You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat 07-01-14

tirsdag den 7. januar 2014 kl. 09:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen, Samina Shah
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 13/100776
Sagsfremstilling
Viborg Byråd behandlede på sit møde 11. december 2013 sag om konstituering af Ældre- og Sundhedsudvalget.
 
Det blev her besluttet, at Ældre- og Sundhedsudvalget nedsættes i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten for Viborg Byråd og, at udvalget består af 7 medlemmer.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på ældre- og sundhedsområderne. Udvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 15.
 
Endelig fremgår det af byrådsbeslutningen, at Ældre- og Sundhedsudvalget selv vælger sin formand og næstformand.
 
Valget af udvalgsformand ledes af det byrådsmedlem, der har længst anciennitet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget vælger formand og næstformand
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-01-2014
 
Mette Nielsen blev valgt som udvalgsformand
 
Samina Shah blev valgt som næstformand

Sagsid.: 13/100776
Sagsfremstilling
I Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3 fremgår det, at udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen selv fastlægger sin forretningsorden.
 
Forvaltningen har udarbejdet udkast til forretningsorden for Ældre- og Sundhedsudvalget (bilag 1). Heri beskrives blandt andet forhold vedrørende:
 
 • Ældre- og Sundhedsudvalgets mødevirksomhed
 • Beslutninger og beslutningsprotokol
 • Delegation
 • Habilitet og tavshedspligt
 
Udkastet er baseret på den skabelon for udvalgenes forretningsordener, som også blev anvendt i den foregående byrådsperiode.
 
På baggrund af en ændring af styrelsesloven i december 2013 er der foretaget en mindre justering af udkastet, hvor følgende tekst er tilføjet i § 5 stk. 2:
Indkaldelse til ordinære møder sker ved udsendelse af udkast til dagsorden til udvalgets medlemmer senest 4 hverdage forud for mødet. Sammen med udkast til dagsorden udsendes det fornødne
materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen.
 
Ændringen er helt i tråd med allerede eksisterende praksis i forvaltningerne, idet uddybende tekst og bilagsmateriale principielt altid udsendes med dagsordenen.
 
Følgende tekst udgår samtidigt i § 5 stk. 2
Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært udvalgsmøde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt udvalgsmedlemmerne – være tilgængeligt i
udvalgets sekretariat i mindst 3 hverdage inden mødet.
 
Udkastet til standardforretningsorden forelægges udvalget til drøftelse og beslutning.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender udkast til forretningsorden
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-01-2014
 
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til forretningsorden
Bilag

Sagsid.: 13/100776
Sagsfremstilling
I forbindelse med konstitueringen af det kommende Ældre- og Sundhedsudvalg drøfter udvalget sin fremtidige arbejdsform med henblik på at sikre en fælles forståelse heraf og dermed de mest hensigtsmæssige rammer for det fremtidige arbejde.
 
En beskrivelse af samarbejdsformen fremgår af bilag 1. Heri beskrives blandt andet rollefordeling mellem henholdsvis politisk og administrativt niveau og udvalgsformand og – medlemmer.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter sin fremtidige arbejdsform
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-01-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede med afsæt i bilaget arbejdsformen.
 
Udvalget lagde særligt vægt på dialogen med pressen og rollerne for udvalgsformand (der tegner udvalgets beslutninger) og udvalgsmedlemmer, hvor alle har mulighed for kontakt og dialog med pressen.
 
Håndtering af personsager; I notatet indarbejdes, at forvaltningen generelt orienterer tilbage til udvalgets medlemmer omkring den overordnede håndering af en borgerhenvendelse, formidlet via udvalgets medlemmer.
 
Der udarbejdes nyhedsbrev til udvalget med løbende information, og i helt særlige tilfælde sendes mailinformation særskilt til udvalget.
 
Der blev orienteret om rollefordelingen mellem fagudvalg og Økonomiudvalget som personaleudvalg.
 
Notatet tilrettes med en supplerende bemærkning om, at oplæg til udvalgsformanden fremsendes til de øvrige udvalgsmedlemmer inden offentliggørelse.
Bilag

Sagsid.: 12/76831
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet har på sit møde 11. december 2013 behandlet forslag til politisk mødeplan for 2014 og godkendte her mødeplanen for Byrådsmøderne. Fagudvalgene fastsætter selv deres respektive mødeplaner.
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets mødeplan for 2014
Ifølge forslag til politisk mødeplan for 2014 afholdes Ældre- og Sundhedsudvalgsmøderne som hovedregel den første tirsdag i måneden. Forslag til politisk mødeplan for 2014 fremgår af bilag 1. Udover de månedlige ordinære Ældre- og Sundhedsudvalgsmøder har det tidligere Socialudvalg traditionelt afholdt en række temamøder. Temamøderne har blandt andet bestået af fællesmøder med forskellige råd, organisationer og besøgsture til institutioner inden for udvalgets fagområder. Oversigt over de ordinære udvalgsmøder 2014 og forslag til øvrig mødeaktivitet til drøftelse og prioritering i Ældre- og Sundhedsudvalget fremgår af bilag 2.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til mødeplan for ordinære Ældre- og Sundhedsudvalgsmøder med henblik på godkendelse
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til øvrig mødeaktivitet med henblik på prioritering heraf
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-01-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte mødeplanen i forhold til udvalgsmøderne
 
Øvrige møder blev drøftet, og sagen genoptages på næste udvalgsmøde.
Bilag

Sagsid.: 13/100776
Sagsfremstilling
Baggrund
Styrelsesvedtægten for Viborg Kommune er udgangspunktet for det politiske arbejde og heri præciseres og fordeles blandt andet arbejdsopgaverne mellem de stående politiske udvalg. I styrelsesvedtægtens § 15 findes en overordnet oversigt over opgaver, der hører under Ældre- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde. Det primære lovgrundlag for de opgaver, Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for udgøres af serviceloven og sundhedsloven.
 
Delegationsregler
Det tidligere Socialudvalg godkendte i løbet af sin valgperiode en række delegationsregler, som bestemte og beskrev kompetencefordelingen mellem det politiske og administrative niveau. En delegation af beslutningskompetencen fra det politiske til det administrative niveau skal sikre en effektiv arbejdsfordeling mellem de to niveauer og dermed blandt andet følgende:
 
 • Delegation sikrer det politiske udvalg et overordnet overblik over ansvarsområderne
 • Delegation sikrer hurtig og faglig funderet borgerbetjening
 
For at sikre, at administrationen handler i overensstemmelse med udvalgets målsætninger er der behov for en overordnet politisk styring, som foregår via følgende:
 
 • Vedtagelse af politikker på fagområderne
 • Formulering af kvalitetsstandarder, som fastlægger serviceniveauet på udvalgte områder
 • Politisk prioritering af bestemte indsatsområder fx i forbindelse med budgetdrøftelser
 • Udarbejdelse af strategiplaner for fagområderne
 • Regelmæssige drøftelser af indsatsen på fagområder i forbindelse med blandt andet temadage, besigtigelsesture mm.
 • Budgetopfølgning
 
Delegationsmodel for politikområderne sundhed og ældre
Delegation inden for politikområderne sundhed og ældre omfatter delegation af beslutningskompetence vedrørende blandt andet ydelser og tilbud inden for personlig pleje og praktisk hjælp, sygepleje, hjælpemidler, boligændringer og tildeling af boliger. På Socialudvalgsmødet 6. april 2010 besluttede det daværende Socialudvalget, at Socialudvalget overordnet styrer områderne via fastlæggelse af politikker mv. og kompetencen til beslutninger efter serviceloven, sundhedsloven og almenboligloven delegeres til direktøren for Job & Velfærd. Administration vedrørende disse områder
varetages af Visitation Ældre og Sundhed under Afdelingslederen for Visitation Ældre og Sundhed.
 
Delegation af kompetence til at søge værgemål
Det fremgår af værgemållovens § 16, stk. 1, nr. 4, lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, at
Byrådet kan fremsætte anmodning om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål for
voksne. Anmodningen fremsendes til Statsforvaltningen, som træffer endelig beslutning herom. Ældre- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på ældre- og sundhedsområdet jf. styrelsesvedtægten for Viborg Kommune, og har derfor som udgangspunkt kompetence til at træffe beslutninger på disse områder.
Denne kompetence omfatter også anmodning om iværksættelse af værgemål for beboere på institutioner på områderne, samt for borgere, der udelukkende har kontakt til ældre- eller sundhedsområderne.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter de beskrevne delegationsmodeller for de enkelte politikområder
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget fastlægger delegationsmodel for den nuværende politiske periode (2014-2016)
 
at kompetencen til at ansøge om værgemål delegeres fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Direktøren for Job og Velfærd med ret til subdelegation.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-01-2014
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget overordnet styrer områderne via fastlæggelse af politikker mv. og kompetencen til beslutninger efter serviceloven, sundhedsloven og almenboligloven delegeres til direktøren for Job & Velfærd. Administration vedrørende disse områder varetages af Visitation Ældre og Sundhed under Afdelingslederen for Visitation Ældre og Sundhed
 
at kompetencen til at ansøge om værgemål delegeres fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Direktøren for Job og Velfærd med ret til subdelegation

Sagsid.: 13/102729
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2013 pr. 30. november 2013 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
Indstilling
Indstilling
Direktøren for Job og velfærd foreslår,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. november 2013 for Udvalgets eget område.
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-01-2014
Ældre og Sundhedsudvalget drøftede ledelsesinformationen
Bilag

Sagsid.: 12/7410
Sagsfremstilling
Baggrund
Som det fremgår af byrådssag nr. 230 den 23. juni 2010, forslag nr. 30-12 Implementering af ny teknologi - større udnyttelse af tekniske hjælpemidler, ønskes det, at der i de kommende år fokuseres på mulighederne inden for ny teknologi, og at ny teknologi anvendes i så stor udstrækning som muligt.
 
 
Initiativer inden for Sundhed og Omsorg
2010 - 2013
Der er i disse år afprøvet og implementeret teknologier indenfor:
 
·         Effektivisering og smidige arbejdsgange (elektronisk låsesystem, videokonference, medarbejderrettet infoskærm, planlægningsskærm)
·         Selvhjulpen med teknologi (seng med roterende funktion, bidettoilet, robotstøvsuger)
·         Demensområdet (sælen Paro, GPS, teknologibibliotek)
·         Arbejdsmiljø (loftlifte, mobile personløftere, robotstøvsuger, seng med halvautomatisk drejefunktion, el cykler)
·         Træningsområdet (virtuel træningskoncept)
·         Telesundhedsområdet (telemedicin sår, virtuel hjemmepleje, virtuel akutsygepleje)
 
2014
Vi vil her sætte fokus på implementering af:
 • Telemedicin sår
 • Virtuel træning
 • Elektronisk låsesystem
Vi vil fortsat afprøve og udvikle:
 • Teknologi for demente i samarbejde med andre kommuner
 • Borgerskærm på udvalgt plejecenter
 • Info/vejviserskærm på plejecentre
 • Digital planlægningsskærm på de midlertidige pladser
 • Virtuel hjemmepleje
 • Virtuel akutsygepleje
 • Planlægningsskærm til afsnit med stort borgerflow
Nye initiativer:
·         Kortlægning af hele træningsområdet og se det i et perspektiv på tværs af forvaltninger
·         Afprøvning og implementering af udvalgte træningskoncepter
·         Virtuel akutindsats med akutafdelingen HEM (Hospitalsenhed Midt)
·         Inddragelse af praksislæger i forbindelse med virtualisering af forebyggende hjemmebesøg og evt. andre indsatsområder
·         Tænke teknologi på tværs af forvaltninger
 
Som for de nyligt implementerede teknologier vil de konkrete investeringer afhænge af afprøvningens potentiale i forhold til parametrene:
 
 • Økonomi
 • Borgerrelevans
 • Medarbejderrelevans
 
Ligeledes vil kompetenceudvikling af medarbejdere i brugen af de nye teknologier være en forudsætning i implementeringsfasen. For at sikre den nødvendige understøttelse af initiativerne er der for 2011 til 2015 frigivet 600.000 kr. årligt til aflønning af en projektmedarbejder og ½ IT-medarbejder til at styre, afprøve, implementere og udvikle området.

 
Finansiering
På investeringsoversigten er der i 2014 afsat 5.418.000 kr., hvoraf de 600.000 kr. allerede er frigivet. I 2015 er der afsat 5.166.000 kr., og her er der ligeledes frigivet 600.000 kr. til aflønning af projekt- og IT-medarbejder. I 2016 til 2017 er der i hvert af årene afsat 5.000.000 kr.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 
at forslag til fremtidige tiltag i forbindelse med indførelse af ny omsorgsteknologi 2014 godkendes, og
 
at der meddeles en yderligere anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”omsorgsteknologi” på 4.818.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 4.818.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 til projektet.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-01-2014
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
  
at forslag til fremtidige tiltag i forbindelse med indførelse af ny omsorgsteknologi 2014
godkendes, og
 
at der meddeles en yderligere anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”omsorgsteknologi” på
4.818.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 4.818.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på
investeringsoversigten for 2014 til projektet.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 29-01-2014
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 13/2415
Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
Byrådet traf den 10.oktober 2013 beslutning om køb af ekstra areal i Sundhedscenteret på 2.100 m2. (ejendomssag 13/80879).
 
Der er på investeringsoversigten i budget 2014 optaget en udgift på 3.056.0000 kr. til engangsudgifter til indretning af sundhedscentret.
 
Etableringsomkostninger er blandt andet til køb af: Møbler og inventar til fællesarealer, kontorer, sygeplejeklinik, omklædnings- og behandlerrum. kopimaskine, pc’er, videorum og skiltning.
 
Der er i forbindelse med udvidelsen og etableringsudgifterne lagt vægt på: funktionalitet, de kan flyttes, fleksible løsninger, forskellige borgergrupper. Sygeplejeklinik: får flere rum, lagt vægt på arbejdsmiljø og mulighed for at løse/håndtere nye opgaver.
 
Udvidelsen har givet mulighed for andre medarbejdergrupper og bedre forhold i samspillet med patientforeninger og frivillige. 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Socialudvalget indstiller til Byrådet,
at der indkøbes etableringsudgifter til Sundhedscenteret på 3.056.000 kr.
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.056.000 kr. til kontoen ”Sundhedscenter -etableringsudgifter” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at  udgiften finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten i 2014.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-01-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at der indkøbes etableringsudgifter til Sundhedscenteret på 3.056.000 kr.
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.056.000 kr. til kontoen ”Sundhedscenter –
etableringsudgifter” med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten i 2014
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Byrådet den 29-01-2014
Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.