You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. november 2019 kl. 08:30

Mødested Sjørup Ældrecenter
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/63370
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget afholder dagens møde på Pleje- og Omsorgscenter Sjørup.
 
Mødet indledes med, at centerleder Vibeke Ebbesen præsenterer Pleje- og Omsorgscenter Sjørup. Herefter vil der være rundvisning.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Intet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/48696
Resume
Forvaltningen holder på dagens møde et oplæg vedrørende budget 2020. Oplægget danner grundlag for Ældre- og Aktivitetsudvalgets temadrøftelse af budget 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at oplægget drøftes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede oplægget og tog status til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

På dagens møde holder forvaltningen et oplæg vedrørende budget 2020, som danner grundlag for Ældre- og Aktivitetsudvalgets temadrøftelse af budget 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/59696
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg

Sagsid.: 19/24299
Resume
Byrådet skal årligt revidere kommunens kvalitetsstandarder for sundhedsområdet og omsorgsområdet. Forvaltningen fremlægger hermed et revideret udkast til godkendelse. Udkastet er tilrettet på baggrund af ændringsforslag fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020 godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020 godkendes.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede tilbagemeldingerne fra Ældre- og Handicaprådet og bemærkede, at nedenstående formulering fastholdes, idet det eksplicit præciseres, at forventningen til de pårørende består, ”der, hvor det er muligt”.
 
”Vi forventer, at dine pårørende er en aktiv del af din dagligdag og hjælper dig, der hvor det er muligt”.
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget behandlede sagen første gang på sit møde den 29. oktober 2019 (sag nr. 3). Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen første gang på sit møde den 31. oktober 2019 (sag nr. 2)
 
På møderne udtrykte udvalgene ønske om, at forventningerne til de pårørende skal præciseres i Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020.

Inddragelse og høring

Forvaltningen har, efter behandlingen i udvalgene i oktober, sendt et nyt forslag til Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg til kommentering ved Handicaprådet og Ældrerådet.

Beskrivelse

På baggrund af udvalgenes ønske om, at forventningerne til de pårørende skal præciseres i Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2020 har forvaltningen udarbejdet følgende præcisering i afsnit 1.2 (tilføjelse markeret med kursiv):
 
”Hvad forventer Viborg Kommune af dig og dine pårørende?
Vi har en forventning om, at du deltager aktivt og viser interesse for at klare dig selv, så længe som muligt.
 
Vi forventer, at du udfører de opgaver, som du selv kan, og at du samarbejder med os om at udføre de opgaver, som du har behov for hjælp til.
 
Vi forventer, at dine pårørende er en aktiv del af din dagligdag og hjælper dig, der hvor det er muligt.
 
Du kan med fordel også lave aftaler med dit netværk om, hvordan de bedst kan støtte dig, så de også kan arbejde målrettet på at fremme dine muligheder for at klare dig selv i videst muligt omfang.”
 
Ændringsforslaget er indarbejdet i det vedlagte udkast til Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2020.
 
Formuleringen har været sendt til kommentering i Ældrerådet og Handicaprådet. Rådenes kommentarer fremgår af bilagene. Ældrerådet og Handicaprådet tilkendegiver, at de ikke kan støtte op om den foreslåede ændring.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/7605
Resume
Der blev med satspuljen for 2016-2019 afsat 100 mio. kr. til, at landets kommuner fra 2016 til 2019 kunne indfase ordningen med læger på plejecentre. Der er tilknyttet læger til alle plejecentre i Viborg Kommune, og der er gode erfaringer med ordningen. Med denne sag lægges der op til, at ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre videreføres efter 2019 og finansieres via en omprioritering indenfor Ældre- og Aktivitetsudvalgets eget budget, medmindre kommunerne via finansloven for 2020 tilføres midler til at videreføre ordningen.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre videreføres efter 2019, og
 
2. at ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre efter 2019 finansieres via en omprioritering indenfor Ældre- og Aktivitetsudvalgets eget budget, medmindre kommunerne via finansloven for 2020 tilføres midler til at videreføre ordningen.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre videreføres efter 2019.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede desuden, at ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre efter 2019 finansieres via en omprioritering indenfor Ældre- og Aktivitetsudvalgets eget budget, medmindre kommunerne via finansloven for 2020 tilføres midler til at videreføre ordningen.
 
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Sundhedsudvalget blev den 28. februar 2017 (sag nr. 9) orienteret om opstart af ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre i Viborg Kommune.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget blev den 26. marts 2019 (sag nr. 9) orienteret om status på ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre i Viborg Kommune.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget blev den 17. september 2019 (sag nr. 6) orienteret om den evaluering, der er gennemført af ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre i Viborg Kommune.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentre består af to elementer. For det første får beboerne på det enkelte plejecenter mulighed for at vælge den læge, der er tilknyttet plejecenteret, som egen læge. For det andet yder den tilknyttede læge generel sundhedsfaglig rådgivning og vejledning til personalet på plejecenteret.
 
Evalueringen af ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre i Viborg Kommune viser, at der er etableret et velfungerende samarbejde mellem læger og plejecentrene om både pleje og behandling af beboerne og den generelle sundhedsfaglige rådgivning og vejledning til personalet. Evalueringen viser også, at der blandt beboere og pårørende er gode erfaringer med ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre.  
 
Viborg Kommune har i perioden 2016-2019 fået tilført 1.678.000 kr. af de i alt 100 mio. kr., der var afsat til, at landets kommuner kunne honorere læger for at yde generel sundhedsfaglig rådgivning og vejledning. I 2019 er budgettet til ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre i Viborg Kommune på 351.000 kr.
 
Forvaltningen afventer på nuværende tidspunkt resultaterne af finanslovsforhandlingerne, herunder om kommunerne tilføres midler til at videreføre ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre efter 2019. Alternativt kan ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre finansieres via en omprioritering indenfor Ældre- og Aktivitetsudvalgets eget budget.  

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der skal træffes beslutning om videreførelse og finansiering af ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre i Viborg Kommune inden 31. december 2019.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/714
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Ældre- og Aktivitetsudvalgets fællesmøde med brugerpårørenderåd den 5. december 2019.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med brugerpårørenderåd godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med brugerpårørenderåd.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at den forventning til pårørende, der fremgår af de reviderede Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg for 2020 skal dagsordensættes til drøftelse på fællesmødet med brugerpårørenderåd.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Brugerpårørenderådene har dagsordenssat punkt 2 i det vedhæftede forslag til dagsorden.

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget har to årlige fællesmøder med brugerpårørenderådene.
 
Næste fællesmøde holdes den 5. december 2019 kl. 18.00-19.30. Mødet holdes i M5 på Viborg Rådhus.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

I 2020 holder Ældre- og Aktivitetsudvalget fællesmøder med brugerpårørenderåd følgende dage:
 • 5. maj 2020
 • 3. november 2020

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/701
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets og Ældre- og Aktivitetsudvalgets fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg den 4. december 2019.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at den forventning til pårørende, der fremgår af de reviderede Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg for 2020 skal dagsordensættes til drøftelse på fællesmødet med de faglige organisationer og Fælles MED, Social, Sundhed & Omsorg.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 
Inddragelse og høring
De faglige organisationer har dagsordenssat punkt 2-3 i det vedhæftede forslag til dagsorden. Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg har dagsordenssat punkt 4-6 i det vedhæftede forslag til dagsorden.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget har to årlige fællesmøder med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg.
 
Næste fællesmøde holdes den 4. december 2019 kl. 15.00-17.00. Mødet holdes i Multisalen på rådhuset.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

I 2020 afholder Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget fællesmøder med de faglige organisationer og Fælles MED Social, Sundhed & Omsorg følgende dage:
 • 16. juni 2020
 • 1. december 2020

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/32830
Resume
I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Derfor vil forvaltningen fremover løbende præsentere Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget for et udpluk af de emner og initiativer, der tages i disse mange udvalg/grupper.
 
Under DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet)

Status på arbejdet i Alliancen om den nære psykiatri.

Alliancen om den nære psykiatri blev dannet for at understøtte, at der findes løsninger på udfordringerne på det psykiatriske område på tværs af sektorer og at de løses i et samarbejde på tværs.
Styregruppen for alliancen har nedsat grupper, kaldet alliancegrupper. Disse alliancegrupper skal arbejde med et af ti initiativer som Styregruppen har udvalgt. Alliancegrupperne har arbejdet med de ti initiativer over sommeren. Herefter har styregruppen for alliancen om den nære psykiatri prioriteret i alliancegruppernes leverancer, der skal være med til at forbedre og sikre den mentale sundhed for børn og unge samt styrke indsatserne overfor voksne borgere med svær psykisk sygdom. Flere af initiativerne kobler sig til erfaringer fra eksisterende projekter samt initiativer i regi af regionens budgetforlig for 2019.
Der har været afholdt en kommunal alliance workshop den 25. oktober 2019. Her blev der gjort status på de enkelte initiativer, og ud fra denne status blev det aftalt, at arbejdet i alliancegrupperne forsætter.
 

Status for arbejdet med initiativet om den ”voksne borger med svær psykisk sygdom”.

Af de ti initiativer Alliancen har formuleret, indgår Midtklyngen i udvikling af prøvehandlinger inden for initiativ otte. Arbejdet er placeret i Temagruppen for den voksne patient, som refererer til Klyngestyregruppen i Midtklyngen. Initiativ otte omhandler ”Voksne borgere med svær psykisk sygdom. Initiativer for de mest udsatte borgere/patienter”. Dette initiativ taler direkte ind i Sundhedsaftalens prioriterede indsats vedr. den nære psykiatri.
Arbejdsgruppen, der er nedsat til at arbejde med initiativet, har udviklet en model inspireret af Fleksibel Assertiv Community Treatment (FACT). FACT er en intensiv, fleksibel, udgående og direkte støtte- og behandlings indsats, som foregår i borgerens hjem eller lokalområde. Målgruppen er de 20% mest udsatte borgere med en svær psykisk sygdom. FACT udøves i teams bestående af medarbejdere fra både kommune og region. Arbejdsgruppen er i gang med at afprøve FACT-modellen sammen med én borger i hver af de tre Midtklyngekommuner.
Arbejdet med FACT-modellen vil kræve, at Midtklyngen ansætter en projektleder til at styre projektet. Der er ansøgt om 2,775 mio. kr. til driften af projektet, herunder midler til ansættelse af projektlederen. Midlerne er ansøgt i EU programmet ”Structural Reform Support Programme”. Der er i alt ansøgt om midler til fire danske projekter i dette program.
 
 
Udgivelse: Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet – Udgivet af Social- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed

Ældre borgere er godt tilfredse med overgange i Midtklyngen

Social- og Indenrigsministeriet har undersøgt, hvor tilfredse ældre patienter er med deres udskrivelse fra hospitalet og den efterfølgende kontakt til kommunen samt den praktiserende læge. Undersøgelsen er foretaget på tværs af landets hospitaler, kommuner og almen praksis. 23.000 patienter over 64 år er blevet spurgt.
 
Undersøgelsen viser, at borgerne i Midtklyngen generelt er rigtig godt tilfredse med overgangene fra indlæggelsen på Hospitalsenhed Midt til kommunal indsats og kontakten til deres praktiserende læge efter udskrivelsen. Midtklyngen og Viborg Kommune klarer sig over landsgennemsnittet på de fleste parametre. Forvaltningen vil fortsat have en opmærksomhed på at øge tilfredsheden.
I bilag 1 til denne sag, kan hele rapporten læses. Går man til bilag 2 i rapporten: Kommunetabeller (side 48), er resultaterne fra de enkelte spørgsmål listet i tabeller. På side 4 i bilag 2, kan man se, at 71,2 % af de adspurgte fra Viborg Kommune er tilfredse med overgange på sundhedsområdet, hvor landsgennemsnittet er på 65,5 %. Herefter følger tabeller med svar på de forskellige spørgsmål, og man kan i hver tabel finde Viborg, og se hvordan Viborg scorer i forhold til andre kommuner, eller i forhold til landsgennemsnittet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/9873
Resume
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingsstederne i sundhedsvæsenet, herunder med plejecentre og hjemmeplejen. Med denne sag orienteres udvalget om det risikobaserede tilsyn.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som udfører sundhedsfagligt tilsyn med alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet, herunder med plejecentre og hjemmeplejen. På Ældre- og Aktivitetsudvalgets område har der været 11 tilsyn siden 1. januar 2017, se bilag 1.
 
Tilsynet hedder det risikobaserede tilsyn fordi Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de områder, hvor de mener, risikoen for fejl er størst. Tilsynet omfatter følgende temaer:
 • Behandlingsstedets organisering
 • Journalføring
 • Delegation
 • Faglige fokuspunkter
 • Medicinhåndtering
 • Patienters retsstilling
 • Hygiejne
 • Øvrige fund
 
På baggrund af tilsynet vil den tilsynsførende tildele en kategori.
 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden
 
Hvis der ingen problemer er af betydning for patientsikkerheden, betyder det, at alle målepunkterne er opfyldt, og der gøres ikke yderligere.
 
Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed vil henstille til, at behandlingsstedet retter op på de problemer, der måtte være.
 
Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der er større problemer af betydning for patientsikkerheden, vil institutionen modtage et påbud om at få bragt forholdene i orden, indenfor nærmere fastsatte tidsfrister.
 
Ved kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden har Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at give et midlertidigt påbud om at indstille virksomheden helt eller delvis, indtil det kan dokumenteres, at de kritiske forhold er bragt i orden.
 
En gennemgang af tilsynsrapporterne på omsorgsområdet viser, at de fund og henstillinger der er, typisk handler om medicinhåndtering og journalføring. Implementering af Nexus og overgang fra et journalsystem til et andet har haft indflydelse på den sundhedsfaglige dokumentation, hvilket giver udslag i tilsynene. Tilsynene viser yderligere, at medicinhåndteringen er forbedret.
 
Der arbejdes kontinuerligt med at opfylde målepunkterne i det risikobaserede tilsyn. Det sker via videndeling mellem distrikterne og centrene med assistance fra centralt placerede kvalitetsfaglige medarbejdere. Formålet er at sikre den læring, som opstår, på baggrund af tilsynene og udbrede den til hele organisationen. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Ældre- og Aktivitetsudvalget orienteres en gang årligt om det risikobaserede tilsyn på deres område.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/7216
Resume
Forvaltningen har udarbejdet en status på initiativerne under værdighedsmilliarden i 2019. For et enkelt initiativ er der lavet en evaluering. Værdighedsmilliarden overgår til særtilskud i 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Fra 2020 overgår værdighedsmilliarden fra at være en pulje til at være et særtilskud. Formålet med tilskuddet er at understøtte en værdig ældrepleje. Forvaltningen har udarbejdet en status på initiativer under værdighedsmilliarden 2019. Denne er vedlagt som bilag.
 
Der er foretaget en særskilt evaluering af initiativet ”Bedre forhold for pårørende til demente og borgere med senhjerneskade”, da initiativet i 2018 blev igangsat som et pilotprojekt.
 
Konklusionen på evalueringen af initiativet er, at både borgerne og pårørende er meget tilfredse med tilbuddet. Tilbuddet giver de pårørende det nødvendige pusterum og den frihed, som var tiltænkt. Det er forvaltningens vurdering, at initiativet har været en succes og at det er med til at understøtte målsætningen om, at borgerne skal have mulighed for at blive længst muligt i eget hjem. Evalueringen er vedlagt som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/42652
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten for 2019.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/27069
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26-11-2019
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten for 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag