You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat 28-01-2014

tirsdag den 28. januar 2014 kl. 08:30

Mødested Sundhedscentret
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Samina Shah
Fraværende Mette Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/4321
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget introduceres til sundhedsområdet og rundvises på Sundhedscentret ved Anne Marie Agerskov og Mette Rohde
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-01-2014
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 13/102635
Sagsfremstilling
På investeringsoversigten til budget 2014 - 2017 er der i 2014 afsat et rådighedsbeløb til delvis ombygning af Åbrinken i Karup. Der skal, inden for de eksisterende fysiske rammer, etableres træningsfaciliteter, så der i denne del af kommunen er de nødvendige faciliteter til at opfylde intentionerne omkring en sundhedscentersatellit. 
 
Der er primært tale om flytning af vægge, hvor et eksisterende aktivitetslokale ombygges og indrettes som træningssal. De nuværende aktiviteter, der foregår i dagcentret, kan stadigvæk rummes i de øvrige lokaler.
Der er udarbejdet overslag for ombygningen på 440.000 kr.
 
Der er i investeringsoversigten for 2014-2017 afsat 440.000 kr. i 2014 til finansiering af ombygningen.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at etableringen af sundhedscentersatellit i Karup, Åbrinken godkendes, og
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 440.000 kr. til kontoen "Sundhedscentersatellit
i Karup, Åbrinken" med rådighedsbeløb i 2014, og
at udgiften på 440.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på
investeringsoversigten for 2014 til projektet.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-01-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker en fornyet drøftelse og retænkning af
Sundhedssatelitterne på udvalgsmødet den 1. april. Ældre og Sundhedsudvalget har
fokus på en bred politisk forankring af forebyggelses- og sundhedsarbejdet.
 
På den baggrund udsættes sagen.

Sagsid.: 13/101525
Sagsfremstilling
Brandsikringsanlægget på plejecentret Kildedalscentret i Skals er i dag teknisk forældet og er ikke direkte automatisk koblet op på Brandstationen, som vores øvrige plejecentre. Der er dermed ikke direkte varsel til brandstationen, såfremt branddetektorer aktiveres. I dag fungerer det på den måde, at når branddetektorer aktiveres, sendes besked til dect telefon, som personalet bruger, herefter afdækker personalet området/årsagen. Efterfølgende kontaktes brandstationen manuelt, hvorefter en evakuering af beboerne kan iværksættes.
 
Dette er en meget langsommelig proces og en arbejdsgang der er meget personafhængig af de enkelte medarbejders håndtering af sikkerhedsrisici ved brand. Et nyt automatisk anlæg (ABA-anlæg) vil dels give en større tryghed og sikkerhed for borgerne og dels give mere effektive arbejdsgange for personalet. Ved et nyt brandsikringsanlæg (ABA-anlæg) vil det automatisk være koblet op på brandstationen og dermed vil brandstationen blive alarmeret direkte når branddetektorer på plejecentret bliver aktiveret.
 
Forvaltningen har i den forbindelse i samarbejde med Energi & Ejendomme indhentet tilbud på nyt ABA-anlæg til plejecentret Kildedalscentret i Skals:
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets område:
Anslået anlægsudgift
1.000 kr.
Plejecentret Kildedalscentret:
Nyt ABA-anlæg, sikring af hele Kildedalscentret, dvs. alle rum sikres med branddetektorer og der opsættes manuelle alarmtryk ved flugtveje til det fri. Ved indgangsdøren til centralen opsættes udvendig flash og nøgleboks.
Inklusiv uforudsete udgifter m.v.
465.000
Intern og ekstern rådgivning
35.000
I alt
500.000
 
Finansiering
På investeringsoversigten for 2014-2017 er der i 2014 afsat pulje på 1.019.000 kr. til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget og Social og Arbejdsmarkedsudvalget. Det forslås, at udgiften på 500.000 kr. til finansiering af nyt ABA-anlæg på plejecentret Kildedalscentret i Skals finansieres af denne pulje.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringen godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”ABA-anlæg på plejecentret Kildedalscentret" med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften på 500.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på kontoen ”Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget”.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-01-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at investeringen godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til kontoen ”ABA-anlæg på plejecentret Kildedalscentret" med rådighedsbeløb i 2014,
 
at udgiften på 500.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på kontoen ”Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget”.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsid.: 13/100776
Sagsfremstilling
Baggrund
Ældre- og Sundhedsudvalgets arbejdsområde fremgår af § 15 i Viborg Kommunes styrelsesvedtægt. Heraf følger desuden udvalgets økonomiske rammer.
 
På dagens udvalgsmøde introduceres Ældre- og Sundhedsudvalget til de økonomiske rammer for udvalgets arbejdsområder, og i forbindelse hermed den økonomiske situation. Introduktionen tager udgangspunkt i materiale udarbejdet i forbindelse med budget 2014-2017, som fremgår af bilag 1 og 2. Repræsentanter fra Viborg Kommunes Økonomistab deltager i introduktionen.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager introduktionen til efterretning
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-01-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget tog introduktionen til efterretning
Bilag

Sagsid.: 14/993
Sagsfremstilling
Med finanslovsaftalen for 2014 blev afsat en pulje til løft på ældreområdet på 1 mia. kr. årligt på landsplan. Puljen fordeles blandt kommunerne i henhold til antallet af borgere over 65 år, og Viborg Kommunes andel i 2014 er 16,7 mio. kr., som kan udmøntes efter ansøgning for et år af gangen i foreløbigt 2014 og 2015. Det er kommunen selv, der med afsæt i de lokale forhold vurderer og prioriterer, hvor der er behov for at styrke indsatsen.
 
I ministeriets bekendtgørelse af puljen den 20. december 2013 (bilag 1) anbefales kommunerne i udformningen af deres ansøgning at tage udgangspunkt i blandt ældrekommissionens og hjemmehjælpskommissionens anbefalinger til, hvordan man kan løfte ældreområdet. De konkrete temaer kan f.eks. være:
·     styrket genoptræning og rehabiliteringsindsats
·     bedre praktisk hjælp og personlig pleje
·     bedre forhold for de svageste ældre fx. på plejehjem.
 
Kommunen skal i forbindelse med ansøgningen redegøre for formålet med den indsats, som ønskes i værksat, at indsatsen lægger udover det eksisterende budget på ældreområdet og et detaljeret budget for de enkelte initiativer. Ansøgningsfristen er den 14. februar 2014, og der kan forventes svar den 5. marts 2014.
 
Under henvisning til den snævre tidsramme for ansøgning til puljen og den efterfølgende implementering af indsatsen i indeværende år har fokus i Sundhed og omsorg primært været rettet mod initiativer/indsatser, som kan etableres i samspil med og styrke/udvide indsatsen for de allerede udpegede mål omkring høj service, rehabiliterende og inddragende tilgang til pleje og omsorg samt forebyggelse/minimering af sygdom/ funktionsnedsættelse. Dette fokus på forslag til initiativer/indsatser, som støtter op omkring og styrker de eksisterende indsatser og mål, rummer også et nødvendigt hensyn til de økonomiske udfordringer, som ses på ældreområdet i resultatet for 2013 og i forventningerne til 2014. Det er således tilstræbt, at forslagene ikke bidrager til øget udgiftspres og økonomisk usikkerhed.
 
Med afsæt i ovennævnte hensyn er udarbejdet nedenstående bruttoliste over forslag til indsatser, som kan indgå i ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet, inkl. foreløbige budgetoverslag for indsatserne. I vedlagte bilag 2 er indsatsen indhold beskrevet lidt mere uddybende. (Nærværende ansøgning til puljen vedrører kun 2014, men da en række indsatser er tilrettelagt over flere år, er endvidere beskrevet budgetskøn for 2015)
 
Den samlede bruttoliste summerer såvel i 2014 og 2015 til mere end den ramme på 16,7 mio. Kr., som Viborg kan ansøge. I nedenstående tabel 1 er foretaget en prioritering af indsatserne i forhold til denne ramme.
 
Denne tilpasning af indsatser i forhold til den økonomiske ramme indebærer dels, at nogle indsatser er tilpasset/reduceret i forhold til de økonomiske muligheder, og dels at der ikke har været plads til alle indsatser fra bruttolisten. I den efterfølgende tabel 2 er anført de indsatser, som ikke er indarbejdet i den prioriterede liste.
 
 
 Tabel 1: Prioriteret liste over indsatsområder vedrørende ansøgning til puljen
Nr.
Initiativ
Budgetskøn
2014
(mio. kr.)
Budgetskøn 2015
(mio. kr.)
1.
Styrket implementering af ”En borger - Et forløb” ved tværfaglige teams
 
4,8
 
4,8
2.
Kompetenceprojekt – tværfaglig opkvalificering
3,0
3,0 
3.
Rehabiliteringsenter – samlet kompetence om komplekse borgere
 
1,3 
 
1,3
4.
Målrettet aktivitet/træning på plejecentre (demensafsnit)
 
0,5
 
0,5
5.
Styrkelse af aktivitets- og omsorgsniveauet på plejecentre i ydertimerne (aften/weekend) 
 
4,7
 
4,7
6.
Styrket demensindsats ved etablering af afsnit for udadreagerende demente
 
1,3 
 
1,3
7.
Levebo-miljøer på plejecentre
1,1 
1,1 
 
 
I alt
 
 
16,7
 
16,7
 
  Tabel 2: ”Brutto-liste” over indsatsområder vedrørende ansøgning til puljen
Nr.
Indsatsområde
Budgetskøn 2014
(mio. kr.)
Budgetskøn 2015
(mio. kr.)
 
 
Den prioriterede liste i alt (tabel 1 ovenfor)
 
16,7
 
16,7
5. (+)
Styrkelse af aktivitets- og omsorgsniveauet på plejecentre i ydertimerne (aften/weekend)
+2,0
+4,2
7.
(+)
Levebo-miljøer på plejecentrene
+1,2
+2,8
8.
Styrkelse af ernæringsindsatsen for ældre borgere
0,3
0,4
9.
Bedre demens indsats i hjemmeplejen
0,6
0,8
10.
Tilbud om opstartshjælp med styrketræning for 75-79 årige
0,8
1,1
 
 
I alt
 
21,6
 
26,0
 
 
Forslag til initiativer/indsatser drøftes med Ældreråd, Handicapråd og i Med-systemet. Der orienteres på udvalgets møde om eventuelle bemærkninger herfra.
 
Krav til formalia i ansøgnings- og budgetskemaer er relativ detaljeret, og det har ikke været muligt at imødekomme disse frem til deadline for denne dagsorden. Det indstilles derfor, at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med beskrivelser og budgetter på de initiativer, som udvalget prioriterer til ansøgningen, herunder at foretage nødvendige tilpasninger og justeringer/detaljering af budgetter mv.
 
Indstilling
Direktøren for job & Velfærd indstiller;
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget med afsæt i den prioriterede liste drøfter og beslutter
hvilke indsatser, som skal indgå i kommunens ansøgning.
 
at Ældre- og sundhedsudvalget i henhold til beslutning ovenfor bemyndiger
administrationen til at udarbejde ansøgning med deltaljeret beskrivelse/budget og
fremsende denne.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-01-2014
Der er modtaget høringssvar fra FagMED og Ældrerådet. Høringssvarene er sendt til
Udvalgets medlemmer, og optages som bilag 3 og 4 på sagen.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede hvilke initiativer der skal indgå i kommunens
ansøgning. Udvalget ønskede et styrket fokus på styrketræning for de 75 – 79 årige.
 
De ønskede initiativer fremgår af en revideret liste som er bilag 5 på sagen
                                           
Ældre- og sundhedsudvalget bemyndigede administrationen til at udarbejde ansøgning
med deltaljeret beskrivelse/budget og fremsende den.
Bilag

Sagsid.: 14/893
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 28. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:
 
”Ældrerådet har på møde d. 13. januar 2014 godkendt vedtægter for Ældrerådet som videresendes til godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget.
 

Sagsfremstilling

Jf. Retssikkerhedslovens § 33 fastsætter Viborg Ældreråd i samarbejde med Byrådet vedtægter for Ældrerådet.
 
Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Der er udarbejdet et udkast til vedtægter for Viborg Ældreråd og der er foreslået ændringer i forhold til gældende vedtægter i
 
§ 1
Viborg Ældreråd ændres til Viborg Seniorråd
 
§4
Personer, der har fast bopæl i Viborg Kommune, som er fyldt 60 år, er valgberettigede og valgbare til Ældrerådet ændres til Personer, der har fast bopæl i Viborg Kommune, som er fyldt 60 år på valgdagen, er valgberettigede og valgbare til Seniorrådet.
 
§ 6
Formanden har ansvaret for udarbejdelse af dagorden til mødet ændres til  Formanden og næstformanden har i fællesskab ansvaret for udarbejdelse af dagsorden til mødet.
 
Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved valg af personer til hverv i rådets arbejde sker det ved en skriftlig afstemning ændres til Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved valg af personer til hverv i rådets arbejde kan efter anmodning ske skriftlig.

Bilag

1
Åben
UDKAST til vedtægter for Viborg Ældreråd
5239/14

Indstilling

Formanden og næstformanden indstiller,
 
at  Viborg Ældreråd indstiller vedtægterne med ændringsforslag til godkendelse i Byrådet

Beslutning i Viborg Ældreråd den 13-01-2014

Viborg Ældreråd indstiller,
 
at  rådets navn fortsat er Viborg Ældreråd.
 
at  de tilrettede vedtægter indstilles til Byrådets godkendelse.
Indstilling
Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender vedtægterne

at vedtægterne indstilles til godkendelse af Byrådet
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-01-2014
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
 
at de tilrettede vedtægter indstilles til Byrådets godkendelse.
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at de tilrettede vedtægter indstilles til Byrådets godkendelse.
 
 
Forvaltningens bemærkninger
Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning skal rettelig være:
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at de tilrettede vedtægter godkendes.
Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-02-2014
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.
Bilag