You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. september 2014 kl. 15:00

Mødested Blichergården
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/4321
Sagsfremstilling
I forbindelse med, at Samina Shah er udtrådt af Viborg byråd, er posten som næsteformand i Ældre- og sundhedsudvalget blevet ledig til ny besættelse.
 
Ældre- og sundhedsudvalget vælger jf. byrådsbeslutning selv sin næstformand
 
Forretningsordnen som blev godkendt på det konstituerende møde i Ældre- og sundhedsudvalget er vedlagt som bilag.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget vælger næstformand
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-09-2014
Peter Juhl blev valgt som næstformand

Sagsid.: 14/993
Sagsfremstilling
På udvalgets møde den 2. september 2014 (sag nr. 3) blev besluttet;
·       at sagen udsættes til et ekstraordinært møde den 23. september 2014.
·       at forvaltningens forslag sendes i høring i Ældrerådet.
 
Ældrerådets høringsvar vedlagt (bilag 1).
 
Sagsfremstilling fra dagsorden til mødet den 2. september 2014:
 
Social-, Børne- og Integrations- Ministeriet har i brev af 2. juli 2014 indkaldt kommunens ansøgning om brug af midler i 2015 fra puljen til løft af ældreområdet. Viborg Kommunes andel af midlerne i 2015 er 16,8 mio. kr.
 
Puljen til løft af ældreområdet blev iværksat med finanslovsaftalen for 2014. Puljen er årligt på 1 mia. kroner på landsplan. Ældre- og sundhedsudvalget foretog på mødet den 28. januar 2014 (sag nr. 5) en prioritering af de 16,7 mio. kr., som udgjorde kommunens andel af ældremilliarden i 2014.
 
Det er den enkelte kommune, der selv vurderer, hvor der med afsæt i lokale behov og prioriteringer er behov for at styrke ældreindsatsen. I henhold til ministeriets vejledning er der – som i 2014 – peget på følgende temaer til inspiration for indsatserne:
·         Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
·         Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
·         Bedre forhold for de svageste ældre på plejehjem
 
Kommunens ansøgning i 2014 var tilrettelagt, så initiativerne kunne etableres i samspil med og styrke/udvide den indsats, som allerede var tilrettelagt inden for rammerne af det ordinære budget for 2014. Dette princip foreslås videreført i ansøgningen for 2015, da de ekstraordinære midler fra puljen til løft af ældreområdet vurderes at give mest værdi for pengene, når der ikke er tale om isolerede projekter, men initiativer som implementeres i sammenhæng med den ordinære drift.
 
Med henblik på prioriteringen af midlerne foreslås nedenstående bruttoliste af initiativer til ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet i 2015. Der er i vidt omfang (nr. 1-8) tale m videreførelse af de initiativer, som blev iværksat med midlerne fra 2014-bevillingen. Endvidere er i nr. 9-11 forslag til 3 nye initiativer.
 
Nr.
Indsatser
2014           Kr.
2015                 Kr.
1
Styrket rehabiliteringsindsats - En borger Et forløb
4.461.995
  4.494.395
2
Rehabiliteringscenter
   1.209.113
  2.054.018
3
Målrettet træning/aktivitet på demensplejecentre/afsnit
        492.509
     502.753
4
Tværfaglig kompetenceudviklingsprojekt
   2.200.425
  2.339.268
5
Tilskud til tillempet styrketræning 75+ årige / 80+ årige
     1.210.243
     450.000
6
Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentre
     1.269.601
  1.364.760
7
Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer
     4.455.942
  4.550.025
8
Levebo-miljøer på plejecentrene
   1.112.500
  2.073.500
9
Styrket indsats/støtte for de hjemmeboende yngre ældre demente
 
     370.588
Nr.
Indsatser
2014           Kr.
2015                 Kr.
10
Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet (psykiske ældre borger)
 
     829.900
11
Speciale sygeplejersker - psykiatri
 
     934.560
 
Lovpligtige forsikringer
        74.009
       66.115
Revision / administration
      213.662
     217.935
I alt
16.699.999
 20.247.817
 
Som det fremgår af sum-tallet for 2015 er der forslag til ansøgningen på i alt 20,2 mio. kr., hvilket overstiger den afsatte ramme på 16,8 mio. kr. med 3,4 mio. kr. Det er derfor nødvendig at foretage en prioritering i forslagene.  
 
I vedlagte notat (bilag 2) findes en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte initiativer. 
 
Ansøgningen foreslås sendt i høring i Ældrerådet. Da Ældre- og Sundhedsudvalgets næstkommende møde er den 30. september 2014 (efter ansøgningsfristen den 26. september 2014) foreslås det, at administrationen bemyndiges til at fremsende ansøgningen med forbehold for udvalgets behandling af høringsvar og endelige godkendelse den 30. september 2014.  
 
Krav til formalia i ansøgnings- og budgetskemaer er relativ detaljeret, og det foreslås les derfor, at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med beskrivelser og budgetter på de initiativer, som udvalget prioriterer til ansøgningen, herunder at foretage nødvendige tilpasninger og justeringer/detaljering af budgetter mv.   
  
Der er – som nævnt - frist for ansøgning den 26. september 2014, og kommunen kan forvente svar på ansøgningen i november 2014.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet drøftes, og der foretages en prioritering af initiativer/budgetter til den endelige ansøgning.
  
at Ældre-og sundhedsudvalget i henhold til beslutning ovenfor bemyndiger administrationen til at udarbejde ansøgning med deltaljeret beskrivelse/budget og fremsende denne.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-09-2014
Ældre- og sundhedsudvalget besluttede at prioritere indstillingens punkter inden for rammerne af de tildelte ramme på 16.8 mio. kr., således at følgende punkter:
 
nr. 1: ”Styrket rehabiliteringsindsats - En borger Et forløb” tiltrædes
nr. 2: ”Rehabiliteringscenter” tiltrædes
nr. 3: ”Målrettet træning/aktivitet på demensplejecentre/afsnit” tiltrædes
nr. 4: ”Tværfaglig kompetenceudvikling” udgår
nr. 5: ”Tillempet styrketræning 75+ årige / 80+ årige” forhøjes til  1 mio. kr.
nr. 6: ”Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentre” tiltrædes
nr. 7: ”Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer” tiltrædes
nr. 8: ”Levebo-miljøer på plejecentrene” fastsættes til 1.6 mio. kr. og restbeløbet findes inden for driftsbudgettet
nr. 9:  ”Styrket indsats/støtte for de hjemmeboende yngre ældre demente” tiltrædes
nr. 10: ”Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet (psykiske ældre borger)” tiltrædes
nr. 11. ”Speciale sygeplejersker – psykiatri” udgår
ligesom følgeudgifter til lovpligtige forsikringer og revision / administration tiltrædes.
 
Ældre-og sundhedsudvalget bemyndiger administrationen til at udarbejde ansøgning med deltaljeret beskrivelse/budget og fremsende denne, jvf. ansøgningsfrist d. 26. september 2014.
 
Punktet genoptages på det førstkommende møde i Ældre- og Sundhedsudvalget.
Bilag