You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested M.1.3/rådhuset
Udvalg Ældre- og Aktivitetsudvalget
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Birgith B. Langballe, Eva Pinnerup, Lone Langballe, Simon Højer
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/35916

Resume

Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) har 5. oktober 2021 indgået en aftale om kommunernes opgaver i forbindelse med revaccination mod COVID-19, herunder mulighederne for at tilbyde hjælp til transport. Udvalget skal i forlængelse heraf beslutte, om der skal ydes tilskud til transport til vaccinationssteder. Udvalget orienteres samtidig om de øvrige kommunale opgaver i forbindelse med revaccination mod COVID-19.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,
 
1. at godkende, at borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder ældre, tilbydes kørsel til et vaccinationssted i det omfang, der er behov for det, og
 
2. at orienteringen om de kommunale opgaver i forbindelsen med revaccination mod COVID-19 tages til efterretning.
 

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 12-10-2021

Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendte, at borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder ældre, tilbydes kørsel til et vaccinationssted i det omfang, der er behov for det.
 
Ældre- og Aktivitetsudvalget tog endvidere orienteringen om de kommunale opgaver i forbindelsen med revaccination mod COVID-19 til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Historik

Ved første vaccinationsrunde i foråret 2021 tilbød Viborg Kommune kørsel til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som havde behov for transport med individuelle transportmidler. Dette efter godkendelse fra Ældre- og Aktivitetsudvalget 30. december 2020.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Revaccination mod COVID-19 er påbegyndt for borgere over 85 år og borgere i særligt sårbare målgrupper.
 
I forbindelse med de første vaccinationer mod COVID-19 i starten af 2021 tilbød Viborg Kommune støtte til transport, ledsagelse og ringede borgere op, som ikke havde reageret på indbydelsen til en vaccination mod COVID-19. Dette for at sikre, at alle havde set indbydelsen, forstået den, og havde taget stilling. Dernæst for at tilbyde hjælp til de borgere, som ikke selv kunne booke tid, transportere sig mv.
 
Ved revaccination mod COVID-19 er der mulighed for at tilbyde borgerne i Viborg Kommune hjælp til transport. Sundheds- og Ældreministeriet opfordrer kommunerne til at tilbyde borgerne hjælp til transport (se bilag 2).
I forbindelse med revaccination med COVID-19 vil de øvrige indsatser, som ledsagelse og opringninger igen blive iværksat.
 
Ovenstående indsatser skal være med til at sikre så høj en tilslutning til revaccination som muligt herunder at alle, der får tilbuddet, har mulighed for at tage imod det.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Kommunernes udgifter forbundet med hjælp til borgere, som i forbindelse med revaccination har behov for hjælp til for eksempel tidsbestilling, transport, ledsagelse, opringning mv., jf. opgaverne beskrevet ovenfor, kompenseres som hidtil via bloktilskuddet, jf. aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2022.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
Bilag