You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. november 2018 kl. 08:30

Mødested Plejecenter Skovvænget
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/5446
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget afholder dagens møde på Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget i Bjerringbro.
 
Mødet indledes med, at centerleder Anitta Andersen præsenterer Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget og distriktsleder Mia Schmidt præsenterer Hjemmepleje- og Hverdagsrehabilitering Distrikt Bjerringbro. Der vil efterfølgende være rundvisning.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-11-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Intet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Sagsid.: 17/62765
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-11-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 18/57239
Resume
På udvalgsmødet præsenteres temaer omkring finansiering, genindlæggelser, indlæggelser og kørsel på sundhedsområdet. Præsentationen skal danne baggrund for en drøftelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at oplæggets indhold drøftes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-11-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede oplæggets indhold.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget har ønsket en temadrøftelse omkring finansiering, genindlæggelser, indlæggelser og kørsel på sundhedsområdet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde holder Direktør Mette Andreassen oplæg omkring følgende emner:
 
1. Finansiering af sundhedsområdet.
2. Indlæggelser og genindlæggelser.
3. Forebyggelige genindlæggelser.
4. Den kommunale akutfunktion, herunder udgifter ved indskrivning på akutstuer.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/51745
Resume
Pleje- og Omsorgscenter Banebo åbnede den 1. september 2018 med 67 plejeboliger og 33 ældreboliger og har vist sig at være et attraktivt og efterspurgt plejeboligtilbud. Medio november 2018 er samtlige 67 plejeboliger lejet ud. 11 af de 33 ældreboliger er lejet ud. De resterende 22 ældreboliger står tomme.
 
Grundet efterspørgsel på plejeboliger på Pleje- og Omsorgscenter Banebo og i Viborg by har forvaltningen derfor undersøgt muligheden for også at indrette ældreboligerne på 3. sal som plejeboliger, da det muliggør, at boligerne fremover kan lejes ud både som plejeboliger og som ældreboliger.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de 33 ældreboliger på 3. sal på Pleje- og Omsorgscenter Banebo indrettes, så de kan anvendes både som ældreboliger og plejeboliger.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-11-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at de 33 ældreboliger på 3. sal på Pleje- og Omsorgscenter Banebo indrettes, så de kan anvendes både som ældreboliger og plejeboliger.
Sagsfremstilling
Historik
Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten indgik den 28. august 2017 et budgetforlig, som blandt andet omhandlede udnyttelse af kapaciteten på Pleje- og Omsorgscenter Banebo; I starten af 2018 iværksættes arbejdet med en strategi for udnyttelsen af kapaciteten på Pleje- og Omsorgscenter Banebo, så den mulige overkapacitet ikke medfører lukninger af plejehjemspladser udenfor Viborg by, og sådan, at eventuelle tomgangshuslejer undgås.
 
Byrådet behandlede den 18. april 2018 (sag nr. 7) en sag om opfølgning på budgetforliget vedrørende Banebo. Byrådet godkendte indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget herunder, at der arbejdes videre med scenarie 1 flytning af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Pleje- og Omsorgscenter Banebo med henblik på snarlig afklaring og beslutning, samt at 33 boliger på Pleje- og Omsorgscenter Banebo anvendes som ældreboliger.
 
Den 5. september 2018 behandlede byrådet (sag nr. 27) igen sagen om opfølgning på budgetforliget vedrørende Banebo. Byrådet godkendte indstillingen fra Ældre- og Aktivitetsudvalget, således pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården flyttes til Pleje- og Omsorgscenter Banebo under forudsætning af, at der kan indgås aftale med Boligselskabet Viborg om forudsætningerne for flytningen, og at de økonomiske konsekvenser af flytning af pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Pleje- og Omsorgscenter Banebo indgår i de kommende forhandlinger om budget 2019-2022.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Status på flytningen af pladser fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Pleje- og Omsorgscenter Banebo
Forvaltningen har i efteråret 2018 arbejdet med at effektuere beslutningen om at flytte pladserne fra Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Pleje- og Omsorgscenter Banebo. Alle beboere på faste pladser på Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården har valgt at flytte til et andet pleje- og omsorgscenter. Pr. 19. november 2018 er alle beboerne fraflyttet.
 
Derudover flyttes de 8 midlertidige pladser på Pleje- og Omsorgscenter Overlundgården til Pleje- og Omsorgscenter Banebo senest pr. 1. februar 2019.
 
Den 1. september 2018 åbnede Banebo med i alt 67 plejeboliger og 33 ældreboliger. Pleje- og Omsorgscenter Banebo har vist sig at være et attraktivt og efterspurgt plejeboligtilbud. Medio november 2018 er de 67 plejeboliger på 1. og 2. sal således lejet ud. 11 af de 33 ældreboliger på 3. sal er lejet ud. De resterende 22 ældreboliger er ikke lejet ud.
 
Udbud af og efterspørgsel på plejeboliger i Viborg by
Der er på nuværende tidspunkt større efterspørgsel på plejeboliger i Viborg by end i oplandet. I uge 43 stod i alt 63 borgere på venteliste til en plejebolig. Heraf stod 37 personer på venteliste til en plejebolig i Viborg by, 19 personer stod på venteliste til en plejebolig i oplandet, og 7 personer stod på venteliste til en plejebolig både i Viborg by og i oplandet.
 
Antallet af dage, hvor plejeboliger har været ledige, er opgjort for oktober 2018 og omregnet til antal ledige plejeboliger i hele oktober måned i henholdsvis Viborg by og i oplandet. I oktober 2018 var der i alt 32 ledige plejeboliger, heraf 18 ledige plejeboliger i Viborg by, og 14 ledige plejeboliger i oplandet. 33 % af de 18 ledige plejeboliger i Viborg by er specialiserede pladser. 7 % af de 14 ledige plejeboliger i oplandet er specialiserede pladser.
 
Forvaltningen har undersøgt muligheden for både at kunne imødekomme efterspørgslen på plejeboliger på Pleje- og Omsorgscenter Banebo og samtidig udnytte kapaciteten på Pleje- og Omsorgscenter Banebo, så tomgangsleje reduceres.
 
Med den nuværende indretning af boligerne på 3. sal som ældreboliger er det kun muligt at leje dem ud som ældreboliger. Hvis boligerne på 3. sal også indrettes som plejeboliger, vil der være mulighed for at leje dem ud både som plejeboliger og som ældreboliger. Er der ikke efterspørgsel på plejeboliger, kan en plejebolig nemlig lejes ud som ældrebolig for at reducere tomgangslejen. 
 
Såfremt der træffes beslutning om, at ældreboligerne også indrettes som plejeboliger, forbliver de 11 ældreboliger udlejet som ældreboliger, indtil lejekontrakten opsiges af lejer. Boligerne kan herefter udlejes som enten plejeboliger eller som ældreboliger afhængig af efterspørgslen på plejeboliger.
 
Alternativer
Byrådet kan fastholde beslutningen af 18. april 2018 om, at de 33 boliger på Pleje- og Omsorgscenter Banebo alene anvendes som ældreboliger.
 
Tidsperspektiv
Såfremt der træffes beslutning om, at ældreboligerne også indrettes som plejeboliger, så de efterfølgende kan lejes ud både som plejeboliger og som ældreboliger, effektueres beslutningen umiddelbart efter byrådets behandling af sagen.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Såfremt byrådet beslutter, at de 33 ældreboliger på Pleje- og Omsorgscenter Banebo også skal indrettes som plejeboliger, skal anvendelseskategorien ændres fra en kategori 6 til en kategori 4 for at overholde kravene til brand. Ændring af anvendelseskategorien kræver byggetilladelse.

Sagsid.: 18/11498
Resume
For at sikre et godt samarbejde med de faglige organisationer og FællesMED SSO afholder Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget to gange om året fællesmøder med repræsentanter fra de faglige organisationer og FællesMED SSO.
 
Dagsorden til fællesmøder med de faglige organisationer og FællesMED SSO godkendes af Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslaget til dagsorden til fællesmødet med de faglige organisationer og FællesMED SSO godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-11-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslaget til dagsorden til fællesmødet med de faglige organisationer og FællesMED, Social, Sundhed & Omsorg.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget havde fællesmøde med de faglige organisationer og FællesMED SSO den 20. juni 2018. Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til dagsorden til dette møde henholdsvis den 29. maj 2018 (sag nr. 7) og 31. maj 2018 ( sag nr. 9)
 
Inddragelse og høring
De faglige organisationer og FællesMED SSO har haft mulighed for at fremsende punkter til dagsordenen inden den sendes til godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Beskrivelse
De faglige organisationer har fremsendt ét punkt vedrørende Den Nære Psykiatri til dagsordenen. Derudover har FællesMED SSO peget på en række mulige temaer. Temaerne fremgår nedenfor. Da der er afsat to timer til fællesmødet, foreslår forvaltningen, at temaerne markeret med kursiv drøftes på dette fællesmøde.
 
· Den Nære Psykiatri
· Viborg Kommunes styringsmål og sundhedsmål
· Palliation
· Kapacitet- og behovsanalysen
· Arbejdsmiljøperspektiver: De gode historier
· Rekruttering af personale i samarbejde med de faglige organisationer
· Drøftelse af tværfagligt samarbejde i praksis
· Røgfri arbejdstid
 
Forslag til dagsorden for fællesmødet den 18. december 2018 er vedlagt som bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/46719
Resume
Indstilling
 
1. at sekretariatsbetjeningen af udvalget drøftes med udgangspunkt i evalueringen.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-11-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede sekretariatsbetjeningen af udvalget.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav stor tilfredshed med sekretariatsbetjeningen.
Sagsfremstilling
I 2013 blev der gennemført en evaluering af betjeningen og serviceringen af byrådet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I lighed med evalueringen i 2013 har direktionen og sekretariaterne valgt at gennemføre en lille "temperaturmåling" af sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg, så man kan udvikle og forbedre betjeningen og serviceringen af byråd, udvalg og politikerne generelt.
 
Der blev på denne baggrund udsendt et spørgeskema til alle byrådsmedlemmer, som kunne besvares i perioden fra 26. september 2018 til 24. oktober 2018. Dette gav en svarprocent på 68%.
 
Spørgeskemaet indeholder indledningsvist generelle spørgsmål til alle byrådsmedlemmer om sekretariatsbetjeningen samt introduktionen til den nye byrådsperiode. Herefter har det enkelte medlem fået spørgsmål, der går på sekretariatsbetjeningen af det specifikke udvalg.
 
I forlængelse heraf er der udarbejdet en rapport, som kan ses i bilag 1.
 
Evalueringen viser, at der overordnet set er god tilfredshed med sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Evalueringen drøftes i de øvrige fagudvalg 27.-29. november 2018 og i Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. december 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/32830
Resume
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-11-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende, indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Nedenfor gives en orientering om aktuelle sager fra forskellige fora i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Klyngestyregruppen i Midtklyngen (Hospitalsenhed Midt, Regionspsykiatrien, Almen praksis og de 3 kommuner i Silkeborg, Skive og Viborg)
Psykiatriske genoptræningsplaner
Hospitaler kan henvise borgere, der udskrives fra psykiatrisk behandling, til ambulant genoptræning i kommunerne, hvis en række kriterier er opfyldt. Hospitalet henviser patienten til ambulant genoptræning via en genoptræningsplan. Kommunerne udfører og finansierer genoptræningen. Genoptræningen sker efter Sundhedsloven. 
 
Brug af genoptræningsplaner efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling eller ambulant behandling er et udviklingsområde, hvor der er behov for at sikre en fælles tilgang og arbejdsgange på tværs af Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.
 
Der igangsættes derfor en prøvehandling, der skal understøtte brugen af genoptræningsplaner efter behandling på psykiatrisk hospital.
 
Midtklyngen er udvalgt til at lave prøvehandlingen, som man går i gang med nu. Klyngen etablerer et tværsektorielt genoptræningsforum, der løbende følger udarbejdelsen af genoptræningsplaner i psykiatrien.
 
Projektet kører fra december 2018 til juni 2019.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/53735
Resume
Social, Sundhed & Omsorg har igennem flere år arbejdet målrettet med at udvikle, afprøve og implementere velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgerne. Denne sag giver en status på igangværende projekter, og projekter der er på vej.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- & Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at eventuelle ønsker til oplæg om velfærdsteknologi til fællesmødet mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 28. januar 2019 drøftes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-11-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ønsker til
oplæg om velfærdsteknologi til fællesmødet mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og
Social- og Sundhedsudvalget den 28. januar 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Der er senest præsenteret en status for de velfærdsteknologiske projekter i august 2017. For Social- og Arbejdsmarkedsudvalget var det 31. august 2017 (sag nr. 7) og for Ældre- og Sundhedsudvalget var det 29. august 2017 (sag nr. 7). Her blev udvalgene også orienteret om ændringerne i organiseringen omkring den velfærdsteknologiske indsats.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I Social, Sundhed & Omsorg arbejdes der med en lang række forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Løsningerne har meget forskelligt sigte, men fælles for dem alle har været at skabe gevinst både for borgere, organisation og medarbejdere i form af kvalitet, frihed, selvhjulpenhed og økonomisk potentiale.
 
Der er afsat 5 millioner kr. årligt til velfærdsteknologi i Social, Sundhed & Omsorg. 2 millioner på Socialområdet og 3 millioner på Sundhed- og Omsorgsområdet.
 
Organisering
Social, Sundhed & Omsorg valgte i 2017 at samle programlederne og konsulenterne for digitalisering og velfærdsteknologi i et arbejdsfællesskab under sekretariatet i Social, Sundhed og Omsorg. Gruppen af medarbejdere har base på rådhuset, men arbejder i driften med at understøtte de decentrale ledere og medarbejdere i afprøvning og implementering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger. Teamet arbejder på tværs af Social, Sundhed & Omsorg og har et stort fokus på at styrke det tværgående samarbejde i forhold til udvikling, implementering og realisering af værdiskabende resultater indenfor velfærdsteknologiske løsninger, for såvel borgere, medarbejdere og den samlede organisation.
Der arbejdes både med en strategisk tilgang til ny velfærdsteknologi, men også en Bottom-up-tilgang, hvor der er er adgang til at prøve ny teknologi af i mindre skala. Dels for at få flere gode ideer på banen, dels for at få ejerskab på medarbejderniveau.
 
Samarbejdet og den nye struktur har allerede båret frugt og skabt erfaringer og projekter på tværs.
 
Implementeringsmodel
Når Social, Sundhed & Omsorg implementerer velfærdsteknologiske løsninger, har vi succes med at inddrage alle berørte parter fra start og herigennem skabe et lokalt ejerskab og forankring. Konsulenterne for velfærdsteknologi understøtter dette. Der arbejdes efter loop-modellen som har fokus på prøvehandlinger og evalueringer. Det giver et stærkt grundlag for at vurdere projekternes værdi. Loop-modellen er illustreret i bilag 2.
 
Animated Health
Konferencen afholdes af Viborg Kommune og Arsenalet en gang om året og har til formål at skabe relationer og netværk mellem politiske beslutningstagere, patientforeninger, ledere og medarbejdere fra hospitaler og kommuner samt producenter af velfærds- og sundhedsløsninger. Dette års Animated Health satte fokus på brugen af Virtuel Reality (VR), Augmented Reality (AR) og Animation i forhold til vejledninger, forebyggelse, behandling og rehabilitering.
 
Test- og Udviklingscenter - med et stærkt borger- og virksomhedsperspektiv
Test- og Udviklingscenteret er et resultat af et samarbejde mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, Hospitalsenhed Midt, Center for Industri og Viborg Kommune. Det helt centrale formål er, gennem samskabelse og innovation at understøtte brugernes behov for velfærdsteknologiske løsninger, og skabe grundlag for virksomheder og nye produkter til markedet.
 
Status og kommende velfærdsteknologiske indsatser
I bilag 1 ses et overblik over igangværende og kommende indsatser i Social, Sundhed & Omsorg. Særligt kan indsatser omkring virtuelle løsninger og Virtuel Reality (VR) fremhæves. Blandt andet gennemføres inden længe et pilotprojekt med tre lægepraksis og akutsygeplejen om virtuelle lægebesøg.
 
Blandt de kommende indsatser, som også beskrives i bilag 1, er digitalt understøttet træning. Indsatsen har fokus på at understøtte borgere i deres genoptræningsforløb og dermed optimere genoptræningsindsatsen igennem digitale løsninger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/42652
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-11-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag

Sagsid.: 17/61588
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27-11-2018
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag