You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

tirsdag den 29. april 2014 kl. 08:00

Mødested Plejecenter Klosterhaven
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Flemming Lund, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen, Samina Shah
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/23474
Sagsfremstilling
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2013.
 
På mødet den 14. maj 2014 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2013 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 21. maj 2014. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. august 2014), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. maj 2014 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets regnskab:
 
 
DRIFT
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Regnskab 2013
Afvigelse i.f.t. korr. budget
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ældreområdet
666.393 
643.274
647.479
4.205
Sundhedsområdet
365.339 
360.297
366.819
6.522
Forebyggelsesudvalget
330 
922
543
-379
Total
1.032.062 
1.004.493
1.014.840
10.348
 
 
Overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014 på driften
Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende fra overførsler fra 2012 til 2013.
Ifølge de nye principper kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den budgetansvarlige chef.
 
Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Ældre og Sundhedsudvalget overføres følgende beløb fra 2013 til 2014:
  
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab
Decentrale enheder
Centrale områder
(minus = mindreudgifter)
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Ældre
4.205 
-4.381
*646
7.940
 
Sundhed
6.522 
312
**778
 
5.432
***Forebyggelses-udvalget
-379 
-365
-14
 
*Merforbrug vedrørende Ældreboliger (Hvert ældreboligområde skal set over år balancere)  
**Merforbrug i 2013 vedrørende styrketræning til 80+
***Forebyggelsesudvalget er nedlagt fra 1. januar 2014 og budgettet er overført til politikområdet Sundhed under Ældre- og Sundhedsudvalget. 
 
 
Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1
 
ANLÆG
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Regnskab 2013
Afvigelse i.f.t. korr. budget
(minus = mindreudgift)
 Sum
22.034 
33.997
16.781
-17.216
 
 
Overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 på anlæg
Det indstilles til Økonomiudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2013 til 2014:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab
Overføres
Overføres ikke
 Sum
-17.216 
-14.453
-2.763
 
De overførte beløb (uforbrugte beløb i 2013) vedrører fortrinsvis:
  • Etablering af sundhedscenter
  • Renovering/etablering af boliger på Neurorehabilitering Toftegården – Syrenvej
  • Renovering/etablering af servicearealer på Neurorehabilitering Toftegården - Valmuevej
  • Omsorgsteknologi
  • Renovering/udbygning af plejecentre
 
Beløbet der ikke overføres vedrører ”Nyt plejecenter i Viborg”. Projektet udgår da Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup indgår som bygherre, og dermed bliver Ældre- og Sundhedsudvalgets andel af udgiften kun opførsel af servicearealerne.
 
MÅL OG MIDLER
 
Ved budgetlægningen for 2013 blev der indført et nyt dialogværktøj, mål og midler, som synliggør de politiske mål og budgettet på hvert politikområde, og viser, hvad de ansvarlige udvalg og forvaltningschefer skal styre efter. Mål og Midler erstattede de budgetbemærkninger, som tidligere blev udarbejdet hvert år.
 
Bemærkninger til regnskabet for 2013 er udarbejdet efter samme model, som budgettet for 2013.
 
Under hvert af afsnittene målsætninger, indsatsområder, fokusområder og kvalitetsmål mv. gengives teksten fra budgettet i regnskabsbemærkningerne suppleret med en overskrift ”resultat”, hvor det kort er beskrevet, hvilke resultater, der er opnået i 2013 set i forhold til forventningerne i budgettet.   
 
Herefter følger nøgletal, det økonomiske resultat med bemærkninger, udvikling i priser og mængder og til sidst en kort beskrivelse af perspektiverne for det/de kommende år.
 
Bemærkninger til regnskabet fremgår af Mål og Midler under overskriften Bemærkninger til økonomisk resultat. Se bilag 2.
 
 
Indstilling
Indstilling:
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at regnskabsresultatet for 2013 tages til efterretning.

at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2013 til 2014 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-04-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget tog regnskabsresultatet for 2013 til efterretning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2013 og 2014 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
Venstre ærgrer sig over, at der i 2013 ikke var politisk flertal for Venstres ønske om at tilføre ældreområdet flere midler ved de løbende budget opfølgninger