You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 11. august 2020 kl. 17:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/52220
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 11-08-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog følgende orientering og meddelelser til efterretning.
 
 • Afvikling af temadag for Ældre- og Aktivitetsudvalget den 14. december 2020, idet temadagen afsluttes med en julefrokost.  Temadrøftelsen med Ældrerådet om fremtidens ældreboliger afvikles i konsekvens heraf i 2021.
 • Afvikling af besigtigelsestur i første halvår 2021.
 • 50-års jubilæum for Pleje- og Omsorgscenter Blichergården
 • Manglende overholdelse af plejeboliggarantien på 2 måneder på demenspladser
 • Momsproblematik for Madservices caféer
 • Viborg Kommunes opfølgning ifm. TV2s dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden”. Ældre- og Aktivitetsudvalget udtrykte tilfredshed med opfølgningen i Viborg Kommune og bemærkede, at der skal være et vedvarende fokus på og en åben dialog om kultur og praksis.
 • Status på etablering af leve-bo miljø på Kildehaven
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 20/12593
Resume
Et udkast til opdaterede vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentre har været i høring i Ældrerådet og til kommentering i bruger- og pårørenderådene. Forvaltningen har på den baggrund justeret udkastet og fremlægger et endeligt forslag til vedtægter.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentre godkendes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 11-08-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentre.
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede på møde den 2. juni 2020 (Sag nr. 8) at sende et udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentre i høring i Ældrerådet og til kommentering i bruger- og pårørenderådene. 
 

Inddragelse og høring

Vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentre har været i høring i Ældrerådet og til kommentering i bruger- og pårørenderådene. 
 

Beskrivelse

Ældrerådet har på sit møde den 10. juni 2020 (Sag nr. 3) behandlet et udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentre. Ældrerådet besluttede, at det ikke har bemærkninger til vedtægterne. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.
 
Formandskaberne for bruger- og pårørenderådene på pleje- og omsorgscentrene var inviteret til telefonmøde den 10. juni 2020 med henblik på at give kommentarer til udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderåd på pleje- og omsorgscentre.
 
På mødet deltog repræsentanter for fem bruger- og pårørenderåd. Repræsentanterne udtrykte overordnet tilfredshed med udkastet og havde opsummerende forslag til følgende mindre justeringer:
 
 • Det bør generelt fremstå tydeligt, hvem der løser de praktiske administrative opgaver, fx hvem der indkalder til fællesmøder med det politiske udvalg, hvem der udfylder og indsender de udfyldte vedtægter samt hvem der indsender ansøgning ved ønske om dispensation fra vedtægterne
 
 • Der bør tilføjes en frist for indkaldelse til ordinære valgmøder
 
 • Der bør tilføjes en mulighed for, at det lokalt kan aftales, at suppleanter altid kan deltage på møderne, dog kun med stemmeret når suppleanten deltager i stedet for et fast rådsmedlem
 
 • Det bør tilføjes, at referat fra møderne også kan formidles af andre kanaler end ved ophæng på plejecentret
 
Forvaltningen har indarbejdet bemærkningerne i det reviderede udkast til vedtægter for bruger- og pårørenderådene.
 
Udkastet er vedlagt som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/5065
Resume
Ældre- og aktivitetsudvalgets budgethæfte indeholdende udvalgets budgetforslag 2021-2024 har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet samt til kommentering i FagMED Omsorg og FagMED Sundhed. På dagens møde orienteres udvalget om de indkomne høringssvar.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at høringssvar og bemærkninger til Ældre- og Aktivitetsudvalgets budgethæfte fra henholdsvis Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Omsorg og FagMED Sundhed tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 11-08-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog høringssvar og bemærkninger til Ældre- og Aktivitetsudvalgets budgethæfte fra henholdsvis Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Omsorg og FagMED Sundhed til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte på sit møde den 2. juni (sag nr. 4) udvalgets budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag for 2021-2024.

Inddragelse og høring

Budgethæftet for Ældre- og Aktivitetsudvalget er blevet sendt til Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Omsorg og FagMED Sundhed med henblik på at give parterne mulighed for at indsende høringssvar og bemærkninger.

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget har modtaget høringssvar og bemærkninger fra følgende parter:
 
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • FagMED Omsorg
 • FagMED Sundhed.
 
Høringssvar og bemærkninger er vedhæftede som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/61
Resume
I denne sag orienteres om nogle af de aktuelle sager, der behandles eller er behandlet i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, almen praksis og kommunerne.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 11-08-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen omkring aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget, at forvaltningen løbende orienterer om det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Organiseringen af sundhedssamarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommunerne består af en lang række forskellige udvalg/grupper bemandet med embedsmænd/fagfolk og nogle også med regionale og lokale politikere. Mange af disse fora er sagsforberedende indtil regionsråd og byråd skal tage endelig beslutning om konkrete samarbejdsaftaler og indsatser, men der tages også initiativer, som ikke forventes at kræve politisk mandat. Derfor vil forvaltningen løbende præsentere Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget for et udpluk af de emner og initiativer, der tages i disse mange udvalg/grupper.
 
Omdannelse af Fælles Servicecenter (FSC)
Fælles Servicecenter (FSC) blev etableret i januar 2018 som en fælles offentlig tværsektoriel organisatorisk enhed med forankring i Region Midtjylland.
 
FSC er i udgangspunktet etableret for at levere service, support og logistisk telemedicinske- og digitale sundhedsydelser (eksempelvis telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL og Stomiløsninger), men der tegner sig også et betydeligt potentiale for, at FSC kan udgøre en platform for andre ydelser, som efterspørges i det nære sundhedsvæsen.
 
For at sikre det rette mandat til løsningen af nuværende og fremadrettede opgaver er den juridiske vurdering, at den nuværende samarbejdsaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland skal ændres så FSC fremadrettet organiseres som en forening med begrænset ansvar.
 
Der holdes stiftende generalforsamling den 31. august 2020 og kommunerne repræsenteres på administrativt niveau. Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Viborg kommune.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/16357
Resume
For at forebygge spredning af COVID-19 smitte besluttede regeringen den 11. marts 2020 at lukke helt eller delvist ned for en stor del af aktiviteten i Danmark, herunder flere kommunale tilbud og indsatser. I takt med at smittetrykket er mindsket og prognosen for epidemiens udvikling er nedjusteret, er der påbegyndt en gradvis genåbning af hele samfundet. Forvaltningen har udarbejdet et overblik over status for den gradvise genåbning af tilbud og aktiviteter på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 11-08-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Forvaltningen præciserede, at Viborg Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og agerer ud fra et forsigtighedsprincip i tilfælde af stigende smittetal i Viborg Kommune.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Genåbningen sker i tæt dialog med MED-systemet.

Beskrivelse

Regeringen offentliggjorde den 6. april 2020 første fase af genåbningen. Efterfølgende er genåbningen gradvist udvidet, og de kommunale aktiviteter er løbende genåbnet i tråd med myndighedernes anbefalinger.
 
Genåbning af ældreområdet
På ældreområdet indgik Regeringen og et bredt flertal af folketingets partier den 1. maj 2020 aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, og efterfølgende er der den 19. juni 2020 indgået aftale om en ”sommerpakke”.
 
Aftalerne omfatter en gradvis øget aktivitet på området, så kommunerne vender tilbage til et normalt niveau for hjælpen til svækkede ældre på plejecentre og hos ældre i eget hjem.
 
Som en del af genåbningen er besøgsrestriktionerne på plejecentre og aflastningspladser ophævet. Fra den 2. juli 2020 har besøgende som udgangspunkt frit kunne aflægge besøg, dog under hensyntagen til de smitteforebyggende tiltag som fortsat er på plejecentrene. 
 
Forvaltningen har udarbejdet en samlet oversigt over status og planer for den gradvise genåbning af tilbud og aktiviteter på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område. Oversigten er vedlagt som bilag.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/27069
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 11-08-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag