You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat (ekstraordinært møde)

lørdag den 2. maj 2020 kl. 12:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/52220
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-05-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 20/16355
Resume
Der har siden 18. marts 2020 været indført midlertidige besøgsrestriktioner på landets plejecentre, aflastningspladser med mere. Besøgsrestriktionerne blev præciseret ved et påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed den 6. april 2020. Den 1. maj 2020 blev der indgået en aftale, der bl.a. omfatter en lempelse af besøgsrestriktionerne. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet forslag til plan for, hvordan beboere på henholdsvis kommunens pleje- og omsorgscentre samt Rehabiliteringscenter Viborg og botilbud på socialområdet kan modtage besøg fra pårørende på udendørsarealer. Dette med forbehold for de retningslinjer, der er under udarbejdelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslag til plan for afvikling af besøg på udearealer godkendes, for så vidt angår pårørendes besøg på pleje- og omsorgscentre og med forbehold for, at forslaget er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er under udarbejdelse.
 
2. at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at iværksætte og om nødvendigt tilpasse forslaget i overensstemmelse med de retningslinjer, der er under udarbejdelse.
 
3. at forslag til plan for afvikling af besøg på udearealer sendes til orientering i Ældrerådet.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-05-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til plan for afvikling af besøg på udearealer for så vidt angår pårørendes besøg på pleje- og omsorgscentre og med forbehold for, at forslaget er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er under udarbejdelse.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at direktøren for Social, Sundhed & Omsorg bemyndiges til at iværksætte og om nødvendigt tilpasse forslaget i overensstemmelse med de retningslinjer, der er under udarbejdelse.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om en orientering om eventuelle tilpasninger af forslag til plan for afvikling af besøg på udearealer under hensyntagen til de retningslinjer, der er under udarbejdelse i Sundhedsstyrelsen.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at besøgspavilloner med fordel kan opføres allerede nu med henblik på ibrugtagning, når retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen foreligger.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede endvidere, at forslag til plan for afvikling af besøg på udearealer sendes til orientering i Ældrerådet.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Den videre implementering sker i tæt dialog med MED-systemet.

Beskrivelse

Den 18. marts 2020 blev der indført midlertidigt besøgsforbud på landets plejecentre, botilbud, anbringelsessteder mv. Dette for at mindske smittespredning af COVID-19 for de mest udsatte borgere.
 
Styrelsen for patientsikkerhed præciserede den 6. april 2020, at forbud mod besøg på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser omfatter både fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Det blev endvidere præciseret, at forbuddet kan omfatte udearealer på matriklen, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19. Det er kommunerne selv, der vurderer, hvordan og om udearealer er omfattet af besøgsrestriktioner.
 
Viborg Kommune har under hele pandemien fulgt myndighedernes anbefalinger nøje og har, som de fleste kommuner, med afsæt i et forsigtighedsprincip valgt, at besøgsforbuddet omfatter både fællesarealer, udearealer og den del af boligen som beboerne selv råder over.
 
Det midlertidige besøgsforbud gælder ikke besøg i kritiske situationer, herunder:
  • uopsættelige besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person
  • forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år
  • forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse, der betyder, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg
 
Den 1. maj 2020 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UGF) aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.  Et element i aftalen er, at ældre beboere på plejehjem, herunder beboere med demens igen kan få besøg af familie og nære pårørende.
 
Det fremgår af aftalen, at lempelsen af besøgsrestriktioner skal ske på forsigtig og kontrolleret vis, så beboere, personale og pårørende er trygge ved, at rammerne omkring besøg og samvær sker under sundhedsfaglige forsvarlige forhold. Sundhedsstyrelsen skal derfor udarbejde retningslinjer til personale, beboere og pårørende om besøg på udearealer på pleje- og omsorgscentre med videre. Udgangspunktet er, at kommunerne skal sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra sine pårørende på udendørsarealer, når sundhedsstyrelsens retningslinjer foreligger, med mindre særlige forhold taler imod dette. Retningslinjerne er fortsat under udarbejdelse.
 
Det fremgår endvidere af aftalen, at Styrelsen for Patientsikkerhed med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer og i samarbejde med relevante aktører på boligområdet udarbejder et katalog med konkrete beskrivelser af, hvilke fysiske rammer, der skal være til stede for at få besøg indendørs og udendørs. Det kan f.eks. være opsætning og indretning af besøgspavilloner, udestuer eller lignende.
 
Forvaltningen har i forlængelse af aftalen udarbejdet vedhæftede forslag til anvendelse af udearealer til pårørendes besøg på Pleje- og Omsorgscentre, Rehabiliteringscenter Viborg og botilbud på socialområdet. Forslaget tager højde for det behov for ekstra personaleressourcer til planlægning og afvikling, som besøgene vil afstedkomme og rummer bl.a. mulighed for opstilling af pavilloner. Værnemidler i form af håndsprit, mundbind mv vil være til rådighed i det omfang forsyningerne ikke mangler i sundhedssektoren. Forslaget er udarbejdet under hensyntagen til gældende retningslinjer, men skal om nødvendigt tilpasses de retningslinjer, der er under udarbejdelse.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/16357
Resume
For at forebygge spredning af COVID-19 smitte besluttede regeringen den 11. marts 2020 at lukke helt eller delvist ned for en stor del af aktiviteten i Danmark, herunder flere kommunale tilbud og indsatser. I takt med at smittetrykket er mindsket og prognosen for epidemiens udvikling er nedjusteret, er der påbegyndt en gradvis genåbning af hele samfundet. Forvaltningen har udarbejdet et overblik over status og planer for den gradvise genåbning af tilbud og aktiviteter på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning, og
 
2. at orienteringen videresendes til Ældrerådet.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 02-05-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender orienteringen videre til Ældrerådet.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

For at forebygge spredning af COVID-19 smitte besluttede regeringen den 11. marts 2020 at lukke helt eller delvist ned for en stor del af aktiviteten i Danmark, herunder flere kommunale tilbud og indsatser.
 
Viborg Kommune har under hele forløbet nøje fulgt gældende lovgivning samt myndighedernes faglige retningslinjer og løbende tilpasset opgaveløsningen til de udmeldinger, som er kommet.
 
De kritiske funktioner i kommunen er opretholdt i hele perioden. Der er foretaget en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp og støtte, og kritiske opgaver er blevet løst indenfor rammerne af de sundhedsfaglige retningslinjer.
 
I takt med at smittetrykket er faldet, og at prognosen for epidemiens udvikling er nedjusteret og viser et langvarigt forløb, er der kommet øget fokus på en gradvis genåbning af samfundet.
 
Første fase af genåbningen har aktuelt bl.a. omfattet genåbning af dagtilbud samt skole- og fritidsordning for 0.-5.klasse samt en række liberale erhverv. Desuden er der igangsat en gradvis øget aktivitet i sundhedsvæsenet, herunder de kommunale opgaver på sundhedsområdet.
 
Forvaltningen har udarbejdet en status på den gradvise genåbning af tilbud og aktiviteter på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område. Status er vedlagt som bilag.
 
Desuden er vedlagt et bilag med en oversigt over de aktiviteter i Social, Sundhed & Omsorg, som i forlængelse af nedlukningen den 11. marts, er henholdsvis lukket eller - helt eller delvist – fortsat kører.    
 
Der pågår på nationalt niveau aktuelt politiske forhandlinger om genåbningens anden fase, og der forventes en udmelding i løbet af uge 19. 

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag