You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/49335

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 12-10-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering og meddelelser om følgende til efterretning:
 
  • Planlægning af fællesmøde den 26. oktober 2021 om sammenhængsmodellen
  • Opfølgning på nyhedsbrev for september 2021
  • Planlægningsmøde den 26. oktober 2021 17.00 – 18.30 vedr. seniortopmødet
  • Informationsmøde for borgere og pårørende på Kildedalscenteret
  • Deltagelse i borgermøde i Skals

Sagsfremstilling

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

 

Sagsid.: 20/51562

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2021 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 godkendes.
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Socialområdet i 2021 forhøjes med 966.000 kr. i forbindelse med sommer- og erhvervspakken,
 
3. at udgiften i 2021 på 966.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet der i koncernsagen i forbindelse med budgetopfølgningen tilgår kassebeholdningen tilsvarende beløb via de generelle tilskud (finanslovspuljer).
 
Endvidere foreslår direktøren for Social, Sundhed & Omsorg, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 12-10-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 godkendes.
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Socialområdet i 2021 forhøjes med 966.000 kr. i forbindelse med sommer- og erhvervspakken,
 
3. at udgiften i 2021 på 966.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet der i koncernsagen i forbindelse med budgetopfølgningen tilgår kassebeholdningen tilsvarende beløb via de generelle tilskud (finanslovspuljer).
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller endvidere til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
4. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 3, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsudvalget ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2021 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2020).
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
minus = mindreudg.
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Ældreområdet
795,7
802,2
798,8
3,1
-3,4
-2,0
Serviceudgifter i alt
795,7
802,2
798,8
3,1
-3,4
-2,0
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinans.
0,0
13,3
12,1
12,1
-1,2
-1,0
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
0,0
13,3
12,1
12,1
-1,2
-1,0
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
795,7
815,5
811,8
16,1
-4,6
-3,0
 

Konklusion

På Ældreområdet forventes kun en mindre afvigelse i forhold til det korrigerede budget.

Drift

Politikområdet viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Resultatet består af en række afvigelser, hvoraf de største vedrører COVID19, området for uddannelse af social- og sundhedselever og tildeling af pakker/timer til hjemmeplejen. Væsentligste ændring siden budgetopfølgningen per 30. juni 2021 skyldes længere leveringstid på handicapbiler grundet globale leveranceproblemer af delkomponenter, som følge af COVID19 pandemien (-3,5 mio. kr.)
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 

Merudgifter til Corona i 2021

Til den samlede sag med budgetopfølgningen pr. 30. september, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 3. november 2021, vil der blive taget stilling til evt. dækning af Corona-udgifter til udvalgene.
 

Øvrig

Den 4. juni 2021 indgik Regeringen og en række partier en aftale om en samlet sommer- og erhvervspakke. I aftalen blev der bl.a. afsat 80 mio. kr. i 2021 til at styrke fysisk og mental rehabilitering af sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningerne ifm. COVID-19 pandemien. Ældreområdet bliver i den forbindelse tilført 966.000 kr. til udmøntning af sommerpakken med særligt fokus på tilbud til borgere med demens og deres pårørende
 

Anlæg

Ud af et samlet mindreforbrug på anlæg på 1,2 mio. kr. vedrører 0,9 mio. kr. et mindreforbrug på Brandsikring af Plejecentre herunder Møllehuset, som vil blive tillagt kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen. De resterende 0,3 mio. kr. i mindreforbrug vedrører projektet ”Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven”, og skyldes alene tidsforskydning. Beløbet forventes forbrugt i 2022.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 (link til sag nr. 4 i Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 14. juni 2017), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet primært er udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2021 (og sekundært til budgetlægningen i 2022-2025) er der medtaget alle projekter, hvor der er afsat beløb i 2021 og hvor projektets samlede økonomi i 2021 og budgetforslag 2022-2025 overstiger 2 mio. kr. De forventede tidsforløb for Ældre- og Aktivitetsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 21/21460

Resume

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter beslutningsproces i forbindelse med igangsættelse af prøvehandlinger og orienteres om status på forberedelsen af Seniortopmødet den 2. november 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget
 
1. at orientering om status på planlægning af Seniortopmødet tages til efterretning, og
 
2. at forvaltningen bemyndiges til løbende at igangsætte prøvehandlinger.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 12-10-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog orientering om status på planlægning af Seniortopmødet til efterretning.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget bemyndiger forvaltningen til løbende at igangsætte prøvehandlinger.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet godkendte den 1. september 2021 (link til sag nr. 19 på byrådets dagsorden den 1. september 2021) rammerne for arbejdet med Velfærdsaftalen på ældreområdet samt en tids- og procesplan for arbejdet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

På mødet præsenterer forvaltningen planerne for afviklingen af Seniortopmødet, herunder koncept for drøftelser i workshops, hvor udvalgsmedlemmerne er medværter.
 
Byrådet godkendte den 1. september 2021 udvalgets indstilling til rammer for arbejdet med Velfærdsaftalen. Efterfølgende er de endelige velfærdsaftaler på ældreområdet blevet udarbejdet og underskrevet af henholdsvis Viborg, Langeland og Middelfart kommuner.
 
Medio september er de to første inddragelsesspor i forhold til borgere og medarbejdere blevet afsluttet, og forvaltningen arbejder nu videre med de mange forslag og input. I borgersporet er der i alt gennemført ca. 250 samtaler med borgere. Dette med henblik på at bringe forslag og ønsker i spil ved Seniortopmødet den 2. november 2021.
 
Inddragelse af borgere og medarbejdere fortsætter i hele velfærdsaftaleperioden, f.eks. planlægges der borgermøder i omegnsbyerne i første halvår 2022.
 
 
Inddragelsesprocessen vil resultere i, at der udvikles en række prøvehandlinger. Det foreslås i den sammenhæng, at forvaltningen bemyndiges til løbende at igangsætte prøvehandlinger. Udvalget vil løbende blive orienteret om kommende prøvehandlinger via nyhedsmails til udvalget. Såfremt udvalget ønsker at drøfte en eller flere konkrete prøvehandlinger, vil de blive dagsordensat til førstkommende udvalgsmøde med henblik på yderligere belysning og eventuel behandling. Der vil desuden løbende blive givet status på arbejdet med Velfærdsaftalen på udvalgsmøderne.
 
De første prøvehandlinger er endnu ikke udviklet, men det forventes blandt andet, at der vil ske forsøg med ændring af praksis således, at visitation sker tættere på borgeren af medarbejdere og ledere i driften og/eller at langt flere ydelser tildeles uden visitation. Desuden vil der ske forsøg med ændret tilrettelæggelse af forebyggende hjemmebesøg og afprøvning af styrket teamorganisering. Forsøgene vil som oftest blive igangsat inden for afgrænsede områder (f.eks. et plejecenter, et hjemmeplejedistrikt etc.) frem for hele kommunen.
 
Oplysninger om de igangsatte prøvehandlinger vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det er et krav i forbindelse med Velfærdsaftalen, at kommunens beslutninger fremgår af kommunens hjemmeside af hensyn til, at borgere, myndigheder m.fl. sikres kendskab til, hvilken lovgivning der gælder for kommunen og for de tilbud, som udpeges, før beslutningerne kan træde i kraft.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/49269

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets og Ældre- og Aktivitetsudvalgets fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg den 26. oktober 2021.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg godkendes.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 12-10-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte dagsorden til fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

De faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg har mulighed for at indsende punkter til dagsordenen.
 
Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg har fremsendt ønske om en drøftelse af Sammenhængsmodellen.
 

Beskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget har to årlige fællesmøder med de faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg.
 
Næste fællesmøde afholdes den 26. oktober 2021 kl. 15.00-17.00. Mødet holdes i Multisalen på rådhuset.
 
På seneste fællesmøde den 9. juni 2021 var der forslag om en drøftelse af ”kommunikation mellem borger og fagperson”, ligesom der var ønske om gruppedrøftelser med afsæt i et fastlagt tema.
 
Forvaltningen foreslår, at fællesmødet omfatter en temadrøftelse af Sammenhængsmodellen, herunder hvordan kommunikation mellem borger og fagperson indgår som en del af arbejdet med at skabe sammenhæng for borgerne.
 
Forvaltningen foreslår endvidere, at der på fællesmødet gives en status på arbejdet med velfærdsaftalen.
 
Forslag til dagsorden fremgår af bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

I 2021 holder Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget fællesmøde med de faglige organisationer og Fælles-MED Social, Sundhed & Omsorg på følgende dage:
 
  • 9. juni 2021
  • 26. oktober 2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 
Bilag

Sagsid.: 19/7179

Resume

I projekt Følgeskab til Fællesskab har Fællesskabsguider siden sommeren 2019 arbejdet med at få ældre hjemmehjælpsmodtagere ud af ensomhed. Dette ved at vejlede, motivere og støtte dem til deltagelse i civilsamfundet. Projektet løber frem til den 31. december 2021. I sagen gives en status på Projekt Følgeskab til Fællesskab.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at status på projekt Følgeskab til Fællesskab tages til efterretning.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 12-10-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog status på projekt Følgeskab til Fællesskab til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

En af målsætningerne i Sammenhængsmodellen er, at færre i Viborg Kommune føler sig ensomme. En anden målsætning er, at 80% af borgerne i Viborg Kommune er medlem af en lokalforankret forening i 2025.  Som et led i arbejdet med at realisere disse målsætninger har Viborg Kommune søgt Sundhedsstyrelsen om midler til projekt Følgeskab til Fællesskab. Projektet har konkret til formål at afhjælpe social ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere i Viborg Kommune, ved at få dem til at deltage aktivt i foreningslivet. Viborg Kommune fik tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om 1.992.660 kr. til projektet.

Projekt Følgeskab til Fællesskab

I projektet er fokus på at afhjælpe og forebygge social ensomhed, det vil sige, den ensomhed der opstår når man ikke har nogen nære relationer. Ensomheden viser sig ofte ved, at den enkelte trækker sig væk fra omgivelserne, samt mister initiativet og energien til at gøre noget ved sin situation. Det kan være svært at overskue dagligdagen, som kan være forbundet med bekymringer og frustrationer, som blandt andet kan vedrøre livssituationen, tab af færdigheder, tab af netværk og afhængighed af andre. En vej ud af ensomhed kan være at etablere nye relationer f.eks. i foreningslivet.
 
Målgruppen for Projekt Følgeskab til Fællesskab er borgere, der modtager hjemmehjælp og som vurderes at være i risiko for at blive ramt at social ensomhed. Kernen i projektet er, at hjemmeplejen - hvis en borger vurderes at være i risiko for social ensomhed - retter henvendelse til Brobyggerteamet, som sikrer, at borgeren får kontakt til en Fællesskabsguide, der kan ledsage pågældende til de aktiviteter, han eller hun måtte have interesse i. Fællesskabsguiden er en medarbejder med en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund, der har specialviden i håndtering af social ensomhed. Derudover er der tale om medarbejdere der har en varig eller væsentlig begrænset arbejdsevne, der gør, at de er i målgruppen for fleksjob. Der er på nuværende tidspunkt ansat fire Fællesskabsguider i Viborg Kommune.
 
Fællesskabsguiderne tilbyder vejledning, støtte, motivation samt mulighed for ledsagelse til aktiviteter i foreninger, klubber og andre fællesskaber. Formålet med indsatsen er at støtte og fastholde den enkelte borger i at ændre sin livssituation, så ensomhed og isolation brydes og forebygges. For mange borgere bliver nærværet, relationen og samværet med tiden det springbræt, der skal til, for at få mod og overskud til at opsøge flere relationer, og derved bryde isolation og ensomhed.

Foreløbig status

De foreløbige erfaringerne fra projektet er, at hvis borgeren har været isoleret i en længere periode, tager det også længere tid at hjælpe borgeren ud af ensomhed. De borgere, der har været tilknyttet Projekt Følgeskab til Fællesskab har i gennemsnit været tilknyttet i fem måneder, hvilket skal ses i lyset af, at projektet har været afviklet under COVID-19 pandemien, hvor civilsamfundet har været lukket ned.
 
 
Antal borgere
I alt i projektet
97
Afsluttede borgere
34
Takkede nej til tilbud
9
Afsluttede tilbud pga. sygdom
9
Igangværende forløb
45
 
De 34 borgere, der har afsluttet et forløb i Projekt Følgeskab til Fællesskab er efterfølgende tilknyttet dag- eller aktivitetscenter, besøgsvenner, ledsagerordning, Psykiatrisk team, Brobyggerne, foreninger eller kirkelige tilbud.

Videreførelse af Følgeskab til Fællesskab i 2022

Projekt Følgeskab til Fællesskab afsluttes som projekt den 31. december 2021, men indsatsen videreføres foreløbigt i en tilpasset form i 2022 og finansieres inden for den eksisterende ramme.
 
Udvalget vil blive forelagt en evaluering af projektet i første kvartal 2022, idet resultaterne forventes tænkt ind i det videre arbejde med Velfærdsaftalen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
 

Sagsid.: 20/20458

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 12-10-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte mødeplan 2021 for Ældre- og Aktivitetsudvalget med en bemærkning om, at det skal være muligt at deltage i mødet den 9. november 2021 via Teams.
 

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Aktivitetsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Bilag