You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 28. april 2015 kl. 08:00

Mødested Regionshospitalet Viborg
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/25438
Sagsfremstilling
Viborg Kommune og Regionshospital Midt vil i forbindelse med besøget på Viborg Sygehus præsenterer de seneste tiltag for Ældre- Sundhedsudvalget, bl.a. indenfor:
 
 • Call-center
 • blodtransfusion
 • Samspillet omkring borgere/patienter, der skal udskrives fra akutafdelingen
 
Indsatserne vil blive præsenteret af Leder af det kommunale Sundhedscenter i Viborg Kommune Mette Rohde og oversygeplejerske fra Regionshospitalet Viborg Bente Dam. Der vil i forbindelse med besøget være mulighed for at se akutafdelingen.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-04-2015
Der blev udleveret materiale, der indgår som bilag 1 i sagen
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning

Sagsid.: 15/19250
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år, lige som de ændrede pris- og lønskøn, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 18. marts 2015, sag nr. 3, er indarbejdet i det korrigerede budget.
 
Der gøres opmærksom på, at der i det forventede regnskabsresultat også er foretaget en vurdering af, hvor meget af de overførsler fra 2014 til 2015, som Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2015, der forventes forbrugt i 2015.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat for Ældre- og Sundhedsudvalget
 
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 31.marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
  Ældreområdet
679,6
684,7
681,4
1,8
-3,3
  Sundhedsområdet
368,2
371,2
375,2
7,0
4,0
Serviceudgifter i alt
1.047,8
1.055,9
1.056,6
8,9
0,7
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinans.
9,8
25,6
23,4
13,6
-2,2
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
Anlæg i alt
9,8
25,7
23,5
13,7
-2,2
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.057,6
1.081,6
1.080,1
22,5
-1,5
 
 
Ældreområdet
Det forventede regnskabsresultat på politikområdet Ældre viser en mindre udgift på 3,3 mio. kr. Resultatet er meget tilfredsstillende og giver umiddelbart ikke anledning til yderligere kommentarer.
Sundhedsområdet
På området forventes der flere udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering (andel af kommunens udgifter til sygehusvæsnet). Forventningen er baseret på to måneders forbrug i 2015 samt forbrugsmønstret fra 2014. Beregningerne bygger på et spinkelt grundlag, og udviklingen på medfinansieringsområdet vil i den kommende tid blive fulgt nøje.
 
 
Anlæg
Det forventes, at stort set alle anlægsprojekter gennemføres jf. den overordnede planlægning. Dog vil det blive nødvendigt, at overføre 2,0 mio. kr. til 2016 vedrørende Sjørup Ældrecenter.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-04-2015
Bilag

Sagsid.: 15/23195
Sagsfremstilling
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 21. januar 2015 (sag nr.1) en procesplan for budgetlægningen, som koordinerer, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen.
 
Efter den fælles procesplan skal udvalget have den indledende drøftelse af, hvilke fokusområder og effektmål, der skal udgøre de indholdsmæssige forudsætninger for budgetforslag 2016-2019.
 
Fokusområder og effektmål til budget 2016
Fokusområder sammenfatter de strategisk vigtige målsætninger og initiativer i det kommende budgetår, som Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at følge op på i løbet af 2016. Udvælgelsen af nye fokusområder kan ske ud fra vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning og aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde.
 
Effektmålene er en anden type mål, der retter fokus på, at der styres efter den effekt, som kommunens ydelser har for borgerne og samfundet. Der formuleres få og tydelige effektmål knyttet til kerneopgaven (3-5 effektmål på hvert politikområde), og der følges op på, om målene bliver indfriet gennem effektmålinger. Det er hensigten og formålet at både fokusområder og effektmål skal være flerårige, hvor der kan ske justeringer af de enkelte områder/effektmål fra år til år.
 
I nedenstående er henholdsvis fokusområder og effektmål for 2015 i overskrifter opstillet for politikområderne Ældreområdet og Sundhedsområdet. Der er endvidere forslag til hvilke, der skal videreføres til 2016. På den baggrund kan udvalget have en indledende drøftelse, om hvilke fokusområder og effektmål, der skal videreføres fra 2015 til 2016.
 
 
Politikområde Ældreområdet
Fokusområder 2015:
Forslag til fokusområder 2016:
Nyt fokusområde til (2016) -
Udarbejdelse af ny sektorpolitik på Ældreområdet (Ultimo 2015)
Den demografiske udvikling og ressourcetildeling
Videreføres til 2016
Neurorehabilitering Toftegården
Videreføres til 2016 under overskriften ”Neurorehabilitering i Viborg”, hvor der er fokus på neurorehabiliteringen som et sammenhængende og koordineret forløb
En Borger – Et forløb
Videreføres til 2016 med fokus på daglig forankring
Styrkelse af indsatsen i forhold til det frivillige arbejde
Videreføres til 2016, bl.a. med fokus på ensomhed
Demens
Videreføres til 2016 
Velfærdsteknologi
Videreføres til 2016
Rehabilitering og mestringsevne på plejecentre
Nyt fokusområde i 2016
Effektmål 2015:
Forslag til effektmål 2016:
Svært hjerneskadedes grad af selvhjulpenhed (Neurorehabilitering Toftegården)
 • Reduktion med 10 % i hjælpebehov
Der måles efter 6,12 og 18 måneder
Målet videreføres i 2016
 
 • Reduktion med (10 %) i hjælpebehov
 
Der måles efter 6,12 og 18 måneder
Tidlig opsporing af demens – for at kunne give den rette indsats
 • Kontakt med 150 nye borgere med demens
Målet videreføres i 2016 – under overskriften ”Styrkelse af pårørende og netværkets ressourcer omkring mennesket med demens”
 • kontakt til (250) nære pårørende til ny diagnosticerede
 • Antal sager hvor der er givet rådgivning til familie/netværk (150)
 
 
Velfærdsteknologi – Virtuel hjemme- og sygepleje
 • Antal borgere der har modtaget virtuelle ydelser (250)
 • Andel borgere der modtager virtuelle ydelser på eget udstyr (5 %)
 
Målet videreføres i 2016
 
 • Antal borgere der har modtaget virtuelle ydelser (300)
 • Andel borgere der modtager virtuelle ydelser på eget udstyr (10 %)
Frivillighed – initiativer for ensomme
 • Rehabiliteringscentret – monitorering af ensomme borgere
 • Strategi for attraktive og synlige cafeer for de ældre
 • Cykling for ældre - indkøb af 6 duo/rickshaw i samarbejde med sponsorer
Målet videreføres i 2016 med fokus på ensomme
Rehabiliteringsforløb i Viborg Kommune
Der arbejdes med fokus på:
 • Borgerens funktionsniveau
 • Betydning for borgerens træk på ydelser efterfølgende
Baseline etableres i 2015
Målet videreføres i 2016 med udgangspunkt i den baseline der etableres i 2015
 
 
Politikområde Sundhed
Forslag til fokusområder 2016:
Samarbejder med sundhedsvæsenet
Videreføres til 2016 under overskriften
”Et samarbejdende sundhedsvæsen”. Der sættes med afsæt i den netop vedtagne sundhedsaftale mellem kommuner og Region Midtjylland fokus på målet om at skabe et sammenhængende sundheds-væsen, hvor hospital, praktiserende læger og kommuner samarbejder, så borgeren får et godt, gnidningsløst og sammenhængende forløb.
Det kommunale sundhedsvæsen – syge-pleje, sundhedscenter, rehabiliterings-center m.fl. skal fortsat udvikles, så de kommunale tilbud møder de nye forventninger.
 
Sundhedscenter
Rehabiliteringscenter
Nyt fokusområde i 2016
Den tværgående sundhedspolitik med fokus på de indsatser og mål der indgår heri.
 
Effektmål 2015:
Forslag til effektmål 2016:
Antallet af forebyggelige indlæggelser skal årligt reduceres med 10 % i perioden 2015-2018. Der måles med baseline i 2013, hvor der var 2.380 forebyggelige indlæggelser
Videreføres til 2016
Styrkelse af sundhedstilstanden blandt borgere med kronisk sygdom – KOL, diabetes type ll og hjertekar-sygdomme. (Måles via de praktiserende lægers registrering af værdier på 4 forskellige indikatorer)
 
 • Viborg Kommune skal være blandt den tredjedel af danske kommuner med de bedste værdier
Videreføres til 2016
Andelen af borgere ved udgangen af 2015, som modtager personlig pleje i eget hjem, og som har fået tilbudt en ernæringsvurdering
 • 70 %
Videreføres til 2016
Som implementering af forebyggelsespakkerne etableres åbne borgerrettede tilbud om sundheds/livsstilssamtale (primært KRAM) i regi af sundhedscentret – hjælp til f.eks. vægttab, kom i gang med motion og rygestop. Tilbuddet skal hjælpe borgerne i gang selv – eller videre i andre relevante tilbud, og består af 1-2 individuelle samtaler
 
 • 100 borgere henvender sig vedr. dette og har ved en follow-up efter 6 måneder forbedret deres sundhedstilstand
Videreføres til 2016. Der er i gang arbejde med at styrke retningen i målet med en stærkere fokus på, at der måles på indsatsen effekt for de deltagende borgere.
Deltagerne i styrketræning 75+ år gennemfører en Demmi test ved opstart og efter 3 måneders træning
 
 • 15 % af deltagerne har en effekt på mindst 10 point efter 3 måneder
Udgår i 2016
 
På udvalgsmødet den 26. maj 2015 vil der med udgangspunkt i ovenstående samt drøftelserne på mødet i dag blive fremlagt et skriftligt oplæg til dokument Mål & Midler, hvor fokusområder og effektmål indgår for budgetlægningen 2016-2019 for politikområderne Ældreområdet og Sundhedsområdet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender at forvaltningen arbejder videre med de allerede beskrevne fokusområder og effektmål for 2016, og at Udvalget på baggrund af drøftelserne i dag, på mødet den 26. maj 2015 får forelagt et skriftligt oplæg til fokusområder og effektmål i forbindelse med budgetlægningen 2016-2019.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-04-2015
Indstilling godkendt, idet udvalget har et særligt fokus på ensomhed som fokusområde med henblik på at styrke indsatsen, for at undgå ufrivillig ensomhed/social isolation blandt hjemmeboende ældre borgere

Sagsid.: 15/3764
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet traf på mødet den 27. februar 2013 (sag nr. 25) beslutning om at etablere et nyt plejecenter i ”Viborg Baneby” (Vestas grunden mv.) på en del af Marsk Stigs Vej 4, Viborg, med Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup som bygherre. Boligselskabet står således for opførelse og efterfølgende drift af plejecentret.
 
Byrådet besluttede efterfølgende på mødet den 4. september 2013 (sag nr. 30)
 
 • at godkende Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af delnr. 2 af matr.nr. 65F Viborg Markjorder på 7.260 m2,
 • at give tilsagn om ydelsesstøtte til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 70 almene ældreboliger (plejeboliger) med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 118.635.000 kr. inkl. moms,
 • at give tilsagn om tilskud til etablering af de til plejeboligerne hørende servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 19.000.000 kr. inkl. moms
 • at yde et grundkapitallån på 11.864.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,
 • at der til dækning af kommunens udlån til Landsbyggefonden indregnes en udlånsbevilling på 11.864.000 kr. til kontoen ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Plejecenter i Banebyen” med rådighedsbeløb i 2014,
 • at der til dækning af Viborg Kommunes køb af servicearealer afsættes 12.400.000 kr. i anlægsbudgettet for 2017,
 • at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 • at godkende den foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.045 kr./m².
 
Efterfølgende bortfaldt tilsagnet (skema A), da Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg ikke søgte om skema B indenfor den i loven fastsat frist på 9 måneder fra tilsagnet, jf.§ 38 i støttebekendtgørelsen, som er ufravigelig.

Byrådet godkendte på mødet den 8. oktober 2014 (sag nr. 1, budgetforlig), at plejecentret bliver udvidet fra 70 til 100 boliger med en forøgelse af grundkapitallånet på 5.100.000 kr. i overslagsåret 2017.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 24. marts 2015 (sag nr. 3) at indstille til Byrådet, at supplere Kommunens areal i plejecentret med 1250 m² til andre relaterede funktioner, som dagcenter, træning, hjemme- og sygepleje samt at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 40.538.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.
 
 
Skema A og anskaffelsessum
Ved ansøgning modtaget den 30. januar 2015 og supplerende materiale modtaget den 1. april 2015 anmoder boligselskabet på vegne af afdeling 122 (boliger) og afdeling 124 (servicearealer) om tilsagn (skema A) til at opføre 100 ældreboliger med serviceareal samt supplerende kommunale arealer på Marsk Stigs Vej, Viborg til en anslået anskaffelsessum på henholdsvis 177.491.000 kr. for boligerne og 48.201.000 kr. for servicearealer inklusive de supplerende kommunale arealer til andre funktioner.
 
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:
7700 m² bolig x 22.890 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 176.253.000 kr.
 
Bygherren har afsat 1.238.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet. Projektet holder sig præcist på den maksimalt tilladte anskaffelsessum med 176.253.000 kr. (177.491.000 kr. – 1.238.000 kr.), når indeksering af entreprisesummen fratrækkes den samlede anskaffelsessum. Endelig godkendelse af anskaffelsessummen gives efter afholdt licitation ved skema B. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af bilag nr. 1 (udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF).
 
Projektbeskrivelse
Plejecentret, inklusive de supplerende kommunale arealer, forventes at blive på i alt 10.145 m². Plejecentret forudsættes indrettet med levebo-miljøer, hvor boligerne bliver 2 værelses og på ca. 77 m² inkl. andel af fællesarealer, svarende til i alt 7700 m², dertil opføres 1200 m² serviceareal, samt yderligere 1245 m² supplerende kommunalt areal.
 
Byrådet behandler Viborg Kommunes arkitekturpolitik på mødet den 28. april 2015. Hvis arkitekturpolitikken bliver vedtaget af byrådet, vil projektet blive omfattet af denne.
   
I den kommende projektering og inden godkendelse af skema B skal boligselskabet være i dialog med forvaltningen vedrørende udformning og størrelse af plejeboligerne og servicearealerne m.m., proces og tidsplan jf. Byrådets beslutning af 27. februar 2013 (sag 25) og byggetilladelse.
 
Boligselskabet forventer at plejecentret skal opføres i op til 4 etager, hvilket dog vil kræve en dispensation fra lokalplan 425. I henhold til lokalplanen skal nybyggeri opføres som lavenergibebyggelse, og bygherreren har i ansøgningen oplyst, at byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015, hvilket i øjeblikket opfylder betingelserne for lavenergibyggeri i bygningsreglement 2010. Disponeringsplanen fremgår af bilag nr. 2.
 
Der skal indgås en særskilt aftale mellem parterne om servicearealernes opførelse og finansiering samt udarbejdes og tinglyses vedtægter for ejerforeningen om drift, fordeling af fællesudgifter, pedel, forsikring, renovation m.m., jf. ejerlejlighedslovens § 7.
 
Støttetilsagn
Når Byrådet, på baggrund af økonomien i skema A, har meddelt tilsagn, kan der opnås statsstøtte til byggeriet, og projektet vil blive detailprojekteret med henblik på udsendelse af bygge- og anlægsarbejderne i udbud. Styregruppen har endnu ikke besluttet udbudsformen for byggeriet, hvor både udgiften til teknisk rådgivning og anlægsarbejdet er over EU tærskelværdien.
 
Boligselskabet har ud fra byggesagens størrelse, karakter og kompleksitet vurderet, at der ikke er grundlag for et samlet udbud eller en partneringsaftale.  
 
Finansiering
Det kommunale grundkapitallån for boligerne (udlån til Landsbyggefonden) udgør 17.749.000 kr., idet grundkapitallånet beregnes af anskaffelsessummen inkl. indeksering af fastprisperioden.
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således: 
2 %
beboerindskud
3.550.000 kr.
10 %
kommunal grundkapital
17.749.000 kr.
88 %
realkreditlån
 156.192.000 kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms 
177.491.000 kr.
 
Der er tidligere (den 4. september 2013, sag nr. 30) bevilliget 11.864.000 kr. til et grundkapitallån til plejeboliger i Banebyen, og i budgettet for 2015-2018 er der afsat 5.100.00 kr. i 2017 til grundkapitallån ligeledes til plejeboliger i Banebyen. Forvaltningen forslår, at disse bliver fremrykket til 2015.
 
Finansiering af grundkapitallånet:
kommunal grundkapital
17.749.000 kr.
- kommunal grundkapital bevilget i 2013
11.864.000 kr.
Manglende bevilling                                         
   5.885.000 kr.
- rådighedsbeløb afsat i 2017 i budget 2015-2018
5.100.000 kr.
Manglende finansiering
    785.000 kr.
 
Differencen til grundkapitallånet på 785.000 kr. forslås finansieret af kassebeholdningen i 2015.
 
Kommunale servicearealer
Udover finansiering af grundkapitallånet kommer etableringsudgiften til servicearealer og supplerende kommunale arealer, som overdrages til Viborg Kommune for anlægssummen, når byggeriet er afsluttet i 2017, idet Kommunen ville være deponeringspligtig, hvis den i stedet valgte at indgå en lejeaftale.
 
Anskaffelsessummen for servicearealer og supplerende kommunale arealer er anslået til 48.201.000 kr. inkl. moms og finansieres fuldt ud af Kommunen, dog med fradrag af et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, som udbetales efter indberetning af skema C.
 
Anskaffelsessum inkl. moms
48.201.000 kr.
Fradrag af moms
7.663.000 kr.
Fradrag af servicearealtilskud (100*40.000)
4.000.000 kr.
Nettoudgift ekskl. moms
36.538.000 kr.
 
Viborg Kommunes nettoudgift på 36.538.000 kr. afsættes på anlægsbudgettet for 2017, jf. sag nr. 32 fra møde i Økonomi og Erhvervsudvalget den 15. april 2015.
 
Det bemærkes, at der er tale om en skønnet udgift, idet størrelsen og indretningen af servicearealerne først kan fastlægges i forbindelse med projekteringen.
 
Krav i henhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Kravene og forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 3.
I bilaget henvises til bilag nr. 4, uddrag af husleje- og udgiftsstatistik 2013 fra Landsbyggefonden. Huslejen for boligerne før driftsudgifter udgør ifølge skema A 1.057 kr./m2, svarende til 6.782 kr. pr. måned.
 
Køb af suppleringsjord
På grund af udvidelsen af plejecentret fra 70 til 100 boliger med tilhørende serviceareal har Boligselskabets bestyrelse den 21. januar 2015 godkendt køb af et jordstykke fra ejer Mogens Christensen, svarende til godt 500 m2 byggeret til en pris på 1.250.000 kr. Arealet udgør del af ejendommen matr.nr. 65q, Viborg Markjorder. Til brug for tilsynsmyndighedens godkendelse af handlen er forevist udkast til købsaftale, som er betinget af Viborg Kommunes godkendelse af handlen samt af endelig udstykning.

Forvaltningen kan konstatere, at prisen er oplyst til at svare til den oprindelige pris for det første jordkøb, og at den samlede grundpris pr. kvadratmeter byggeret (2.500 kr.) ikke vil blive højere end forudsat i den oprindelige anlægsramme, samt at prisen svarer til den af EDC/Svend Døssing den 20. marts 2015 afgivne valuarvurdering af grunden ved en størrelse på 500 m2. Vurderingen forudsætter, at der kan opnås en bebyggelsesprocent på ca. 100 med en byggeret på 500 m2 i fire etager til boligformål. Under henvisning til disse oplysninger har forvaltningen ingen bemærkninger til handlen.
 
Kommunegaranti
Det er en betingelse for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført og skema C godkendes. Långiver fastlægger derfor efter projekteringen ejendommens værdi på basis af en rentabilitetsberegning, således at markedsværdien lægges til grund for beregningen af en foreløbig kommunal garanti, som revurderes, når byggeriet er opført.
 
Udviklings- og forsøgsbyggeri
Projektet har modtaget en bevilling fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter til udvikling og 1:1 afprøvning af fleksible plejeboliger som forsøgsbyggeri.
 
Forsøgsbyggeriet fokuserer på 3 faser
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26 godkender Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af suppleringsareal, del af matr.nr. 65q, Viborg Markjorder, til 1.250.000 kr. inkl. moms,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26 godkender, at servicearealerne efter opførelsen overdrages til Viborg Kommune for anlægssummen med fradrag af servicearealtilskud fra staten på 4.000.000 kr.
 
at ovenstående godkendelser gives under forudsætning af,
at der opnås de nødvendige dispensationer fra lokalplan 425 til projektets gennemførelse,
 
at der indgås skriftlig aftale om opførelse og finansiering af servicearealerne mellem Boligselskabet og Viborg Kommune, og
 
at der i medfør af ejerlejlighedslovens § 7 udarbejdes individuelle vedtægter for ejerforeningen.
 
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 115, stk. 1,nr. 1, på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 100 almene ældreboliger (plejeboliger) i afdeling 122 beliggende ved Marsk Stigs Vej i Viborg (skema A) – med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 177.491.000 kr. inkl. moms,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 140 på statens vegne giver tilsagn om tilskud til etablering af det til ældreboligerne hørende servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 48.201.000 kr. inkl. moms,
 
at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 17.749.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,
 
at der til dækning af den resterende del af kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en forhøjelse af udlånsbevillingen til kontoen ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg – plejecenter i Banebyen” med 5.885.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 5.885.000 kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen, idet de 5.100.000 kr., der til formålet er afsat i budgetoverslagsåret 2017 samtidig fjernes i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
at den foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.057 kr./m², jf. bilag nr. 3, godkendes.
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-04-2015
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26 godkender Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs køb af suppleringsareal, del af matr.nr. 65q, Viborg Markjorder, til 1.250.000 kr. inkl. moms,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 26 godkender, at servicearealerne efter opførelsen overdrages til Viborg Kommune for anlægssummen med fradrag af servicearealtilskud fra staten på 4.000.000 kr.
 
at ovenstående godkendelser gives under forudsætning af,
at der opnås de nødvendige dispensationer fra lokalplan 425 til projektets gennemførelse,
 
at der indgås skriftlig aftale om opførelse og finansiering af servicearealerne mellem Boligselskabet og Viborg Kommune, og
 
at der i medfør af ejerlejlighedslovens § 7 udarbejdes individuelle vedtægter for ejerforeningen.
 
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 115, stk. 1,nr. 1, på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 100 almene ældreboliger (plejeboliger) i afdeling 122 beliggende ved Marsk Stigs Vej i Viborg (skema A) – med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 177.491.000 kr. inkl. moms,
 
at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed i medfør af almenboliglovens § 140 på statens vegne giver tilsagn om tilskud til etablering af det til ældreboligerne hørende servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 48.201.000 kr. inkl. moms,
 
at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 17.749.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,
 
at der til dækning af den resterende del af kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en forhøjelse af udlånsbevillingen til kontoen ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg – plejecenter i Banebyen” med 5.885.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015, og
 
at udgiften på 5.885.000 kr. i 2015 finansieres af kassebeholdningen, idet de 5.100.000 kr., der til formålet er afsat i budgetoverslagsåret 2017 samtidig fjernes i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, og
 
at den foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.057 kr./m², jf. bilag nr. 3, godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/74140
Sagsfremstilling
Ældre- og sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 27. januar 2015, at forvaltningen skal arbejde videre med et notat med udviklingsplaner for Kildedalscenteret med henblik på at afdække de juridiske og økonomiske konsekvenser, hvis det besluttes at opføre et nyt plejecenter i Skals.
På mødet valgte udvalget, at forvaltningen skulle beskrive et scenarie, hvor der opføres et nyt plejecenter med 30-60 pladser. En nybygning betyder, at det skal afklares, hvad der skal ske med de bygninger, der i dag huser Kildedalscenteret. Forvaltningen beskriver i det vedlagte notat tre forskellige scenarier for den fremtidige anvendelse af centeret. De tre scenarier er:

 1. De 15 boliger i Kildedalscenteret ændres til ældreboliger, så der fremover er i alt 22 ældreboliger på matriklen.  Servicearealerne nedlægges og anvendes til andre formål.
 2. De eksisterende plejeboliger nedrives, mens de 7 ældreboliger forbliver uændrede. Servicearealerne nedlægges og anvendes til andre formål. Den del af grunden, hvor plejeboligerne i dag er sælges eventuelt fra eller anvendes til andre formål.
 3. Viborg Kommune går i dialog med de lokale boligselskaber, med henblik på at afklare, om boligselskaberne er interesserede i at overtage Kildedalscenteret og på hvilke vilkår.

Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre-og Sundhedsudvalget drøfter de tre scenarier for udviklingen af Kildedalscenteret med henblik på at vælge et scenarie, som forvaltningen arbejder videre med, og

at Ældre-og Sundhedsudvalget drøfter, om det valgte scenarie skal indgå i det videre arbejde med budgetprocessen for 2016-2019.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-04-2015
Ældre-og Sundhedsudvalget drøftede de tre scenarier for udviklingen af Kildedalscenteret,  og udvalget  valgte scenarie 3, som forvaltningen arbejder videre med
Ældre-og Sundhedsudvalget besluttede,

at  forslaget til nyt plejecenter i Skals og det  valgte scenarie for ældreboligdelen  indgår i det videre arbejde med budgetprocessen for 2016-2019.
 
Sagen behandles igen på næste udvalgsmøde
Bilag

Sagsid.: 14/23142
Sagsfremstilling
Denne sag følger Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af sag nr. 4 på mødet den 24. marts 2015. Sagen behandles på april møderne i alle fagudvalg med samme sagsfremstilling. Ældre- og Sundhedsudvalget skal dog - jf. ovennævnte sag – kun træffe beslutning om indstilling til Byrådet.
 
Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune blev med henblik på udsendelse i høring behandlet i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015 (sag nr.12), Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2015 (sag nr. 1), Klima- og Miljøudvalget den 29. januar 2015 (sag nr. 13) , Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 3), Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 19) og Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2015 (sag nr. 8).
 
Der er i høringsfasen fra 2. februar til 1. marts 2015 modtaget i alt 11 høringssvar (Høringssvarene i deres helhed kan ses i bilag 1). Høringssvarene er samlet og refereret i vedlagte notat (Bilag 2). I notatet er indarbejdet forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har som koordinerende udvalg på sit møde den 24. marts 2015 (sag nr. 4) drøftet de indkomne høringssvar og anbefalinger omkring eventuelle tilrettelser af forslaget til sundhedspolitik. Fagudvalgene skal nu på april-møderne behandle forslaget til sundhedspolitik med henblik på indstilling til Byrådets møde i maj 2015 om vedtagelse af den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.
 
Overvejende giver høringssvarene positive tilkendegivelser på forslaget til sundhedspolitik. En række høringssvar udtrykker forventninger til, og sætter fokus på, implementeringen og konkretiseringen af sundhedspolitikken. Dette er særdeles relevant og vigtigt og understreger forventninger til det fortsatte arbejde. Som en tværgående politik skal sundhedspolitikken være en overordnet ramme, som implementeres og får liv via sektorpolitikker, årlige budgetter og handleplaner. Det forudsættes jævnfør procesplanen, at fagudvalgene på et af de førstkommende møder efter politikkens vedtagelse drøfter, hvilke initiativer og projekter på udvalgets område, der understøtter politikkens målsætninger.
 
I høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelse, Viborg Lokalafdelingen, stilles konkret forslag om, at sundhedspolitikken udvides med ”rygning” som nyt indsatsområde med tilhørende effektmål.
 
Rygning og det forebyggende arbejde er velkendt i sundhedspolitisk sammenhæng, hvorfor Kræftens Bekæmpelses forslag er relevant.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget forslår, at der vedrørende ”rygning” indarbejdes et særskilt effektmål. Dette foreslås – på linie med de øvrige effektmål – at være, at Viborg Kommune skal placere sig i top blandt regionens kommuner med laveste andel daglige rygere;
 
”Andelen af borgere, som ryger dagligt reduceres fra 18 % (2013) til <16 % i 2017 og <14 % i 2021.”
 
Høringssvarene foreslås i øvrigt ikke at give anledning til ændringer i forslaget til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.
 
I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af forslaget forud for udsendelsen til høring, besluttede udvalget;

Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-01-2015: 

”Teknisk Udvalg drøftede forslag til sundhedspolitik. Der savnes en tilkendegivelse af at kommunen aktivt skal bidrage til sundhedsmålsætningerne gennem sikring af de rette rammer f.eks. etablering af cykelstier, parker og grønne områder, trafiksikkerhed og arbejdsmarkedspolitik.”
 
Som nævnt ovenfor, er den tværgående sundhedspolitik en overordnet ramme for sektorpolitikker, budgetter mv., hvor sundhedspolitikken implementeres/realiseres. Den tværgående karakter er i sig selv et signal om, at kommunen på alle politikområder vil bidrage aktivt til sundhedsmålsætningerne, herunder Teknik Udvalgets område – hvor der arbejdes med en række indsatser med stor relevans for sundheden – men som det kan være svær at se i forslaget til sundhedspolitik.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår derfor, at der indarbejde en målsætning under temaet ”Gennem hele livet”, hvor der sættes fokus på uderummets potentiale som ramme for sundhedsfremme. Et forslag til målsætning kunne være;
 
”Borgere skal i byen og på landet sikres mulighed for og inspireres til rekreativ og fysisk aktivitet.”
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-04-2015
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune godkendes.
Bilag

Sagsid.: 15/4679
Sagsfremstilling
Sagen er senest drøftet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015 (sag nr.7), hvor udvalget besluttede, at der skal holdes en åben navnekonkurrence, som annonceres via dagspressen og andre digitale medier mv. i Viborg Kommune. På den måde kommer udvalget bredt ud blandt borgerne i Viborg Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget udpeges som navngivningskomite i forhold til de indkomne forslag. Endvidere besluttede udvalget, at der til mødet i dag skulle forelægge en proces- og tidsplan for navngivningsprocessen af det nye plejecenter i Banebyen.
 
Forvaltningen har udarbejdet to scenarier til tidsplan for processen, som udvalget kan vælge imellem – de uddybende forslag er vedlagt som bilag.
 
En tidsplan som løber henover sommerferien, hvor der annonceres i maj måned og navnekonkurrencen løber i ugerne 19-20-21. Forslagene behandles i juni måned og sagen kommer på Ældre- og Sundhedsudvalget den 11. august, hvor vinderen findes og dato for overrækkelse af præmie aftales.
 
Scenarie 2: Tidsplan august-september 2015:
En tidsplan hvor der annonceres i uge 32 og navnekonkurrencen løber i ugerne 33-34-35. Forslagene behandles i september måned og sagen kommer på Ældre- og Sundhedsudvalget den 29. september 2015, hvor vinderen findes og dato for overrækkelse af præmie aftales.
 
Forvaltningen foreslår, at vinderen modtager et Viborg gavekort på 1.500 kr.
 
Skulle der være flere borgere med det samme vindernavn, vil vinderen skulle findes ved lodtrækning blandt disse i forbindelse med det pågældende Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde jf. bilaget.  
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til hvilken tidsplan for navngivningsproces af det nye plejecenter i Banebyen de ønsker, scenarie 1 eller scenarie 2, og
 
at vinderen af navngivningskonkurrencen modtager et Viborg gavekort på 1.500 kr., og skulle der være flere borgere med samme vindernavn findes vinderen ved lodtrækning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-04-2015
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at scenarie 1 benyttes i forhold til  den videre navngivningsproces
 
at vinderen af navngivningskonkurrencen modtager et Viborg gavekort på 1.500 kr., og skulle der være flere borgere med samme vindernavn findes vinderen ved lodtrækning.
Bilag

Sagsid.: 15/23956
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog d. 21. maj 2014 en Indkøbs- og udbudspolitik for Viborg Kommune. Det betyder, at alle anlægsprojekter med håndværkerydelser over 300.000,- skal udbydes i offentlig fagentreprise, at alle anlægsprojekter med håndværkerydelser mellem 50.000,- og 300.000,- skal udbydes i fagentrepriser og underhåndsbud med indhentning af 3 tilbud fra den etablerede håndværkerliste, som administreres af Ejendomme og Energi. For opgaver under 50.000,- skal/kan der indhentes tilbud fra en og op til tre lokale håndværkere.
 
I Indkøbs- og udbudspolitikken fremgår det endvidere, at ”Anden Udbudsform kan kun anvendes efter konkret politisk beslutning i det enkelte projekt.”
 
Det vil sige, at den praksis, Visitation Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune har haft i forbindelse med udbud af større ombygninger i Hovedentreprise, ikke længere er gældende politik i Viborg Kommune. Desuden er den praksis, der er anvendt ved mindre ombygninger over 50.000,-, hvor to ”tilfældige” håndværkere er blevet bedt om at give et underhåndsbud, heller ikke gældende. For sager under 50.000,- skal der sikres ”tilstrækkelig” konkurrence. Dette kan ske ved indhentning af 1-2 tilbud inden arbejdet igangsættes.
 
Det er gældende i alle sager, at borger bliver spurgt om valg af håndværker. Dette i henhold til Bekendtgørelsen om adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om Social Service.
 
Ombygning i borgerens hjem
Ombygningerne i forbindelse med visitationssagerne sker i borgernes eget hjem, med borgeren som bygherre. Viborg Kommune er bevilgende myndighed og optræder derudover som teknisk rådgiver i forbindelse med byggerierne. Der er ikke tilknyttet en decideret byggeleder, da ombygningen foregår i borgerens eget hjem, og der er ikke en teknisk serviceleder eller institutionsleder til at koordinere arbejdet. Da der i flere tilfælde er tale om sårbare borgere har det vist sig, at være en stor fordel med hovedentreprise, hvor borgeren kun skal forholde sig til én hovedentreprenør, der står for at koordinere byggearbejdet, fremfor fagentreprise, hvor det er borgerens ansvar at koordinere arbejdet mellem de enkelte fagentreprenører.
 
Indhentning af tilbud ved udførelse af boligændringer i Visitation Sundhed og Omsorg, servicelovens § 116
 
 1. Ved boligændringer på mellem 50.000 kr. og 300.000 kr. ønsker Visitation Sundhed & Omsorg at kunne fortsætte med at udbyde i hovedentreprise samt benytte håndværkerlisten og indhente 3 underhåndstilbud.
 
 1. Ved boligændringer over 300.000 kr. ønsker Visitation Sundhed & Omsorg at kunne fortsætte med at udbyde i indbudt hovedentreprise – det sikres generelt, at flere forskellige håndværkere, får mulighed for at byde på opgaverne.
 
Der anmodes derfor om, en generel dispensation fra indkøbspolitikken, i forhold til at kunne fortsætte med, at udbyde i hovedentreprise fremfor fagentreprise i forbindelse med boligændringer i Visitation Sundhed og Omsorg.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Visitation Sundhed & Omsorg ved boligændringer i visitationssager i størrelsesordenen (50.000-300.000 kr.), kan udbyde disse i hovedentreprise fremfor fagentreprise jf. indkøbspolitikken samt benytte håndværkerlisten og indhente 3 underhåndstilbud, og
 
at Visitation Sundhed & Omsorg ved boligændringer i visitationssager over 300.000 kr. kan udbyde disse i indbudt hovedentreprise fremfor fagentreprise jf. indkøbspolitikken.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-04-2015
Sagen blev udsat

Sagsid.: 15/2428
Sagsfremstilling
Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i
 
Dato
Emne
23. marts 2015
Besøg af Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen
17. april 2015
Reception for Mette Andreassen
 
Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail
 
Dato
Emne
9. marts 2015
Nyhedsbrev for uge 10
16. marts 2015
Nyhedsbrev for uge 11
23. marts 2015
Nyhedsbrev for uge 12
30. marts 2015
Nyhedsbrev for uge 13
7. april 2015
Nyhedsbrev for uge 14
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets mødeplan for 2015 er vedhæftet som bilag.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-04-2015
Udvalget tog orienteringen til efterretning
Lis Kaastrup orienterede om aktuel status på budgetarbejdet. Der udarbejdes notat som beskriver den aktuelle situation på området.
Der blev givet orientering om brugen af træningsfaciliteter på Toftegården
Henvendelse angående Søndagskaffe blev drøftet
Bilag