You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 28. januar 2019 kl. 14:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/53735
Resume
På fællesmødet præsenteres udvalgene for et oplæg med status på den velfærdsteknologiske indsats inden for Social, Sundhed og Omsorg.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at præsentationen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 28-01-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog præsentationen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
På Social- og Sundhedsudvalgets møde 29. november 2018 (sag nr. 12) og Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde 27. november 2018 (sag nr. 8) blev udvalgene præsenteret for status på den velfærdsteknologiske indsats. Udvalgene drøftede, i forbindelse med behandlingen af punktet, eventuelle ønsker til oplæg om velfærdsteknologi på fællesmødet mellem Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 28. januar 2019.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På fællesmødet vil udvalgene blive præsenteret for et oplæg, der forholder sig til de emner, udvalgene udpegede på deres møder i november. Det drejer sig konkret om:
 
  • Status på virtuel bostøtte og virtuel hjemmepleje, herunder videreudviklingen af initiativet.
  • En drøftelse af de etiske overvejelser omkring brugen af velfærdsteknologi.
  • En vurdering af hvorvidt borgerne oplever et kvalitetsløft i indsatsen som følge af brugen af velfærdsteknologi.
  • En drøftelse af hvordan borgere kan forblive selvhjulpne længst mulig i eget hjem ved brug af velfærdsteknologi.
  • En drøftelse af, hvilke forhindringer der er for implementering af velfærdsteknologi.  
 
På fællesmødet deltager to velfærdsteknologiske konsulenter fra sekretariatet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 19/1175
Resume
Der lægges op til en drøftelse af, hvad der kan samarbejdes om på tværs af social-, sundheds- og ældreområdet i Herning, Silkeborg og Viborg Kommuner, idet der skal afholdes et tværkommunalt møde i 1. halvår 2019.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter, hvad der kan samarbejdes om på social-, sundheds-og ældreområdet på tværs af de tre kommuner.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 28-01-2019
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at der med fordel kan samarbejdes om regeringens sundhedsudspil, den nære psykiatri og rekruttering til social- sundheds- og ældreområdet, idet fokus skal være på konkrete initiativer.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Fredag den 4. januar 2019 var der tværkommunalt møde mellem fagudvalg på social-, sundheds- og ældreområdet i Herning, Silkeborg og Viborg Kommuner.
 
Baggrunden for mødet var, at borgmestrene i Herning, Silkeborg og Viborg Kommuner har besluttet, at de vil arbejde tættere sammen med henblik på fælles varetagelse af de tre kommuners interesser, gensidig inspiration og erfaringsudveksling.
 
På det tværkommunale møde den 4. januar 2019 var der oplæg og drøftelser om rekrutteringsudfordringer og personalesammensætning, det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri.
 
På mødet besluttede man, at der skal afholdes endnu et tværkommunalt møde mellem fagudvalgene på social-, sundheds- og ældreområdet i Herning, Silkeborg og Viborg Kommuner.
 
Det blev endvidere besluttet, at der på de forestående udvalgsmøder følges op på det tværkommunale møde med henblik på vurdering af, hvad der med fordel kan samarbejdes om på tværs af de tre kommuner.
 
Opsamling på tværkommunalt udvalgsmøde den 4. januar 2019 er vedlagt som bilag 1, og bilagene til opsamling på tværkommunalt udvalgsmøde er vedlagt som bilag 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/51099
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsvalget drøftede på deres fællesmøde den 12. november 2018 (sag nr. 2) tværgående initiativer vedrørende temaet ”Sundhed” i forhold til den nye styringsmodel. På mødet i dag genoptages denne fælles drøftelse om initiativer, der kan understøtte målsætningerne i forhold til temaet sundhed.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslag til fælles initiativer, der kan understøtte målsætningerne i forhold til temaet ”Sundhed” drøftes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 28-01-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til fælles initiativer, der kan understøtte målsætningerne i forhold til temaet ”Sundhed”. 
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at der i samarbejde med relevante fagudvalg, herunder Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget kan arbejdes videre med følgende fælles initiativer:
 
·         Kommunikation og borgerinddragelse, idet animation med fordel kan anvendes i kommunikationen.
·         Sundhedsfremmende tiltag f.eks. vedr. rygning og fysisk aktivitet.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet har på mødet den 19. december 2018 (sag nr. 36) godkendt målsætningerne til de fem overordnede temaer i den nye styringsmodel.
 
Den godkendte styringsmodel er vedlagt som bilag.
 
På fællesmødet den 12.november 2018 havde Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget en indledende drøftelse af initiativer, der kan understøtte målsætningerne til temaet ”Sundhed”.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Som led i drøftelserne af ny styringsmodel for Viborg Kommune har byrådet på sit temamøde den 10. oktober 2018 formuleret målsætninger for temaet ”Sundhed”, som er et af fem temaer i styringsmodellen. Byrådet har på mødet den 19. december 2018 godkendt alle de tværgående målsætninger i forhold til de fem temaer i styringsmodellen, herunder nedenstående målsætninger til temaet ”Sundhed”.
 
Sundhed
Mål/indikatorer
 
Vi vil højne den fysiske, mentale og sociale sundhed i Viborg Kommune for at øge borgernes samlede trivsel.
 
Andelen af unge rygere er halveret inden 2025.
Der er 20 % færre rygere i alle aldersgrupper.
 
Mindst 85 % af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025.
 
Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88 % i 2025.
 
Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025.
 
På fællesmødet den 12. november 2018 havde Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget en indledende drøftelse i forhold til forslag til fælles tværgående initiativer, der kan understøtte ovenstående målsætninger.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede følgende i forhold til temaet ”Sundhed”:
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede forslag til fælles indsatser, herunder røgfri arbejds- og skoletid, gratis rygestopbehandling for særlige målgrupper, fysisk aktivitet som en naturlig del af hverdagen for borgere og personale samt forebyggende indsatser, herunder kostvejledning ved diætister. 
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at det er væsentligt, at personalet er bevidste om at agere som rollemodeller også i en sundhedsfremmende kontekst.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget henledte opmærksomheden på at inddrage animation i den sundhedsfremmende kommunikation”.  
 
På mødet i dag genoptages disse drøftelser med Social- og Sundhedsudvalget med henblik på kvalificering og prioritering af initiativerne.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der vil på byrådets plankonferencen være en første samlet drøftelse og status på fagudvalgenes arbejde med den nye styringsmodel.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/1239
Resume
På baggrund af et oplæg fra forvaltningen lægges der op til en drøftelse af regeringens udspil til en sundhedsreform.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 28-01-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Regeringen har den 16. januar 2019 fremlagt sit udspil til en sundhedsreform. Formålet med sundhedsreformen er at skabe et stærkere og mere sammenhængende sundhedsvæsen tættere på borgerne.
 
På mødet vil der være en kort orientering om indholdet i sundhedsreformen samt en drøftelse heraf.
 
Vedlagt er faktaark om regeringens udspil til en sundhedsreform.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/59696
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 28-01-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.