You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 7. oktober 2020 kl. 13:00

Mødested M5
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Lone Langballe
Fraværende Eva Pinnerup, Simon Højer
Bemærkninger

Sagsid.: 20/1937
Resume
Som et led i harmoniseringen af kvalitetsstandarderne skal Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfte et fælles forord til kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg og kvalitetsstandarderne for Socialområdet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udkastet til forordet drøftes med henblik på godkendelse på møderne den 24. og 26. november 2020.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 07-10-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede udkast til forord med henblik på godkendelse på mødet den 24. november 2020.
Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede på sit møde den 26. april 2020 (sag nr. 2) at harmonisere kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg med kvalitetsstandarderne for Socialområdet. Dette blandt andet ved at udarbejde et fælles forord.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte et fælles forord til kvalitetsstandarderne for Socialområdet og kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg. Forvaltningen har udarbejdet et udkast som drøftelsen kan tage udgangspunkt i. Udkast til forord er vedlagt som bilag 1.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 20/30080
Resume
Der vil være et oplæg ved forvaltningen med overskriften ”Værdighed og respekt i mødet med borgeren” som afsæt for en efterfølgende drøftelse.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
  1. at oplægget drøftes.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 07-10-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede oplægget.
Sagsfremstilling

Historik

På mødet i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 11. august 2020 (sag nr. 1) og Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2020 (sag nr. 5) orienterede forvaltningen om Viborg Kommunes opfølgning på dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Torsdag den 30. juli 2020 viste TV 2 dokumentaren Plejehjemmene bag facaden, som med skjulte optagelser dokumenterede forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus samt på plejehjemmet Huset Nyvang i Randers. Dokumentaren gav anledning til en omfattende mediebevågenhed og debat.
 
På mødet i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 11. august 2020 og Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2020 orienterede forvaltningen om Viborg Kommunes opfølgning på dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”.
 
I forlængelse heraf vil der på dagens møde være et oplæg ved forvaltningen med overskriften ”Værdighed og respekt i mødet med borgeren”. I oplægget vil der være fokus på Viborg kommunes tilgang til borgere og pårørende. Der er en erkendelse af, at der altid vil kunne ske fejl i omgangen med borgere, men der er vedvarende fokus på tilgangen til og samarbejdet med borgere og pårørende. Dette blandt andet for at forebygge episoder i lighed med den, der havde sommerens mediebevågenhed.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/930
Resume
Den 1. december 2020 er der fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældre-og Aktivitetsudvalget, de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg. Der skal udpeges et tema, som kan være genstand for drøftelse på mødet.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget udpeger et tema til drøftelse på fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 07-10-2020
Sagsfremstilling

Historik

Seneste fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg blev afholdt den 4. december 2019, idet det planlagte møde den 16. juni 2020 blev aflyst.

Inddragelse og høring

De faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg får inden mødet mulighed for at indsende punkter til dagsordenen, inden den sendes til godkendelse i Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget har to årlige fællesmøder med de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg.
 
Næste fællesmøde holdes den 1. december 2020 kl. 15.00-17.00. Mødet holdes i Multisalen på Rådhuset.
 
På seneste fællesmøde den 4. december 2019 blev der peget på Akutområdet som et muligt tema for et kommende møde.
 
Set i lyset af sommerens fokus på hjælpen til ældre på plejecentre forslår forvaltningen desuden, at ”Værdighed i mødet med borgeren” kunne være et aktuelt tema på mødet, herunder hvordan de faglige organisationer arbejder for at sikre, at deres medlemmer understøtter en god kultur på arbejdspladsen og værdighed i tilgangen til borgerne.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/30348
Resume
Viborg kommune har i en 2-årig periode deltaget i et tværsektorielt projekt omkring livets afslutning i Midtklyngen. Projektet har haft fokus på, hvad en tydelig forventningsafstemning betyder i forhold til om den døende får ro og lov til at dø. Resultaterne fra projektet er nu klar til at blive præsenteret og implementeret.
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 07-10-2020
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Rapport og pixiudgave af projekt livets afslutning blev uddelt på mødet. Rapport og pixiudgave er vedhæftet som bilag.
Sagsfremstilling

Historik

Klyngestyregruppen besluttede i 2018 at iværksætte et tværsektorielt projekt omkring livets afslutning. Der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Temagruppen for den voksne patient, hvor formandskabet blev delt mellem Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt.

Inddragelse og høring

Der har i projektet været et stærkt fokus på borgerperspektivet. Projektgruppen har arbejdet med metoden ”At borgerdesigne” med hjælp fra konsulenter fra Borgerdesign. Der er i samarbejde med Borgerdesign gennemført 164 samtaler med borgere, pårørende, sundhedsprofessionelle, præster og vågetjenester mv. Derudover har to klyngebrugerrepræsentanter deltaget i projektgruppen.

Beskrivelse

Fra september 2018 til september 2020 har Viborg Kommune, i samarbejde med Skive og Silkeborg Kommuner, de praktiserende læger og Hospitalsenhed Midt, deltaget i et projekt med fokus på livets afslutning. Projektet har haft fokus på at styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves, og at det sker i samtale og tæt samarbejde med borger, dennes pårørende og det sundhedspersonale, der er involveret undervejs. 
 
Baggrunden for projektet er en række landsdækkende undersøgelser, der viser at flere mennesker med uhelbredelige sygdomme dør på hospitalet, selvom de ønsker at dø i eget hjem.
 
Ambitionen med projektet har været at sætte fokus på, hvad parterne kan blive bedre til og klogere på i forbindelse med livets afslutning. Herunder videreudvikle og nytænke eksisterende indsatser i kommuner, på hospitaler og hos praktiserende læger, for at sikre viden, kommunikation og samarbejde på tværs af sektorer.
 
Projektet skal således styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves og, at det sker i tæt samarbejde mellem borger, pårørende og det involverede sundhedspersonale.
I projektet er der gennemført 18 prøvehandlinger. Resultaterne og anbefalingerne fra prøvehandlingerne er blevet omsat til en række indsatsområder, som er indarbejdet i en implementeringsplan, der skal styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker til livets afslutning efterleves.
 
Implementeringsplanen iværksættes ultimo 2020 og løber frem til udgangen af 2021.
 
Implementeringsplanen indeholder følgende seks fokusområder:
  • Systematisk samtale med borger/pårørende om livets afslutning, som gøres til en ydelse.
  • Behandlingsniveau og behandlingstestamente – stillingtagen, afklaring og udbredelse.
  • Udvikling og implementering af retningslinjer.
  • Dokumentation – tydelig og tilgængelig dokumentation i kommunen og på tværs af sektorer.
  • Inddragelse og støtte af pårørende.
  • Udbrede kendskabet til våger.
 
En sammenfatning af projektets resultater eftersendes til udvalget. Sammenfatningen beskriver også implementeringsplanen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag