You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 08:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/59696
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-02-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 18/63747
Resume
Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Herunder lægges der op til en indledende drøftelse af, om der er særlige temaer, som skal indgå og belyses nærmere i årets budgetlægning.
Indstilling
Direktøren for Social, Sund og Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget, 
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at det drøftes, om der er særlige temaer, som skal indgå årets budgetlægning, og
 
3. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-02-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen til efterretning.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede særlige temaer, som skal indgå i årets budgetlægning, og
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget vedtog endvidere procesplanen for udvalgets egen budgetproces.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED har drøftet den kommende budgetlægning på mødet den 17. december 2018.
 
Beskrivelse
Spilleregler for budgetlægningen
 
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen.
Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.
Der skal i 2020 findes reduktionsforslag for 35,2 mio. kr., heraf 16,4 mio. kr. vedrørende statens moderniserings- og effektiviseringsprogram og 18,8 mio. kr. vedrørende en halv procent effektivisering jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
Opgaven med at finde disse reduktionsforslag er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som vil blive forelagt et oplæg af direktionen. Direktionens oplæg vil både omfatte tværgående reduktionsforslag og forslag på de enkelte direktørområder.
Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil besparelsen herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
Spillereglerne for anlægsbudgettet:
Spillereglerne for anlægsbudgettet er følgende:
 1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.
 2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
 3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.
 
De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.
Særlige temaer i budgetlægningen:
 
Det drøftes, om der er særlige temaer, som udvalget ønsker belyst og drøftet i løbet af budgetlægningen. Særlige temaer vil fx kunne være økonomiske udfordringer. Hvis udvalget har nye initiativer på vej i 2020, som skal understøtte målsætningerne i byrådets nye styringsmodel, vil disse også kunne indgå som et særligt tema i budgetlægningen.
 
Byrådet vedtog den 19. december 2018 (sag nr. 36) de fem tværgående temaer i den nye styringsmodel samt en række målsætninger, der knytter sig til disse temaer. Temaerne er bæredygtighed, vækst og socialt ansvar, sundhed, læring og uddannelse samt oplevelser og fællesskaber. Udvalgenes arbejde med handlinger/initiativer, der skal understøtte disse målsætninger præsenteres for byrådet på plankonferencen. Her drøftes behovet for koordinering på tværs af udvalg og, hvilke handlinger/initiativer, der allerede vil kunne indgå i dette års budgetlægning.
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres drifts- og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Ældre- og Aktivitetsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/23372
Resume
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til ”Sundhedsaftalen 2019-2023 – Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” i høring. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for de 19 kommuner og praktiserende læger. Ældre- og Aktivitetsudvalget indgiver kommentarer til høringsudkastet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter input til udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 med henblik på videreformidling til Social- og Sundhedsvalget, som udarbejder samlet høringssvar fra Viborg Kommune.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-02-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede input til udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 med henblik på videreformidling til Social- og Sundhedsvalget, som udarbejder samlet høringssvar fra Viborg Kommune.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav, at det er centrale indsatsområder, der er valgt og bakker op om de høringssvar, der er tilgået udvalget.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget er enig i fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og dermed den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen. Ældre- og Aktivitetsudvalget påpeger vigtigheden af:
·         at der afvikles fælles uddannelse på tværs af sektorer
·         at der er fokus på inddragelse af og samarbejde med pårørende.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede på mødet den 14. august 2018 (Sag nr. 8) udspil til visioner og indsatsområder for Sundhedsaftalen 2019-2023.
 
Inddragelse og høring
Ældre- og Aktivitetsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget behandler udkast til Sundhedsaftale 2019-2023, og på baggrund af beslutningerne her, udarbejder forvaltningen samlet høringssvar fra Viborg Kommune. Formandskaberne for Ældrerådet og Handicaprådet har desuden indgivet kommentarer til det samlede høringssvar. Svaret er vedhæftet som bilag 1.
 
Udkastet til ny sundhedsaftale har været sendt til drøftelse og kommentering i Fælles-MED Social, Sundhed og Omsorg. Deres kommentarer er vedhæftet som bilag 2.
 
Beskrivelse
Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.
 
Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Høringsversionen af sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag 3.
 
Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, som vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. Disse aftaler skal altid godkendes i byrådet og regionsrådet.
 
Sundhedsaftalen bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Region Midtjylland:
 • Mere lighed i sundhed, socialt og geografisk
 • På borgernes præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere sundhed for pengene
 
Derudover præsenteres følgende indsatsområder:
 • Fælles investering i forebyggelse, først med fokus på rygning
 • Sammen om ældre borgere, først med fokus på akutområdet
 • Den nære psykiatri, først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom
 
Endelig præsenteres i udkastet en række principper for samarbejdet. Disse vurderes at udgøre et godt grundlag for et værdifuldt samarbejde mellem aktørerne på sundhedsområdet til gavn for vores fælles borgere.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Frist for høringssvar til region Midtjylland er 1. marts 2019. Formel politisk godkendelse af den endelige Sundhedsaftale 2019-2023 sker i byrådet den 26. juni 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft den 1. juli 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 19/692
Resume
Med denne sag orienteres udvalget om status for overholdelse af de politisk fastsatte tidsfrister for sagsbehandlingstider hos Visitation Sundhed og Omsorg pr. januar 2019.
 
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at status for overholdelse af sagsbehandlingstider tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-02-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog status for overholdelse af sagsbehandlingstider til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Aktivitetsudvalget blev senest orienteret om status for sagsbehandlingstider den 27. februar 2018 (sag nr. 9).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Sagsbehandlingen forud for beslutningen om tilkendelse af ydelser til borgerne, efter de lovområder der administreres i Visitation Sundhed og Omsorg, må ikke overskride en række frister. Disse frister er fastsat af det daværende Socialudvalg 1. juni 2010 (sag nr. 92.).
 
I det vedlagte bilag ses status på overholdelse af sagsbehandlingstiderne. Sagsbehandlingstiderne er opgjort som tidligere år, det vil sige, at for sagsbehandlingstider inden for personlig pleje, praktisk hjælp og boliger ses der på overholdelsen på de indkomne sager de seneste tre måneder. Opgørelsen af overholdelsen af sagsbehandlingstider for ansøgninger om hjælpemidler er sket ved en stikprøve på en dag i januar. For bilsager, som typisk er langvarige, er der set på overholdelsen af sagsbehandlingstiderne i hele 2018.
 
Som det ses i bilaget, overholdes sagsbehandlingstiderne indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning/afløsning og på hjælpemiddelområdet. Desuden fremgår det, at der har været overskridelse af sagsbehandlingstiden på 6 sager, som omhandler støtte til køb af bil og særlige indretninger. Der har i 2018 samlet set været behandlet 51 af disse sager.
 
Årsagerne til disse overskridelser er:
 • Det har ikke været muligt at få indhentet oplysninger fra alle relevante instanser (helbredsoplysninger og afgørelser i andet regi) inden for tidsfristen (3 sager).
 • Visitation Sundhed og Omsorg har ikke fået planlagt første møde med borgeren rettidigt (2 sager).
 • I et enkelt tilfælde skyldes overskridelsen, at borgeren ønskede første møde udsat.
Som en konsekvens af ovenstående, sikres det fra forvaltningens side, at der fremadrettet planlægges opstart af sagerne rettidigt.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/42652
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 Bilag