You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 2. september 2014 kl. 08:00

Mødested lokale M5 / Rådhuset
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Ove Kent Jørgensen, Samina Shah
Fraværende Flemming Lund, Mette Nielsen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/50623
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.
 
Ledelsesinformationen for 2014 pr. 31. juli 2014 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.
 
Indstilling
at  Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. juli 2014.
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation.

Sagsid.: 14/51528
Sagsfremstilling
I budget 2014-2017 er der på investeringsoversigten for 2014 afsat 6.500.000 kr. til etablering af Rehabiliterings- og omsorgscenter Klosterhaven og Klostertoften.
 
Det daværende Socialudvalg havde senest en sag på omkring Rehabiliterings- og omsorgscenter Klosterhaven og Klostertoften den 18. juni 2013, hvor udvalget bl.a. godkendte, at forvaltningen arbejder videre med Rehabiliterings- og omsorgscenter på Klosterhaven og Klostertoften.
 
Baggrund
Et samlet rehabiliterings- og omsorgscenter vil give mulighed for at imødekomme mange af de initiativer og krav, som er indeholdt i blandt andet Det nære sundhedsvæsen, Regeringens sundhedsudspil og ønsket om mere ensartede rehabiliteringstilbud på tværs af Region Midtjylland. Det vil således give mulighed for bedre koordinering og information til og med eksterne samarbejdsparter, særligt hospital og praktiserende læger. De forskellige medarbejdergrupper vil, gennem et tættere tværfagligt samarbejde om forskellige borgergrupper, ligeledes opnå bedre mulighed for at se og skabe sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige initiativer.
 
Fordele for borgeren
Borgerne vil med et samlet rehabiliterings- og omsorgscenter opnå en række forbedringer i forhold til tilbuddene i dag:
  • Borgeren skal ikke flytte lokalitet ved funktionsændring.
  • Bedre muligheder for at skabe et egentligt træningsmiljø.
  • Samling af faggrupper, skaber et højere fagligt niveau til gavn for borgeren.
  • Borgeren vil opleve bedre samspil og overgang i forhold til ændringer i akutindsatsen som foretages på hospitalerne. Dermed skabes et mere helhedsorienteret patient/borgerforløb.
  • Brugen af telemedicin kan tænkes mere helhedsorienteret, da flere borgergrupper er samlet.
  • Aspekter omkring patientsikkerhed vil blive højnet, særligt i forhold til borgere med meget smitsomme infektioner og retningslinjer omkring medicindosering.
Relation til nyt plejecenter
Omstruktureringen og den ny område inddeling i Sundhed og Omsorg bygger på principper omkring tværfaglig netværksledelse. Disse principper udvikles løbende og vil kunne implementeres på det nye plejecenter i Banebyen i tæt samarbejde med ledelsen på Klosterhaven og Klostertoften.
 
Den tætte fysiske placering mellem det nye plejecenter og Klosterhaven/Klostertoften vil skabe en række synergieffekter til gavn for borgerne og de ansatte. Særligt i forhold til træning og de ressourcer, som investeres i at borgerne genvinder funktionsniveau og bliver mere selvhjulpne.
 
Projekteringsbevilling Klosterhaven
I forhold til Klostertoften pågår der stadig forhandlinger med Boligselskabet Sct. Jørgen om eventuelt køb af servicearealerne. Endvidere indgår Plejecenter Klostertoften i Byrådets prioriterings- og effektiviseringskatalog i forbindelse med budget 2015-2018.
 
Forvaltningen søger derfor i første omgang om en projekteringsbevilling i forhold til plejecenter Klosterhaven.
 
Forud for licitationen af byggeriet skal en række opgaver løses, blandt udarbejdelse af programoplæg, hovedtidsplan, økonomisk ramme samt forberedelse og afholdelse af licitation. I forbindelse med rådgiverydelser frem til licitation af byggeriet søges derfor om frigivelse af en projekteringsbevilling på 480.000,- kr., specificeret som følger: 
 
Ydelse:
Anslået beløb 1.000 kr.
Projekteringshonorar til arkitekt og ingeniør
420.000 
Intern bygherrerådgivning Ejendomme & Energi
30.000 
Udlæg, kopiering og udsendelse af
Udbudsmateriale, byggeansøgning, og afholdelse af licitation         
30.000 
 I alt eksklusiv moms
480.000 
 
Efter frigivelse af projekteringsbevilling vil der blive afholdt rådgiverudbud i overensstemmelse med Viborg Kommune Indkøbs- og Udbudspolitik vedtaget i Byrådet d. 21. maj 2014.
 
Efter afholdt licitation vil der blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget endnu en sag med ansøgning om en bevilling til ombygning af klosterhaven baseret på licitationsresultatet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
  
at ombygning i forbindelse med Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften igangsættes med en projektbevilling, i forhold til Klosterhaven,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 480.000 kr. til kontoen ”Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 480.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2014
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
  
at ombygning i forbindelse med Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften igangsættes med en projektbevilling, i forhold til Klosterhaven,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 480.000 kr. til kontoen ”Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften” med rådighedsbeløb i 2014, og
 
at udgiften på 480.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften

Sagsid.: 14/993
Sagsfremstilling
Social-, Børne- og Integrations- Ministeriet har i brev af 2. juli 2014 indkaldt kommunens ansøgning om brug af midler i 2015 fra puljen til løft af ældreområdet. Viborg Kommunes andel af midlerne i 2015 er 16,8 mio. kr.
 
Puljen til løft af ældreområdet blev iværksat med finanslovsaftalen for 2014. Puljen er årligt på 1 mia. kroner på landsplan. Ældre- og sundhedsudvalget foretog på mødet den 28. januar 2014 (sag nr. 5) en prioritering af de 16,7 mio. kr., som udgjorde kommunens andel af ældremilliarden i 2014.
 
Det er den enkelte kommune, der selv vurderer, hvor der med afsæt i lokale behov og prioriteringer er behov for at styrke ældreindsatsen. I henhold til ministeriets vejledning er der – som i 2014 – peget på følgende temaer til inspiration for indsatserne:
·         Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
·         Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
·         Bedre forhold for de svageste ældre på plejehjem
 
Kommunens ansøgning i 2014 var tilrettelagt, så initiativerne kunne etableres i samspil med og styrke/udvide den indsats, som allerede var tilrettelagt inden for rammerne af det ordinære budget for 2014. Dette princip foreslås videreført i ansøgningen for 2015, da de ekstraordinære midler fra puljen til løft af ældreområdet vurderes at give mest værdi for pengene, når der ikke er tale om isolerede projekter, men initiativer som implementeres i sammenhæng med den ordinære drift.
 
Med henblik på prioriteringen af midlerne foreslås nedenstående bruttoliste af initiativer til ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet i 2015. Der er i vidt omfang (nr. 1-8) tale m videreførelse af de initiativer, som blev iværksat med midlerne fra 2014-bevillingen. Endvidere er i nr. 9-11 forslag til 3 nye initiativer.
 
Nr.
Indsatser
2014           Kr.
2015                 Kr.
1
Styrket rehabiliteringsindsats - En borger Et forløb
4.461.995
  4.494.395
2
Rehabiliteringscenter
   1.209.113
  2.054.018
3
Målrettet træning/aktivitet på demensplejecentre/afsnit
        492.509
     502.753
4
Tværfaglig kompetenceudviklingsprojekt
   2.200.425
  2.339.268
5
Tilskud til tillempet styrketræning 75+ årige / 80+ årige
     1.210.243
     450.000
6
Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentre
     1.269.601
  1.364.760
7
Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer
     4.455.942
  4.550.025
8
Levebo-miljøer på plejecentrene
   1.112.500
  2.073.500
9
Styrket indsats/støtte for de hjemmeboende yngre ældre demente
 
     370.588
10
Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet (psykiske ældre borger)
 
     829.900
11
Speciale sygeplejersker - psykiatri
 
     934.560
 
Lovpligtige forsikringer
        74.009
       66.115
Revision / administration
      213.662
     217.935
I alt
16.699.999
 20.247.817
 
 
Som det fremgår af sum-tallet for 2015 er der forslag til ansøgningen på i alt 20,2 mio. kr., hvilket overstiger den afsatte ramme på 16,8 mio. kr. med 3,4 mio. kr. Det er derfor nødvendig at foretage en prioritering i forslagene.  
 
I vedlagte notat (bilag 2) findes en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte initiativer. 
 
Ansøgningen foreslås sendt i høring i Ældrerådet. Da Ældre- og Sundhedsudvalgets næstkommende møde er den 30. september 2014 (efter ansøgningsfristen den 26. september 2014) foreslås det, at administrationen bemyndiges til at fremsende ansøgningen med forbehold for udvalgets behandling af høringsvar og endelige godkendelse den 30. september 2014.  
 
Krav til formalia i ansøgnings- og budgetskemaer er relativ detaljeret, og det foreslås les derfor, at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med beskrivelser og budgetter på de initiativer, som udvalget prioriterer til ansøgningen, herunder at foretage nødvendige tilpasninger og justeringer/detaljering af budgetter mv.   
  
Der er – som nævnt - frist for ansøgning den 26. september 2014, og kommunen kan forvente svar på ansøgningen i november 2014.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet drøftes, og der foretages en prioritering af initiativer/budgetter til den endelige ansøgning.
 
at ansøgningen fremsendes til høring i Ældrerådet.
 
at Ældre-og sundhedsudvalget i henhold til beslutning ovenfor bemyndiger administrationen til at udarbejde ansøgning med deltaljeret beskrivelse/budget og fremsende denne.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2014
Sagen udsættes med henblik på at det forvaltningens forslag sendes til høring i Ældrerådet.
 
Der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde den 23/9 kl. 15.00 hvor denne sag genoptages. Mødet forsøges placeret på Blichergården.
 
 
 
 
 
 
Bilag

Sagsid.: 14/23142
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 11) kommissorium for sundhedspolitikken.
 
Det tværgående politiske udvalg med repræsentanter fra fagudvalgene mødtes den 25. juni 2014 og drøftede indledende vision og temaer for den tværgående sundhedspolitik. Projektgruppen har med afsæt heri arbejdet videre med oplæg om sundhedspolitikkens vision, temaer og målsætninger. Endvidere er udarbejdet oplæg til borger- og interessentmøder, hvor oplæg til vision og temaer præsenteres og drøftes.
 
På baggrund af Ældre- og sundhedsudvalgets behandling af oplæg til vision og temaer fremsendes oplægget til behandling i de involverede fagudvalg på møderne ultimo september/primo oktober 2014. Borger- og interessentmøder planlægges afholdt i løbet af november 2014.
 
Som beskrevet i vedlagte oplæg til sundhedspolitik (bilag 1) er forslaget til vision for sundhedspolitikken;
 
                   Viborg – den sunde kommune
-      et fælles ansvar
-      et personligt valg
 
Endvidere foreslås sundhedspolitikken struktureret over følgende 4 temaer;
 
·         Sunde børn
·         Sunde livsforløb
·         Sunde fællesskaber
·         Tidlig og effektfuld indsats
 
I forbindelse med udarbejdelsen af sundhedspolitikken skal der afvikles borger-/interessentmøder, hvor borgere/interessenter har mulighed for at drøfte og kommentere forslagene til vision og temaer. I vedlagte (bilag 2) findes oplæg for afviklingen af borger-/interessentmøder.
 
Den forslåede møderække – 4 møder i hhv. Karup, Møldrup, Stoholm og Bjerringbro (sundhedssatellitterne) og 1 opsamlede møde i Viborg – sigter mod en bred involvering og inddragelse af aktører med interesse for sundhedsområdet.
 
Møderækken foreslås afviklet i løbet af november måned, hvilket indebærer en forskydning i tidsplanen, herunder en ændret mødedato for mødet i det tværgående politiske udvalg (8. december 2014 – i stedet for 29. oktober 2014). Den samlede sundhedspolitik vil med den reviderede tidsplan (bilag 3) fortsat kunne godkendes i Byrådet før sommerferien 2015.     
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller;
 
at oplæg til vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken drøftes og videresendes til behandling i Børn- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og miljøudvalget, Teknisk udvalg og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
at oplæg for borger-/interessentmøder drøftes og godkendes med henblik på, at  administrationen kan iværksætte bestilling af lokaler mv.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2014
Ældre- og sundhedsudvalget besluttede,
 
at oplæg til vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken drøftes og videresendes til behandling i Børn- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og miljøudvalget, Teknisk udvalg og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
at oplæg for borger-/interessentmøder drøftes og godkendes med henblik på, at administrationen kan iværksætte bestilling af lokaler mv.
Bilag

Sagsid.: 14/48112
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har modtaget den vedlagte henvendelse fra Dansk Blindesamfund, som foreslår, at der etableres en ledsagerordning for 67+ årige i kommunen.
 
I dag eksisterer der i Viborg Kommune en ledsagerordning for 12-67 årige, med fysiske eller psykiske handicap. Borgere i denne gruppe kan søge om ledsagelse i op til 15 timer om måneden, til f.eks. indkøb, lægebesøg eller kulturelle arrangementer. Borgeren kan desuden søge om tilskud til udgifter til ledsagerens transport eller adgangsbilletter. Borgere der har fået bevilget denne ordning bevarer bevillingen efter de fylder 67 år, hvorimod borgere, der først får et handicap efter de er fyldt 67, ikke kan bevilges ledsagerordning.
 
I Odense Kommune har man som en del af udmøntningen af Ældrepuljen etableret en forsøgsordning, der giver 67+ årige mulighed for at ansøge om en ledsagerordning på 8 timer månedligt.
 
I Odense er der afsat 3 mio. kr. til ordningen og det forventes, at 140 borgere kan få 8 timers ledsagelse pr. måned årligt for det afsatte beløb. Odense Kommune forventer at evaluere ledsagerordningen inden udgangen af 2014. Odense Kommune er ca. dobbelt så stor som Viborg Kommune. Hvis der etableres en sammenlignelig ordning og efterspørgslen i Viborg svarer proportionelt til den forventede efterspørgsel i Odense kan det forventes at udgiften til ordningen i Viborg vil være omkring 1,5 mio. kr. årligt til ca. 70 borgere.
 
Som det fremgår af henvendelsen, har alene Dansk Blindesamfund mere end 60 medlemmer i målgruppen, som afhængig af visitationskriterierne vil kunne blive visiteret til ledsageordning. Det må dog også forventes, at kun en del af målgruppen vil benytte ordningen og nogle af medlemmerne vil have fået tildelt ledsagerordning, inden de fyldte 67. Og en stor del af de handicappede er naturligvis i stand til at klare sig selv, eventuelt via hjælpemidler som førerhund eller kørestol, så det vil være en delmængde af målgruppen, der vil benytte sig af ordningen. Tildeling af ledersagerordning vil ske efter en konkret, individuel vurdering og kan ikke begrænses til kun at omfatte blinde og svagsynede. Det vedlagte notat beskriver Odense Kommunes foreløbige erfaringer og lovgivningen på området.
 
I Viborg Kommune er der i dag ca. 170 personer over 18 år, der er bevilget ledsagerordning efter servicelovens § 97. Administrationen anslår, at flertallet heraf bruger mellem 8-15 timer pr. måned. Udgiften i 2013 var ca. 3,8 mil. kr., inkl. dækning af ledsagerudgifter.
 
Af hensyn til ensartet behandling af borgerne, vil det være oplagt at tildele ledsagerordning til 67+ årige efter samme model og kriterier som ordningen for de 12-67 årige. Der er dog også mulighed for at afprøve andre modeller, idet en ordning for 67+ årige ikke er underlagt de samme krav i lovgivningen.
 
En mulighed er, at dække behovet for ledsagelse med frivillige. Det må formodes, at målgruppens behov for ledsagelse i dag dækkes af frivillige i form af bekendte og familie og en ledsagerordning vil altså erstatte en del af den ledsagelse, der foregår i dag, med lønnet ledsagelse – ofte udført af de samme personer, da borgeren har mulighed for selv at vælge ledsageren.
 
En lønnet ledsagerordning vil således gå imod strømmen i det offentlige, hvor der gøres forsøg på at styrke anvendelsen af frivillige. F.eks. har Viborg Kommune ”Styrket medborgerskab” som et af forsøgsområderne i det igangværende frikommuneforsøg, og øget anvendelse af frivillige vil også være i overensstemmelse med Viborg Kommunes frivillighedsstrategi, som anbefaler at kommunen støtter op om de frivillige indsatser, der allerede foregår. Viborg Kommune kan eventuelt understøtte anvendelsen af frivillige ved at systematisere den frivillige indsats eller ved at øge tilskuddet til frivillige ledsageres udgifter til aktiviteter og transport. I kommunen foregår allerede en række frivillige initiativer rettet mod ældre, bl.a. hjælp til indkøb og forskellige aktiviteter og motionshold.
 
Hvis området skal styrkes og alle i målgruppen skal have mulighed for ledsagelse et antal timer pr. måned vurderes det dog ikke at være realistisk at dække hele behovet med frivillige. Der kunne eventuelt skelnes mellem aktiviteterne i ordningen, således at indkøb og kulturelle arrangementer forsøges dækket af frivillige, mens de mere personlige opgaver dækkes af ansatte ledsagere.
 
Som supplement hertil kunne ledsagerordningen udnyttes til at skabe nyttejob, fleksjob eller seniorjob. Mulighederne herfor skal dog afklares nærmere.
 
Tendensen er, at de borgere under 67 år, der får tildelt ordningen, lader kommunen stå for at finde en ledsager.
 
Viborg Kommune har i forvejen ordninger som skal imødekomme handicappedes behov. I forhold til de daglige indkøb findes en indkøbsordning, hvor borgeren får leveret maden hjem. For at sikre at bevægelseshandicappede har mulighed for at komme rundt uden for hjemmet findes en ordning med handicapkørsel. Hvis borgeren får bevilget denne ordning kan den benyttes til individuelle formål(dog ikke læge- og hospitalsbesøg) 104 gange årligt.
 
I maj 2010 godkendte Socialudvalget en sag (sag nr. 73) omkring udvidelse af handicapkørselsordningen til at omfatte blinde og svagseende på baggrund af en henvendelse fra Dansk Blindesamfund.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at henvendelsen om etablering af ledsagerordning drøftes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2014
Ældre og sundhedsudvalget drøftede forslaget, men ønsker ikke at arbejde videre med forslaget i den nuværende form. Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at følge området via en opfølgning på erfaringerne fra Odense kommune.
Bilag