
 
· Buddy-ordning på plejecentrene
· Samarbejde på demensområdet inspireret at Kallerupvej
· Klippekort, idet det tænkes sammen med kost og madlavning
· Mål og effektopfølgning med inspiration fra oplæg om Broen til bedre Sundhed.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav endvidere, at der kan hentes inspiration til et videre arbejde med børn og unge i oplæg om Broen til bedre Sundhed
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget var den 6. og 7. september 2018 på studietur til Odense, Sorø, Rødovre, Gladsaxe og København.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Studieturen var arrangeret således, at nogle oplæg var fælles for begge udvalg, mens andre var for hvert af de respektive udvalg. De fælles oplæg havde fokus på tværgående emner så som rehabilitering, lighed i sundhed, sammenhæng i patientforløb og aktørernes indsatser på tværs af organisation og fagområder.
 
Program for studieturen, referater og oplæg fra de enkelte besøg er vedlagt med henblik på evaluering af studieturen og afklaring af, hvilke initiativer Viborg Kommune eventuelt skal arbejde videre med.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/51099
Resume
Byrådet afholdte temamøde om styringsmodellens første tema ”Sundhed” den 5. september 2018. Der er nu lavet en opsamling fra dette møde. Med baggrund i opsamlingen drøfter udvalget indsatser som kan understøtte disse målsætninger.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at sagen drøftes med henblik på at formulere indsatser for temaet ”Sundhed”.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede indsatser for temaet ”Sundhed”.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav, at der bør arbejdes med kommunikation af de indsatser, der understøtter målsætningerne under temaet sundhed, herunder særligt kommunikation til ældre og praktiserende læger.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at drøftelsen af indsatser for temaet ”Sundhed” fortsætter på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Den 5. september 2018 blev det første tema ”Sundhed” i den nye styringsmodel drøftet på et temamøde for byrådet. De øvrige vedtagne temaer i styringsmodellen – og som drøftes på de to kommende temamøder for byrådet er:
 • Bæredygtighed
 • Vækst og socialt ansvar
 • Læring og uddannelse
 • Oplevelser og fællesskaber
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På temamødet drøftede Byrådet – såvel i grupper som i plenum – temaet vedr. sundhed, herunder hvilke målsætninger som skal være gældende for dette tema. En opsamling på disse drøftelser er vedlagt som bilag nr. 1.
 
På baggrund af de formulerede målsætninger for temaet ”Sundhed” drøfter og kommer med forslag til indsatser (gerne tværgående), der kan understøtte disse målsætninger.  De fire målsætninger er:
 
· Andelen af unge rygere er halveret inden 2025.
Der er 20 % færre rygere i alle aldersgrupper.
 
· Mindst 85 % af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025.
 
· Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88 % i 2025.
 
· Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025.
 
Skabelonen til udvalgets arbejde med indsatser under temaet sundhed vedlægges som bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Målsætninger til de øvrige fire temaer drøftes på temamøder for byrådet den 10. oktober 2018 og 21. november 2018. Efter temamøderne kan fagudvalgene begynde at drøfte indsatser for de enkelte temaer.
 
Målsætningerne for samtlige temaer i styringsmodellen forventes endelig godkendt på byrådets møde den 19. december 2018, jf. tidsplanen i bilag nr. 3.
 
Fagudvalgene drøfter og udarbejder forslag til indsatser løbende. Der vil være en samlet drøftelse af alle indsatser på byrådets plankonference i april 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/50862
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at tilbagemeldingerne fra smagspanelet samt Madservice Viborgs handleplan tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog tilbagemeldingerne fra smagspanelet samt Madservice Viborgs handleplan til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Madservice Viborg gennemførte en prøvesmagning med det tidligere smagspanel i oktober 2017. Resultaterne heraf blev fremlagt på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 31. oktober 2017 (sag nr. 4)
 
Inddragelse og høring
I smagspanelet indgår en række repræsentanter for brugerne af Madservice Viborgs tilbud, herunder Ældrerådet, Handicaprådet og bruger- og pårørenderådene på plejecentrene.
 
Beskrivelse
Der er i foråret 2018 udpeget nye deltagere til Madservice Viborgs smagspanel. Smagspanelet har i september modtaget forskellige retter fra Madservice Viborg.
 
Smagspanelets medlemmer har inden leveringen af mad haft mulighed for selv at vælge nogle af de retter, som skulle prøvesmages.
 
Sammen med maden fik panelet udleveret fortrykte bedømmelsesskemaer, som skulle udfyldes, når deltagerne havde prøvesmagt retterne derhjemme.
 
Som bilag vedlægges et skema, hvor panelets tilbagemeldinger er samlet. Der er modtaget 23 udfyldte skemaer (ud af 29 mulige). Panelet har både givet de enkelte retter karakterer ud fra fem parametre og fået mulighed for at skrive kommentarer, som kan uddybe bedømmelsen. Bedømmelsesskemaet gav desuden mulighed for at komme med forslag og kommentarer, som ikke direkte vedrører de enkelte retter. Disse supplerende kommentarer fremgår også af bilaget.
 
Helt generelt er der en høj tilfredshed med de retter, som panelet har prøvesmagt.
De supplerende kommentarer indeholder både positive og enkelte negative kommentarer samt konstruktive forslag til forbedringer.
 
Lige som ved tidligere prøvesmagninger bærer kommentarerne til retterne præg af, at deltagernes smag er forskellig. Nogle foretrækker kartofler og grøntsager kogt på en måde, andre foretrækker en anden måde. De tidligere evalueringer af Madservice har vist den samme tendens, hvor det er vanskeligt at gøre alle tilfredse, når der skal laves mad til mange på en gang.
 
Øverst i bilag findes en handleplan, som Madservice har udarbejdet. I handleplanen udpeger Madservice på baggrund af karakterer og kommentarer de områder, der skal arbejdes videre med i den kommende tid.
 
Madservice vil bl.a. arbejde med at øge viden om den optimale ernæring for den enkelte borger, så borgeren får mulighed for at sammensætte kosten så den tilgodeser individuelle behov. Desuden arbejdes der med at forbedre kommunikationen om madtilbuddet i cafeerne.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der forventes gennemført en ny prøvesmagning i foråret 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/32830
Resume
I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at Forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende, indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Nedenfor gives en orientering om aktuelle sager fra forskellige fora i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Klyngestyregruppen i Midtklyngen (Hospitalsenhed Midt, Regionspsykiatrien, Almen praksis og de 3 kommuner i Silkeborg, Skive og Viborg)
 
Forskningsprojekt i animation til digital patientinformation på tværs af hospital, kommuner og praksis i Midtklyngen
 
I Klyngestyregruppen i Midtklyngen har man igangsat en prøvehandling, hvor målet er at gøre den skriftlige information borgerne får, når de er i berøring med sundhedsvæsenet, mere tilgængelig. Ca. 20 % af borgerne har lave sundhedskompetencer med hensyn til at tilegne sig den skriftlige information de får fra hospital, almen praksis og kommunerne. Prøvehandlingen skal gøre denne skriftlige information tilgængelig gennem animationsfilm.
 
Prøvehandlingen vil have fokus på målgruppen med kroniske smerter i lænderyggen. Mange af borgerne i målgruppen har først forløb hos egen læge, derefter på hospitalet og efter udskrivning, forsætter forløbet i det kommunale sundhedscenter.
 
Der vil blive udarbejdet en film for hvert område; en der beskriver forløbet hos egen læge, en der beskriver forløbet på hospitalet og en der beskriver forløbet i sundhedscenteret. Filmene vil have ensartet udtryk, og være tilgængelige på de forskellige hjemmesider. Formålet med projektet vil være at undersøge, om de borgere, som har set filmen, er bedre informeret om deres forløb, end en tilsvarende gruppe af borgere, som ikke har set filmen.
 
En forsker ved Hospitalsenhed Midt har beskrevet et projekt, der kan afprøve, om forståelsen kan forbedres via animeret information. Der vil blive ansøgt om fondsmidler til projektet, der har et samlet budget på 2,6 mio. kr. Blandt de fondsmidler der søges, vil der blive ansøgt om 0,5 mio. kr. i ”Folkesundhed i Midt”, som hovedsageligt skal gå til forskningsprojektet.
 
Det er en forudsætning for at kunne gennemføre projektet, at der stilles en underskudsgaranti på 2 millioner kr. Hospitalsenhed Midt stiller garanti for 2/3 af beløbet og de tre kommuner skal stille en underskudsgaranti, hvor de tilsammen dækker 1/3 af underskuddet. Kommunernes andel vil i givet fald først komme til udbetaling i 2020.
 
For Viborg Kommune vil underskudsgarantien på 275.000 kr. Yderligere medfinansiering sker via medarbejdertimer. Underskudsgarantien kommer kun i spil, hvis der ikke kan ske finansiering via puljer, og tidligst i 2020. I Viborg Kommune vil de 275.000 kr. blive afholdt af Animationspuljen.
 
Model og anbefalinger ift. ældresygdomme
 
Den demografiske udvikling tilsiger, at kommunerne må forvente et øget behov for at forebygge, at ældre borgere bliver geriatriske patienter. Derfor er der arbejdet med en tværgående model, med en række anbefalinger i forhold til at forebygge og håndtere geriatriske forløb på tværs af sektorer, som skal bidrage til at give den ældre borger større mulighed for at opretholde sit almindelige hverdagsliv og funktionsniveau. Det skal ligeledes være med til, at give de fagprofessionelle et fælles sprog og udvikle deres faglige kompetencer, så de kan bruges på tværs af sektorer.
 
Den fælles model og anbefalinger indeholder 4 elementer i forhold til ældresygdomme og er godkendt i den regionale akutstyregruppe i juni 2018 og i Sundhedsstyregruppen den 16. august 2018.
 
 • Telefonrådgivning til almen praksis og kommuner, som implementeres senest 31.12.2018.
 • Kompetenceudvikling på tværs af sektorer
 • Fokus på at etablere større adgang til subakutte vurderinger af ældre.
 • Der skal ses på udgående rådgivende funktioner.
 
På seneste møde den 1. oktober i Klyngestyregruppen i Midtklyngen blev man enige om, at implementering og monitorering af model og anbefalinger, forankres i klyngestyregruppen undergruppe for den voksne patient og borger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Sagsid.: 18/44958
Resume
Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag præsenteres Ældre- og Aktivitetsudvalget for status for 1. halvår 2018 på udvalgets område.
Visitation Sundhed og Omsorg har truffet afgørelse i ca. 9.000 sager i 1. halvår 2018. Der er klaget over 15 afgørelser på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område i denne periode.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Ældrerådet.
Sagsfremstilling
Historik
Hvert år modtager Viborg Kommune halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen. Vedlagt som bilag 1 ses en oversigt over sager hos Ankestyrelsen fra Ældre- og Aktivitetsudvalgets område i 1. halvår 2018.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Overblik over sager hos Ankestyrelsen
Viborg Kommune er generelt på niveau med landets øvrige kommuner, i forhold til andelen af klager til Ankestyrelsen, der ender med at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse eller beder kommunen om at genbehandle sagen. Tabel 1 i bilag 1 viser tallene siden 2013. I 1. halvår 2018 ligger Viborg Kommune over landsgennemsnittet. Bemærk at serviceloven går på tværs af forvaltninger og udvalgsområder i Viborg Kommune. Tallene i tabellen er derfor ikke for Ældre- og Aktivitetsudvalgets område – men for hele Viborg Kommune.
 
Ses der alene på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område har der i 1. halvår 2018 været 15 klager til Ankestyrelsen. I 1. halvår 2017 var tallet 18 og i 1. halvår 2016 var det 12. Se tabel 3 i bilag 1. Antallet af klager over afgørelser i Visitation Sundhed og Omsorg er dermed på niveau med de foregående år.
 
I 1. halvår 2018 har det været afgørelser om hjælpemidler og biler, der har ført til flest klager til Ankestyrelsen med henholdsvis 8 og 3 klager.
Af de i alt 15 sager har Ankestyrelsen stadfæstet, og dermed fastholdt kommunens afgørelse, i 12 sager. To sager er blevet hjemvist til genbehandling. I et tilfælde er Visitation Sundhed og Omsorgs afgørelse blevet ændret af Ankestyrelsen. Se tabel 2 bilag 1. Der redegøres for de hjemviste og ændrede sager i bilag 3.
 
Procedure for opsamling på Ankestyrelsens afgørelser
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag grundigt og indsamle tilstrækkelige oplysninger. Med baggrund i hjemvisningerne er der en øget opmærksomhed på dette. På nogle sagsområder kan kompleksiteten af lovgivningen dog betyde, at det er et skøn hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager.
 
Refleksion og læring
Visitation Sundhed og Omsorg stræber efter en høj kvalitet i sagsbehandlingen, og der arbejdes målrettet på at holde andelen af klager på et lavt niveau.
Konkret er Visitation Sundhed og Omsorg meget opmærksom på afgørelserne fra Ankestyrelsen og indarbejder afgørelserne i behandlingen af nye sager.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/62765
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at ”Meddelelser og Gensidig Orientering” som udgangspunkt skal være første punkt på udvalgets dagsordner.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 18/42652
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten for 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag

Sagsid.: 17/61588
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 30-10-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag