You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 08:30

Mødested Pleje- og Omsorgscenter Banebo
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/52220
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 25-02-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog følgende orientering og meddelelser til efterretning.
 
 • Deltagelse i foredrag / teaterfortælling om demens den 17. februar 2020
 • Opfølgning på nyhedsbrev for januar 2020
 • Status på forhandlinger med friplejehjemmene. Der evalueres på modellen i efteråret, hvor der samtidig redegøres for tildelingsmodellen før og efter
 • Orientering om betaling for ophold på plejecentre uden for Viborg Kommune.
 • Udkast til dagsorden til fællesmøde den 18. marts 2020
 • Tilmelding til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum
 • Opfølgning på Borgerhenvendelse
 • Orientering om Region Midtjyllands hospitalsplan
 • Invitation til workshop om rekruttering.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg

Sagsid.: 18/32482
Resume
En licitation har vist, at etape 2 af ombygningen og renoveringen af pleje- og omsorgscenter Sjørup kan gennemføres indenfor bevillingsrammen. På denne baggrund søges der nu om frigivelse af midler til gennemførelse af etape 2.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at projektet gennemføres i henhold til det tidligere godkendte skitseforslag, og
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ”Renovering af Sjørup Ældrecenter” forhøjes med 12.887.000 kr.  med rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. i 2020 samt 2.887.000 kr. i 2021, og
 
3. at udgiften på 10.000.000 kr. i 2020 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 646.000 kr. på kontoen ”Renovering af Sjørup Ældrecenter” og dels finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb på kontoen fra 2019 på 9.354.000 kr., idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen, og
 
4. at udgiften i 2021 på 2.887.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 25-02-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at projektet gennemføres i henhold til det tidligere godkendte skitseforslag, og
 
2. at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen ”Renovering af Sjørup Ældrecenter” forhøjes med 12.887.000 kr.  med rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. i 2020 samt 2.887.000 kr. i 2021, og
 
3. at udgiften på 10.000.000 kr. i 2020 dels finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 646.000 kr. på kontoen ”Renovering af Sjørup Ældrecenter” og dels finansieres af det uforbrugte rådighedsbeløb på kontoen fra 2019 på 9.354.000 kr., idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen, og
 
4. at udgiften i 2021 på 2.887.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2021 til projektet.
Sagsfremstilling

 

Historik

Ældre- og Sundhedsudvalget fik på sit møde den 3. marts 2015 (sag nr. 3) forelagt tre scenarier for renovering og ombygning af Sjørup Pleje- og Omsorgscenter. Ældre- og Sundhedsudvalget valgte scenarie 1.
 
Scenarie 1 er opdelt i to etaper, hvor første etape omfatter nedrivning af to bygninger samt opførelse af en ny boligfløj med 10 plejeboliger og nyt serviceareal. Anden etape omfatter opførelse af et dagcenter til erstatning for det eksisterende, nedrivning af én bygning, nedrivning af første etage på en anden bygning samt facaderenovering og indvendig renovering af samme bygning.
 
Efterfølgende godkendte byrådet på sit møde den 30. august 2017 (sag nr. 31) en indstilling fra Ældre- og Sundhedsudvalget om, at der ikke skal genetableres et aktivitetscenter som en del af anden etape af ombygningen og renoveringen.
 
Byrådet gav den 27. februar 2019 (sag nr. 23) en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Renovering af Sjørup Ældrecenter” med rådighed i 2019, idet udgiften finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet. Byrådet bemyndigede på samme møde direktøren for Social, Sundhed & Omsorg til at træffe beslutning om valg af ekstern rådgiver.
 
Der er efterfølgende indgået aftale om, at Rambøll er ekstern rådgiver.
 
På sit møde den 17. september 2019 (sag nr. 3) godkendte Ældre- og Aktivitetsudvalget et skitseforslag for etape 2 af renoveringen og ombygning af pleje- og omsorgscenter Sjørup. Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte endvidere, at forvaltningen arbejder videre med etape 2 af renoveringen og ombygningen.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Oversigtskort over pleje- og omsorgscenter Sjørup er vedlagt som bilag 1. Etape 2 omfatter nedrivning af bygning C, facaderenovering af bygning E inklusive nedrivning af de eksisterende lejligheder på 1. sal, ny tagkonstruktion og indvendig renovering af samme bygning. Dertil kommer renovering af det eksisterende varmeanlæg, som forsyner både kommunens bygninger og Boligselskabet Sct. Jørgens boliger.
 
Bygning E huser både nu og efter en renovering og ombygning kontorer, mødelokaler, depoter, toiletter, et centralkøkken samt en festsal, der anvendes til diverse arrangementer og festlige sammenkomster for beboerne. I forbindelse med ombygningen og renoveringen etableres der også et bryggers og en sygeplejeklinik. Derudover etableres træningslokale, træningskøkken og multirum, der både kan anvendes i forbindelse med aktiviteter for beboerne samt af de andre brugere af plejecentrets lokaler.
 
Der er afsat 13.887.000 kr. til etape 2 af renoveringen og ombygningen af pleje- og omsorgscenter Sjørup.
 
Forvaltningen har nu gennemført projektering og licitation for etape 2. Licitationen viste, at projektet kan gennemføres indenfor bevillingsrammen: 
 
Håndværkerudgifter: 12.100.000 kr.
Bygherreleverancer: 240.000 kr.
dgivning og øvrige omkostninger: 1.547.000 kr.
Total: 13.887.000 kr.
 
På baggrund af licitationsresultatet søges der om frigivelse af det resterende beløb på 12.887.000 kr., idet byrådet den 27. februar 2019 (sag nr. 23) gav en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Der vil være en byggeperiode fra forår 2020 og frem til sommeren 2021.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/3298
Resume
På Ældre- og Aktivitetsudvalgets politikområde føres der årligt fire forskellige typer af tilsyn.
I denne sag er der en orientering om det nye ældretilsyn, BDOs tilsyn på vegne af Viborg Kommune, det risikobaserede tilsyn samt Socialtilsyn Midts tilsyn.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 25-02-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

 
Udvalget er løbende blevet orienteret om de forskellige typer af tilsyn.
 • BDO på vegne af Viborg Kommune på udvalgsmødet den 29. august 2017 (sag nr. 8)
 • Det risikobaserede tilsyn på udvalgsmødet den 26. november 2019 (sag nr. 9)
 • Socialtilsyn Midt på udvalgsmødet den 31. oktober 2017 (sag nr. 7)
 • Ældretilsynet, som er et nyt tilsyn på ældreområdet fra 1. oktober 2018, orienteres der om i denne sag

Inddragelse og høring

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beskrivelse

I den seneste orientering om tilsyn på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område indgik udelukkende de tilsyn, som BDO gennemfører på vegne af Viborg Kommune. I denne orientering er der indarbejdet en opsamling de andre tilsyn, som gennemføres på udvalgets område. Det drejer sig om det risikobaserede tilsyn, Socialtilsyn Midt samt det nye ældretilsyn.

Ældretilsynet

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført tre ældretilsyn på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område i 2019. Der har ikke været nogen ældretilsyn på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område i 2018. En liste over tilsynene er vedhæftet som bilag.
 
Tilsynet er en 4-årig forsøgsordning som udspringer af SATS-puljeaftalen fra 2018-2021. Formålet med tilsynet er at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet. For yderligere information se folder om det nye ældretilsyn, der er vedlagt som bilag.

Det risikobaserede tilsyn

Styrelsen for patientsikkerhed har endvidere i 2019 gennemført to risikobaserede tilsyn. Listen over de to tilsyn er vedhæftet som bilag.

Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt har i 2019 haft et enkelt tilsyn på de midlertidige pladser på Neurorehabiliteringscenter Toftegården.

BDO på vegne af Viborg Kommune

BDO har på vegne af Viborg Kommune ført tilsyn med 20 pleje- og omsorgscentre i 2019. BDOs årsrapport er vedhæftet som bilag.
 
Udvalget orienteres her om de overordnede konklusioner på tilsynene, da de enkelte tilsynsrapporter løbende bliver fremsendt til orientering.
 
Den samlede konklusion er;
 • Fire pleje- og omsorgscentre, heraf tre friplejehjem, opnåede vurderingen: Særdeles tilfredsstillende
 • 13 pleje- og omsorgscentre, heraf et enkelt friplejehjem, opnåede vurderingen: Meget tilfredsstillende
 • Tre pleje- og omsorgscentre opnåede vurderingen: Tilfredsstillende
 
Det er BDOs vurdering, at Viborg Kommunes pleje- og omsorgscentre samlet set er meget velfungerende. Det er endvidere BDOs vurdering, at der arbejdes systematisk med kerneopgaven og kommunens aktuelle udviklingsområder.
 
På baggrund af tilsynet har tilsynsførende mulighed for at give anbefalinger indenfor de fem temaer dokumentation, pleje, omsorg og praktisk hjælp, hverdagsliv, kompetencer og udvikling samt fysiske rammer.
 
Tilsynet har givet i alt 53 anbefalinger i 2019, fordelt over de fem temaer.
 • Tilsynet har givet 31 anbefalinger vedr. dokumentation
 • Tilsynet har givet 13 anbefalinger vedr. pleje, omsorg og praktisk bistand
 • Tilsynet har givet 4 anbefalinger vedr. hverdagsliv
 • Tilsynet har givet 3 anbefalinger vedr. kompetencer og udvikling
 • Tilsynet har givet 2 anbefalinger vedr. fysiske rammer
 
Langt størsteparten af anbefalingerne handler om dokumentation. Anbefalingerne vedrørende dokumentation går overordnet på at styrke arbejdet med systematisk og målrettet at sikre en konsekvent opdateret og sammenhængende dokumentation for hver borger. Der arbejdes allerede målrettet med dokumentation på de enkelte arbejdspladser i forhold til sikre korrekte arbejdsgange. Der er øget fokus på dokumentation efter indførelse af nyt fagsystem, Nexus, samt implementering af fællessprog 3.
 
I forbindelse med opstart af Nexus har der været et obligatorisk undervisningsmodul omkring dokumentation for alle medarbejdere. I 2020 skal alle medarbejdere på step 2 i Nexus og fællessprog 3, således at arbejdet med at implementere systematisk og korrekt dokumentation i Nexus og Fællessprog 3 styrkes. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/5211
Resume
Ældre- og Aktivitetsudvalget orienteres med denne sag om belægningsprocenten samt den aktuelle venteliste på pleje- og omsorgscentrene pr. januar 2020.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 25-02-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Belægningsprocent
Forvaltningen har opgjort belægningsprocenten på pleje- og omsorgscentrene i Viborg Kommune i januar 2020. Belægningsprocenten viser i procent, hvor mange dage i en given måned, boligerne på et pleje- og omsorgscenter har været beboet.
 
Tallene viser en samlet belægningsprocent for alle pleje- og omsorgscentrene i Viborg Kommune på 96 procent.

Ventelister til plejeboliger

Ventelisten er opgjort med udgangen af januar 2020, og viser, at i alt 99 borgere fra Viborg kommune står på venteliste til en kommunal plejebolig eller til en plads på et friplejehjem. 4 borgere har søgt en plejebolig i anden kommune. Derfor er ventelisten på plejeboliger i hele Viborg Kommune, inkl. friplejehjem, reelt på 95 borgere.
Af de 95 borgere i Viborg Kommune, har 47 borgere kun søgt enten én kommunal plejebolig eller én friplejehjemsplads.
 
Som borger kan man skrive sig op til flere pleje- og omsorgscentre, og derfor vil en sammentælling af antallet af borgere på hvert centers venteliste vise et højere antal borgere på venteliste, end der reelt er. En borger kan godt have søgt en plads på både et kommunalt pleje- og omsorgscenter samt på et friplejehjem og vil derfor optræde flere gange i oversigten over de enkelte centres venteliste. I det samlede tal for ventelisten er der taget højde herfor således, at gengangere er sorteret fra. I bilaget ses en tabel over ventelister og belægningsprocenterne på de enkelte pleje- og omsorgscentre, samt ventelisten på friplejehjemmene.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/27069
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 25-02-2020
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag