You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 15. september 2020 kl. 17:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget (2018-2021)
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Eva Pinnerup
Bemærkninger

Sagsid.: 19/52220

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 15-09-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog følgende orientering og meddelelser til efterretning:
 
 • Besøg fra KL’s Ældre- og Sundhedsudvalg den 13. august 2020
 • Budgetorienteringsmøde den 20. august 2020
 • Budgetkonference den 31. august og 1. september 2020
 • Orientering om dækningsgrad og venteliste på plejecentre, herunder Løgstrup friplejehjem
 • Orientering om en konkret borgerhenvendelse vedrørende oplevelser på et plejecenter
 • Status på muligheden for omsorgssang med demente. Der takkes for nuværende nej til muligheden
 • Status på trivselsfremmende initiativer målrettet medarbejdere på plejecentre
 • Brandsikring af plejecentrene
 • Møde med lederne af de kommunale plejecentre som opfølgning på TV2 dokumentaren ”plejecentrene bag facaden”. Mødet afvikles fredag den 5. februar 2021 08.30 – 10.00
 • Opfølgning på nyhedsbrev for september 2020
 • Fællesmødet den 7. oktober 2020 udvides med 30 minutter og afvikles i tidsrummet 13.00 – 15.00 – forudsat, at det passer Social- og Sundhedsudvalget
 

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

Sagsid.: 20/24496

Resume

Forvaltningen præsenterer et kort oplæg om de foreløbige erfaringer fra perioden med COVID-19. Præsentationen danner afsæt for en drøftelse i udvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter de foreløbige erfaringer fra perioden med COVID-19.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 15-09-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede de foreløbige erfaringer fra perioden med COVID-19 og bemærkede, at udvalget bakker op om forvaltningens håndtering af COVID-19 og følger udviklingen tæt.
 
Oplægget er vedhæftet som bilag.
 

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget er løbende blevet orienteret om situationen på udvalgets områder under COVID-19 epidemien.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Under COVID-19 epidemien er de kommunale opgaver og indsatser i en periode blevet løst under helt andre rammer og vilkår end vanligt. For at opretholde den bedst mulige hjælp og service til borgerne i en kritisk situation, er der taget nye metoder og arbejdsgange i brug, ligesom der også er afprøvet nye veje i samarbejdet med pårørende, frivillige og andre samarbejdspartnere.
 
mødet præsenterer forvaltningen de foreløbige erfaringer fra perioden med COVID-19 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets område. Præsentationen vil have særlig vægt på borgerperspektivet, herunder de brugbare og nytænkende løsninger som er udviklet, og hvordan disse kan fastholdes. Derudover gives en kort orientering om de aktiviteter, som fortsat ikke er i fuld drift.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/7734

Resume

Forslag til koncept for borgermøder med udvalg og råd drøftes på mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslag til koncept for borgermøder med udvalg og råd drøftes, og
 
2. at forslag til koncept for borgermøder med udvalg og råd drøftes med Ældrerådet med henblik på efterfølgende godkendelse.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 15-09-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede forslag til koncept for borgermøder med udvalg og råd.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede, at koncept for borgermøder med udvalg og råd drøftes på fællesmødet med Ældrerådet den 5. oktober 2020 med henblik på efterfølgende godkendelse.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede endvidere, at tema for det førstkommende borgermøde drøftes på fællesmødet med Ældrerådet den 5. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget holder årligt flere fællesmøder og borgermøder. Heraf to årlige fællesmøder med Ældrerådet. Der har løbende været drøftelser af hyppighed, form og indhold. Eksempelvis efterspurgte Ældrerådet i december 2019 en model for drøftelse af fremtidens seniorboliger.
 
På mødet lægges der op til, at Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter forslag til koncept for borgermøder med udvalg og råd (bilag 1).

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/1937

Resume

Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg skal revideres én gang årligt. Ældre- og Aktivitetsudvalget præsenteres for udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 med henblik på drøftelse og foreløbig godkendelse. Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 godkendes endeligt i byrådet den 16. december 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2021 drøftes med henblik på foreløbig godkendelse og,
 
2. at kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2021 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 15-09-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede og godkendte foreløbigt kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2021.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om at drøfte kvalitetsstandarder på fællesmødet den 5. oktober 2020 med bruger- og pårørenderåd
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget sender kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg 2021 i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Historik

Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg revideres årligt. De reviderede kvalitetsstandarder godkendes i byrådet efter indstilling fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Senest blev kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2020 godkendt i byrådet den 18. december 2019 (sag nr. 14).
 
Foranlediget af et ønske fra Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 28. november 2019 (sag nr. 6), om tidligere inddragelse af begge udvalg i revisionen, godkendte Ældre- og Aktivitetsudvalget procesplan og principper for revideringen af kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 på sit møde den 21. april 2020 (sag nr. 2). Det blev besluttet, at struktur og layout i kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg og kvalitetsstandarder for Socialområdet så vidt muligt, skal harmoniseres.
 

Inddragelse og høring

Høringen af Ældrerådet og Handicaprådet sker gennem afholdelse af et dialogmøde mellem repræsentanter fra forvaltningen og rådenes formandskaber. På mødet præsenterer forvaltningen udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021, og de ændringer, der eventuelt er foretaget på baggrund af den indledende politiske drøftelse. Rådenes formandskaber har mulighed for at kommentere udkastet og deres kommentarer forelægges udvalget inden endelig godkendelse.

Beskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021, som så vidt muligt, er harmoniseret med kvalitetsstandarder for Socialområdet 2021. Udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 er vedlagt som bilag 1.
 
I udkastet er der foretaget ændringer i strukturen, for eksempel i forhold til rækkefølgen af afsnit. Der er kun foretaget mindre redaktionelle rettelser af indholdet i forhold til 2020 udgaven. Rettelser er markeret med rød.
 
En drøftelse af et fælles forord til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg og kvalitetsstandarder for Socialområdet, er dagsordensat til fællesmødet mellem Ældre- og Aktivitetsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalget den 7. oktober 2020.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Ældre- og Aktivitetsudvalget behandler det endelig udkast til kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 på deres udvalgsmøde den 24. november 2020. Social- og Sundhedsudvalget behandler udkastet på deres udvalgsmøde den 26. november 2020. Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021 forventes endeligt godkendt i byrådet 16. december 2020.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/706

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Ældre- og Aktivitetsudvalgets fællesmøde med bruger- og pårørenderåd den 5. oktober 2020.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med bruger- og pårørenderåd godkendes.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 15-09-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med bruger- og pårørenderåd den 5. oktober 2020 med en bemærkning om, at udkast til dagsorden skal tilføjes følgende dagsordenspunkt: ”kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2021”.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Bruger- og pårørenderådene har ikke fremsendt punkter til dagsordenen.

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget har to årlige fællesmøder med bruger- og pårørenderådene.
 
Næste fællesmøde holdes den 5. oktober 2020 kl. 16.30-18.00 på rådhuset i Viborg.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/36235

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Ældre- og Aktivitetsudvalgets fællesmøde den 5. oktober 2020 med Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmøde med Ældrerådet den 5. oktober 2020 godkendes.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 15-09-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmøde med Ældrerådet den 5. oktober 2020 med en bemærkning om, at der skal tilføjes et punkt med overskriften ”Forslag til koncept for borgermøder med udvalg og råd”.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Ældrerådet har dagsordenssat punkt 3-5 i det vedhæftede forslag til dagsorden.

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget har normalt to årlige fællesmøder med Ældrerådet. Der var planlagt fællesmøde den 5. maj 2020. Dette møde blev dog aflyst som følge af det daværende forsamlingsforbud.
 
Forslag til dagsorden for næste fællesmøde fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/25090

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Ældre- og Aktivitetsudvalgets fællesmøde med forstanderne for friplejehjemmene.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden med forstanderne på friplejehjemmene godkendes.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 15-09-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte forslag til dagsorden med forstanderne på friplejehjemmene med en bemærkning om, at der skal tilføjes et dagsordenspunkt: ”Kompetenceudvikling af medarbejdere”.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget har et årligt fællesmøde med forstanderne på friplejehjemmene i Viborg Kommune.
 
Forslag til dagsorden for næste fællesmøde den 27. oktober 2020 fremgår af bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/61

Resume

Der gives en kort orientering om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde tages til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 15-09-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle sager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Den fælles Sundhedsaftale 2019-2023 danner grundlag for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem kommunerne, hospitalerne og almen praksis i Region Midtjylland.
 
Samarbejdet om initiativerne i Sundhedsaftalen og øvrige aftaler på sundhedsområdet mellem de 3 sektorer er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget og understøttes af en administrativ organisering både lokalt og regionalt. Lokalt foregår samarbejdet i Midtklyngen med deltagelse af Viborg, Skive og Silkeborg Kommune, Hospitalsenhed Midt, psykiatrien og almen praksis. Regionalt er etableret fora med repræsentation fra alle kommuner, hospitaler samt almen praksis.
 
Forvaltningen orienterer løbende Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget om aktuelle initiativer og tiltag i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.
 
Samarbejdsaftale om test for COVID-19 i hjemmeplejen og på plejecentre
Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner indgik den 30. juni 2020 en aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Hyppigheden af test afhænger af det aktuelle antal smittede i kommunen.
 
Den overordnede arbejdsdeling i aftalen er, at kommunerne står for test af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen, mens regionen er ansvarlig for det tekniske og logistiske set-up. Status er, at der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Midt om den konkrete implementering. Derudover afventes fortsat en national aftale om rammerne for det underliggende tekniske og logistiske set-up. Forventningen er, at Viborg Kommune kan starte testning i løbet af oktober. 6 af kommunens medarbejdere er oplært i testning og kan varetage oplæring af yderligere kommunale medarbejdere. 
 
Kampagne vedrørende vaccination 2020/2021
I lighed med vinteren 2019/2020 iværksættes i efteråret og den kommende vinter en kampagne for vaccination. Kampagnen sætter fokus på muligheden for influenzavaccination og som noget nyt også på vaccination for lungebetændelse. Derudover vil kampagnen omhandle de hygiejnemæssige tiltag, som kan være med til at forebygge influenza. Kampagnen vil køre i perioden 1. oktober – 15. januar. Målgruppen er borgere over 65 år. Derudover vil den under overskriften ”pas på dig selv og dem du passer på” også blive målrettet sundhedspersonale. Kampagnen vil omfatte plakater, postkort, sociale medier, hjemmeside m.m. Initiativet finansieres af beredskabspuljen under Folkesund i Midten.
 
Genoptræningsplaner til borgere som udskrives fra Psykiatrien
Med afsæt i en prøvehandling blandt kommunerne og Psykiatrien i Midtklyngen er der udarbejdet en vejledning om brug af genoptræningsplaner til borgere, som udskrives fra Psykiatrien. Vejledningen er et redskab til fagpersoner i klinikken og skal bidrage til, borgeren oplever sammenhæng i overgangen fra det psykiatriske hospital til den kommunale genoptræning. Brug af vejledningen vil blive evalueret i 2021.
 
Status på Tele-KOL
Det forberedende arbejde med opstart af det landsdækkende telemedicinske hjemme-monitoreringsprojekt til borgere med KOL er forsinket, idet den tekniske løsning til borgere og klinikere har vist sig ikke at være tilstrækkelig robust til en pilotafprøvning. Der arbejdes på en revideret tidsplan. Aktuelt vurderes det, at de første borgere vil kunne tilbydes Tele-KOL løsningen i foråret 2021.
 

Alternativer

Intet.
 
 

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/20458

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 15-09-2020

 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten for 2021.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/27069

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 15-09-2020

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten for 2020 med en bemærkning om, at fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget udvides med 30 minutter, såfremt det passer Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 19/53700

Sagsfremstilling

Ældre- og Aktivitetsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.