You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 16. marts 2021 kl. 15:15

Mødested Teams-møde
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/49335

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 16-03-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog følgende orientering og meddelelser til efterretning:
 
  • Møde med biskop Henrik Stubkjær vedrørende Kirkernes Sociale Arbejde (KSA).

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

 

Sagsid.: 21/3429

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter samarbejde om de prioriterede målsætninger i Sammenhængsmodellen med Social- og Sundhedsudvalget.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at samarbejde om målsætningerne med Social- og Sundhedsudvalget drøftes.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 16-03-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede samarbejdet med Social- og Sundhedsudvalget om målsætningerne.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget udtrykte anerkendelse af de tiltag, der er sat i værk og bemærkede, at der ikke for nuværende skal iværksættes flere tiltag.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede endvidere, at der med fordel kan være en øget opmærksomhed på at tænke de respektive tiltag på tværs af generationer og aktører.
 

Sagsfremstilling

Historik

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede på sit møde den 5. januar 2021 (link til sag nr. 2 på Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 5. januar 2021) prioriteringen af målsætninger i Sammenhængsmodellen.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

 
Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har begge prioriteret følgende mål i Sammenhængsmodellen i 2021:
  • Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
  • Andelen af unge rygere er halveret inden 2025 – Der er 20% færre rygere i alle aldersgrupper
  • Andelen af borgere i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88% inden 2025
  • Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025
  • Mindst 80% af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025
 
Udvalgene drøfter mulighederne for samarbejde om målene. Oversigt over de forskellige målsætninger og igangværende initiativer er vedlagt som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/3429

Resume

Udvalget drøfter mulighederne for samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget om Velfærdsaftalen på ældreområdet.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at samarbejde mellem de to udvalg om Velfærdsaftalen drøftes.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 16-03-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede samarbejdet med Social- og Sundhedsudvalget om Velfærdsaftalen.
 
Der var enighed om, at der er stort potentiale i at samarbejde om Velfærdsaftalen.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet drøftede senest Velfærdsaftalen på ældreområdet på sit møde den 27. januar 2021 (link til sag nr. 15 på byrådets dagsorden den 27. januar 2021) og besluttede, at arbejdet med Velfærdsaftalen udskydes på baggrund af den igangværende corona-pandemi.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Byrådet har besluttet, at Viborg Kommune er en af de kommuner som indgår en velfærdsaftale på ældreområdet med regeringen. Det er besluttet, at ansvaret for arbejdet påhviler byrådet, mens Ældre- og Aktivitetsudvalget forestår arbejdet med Velfærdsaftalen. Der planlægges en omfattende inddragelse af interessenter på området, men dette arbejde er i øjeblikket udskudt under hensyntagen til de begrænsninger, som coronapandemien medfører.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget ønsker en drøftelse med Social- og Sundhedsudvalget om mulighederne for samarbejde mellem de to udvalg om arbejdet med Velfærdsaftalen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/3429

Resume

Den 9. juni 2021 er der fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældre-og Aktivitetsudvalget, de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg. Det drøftes, om der skal udpeges et tema, som kan være genstand for drøftelse på mødet.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at det drøftes, om der skal udpeges et tema til drøftelse på fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 16-03-2021

 
  • Velfærdsaftalen
  • På borgernes præmisser – mødet mellem borger og kommune

Sagsfremstilling

Historik

Seneste fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, de faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg blev afholdt den 4. december 2019, idet de planlagte møder den 16. juni 2020 og 1. december 2020 blev aflyst.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der er planlagt fællesmøde med FællesMED Social, Sundhed & Omsorg og de faglige organisationer den 9. juni 2021.
 
Seneste fællesmøde i december 2020 blev aflyst. På dagsordenen til dette møde var to punkter:
  • Velfærdsaftalen på ældreområdet
  • Værdighed i ældreplejen – på baggrund af Dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”
 
Det drøftes, om der skal udpeges et tema for mødet og i givet fald drøftes også forslag til temaer.
 
De faglige organisationer og FællesMED Social, Sundhed & Omsorg får ligeledes mulighed for at foreslå punkter til dagsordenen. Der fremlægges senere et dagsordenudkast til godkendelse i udvalgene.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/49371

Sagsfremstilling

Ældre- og Aktivitetsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”.