You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 10. august 2021 kl. 08:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/49335

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 10-08-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog følgende orientering og meddelelser til efterretning:
 
 • Afvikling af orienteringsmøder til Ældrerådsvalg, idet tre møder søges flyttet
 • Sammensætningen af valgbestyrelsen i forbindelse med valg til Ældrerådet
 • Pressemeddelelse vedrørende valg til Ældrerådet tilpasses i overensstemmelse med ændrede tidspunkter for orienteringsmøder
 • Kildedalscenteret – beboere og venteliste, herunder Helhedsplan for Skals
 • Opfølgning på FOAs analyse: Kommuner svinger sparekniv trods større tilskud
 • Pressemeddelelse vedrørende velfærdsaftalen tilpasses i overensstemmelse med drøftelser i Ældre- og Aktivitetsudvalget
 
 

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

 

Sagsid.: 20/51562

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 10-08-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2020).
 
 Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. juni
I forhold til oprindeligt budget
(kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Ældreområdet
795,7
800,6
800,9
5,1
0,2
3,5
Serviceudgifter i alt
795,7
800,6
800,9
5,1
0,2
3,5
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinans.
0,0
13,3
13,1
13,1
-0,3
-0,3
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
0,0
13,3
13,1
13,1
-0,3
-0,3
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
795,7
813,9
813,9
18,2
0,0
3,2
 
 
Konklusion

Drift

Politikområdet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Resultatet består af en række afvigelser, hvoraf de største vedrører COVID19, området for uddannelse af social- og sundhedselever og tildeling af pakker/timer til hjemmeplejen.
 
Erfaringerne fra 2020 med opgørelse af de økonomiske konsekvenser af COVID19 viste en generel undervurdering af reduktionen i aktivitetsniveauet på tværs af de kommunale serviceområder, hvilket resulterede i et større end forventet mindre forbrug ved årets afslutning. Der er stadigvæk nogen usikkerhed omkring konsekvenserne af COVID19 på aktivitetsniveauet, og det forventede forbrug på politikområdet Ældre er administrativt nedjusteret med 4 mio. kr. i budgetopfølgningen.
 
I bilag nr. 1 findes der en yderligere specifikation af afvigelserne.
 

Anlæg

Forvaltningen vurderer, at der kun er en mindre afvigelse på projektet ”Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven” på 0,3 mio. kr., som alene skyldes tidsforskydning og det forventet mindre forbrug anvendes i 2022.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet primært er udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2021 (og sekundært til budgetlægningen i 2022-2025) er der medtaget alle projekter, hvor der er afsat beløb i 2021 og hvor projektets samlede økonomi i 2021 og budgetforslag 2022-2025 overstiger 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Ældre- og Aktivitetsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/21460

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget skal godkende rammer og afgrænsning for arbejdet med Velfærdsaftalen med henblik på indgåelse af den endelige aftale med regeringen.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune anmoder om frisætning fra alle de paragraffer, som Lov om velfærdsaftale på ældreområdet giver mulighed for,
 
2. at ældreområdet i Viborg Kommune som udgangspunkt frisættes fra alle kommunale regler, retningslinjer og arbejdsgange med de nævnte undtagelser,
 
3. at aldersafgrænsning i forhold til Velfærdsaftalen drøftes, og
 
4. at den reviderede tids- og procesplan for arbejdet med Velfærdsaftalen godkendes.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 10-08-2021

 
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Viborg Kommune anmoder om frisætning fra alle de paragraffer, som Lov om velfærdsaftale på ældreområdet giver mulighed for,
 
2. at ældreområdet i Viborg Kommune som udgangspunkt frisættes fra alle kommunale regler, retningslinjer og arbejdsgange med undtagelse af Viborg Kommunes Sammenhængsmodel, ledelsesgrundlag, personalepolitiske værdier, MED-aftale og sygefraværshåndtering
 
3. at der ikke for nuværende foretages en aldersafgrænsning i forhold til Velfærdsaftalen, og
 
4. at den reviderede tids- og procesplan for arbejdet med Velfærdsaftalen godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte på sit møde den 27. januar 2021 (link til sag nr. 15 på dagsordenen til byrådets møde den 27. januar 2021), at Viborg Kommunes arbejde med Velfærdsaftalen på ældreområdet da coronasituationen forhindrede den ønskede tætte dialog og involvering af nøgleaktører og samarbejdspartnere.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte på sit møde den 26. januar 2021 (link til sag nr. 2 på dagsordenen til Ældre- og Aktivitetsudvalgets møde den 26. januar 2021) ”Vision og pejlemærker for arbejdet med Velfærdsaftalen”.
 

Inddragelse og høring

Der planlægges en omfattende inddragelsesproces efter sommerferien 2021. Processen beskrives i den vedlagte tids- og procesplan.
 

Beskrivelse

Folketinget har den 14. maj 2021 godkendt lovgrundlaget for arbejdet med Velfærdsaftalen. Social- og Ældreministeriet forventer på den baggrund, at der kan indgås en endelig Velfærdsaftale med Viborg Kommune i september 2021.
 

Rammer for arbejdet med Velfærdsaftalen

I forbindelse med indgåelsen af den endelige Velfærdsaftale skal Viborg Kommune tilkendegive, om kommunen ønsker frisættelse fra alle de paragraffer i Serviceloven og Lov om Friplejeboliger, som lovforslaget giver mulighed for.
 
For at give mulighed for mest mulig frihed i forløbet med Velfærdsaftalen foreslår forvaltningen, at Viborg Kommune frisættes fra alle de paragraffer, som loven giver mulighed for. Disse paragraffer fremgår af vedhæftede bilag.
 
Som et tillæg til Velfærdsaftalen skal Viborg Kommune i et bilag tilkendegive, hvilken kommunal regulering mv. som fjernes samt beskrive de kommunale regler og styringsprincipper (hegnspæle), som fortsat er gældende under frihedsforsøget. Forvaltningen foreslår, at udgangspunktet vil være, at ældreområdet frisættes fra alle kommunale regler, retningslinjer og arbejdsgange med undtagelse af:
 
 • Viborg Kommunes Sammenhængsmodel
 • Ledelsesgrundlag
 • Personalepolitiske værdier
 • MED-aftale
 • Sygefraværshåndtering
 

Aldersafgrænsning

Formålet med Velfærdsaftalen er at udvikle det gode ældreliv, herunder ældreplejen. Loven om velfærdsaftale på ældreområdet indeholder dog ikke et alderskriterie. Det betyder, at yngre borgere potentielt vil kunne blive inkluderet i Velfærdsaftalens aktiviteter, såfremt der modtages ydelser efter de omfattede paragraffer. Forvaltningen har været i dialog med Middelfart og Langeland Kommuner, som også indgår aftaler på ældreområdet, om behovet for en aldersafgrænsning.
 
Det er for nuværende usikkert, om en aldersafgrænsning er hensigtsmæssig. På den ene side kan en aldersafgrænsning bidrage til at sikre, at fokus fastholdes på den ældre del af befolkningen. På den anden side er det aktuelt vanskeligt at vurdere, om en aldersafgrænsning vil vanskeliggøre nogle af de prøvehandlinger, som igangsættes senere på året. Det forekommer derfor ikke hensigtsmæssigt, at der indledningsvist fastsættes en aldersafgrænsning. Hvis der senere viser sig behov kan der fastsættes en aldersafgrænsning.

Tids- og procesplan

Forvaltningen har udarbejdet en revideret tids- og procesplan for de kommende måneders arbejde. Planen beskriver hvordan inddragelse af borgere, medarbejdere og øvrige interessenter vil forløbe samt opstarten af prøvehandlinger.
 
Fra august 2021 igangsættes to sideløbende forløb, hvor der i det ene forløb gennemføres samtaler med 150-200 borgere om det gode ældreliv, mens der i det andet forløb sker drøftelser af frisætning med alle medarbejdere. Forløbene samles i efteråret, hvor der afvikles flere ”topmøder” med deltagelse af alle interessenter. På møderne vil der blive arbejdet med at videreudvikle de ideer og forslag, som opstår i dialogen med borgere og medarbejdere, til egentlige prøvehandlinger.
 
Frisættelsen fra love, regler og arbejdsgange vil ske løbende i takt med at prøvehandlingerne igangsættes. Nogle prøvehandlinger vil være afgrænsede til enkelte plejecentre eller hjemmeplejedistrikter, mens andre vil dække flere centre/distrikter eller hele kommunen. Der vil således ikke være tale om, at ældreområdet vil fremstå fuldstændig uden rammer fra september 2021.
 
Der vil som en del af Velfærdsaftalen være mulighed for at søge frisættelse fra anden lovgivning, f.eks. Sundhedsloven, hvis det viser sig, at der er behov for yderligere frisættelse. Kommunerne skal indsende ansøgning herom enten den 1. oktober 2021 eller den 1. april 2022.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Velfærdsaftalen løber fra 2021 til september 2024.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28339

Resume

Viborg Ældreråd anbefaler, at det kommende nyvalg til Ældrerådet afholdes som hybridvalg. Det betyder, at stemmeberettigede borgere, der er tilmeldt digital post, skal stemme elektronisk. Øvrige stemmeberettigede borgere får mulighed for at stemme via brev.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at valg til Viborg Ældreråd for perioden 2022-2025 afholdes som hybridvalg, og
 
2. at forslag til valgprocedure for valg til Viborg Ældreråd i perioden 2022-2025 godkendes, og
 
3. at fremtidige beslutninger vedrørende afvikling af ældrerådsvalg delegeres til det stående udvalg, som Ældrerådet i øvrigt er henlagt under. 
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 10-08-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at valg til Viborg Ældreråd for perioden 2022-2025 afholdes som hybridvalg, og
 
2. at forslag til valgprocedure for valg til Viborg Ældreråd i perioden 2022-2025 godkendes, og
 
3. at fremtidige beslutninger vedrørende afvikling af ældrerådsvalg delegeres til det stående udvalg, som Ældrerådet i øvrigt er henlagt under. 
 

Sagsfremstilling

Historik

Seneste valg til Viborg Ældreråd i 2017 blev afholdt som hybridvalg. Det betyder, at stemmeberettigede borgere, der var tilmeldt digital post, skulle stemme elektronisk. Øvrige stemmeberettigede borgere fik tilsendt en stemmeseddel, der kunne returneres via den frankerede svarkuvert eller ved at aflevere stemmeseddel i en særskilt stemmeboks på enten pleje- og omsorgscentrene eller på valgstederne i forbindelse med byråds- og regionsvalget.
 

Inddragelse og høring

Viborg Ældreråd har løbende drøftet både valgform og valgprocedure for ældrerådsvalg for perioden 2022-2025 og deltaget i planlægningen af det kommende valg.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune er lovmæssigt forpligtet til at oprette et ældreråd via direkte valg. Viborg Kommune er samtidig forpligtet til at fastsætte reglerne for afholdelse af valget i samarbejde med Ældrerådet.
 
Alle borgere i Viborg Kommune, der er fyldt 60 år, er valgbare og stemmeberettigede til det kommende ældrerådsvalg. Der skal vælges 11 medlemmer til Viborg Ældreråd.
 
Ældrerådet har anbefalet en valgprocedure, hvor ældrerådsvalget afholdes som hybridvalg, hvor stemmeberettigede borgere, der er tilmeldt digital post, skal stemme elektronisk. Øvrige stemmeberettigede borgere får tilsendt en stemmeseddel, der kan returneres via den frankerede svarkuvert eller ved at aflevere stemmeseddel i en særskilt stemmeboks på enten pleje- og omsorgscentrene eller på valgstederne i forbindelse med byråds- og regionsvalget.
 
På baggrund af Ældrerådets anbefaling om afholdelse af hybridvalg har forvaltningen udarbejdet en valgprocedure, som Ældrerådet har kvalificeret. I valgproceduren foreslås nedsat en valgbestyrelse bestående af repræsentanter fra det afgående ældreråd, formand og næstformand for Ældre- og Aktivitetsudvalget og direktøren for Social, Sundhed & Omsorg.
 
Valgproceduren er vedlagt som bilag.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Der er mulighed for at stille op som kandidat til Viborg Ældreråd i perioden 15. august – 15. september 2021.
 
Selve valget afholdes i perioden fra den 1. november – 16. november 2021.
 
De opstillede kandidater, der vælges, bliver medlem af Viborg Ældreråd i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Forvaltningen forventer, at valg til Ældrerådet vil medføre en udgift på ca. 250.000 kr. Udgiften afholdes som udgangspunkt indenfor Ældrerådets nuværende budget.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 21/22210

Resume

På baggrund af beslutningen i Ældre- og Aktivitetsudvalget om at revidere kostpakkerne på pleje- og omsorgscentrene, er beboerne fra årsskiftet blevet tilbudt en døgnkostpakke eller en undtagelsespakke i stedet for de tidligere fire forskellige kostpakker. Udvalget udtrykte i forbindelse med deres beslutning ønske om en status på implementeringen efter et år.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at status på implementering af døgnkostpakker på pleje- og omsorgscentrene tages til efterretning.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 10-08-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog status på implementering af døgnkostpakker på pleje- og omsorgscentrene til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Fra januar 2021 er beboerne på pleje- og omsorgscentrene i Viborg Kommune overgået til døgnkostpakker. Selve implementeringen af døgnkostpakker har derfor været i gang i et halvt år. En døgnkostpakke betyder, at beboeren har fuld forplejning i alle døgnets 24 timer. Ved overgangen til døgnkostpakker valgte 45 beboere at beholde de oprindelige kostpakker, hvilket Ældre- og Aktivitetsudvalget havde givet muligt for i en overgangsfase.
 
Formålet med at omlægge til en døgnkostpakke var at styrke borgernes daglige ernæringsindtag og dermed forebygge underernæring og ikke planlagt vægttab.
 
På baggrund af foreløbige tilbagemeldinger fra Madservice Viborg og udvalgte pleje- og omsorgscenter er det forvaltningens vurdering, at de nye pakker har givet en større fleksibilitet. Eksempelvis er det nu muligt at tilbyde desserten på et andet tidspunkt end i forbindelse med det varme måltid, som var fremgangsmåden tidligere. Det er ikke altid borgeren har appetit til en dessert kort tid efter et varmt måltid. Døgnkostpakken giver desuden en bedre mulighed for at hjælpe beboerne med at sammensætte en hensigtsmæssig kost over hele døgnet. Det har også vist sig, at de nye kostpakker bedre understøtter kostrådene til ældre borgere på plejecentre, som anbefaler 6-8 mindre måltider om dagen, samt at mellemmåltider udgør 30-50% af den daglige kost.
 
Et andet mål med døgnkostpakken var at reducere i administrationen i forbindelse med afholdelse af fester og andre arrangementer. Døgnkostpakkerne er indført i en Corona-tid, så det er ikke muligt at sige noget om, hvorvidt administrationen i forbindelse med denne del, er blevet mere simpel, da der ikke har været afholdt fester og andre arrangementer.
 
Der har umiddelbart ikke været eksempler på, at borgere, som er flyttet på plejecenter efter den 1. januar 2021, har reageret på ikke at kunne vælge eksempelvis frokost fra.
 
I den nye model har centerlederen kompetencen til at tildele en undtagelsespakke til borgere, som har et nedsat behov for ernæring. Dette kunne eksempelvis være terminale borgere. Her er det vurderingen, at modellen fungerer godt.
 
Da det ikke er muligt at evaluere alle elementer i omlægningen af pakkerne endnu, blandt andet grundet corona-påvirkningen, forventes det at udvalget forelægges en ny status på implementeringen og erfaringerne primo 2022. Denne vil tage udgangspunkt i både borgere og medarbejderes erfaringer.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen vil primo 2022 udarbejde en evaluering til udvalget.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/20458

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 10-08-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødelisten med en bemærkning om, at der skal afvikles et ekstraordinært udvalgsmøde primo december.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 21/21460

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter forberedelsen af udvalgets arbejde med Velfærdsaftalen.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter sin rolle i det videre arbejde.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 10-08-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede sin rolle i det videre arbejde.
 

Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Formålet med Velfærdsaftalen på ældreområdet er bl.a. at udvikle velfærden gennem øgede frihedsgrader til frontpersonale og decentrale ledere.
 
I Velfærdsaftalen lægges der op til, at politikerne skal sætte den overordnede ramme og overlade det daglige arbejde til medarbejdere og ledere i yderste led.
 
I den innovative proces, som arbejdet med Velfærdsaftalen er, kendes løsningerne ikke på forhånd, og der er derfor behov for, at deltagerne i arbejdet i fællesskab udforsker problemer og eksperimenterer med løsninger. Ligeledes er der en fælles opgave i at mobilisere opbakning til at realisere løsningen.
 
Med udgangspunkt i udvalgets vision og pejlemærker for arbejdet med Velfærdsaftalen og på baggrund af oplæg fra Center for Offentlig Innovation drøfter Ældre- og Aktivitetsudvalget, hvordan udvalget vil lede, bidrage til og inddrages i det kommende arbejde med Velfærdsaftalen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 20/49371

Sagsfremstilling

Ældre- og Aktivitetsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”.