You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. januar 2015 kl. 08:00

Mødested Kildedalscenteret
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/74140
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde den 25. november 2014 (sag nr.8) ”Vurdering af fremtidig udbygningsmuligheder på eksisterende plejecentre i Viborg Kommune”.
 
I den forbindelse besluttede Udvalget bl.a., at få mulighederne for udviklingen af plejecenter Kildedalscenteret i Skals nærmere belyst. Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i dag er i den forbindelse flyttet til plejecentret i Skals, hvor Udvalget bl.a. vil få en rundvisning og samtidig høre nærmere om udviklingsmulighederne på sigt.
 
I rundvisningen deltager leder af plejecenter Kildedalscentret Anni Søby Rasmussen og arkitekt Jan Rønne fra Ejendomme og Energi.
 
I nedenstående er der beskrevet 2 forskellige scenarier i forhold til udviklingsmuligheder for Kildedalscentret i Skals på længere sigt. I forbindelse med rundvisningen vil man komme nærmere ind på udviklingsmulighederne og de to scenarier.
 
Historik 
Kildedalscenteret ejes af Viborg Kommune og består i dag af 12 plejeboliger og 3 aflastningsboliger, i alt 15 boliger. Endvidere ligger der 7 centernære ældreboliger i tilknytning til plejecentret. Kildedalscenteret er om- og tilbygget i flere omgange og er i forbindelse med ombygningerne tidligere blevet ommærket fra plejeboliger til ældreboliger og tilbage til plejeboliger. Indretningen af plejecentret som det fremstår i dag, er primært en følge af ombygningen i 1970’erne, hvor filosofien var, at boligerne skulle indrettes til borgere uden særligt plejebehov og borgerne skulle være ”mest muligt” selvhjulpne i eget hjem. I den forbindelse er der prioriteret meget plads til eksempelvis køkken og stue, mens badeværelserne er forholdsvis små i de enkelte lejligheder. I dag har beboerne et større plejebehov, hvilket er problematisk i de små badeværelser, omvendt har de ikke samme gavn af de større køkkener i den enkelte lejlighed. Der er tidligere opstillet to scenarier for udvidelse af Kildedalscenteret, jf. udvalgssagen af den 25. november 2014:
 
Scenarierne:
Scenarie 1:
Inddragelse af de 7 ældreboliger til plejeboliger samt opførelse af yderligere 8 plejeboliger indenfor matriklen.  Hermed vil centeret kunne komme til at bestå af 27 plejeboliger samt 3 aflastningsboliger - i alt 30 boliger.
Scenariet er muligt i forhold til lokalplan og bebyggelsesprocent. De 8 nye plejeboliger kan indrettes efter nutidens behov som to-rumsboliger med mulighed for tilstrækkelig plads til pleje i badeværelser osv. Boligerne kunne med fordel placeres i forlængelse af de to boligfløje, som skitseret på bilag A. Der vil dog også være mulighed for anden placering indenfor matriklen i så fald det vil være mere fordelagtigt for driften. Etableringen vurderes, at kunne ske indenfor rammebeløbet for støttet boligbyggeri, og vil for Viborg Kommune betyde en finansiering af indskudskapital i størrelsesordenen 3 mio. kr., samt evt. ønsker til ombygning/tilbygning af eksisterende servicearealer.
Ommærkningen af de 7 ældreboliger vil skulle belyses nærmere i juridisk afdeling i forhold til de juridiske og økonomiske forhold.
 
Scenarie 2:
De 15 boliger i Kildedalscenteret vil kunne ommærkes til ældreboliger, så der fremover er i alt 22 ældreboliger. Der opføres til erstatning for de nedlagte plejeboliger et nyt plejecenter i Skals med 30-60 boliger efter behov.
Viborg Kommune ejer flere egnede grunde i Skals, som i Kommuneplanen er udlagt til blandede boliger. To af disse grunde er markeret på bilag B – grundene har en størrelse, der efter vedtagelse af ny lokalplan muliggør opførelse af nyt plejecenter. Etableringen vurderes, at kunne ske indenfor rammebeløbet for støttet boligbyggeri, og vil for Viborg Kommune betyde en finansiering af indskudskapital i størrelsesordenen 5 - 10 mio. kr. alt efter størrelsen på plejecenteret (30-60 boliger). Derudover kommer finansiering af tilhørende servicearealer, som vil udgøre 10-20 mio. kr. alt efter størrelse (500-1000 m2). Ommærkningen af de 15 plejeboliger vil skulle belyses nærmere i juridisk afdeling i forhold til de juridiske og økonomiske forhold. 
Som plejeboliganalysen også viser, er område Nord, som plejecenter Kildedalscentret er en del af, et af de områder hvor der fremadrettet vil være behov for flere plejeboliger samtidig er det også det område med den laveste dækningsgrad i forhold til de fire områder. Analysen viser endvidere, at behovet for nye plejeboliger i område Nord især vil opstå i årene efter år 2020.
 
Rundvisningen starter kl. 08.00 på plejecenter Kildedalscentret, Ejstrupvej 18B, 8832 Skals.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, 
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget med baggrund i orienteringen omkring udviklingsmulighederne og rundvisningen drøfter fremtidige muligheder for plejecenter Kildedalscentret i Skals.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-01-2015
Ældre- og sundhedsudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejdes videre med et notat med udviklingsplaner med henblik på at afdække de juridiske og økonomiske konsekvenser for Skals, med henblik på etablering af et nyt fremtidssikret plejecenter med 30 til 60 pladser som beskrevet i scenarie 2
 
 
Dette notat indgår i budgetarbejdet for Ældre- og Sundhedsudvalget

Sagsid.: 12/2817
Sagsfremstilling
Det daværende Socialudvalg besluttede tilbage på deres møde den 29. november 2011 (sag nr. 198), udrulningsplan for levebo-miljø for 2012 og 2013. På deres møde den 27. november 2012 (sag nr. 4), besluttede de udrulningsplan for 2014 og 2015.
 
I 2014 har det været plejecentret Kildedalscentret i Skals, som er omdannet og senest plejecenter Kildehaven i Viborg, som ikke er ejet af Viborg Kommune men af Boligselskabet Viborg.
 
Der har i løbet af efteråret været afholdt møder mellem Boligselskab Viborg og repræsentanter for Sundhed & Omsorg i forhold til hvordan vi kan få indført levebo-miljø på plejecenter Kildehaven samt finansieringen heraf.
 
Der er ikke i forbindelse med budget 2015-2018 afsat midler på investeringsoversigten til omdannelse af levebo-miljø.
 
Ejerforhold i forbindelse med ombygning plejecentrene
De plejecentre, vi indtil videre har omdannet, har været centre, der enten har været ejet af Viborg Kommune eller centre, som i vid udstrækning har været bygningsmæssig klar til denne omdannelse. Med den godkendte udrulningsplan er vi nu kommet til de centre, hvor der dels skal bruges en ”del” penge på renovering/ombygning og dels centre som ikke er ejet af Viborg Kommune, som f.eks. plejecenter Kildehaven.
 
De steder, hvor Viborg Kommune bygger om i servicearealer i Boligselskabets bygninger, kan vi enten aftale, at boligselskabet står for ombygning og finansiering heraf, og Viborg Kommune så efterfølgende forpligter sig til en forhøjet husleje for arealerne. Alternativt kan Viborg Kommune indgå en aftale med Boligselskab Viborg om, at Viborg Kommune finansierer ombygningen i serviceareal.
 
De steder, hvor Viborg Kommune bygger om i fælles boligareal i Boligselskabets bygninger skal ombygningen godkendes på et afdelingsmøde i boligorganisationen. Boligafdelingen skal så stå for finansieringen af ombygningen, og udgiften hertil (renter og afdrag på optaget lån) skal efterfølgende pålægges huslejen for de berørte boliger.
 
Plejecenter Kildehaven
På Kildehaven kan etablering af leve/bo miljøer ikke foregå ved ombygning i eksisterende bygningsmasse, da der ikke er egnede lokaler eller plads til dette. Etablering kan derimod ske, ved at lave fire mindre tilbygninger med et køkken- og opholdsareal i hvert. Disse tilbygninger placeres ved hver boligfløj. Hver af disse tilbygninger koster ca. 1.050.000 kr. inkl. moms, i alt 4.200.000 kr. jf. budgetbilag.
 
Tilbygningerne kan enten etableres som serviceareal eller fælles boligareal:
  • Hvis tilbygningerne etableres af Boligselskabet som servicearealer, skal de efter opførelsen udlejes/sælges til Viborg Kommune.  De eksisterende servicearealer på Kildehaven ejes af Boligselskabet Viborg, som udlejer disse til Viborg Kommune på en åremålskontrakt, hvor der i dag er 17 år tilbage. En udvidelse af servicearealet vil således kunne ske med Viborg Kommune som enten ejer eller lejer 
  • Hvis tilbygningerne etableres af Boligselskabet Viborg som en udvidelse af beboernes fælles boligareal, skal det komme alle beboerne til gavn, være et ønske fra beboerne og vedtages på et afdelingsmøde, da det påvirker huslejen for alle beboere. Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse som følge af bygningsændringer skal boligselskabet indsende til kommunalbestyrelsen, inden arbejdet igangsættes, hvis den overstiger 5 % af lejen. Viborg Kommune skal også godkende låneoptagningen fra Boligselskabet, og der skal stilles kommunegaranti for lånet.  
Finansieringsmodeller:
 
Model 1.
Boligselskabet Viborg opfører leve/bo tilbygningerne som serviceareal, og Viborg Kommune køber efterfølgende arealerne fra Boligselskabet. Det vil betyde, at der skal etableres en ejerforening, og at der skal ske en udmatrikulering af arealet i form af ejerlejlighedsopdeling, der overgår til Viborg Kommune.
Det vil medføre en anlægsudgift på ca. 3.360.000 kr. ekskl. moms, til betaling af byggeudgifter samt 140.000 kr. til bl.a. rådgivning til advokat og landinspektør. Desuden vil der være en mindre forøgelse af driftsudgifterne til ejendomsskat, forsikring, vedligehold, forbrug m.v., baseret på de seneste års regnskab til ca. 360 kr. pr. m2 svarende til 72.000 kr. årligt.
 
Model 2.
Boligselskabet Viborg opfører leve/bo tilbygningerne som serviceareal, og Viborg Kommune lejer efterfølgende arealerne fra Boligselskabet, som en udvidelse af den eksisterende lejekontrakt. Det vil medføre en forhøjelse af huslejen på ca. 315.000 kr. årligt. Huslejen vil stige årligt, som følge af indeksreguleringer og huslejen er baseret på en 17 årig lejeaftale, så lejemålet får samme længde som det eksisterende lejemål.
Desuden vil der være en mindre forøgelse af driftsudgifterne til ejendomsskat, forsikring, vedligehold, forbrug m.v., baseret på de seneste års regnskab til ca. 360 kr. pr. m2 svarende til 72.000 kr. årligt.
 
Reglen om deponeringspligt betyder, at Viborg Kommune udover lejeudgiften, skal deponere et beløb svarende til det lejedes værdi i hele lejeperioden.
 
Model 3.
Boligselskabet Viborg etablerer leve/bo tilbygninger som et ustøttet fælles boligareal, såfremt beboerne ønsker det og beslutter det på et afdelingsmøde. Det vil medføre en huslejestigning på ca. 6.850 kr. årligt eller 570 kr. pr måned, såfremt lånet hjemtages med en 17 årig løbetid som det eksisterende lån. Hvis der i stedet optages et 30 årigt lån, vil huslejen stige med ca. 4.750 kr. årligt eller 395 kr. pr måned. Beboerne på Kildehaven har i dag en husleje på ca. 5.500 kr. pr. måned.
  
Udrulningsplan 2015:
I 2015 er det plejecentrene Skovgården og Blichergården, som jf. procesplanen omdannes til levebo-miljø. Disse plejecentre ejes også af Boligselskabet Viborg. Her er vurderingen, at det umiddelbart kun er nødvendigt med mindre ændringer, og der foregår pt. en dialog med Boligselskabet Viborg om disse plejecentre.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter de forskellige finansieringsmodeller for indførelse af levebo-miljø på plejecenter Kildehaven,
 
at såfremt model 1 vælges skal Ældre- og Sundhedsudvalget rejse dette som et ønske i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019 (investeringsoversigten). Endvidere vil driftsbudgettet skulle justeres til i forhold til de øgede udgifter til vedligehold, drift m.v. for de ekstra m²,
 
at såfremt model 2 vælges skal Ældre- og Sundhedsudvalget rejse dette som et ønske i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019 (driftsbudgettet). Endvidere vil driftsbudgettet skulle justeres til i forhold til de øgede udgifter til vedligehold, drift m.v. for de ekstra m², og samtidig skal der deponeres et beløb svarende til det lejedes værdi, og
 
at såfremt model 3 vælges skal Ældre- og Sundhedsudvalget anmode Boligselskabet Viborg om at drøfte dette med beboerne og fremsætte det som et økonomisk og indholdsmæssigt velbelyst forslag til et kommende afdelingsmøde.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-01-2015
 
Udvalget besluttede sig for at sagen indgår i den videre budgetlægningsproces
Bilag

Sagsid.: 12/2809
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetforliget for 2015-2018 blev det bl.a. besluttet, at etablere et dagtilbud fra 2015 for borgere med erhvervet hjerneskade på Neurorehabiliteringscenter Toftegården i Møldrup.
 
Formål
Tilbuddet kan tilbydes som aflastning for ægtefælle, træning af vedligeholdende funktioner, afklaring/udredning af neuropædagogiske strategier som kan overføres til borgerens hverdag, fastholdelse og/eller indlæring af kompenserende strategier. Tilbuddet etableres på en sådan måde, at det kan tage udgangspunkt i den enkelte borger og udbygges efter behov og efterspørgsel, i det dagtilbuddets borgere vil kunne tilbydes individuelle aktiviteter eller gruppeaktiviteter på Neurorehabilitering Toftegården.
 
Formålet med tilbuddet er også at vedligeholde og udvikle den enkelte borgers funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt. Tilbuddet skal være et kvalificeret tilbud, der støtter og udfordrer den enkelte borger til aktivitet og deltagelse. Tilbuddet tilrettelægges ud fra et helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret borgerforløb.
                                           
 
Mindre ombygning 
Dagtilbuddet vil som udgangspunkt kunne rummes i eksisterende lokaler i forbindelse med ombygning af træningsfløjen, hvor der er behov for etablering af hvilerum, renovering af eksisterende lokaler mv.
 
I forbindelse med etablering af dagtilbuddet på Neurorehabilitering Toftegården er der behov for følgende mindre ombygninger-/renoveringer:
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets område:
Anslået anlægsudgift
1.000 kr.
Renovering af eksisterende aktivitets- og terapilokale, etablering af træningskøkken
etablering af hvilerum
 
150.000
 
Finansiering
På investeringsoversigten for 2015-2018, er der i 2015 afsat 150.000 til etablering af dagtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade på Toftegården.
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at ombygningen godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Etablering af dagtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade på Toftegården” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2015 til projektet.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-01-2015
 
at ombygningen godkendes,
 
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til kontoen ”Etablering af dagtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade på Toftegården” med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 150.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 2015 til projektet.

Sagsid.: 12/113008
Sagsfremstilling
 
Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet, for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp.
 
På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 30. september 2014 godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget procesplan for revidering af kvalitetsstandard indenfor personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Den oprindelige procesplan lagde op til godkendelse af kvalitetsstandard 2015 inden udgangen af 2014. Folketinget har i efteråret behandlet en ændring af lovgivningen på området. 3. behandlingen af lovforslaget skete lige inden jul og derfor blev behandlingen af kvalitetsstandarderne udsat til januar 2015.
 
Visitation Sundhed & Omsorg har nu gennemgået og tilrettet udkastet til reviderede kvalitetsstandarder indenfor personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal revideres årligt og den seneste udgave af kvalitetsstandarden blev godkendt i september 2014. Der er derfor ikke gennemført en omfattende opdatering af kvalitetsstandarden.
 
I udkastet er indholdsmæssige ændringer markeret med rød.
 
Jævnfør beslutningen i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30. september 2014 sendes kvalitetsstandarden efterfølgende i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet, hvorefter kvalitetsstandarden behandles endeligt i Byrådet.
 
 
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, 
 
at den reviderede kvalitetsstandard drøftes, og
 
at de reviderede kvalitetsstandarder sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet jf. procesplanen
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-01-2015
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den reviderede kvalitetsstandard, og  
de reviderede kvalitetsstandarder sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet jf. procesplanen
Bilag

Sagsid.: 15/2506
Sagsfremstilling
På baggrund af den aftale om ”Fremtidens hjemmehjælp” der blev indgået i Folketinget i sommeren 2014 er der udarbejdet lovændringer og en række andre initiativer som skal udvikle indsatsen på hjemmehjælpsområdet.
Viborg Kommune er forberedt på implementering af lovgivningen, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2015. Dog skal der tages stilling til de private leverandørers rolle i de nye rehabiliteringsforløb. 
 
De centrale elementer i den nye lovgivning er:
  • Systematisk anvendelse af rehabiliteringsforløb før hjemmehjælp (§83a)
  • Fokus på mål, motivation og borgerens ressourcer
  • Privat leverandørenes rolle
  • Opdatering af hjemmehjælpsbestemmelsen
  • Midlertidig hjælp ophæves
  • Tilsynsforpligtigelse og retssikkerhed
Med loven forpligtes kommunerne til, forud for vurderingen af behovet for hjemmehjælp, at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre modtagerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp.
 
Viborg Kommune har allerede som en del af ”En borger - Et forløb” iværksat rehabiliterende målorienterede forløb af kortere varighed. Denne indsats kan i høj grad sidestilles med de rehabiliteringsforløb den nye lov beskriver, hvorfor Viborg Kommune har implementeret denne indsats i driften.
 
Den nærmere tilrettelæggelse af forløb med hjælp til selvhjælp bliver op til kommunerne. Det gælder også i forhold til muligheden for at inddrage eventuelle private leverandører i rehabiliteringsforløbene efter §83a.
 
Loven tager på dette punkt afsæt i Hjemmehjælpskommissionens overvejelser om brug af private leverandører i rehabiliteringsforløbene. Kommissionen er opmærksom på, at netop kravene om tværfaglighed og koordinering udfordrer de private leverandører. Kommissionen oplyser, at der i dag er stor forskel på de private leverandører hvad angår størrelse, kompetencer og faglig spændevidde, og kommissionen vurderer, at der formentlig kun er en lille del af de private leverandører, som i dag vil kunne løfte komplekse og tværfaglige rehabiliteringsforløb.
 
Viborg Kommune har en størrelse der betyder, at organisationen råder over de nødvendige kompetencer til at gennemføre rehabiliteringsforløbene. Kommunen har desuden en række forskellige leverandører hvilket vil medføre behov for en del koordinering og opfølgning, hvis de private leverandører inddrages i rehabiliteringsforløbene efter §83a. På den baggrund anbefales det, at rehabiliteringsforløbene varetages af kommunen, som dermed også får mulighed for at opbygge erfaring og læring indenfor egne rammer før andre leverandører inddrages.
 
Også de borgere, der allerede er tilkendt hjælp skal vurderes i forhold til, om et rehabiliteringsforløb kan forbedre deres funktionsevne. Hvis en borger, der modtager privat hjemmehjælp, vurderes at kunne have gavn af et rehabiliteringsforløb vil dette forløb blive gennemført i samarbejde mellem den private leverandør og kommunen.  De private leverandører vil således efterhånden opnå en vis erfaring med at gennemføre rehabiliteringsforløb.
Bilag

Sagsid.: 12/76831
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet har på sit møde den 3. september 2014 behandlet forslag til politisk mødeplan for 2015 og godkendte her mødeplanen for Byrådsmøderne. Fagudvalgene fastsætter selv deres respektive mødeplaner.
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets mødeplan for 2015
Forslag til mødeplan 2015 for Ældre- og Sundhedsudvalget fremgår af bilag 1. Forslaget er koordineret med mødeplanerne i de øvrige fagudvalg.
 
Ifølge forslag til politisk mødeplan for 2015 afholder Ældre- og Sundhedsudvalget tre temamøder/besigtigelsesture.
 
Første temamøde/besigtigelsestur afvikles den 24. februar 2015. Forslag til program for temamødet/besigtigelsesturen den 24. februar 2015 fremgår af bilag 2.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forslag til mødeplan 2015 for Ældre- og Sundhedsudvalget
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forslag til program for temadagen/besigtigelsesturen den 24. februar 2015
 
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-01-2015
 
Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forslag til program for temadagen/besigtigelsesturen den 24. februar 2015
Bilag