You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 08:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/56612
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september.
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget samt det senest udarbejdede forventede regnskab pr. 30. juni.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.
Der gøres opmærksom på, at der herudover er indregnet bevillinger i forbindelse lov- og cirkulæreprogrammet i det korrigerede budget, selv om disse bevillinger først medtages i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2015 i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat for Ældre- og Sundhedsudvalget
 
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
 Ældreområdet
679,6
682,3
676,9
-2,6
-5,3
-3,5
 Sundhedsområdet
368,2
380,8
405,0
36,9
24,2
16,1
Serviceudgifter i alt
1.047,8
1.063,1
1.082,0
34,2
18,9
12,5
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinans.
9,8
25,6
17,0
7,2
-8,6
-1,4
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
Anlæg i alt
9,8
25,7
17,1
7,3
-8,6
-1,4
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.057,6
1.088,8
1.099,1
41,5
10,3
11,1
 
 
Ældreområdet
Politikområdet viser en mindre udgift på 5,3 mio. kr.
Beløbet fremkommer ved en enkelt etårig besparelse på 1,7 mio. kr. og det resterende beløb på 3,6 mio. kr. er puljer/midler, som skal overføres til 2016. Beløbet på 3,6 mio. kr. er bundet op på konkrete projekter og investeringer som f.eks. indkøb af elektronisk låsesystem, pulje til klippekortsordningen og opsparing til reinvesteringer af APV-hjælpemidler.
Resultatet giver ikke anledning til yderligere kommentarer.
 
Sundhedsområdet
På Sundhedsområdet er der store økonomiske udfordringer på i alt 24,2 mio. kr.
Det er den Aktivitetsbestemte Kommunale Medfinansiering KMF (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse) der genererer det store merforbrug.
I resultatet er der indregnet en positiv efterregulering vedrørende overskridelse af Regionernes indtægtsloft fra 2014 på 11,2 mio. kr., således at udfordringen kunne have været 11,2 mio. kr. større (24,2 mio. kr. + 11,2 mio. kr. = 35,4 mio. kr.).

Tendensen til merforbrug har være kendt hele 2015, og er beskrevet i de foregående budgetopfølgninger.
 
 
Anlæg
I forbindelse med ombygningen af Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er udgifter på 3,2 mio. kr. forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan.
 
Den endelige beslutning vedrørende om- og udbygning af Sjørup Ældrecenter (0,7 mio. kr.) afventer Byrådets anden behandling af budget 2016 - 2019.
 
Processen med afprøvning og planlægning vedrørende omsorgsteknologi er p.t. ikke så langt som forudsat da bevillingen blev søgt. Det forventes, at 2,7 mio. kr. skal overføres til 2016.
 
Den endelige beslutning vedrørende renovering/udbygning af plejecentre afventer Byrådets anden behandling af budget 2016 – 2019. Beløbet på 2,0 mio. kr. har hidtil været forventet anvendt til om- og udbygning af Sjørup Ældrecenter.
 
Det forventes, at beløbene overføres fra 2015 til 2016.
 
 
Øvrige forhold
 
Budgetomplaceringer i forbindelse med ny afregningsmodel for IT-infrastruktur.
 
Der foretages i forbindelse med budgetopfølgningen korrektion af budgetterne til interne IT-udgifter på politikområde niveau, med det formål at bringe budgetterne i overensstemmelse med de bogførte interne IT-udgifter i 2015. Der er tale om en teknisk ændring, da budgetændringen på hvert politikområde modsvares af en tilsvarende ændring af udgifterne. 
 
Budgetomplaceringerne på udvalgets politikområder fremgår af bilag nr. 2.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendes.
 
at udgiftsbevillingen på politikområdet Sundhed forhøjes med 24,7 mio. kr. i 2015, til dækning af merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse).

at merudgiften på 24,7 mio. kr. finansieres af kassen.

Endvidere foreslår direktøren for Job og Velfærd, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi).
 
at omplaceringerne mellem politikområderne, der er anført i bilag  2, og som berører Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-10-2015
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 godkendes.
 
at udgiftsbevillingen på politikområdet Sundhed forhøjes med 24,7 mio. kr. i 2015, til dækning af merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering (Viborg Kommunes andel af udgifter til bl.a. indlæggelser og akutte behandlinger på sygehuse).
at merudgiften på 24,7 mio. kr. finansieres af kassen.
Endvidere foreslår direktøren for Job og Velfærd, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi).
 
at omplaceringerne mellem politikområderne, der er anført i bilag  2, og som berører Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

Sagsid.: 15/56505
Sagsfremstilling
Sagen er udsat fra mødet den 29. september 2015 i Ældre- og Sundhedsudvalget.
 
I forlængelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at der skal opsættes hjertestartere på alle kommunens plejecentre, har lovgivningen vedrørende livsforlængende behandling samt kommunens praksis for brug af hjertestartere været omtalt i medierne.
 
Forvaltningen har som opfølgning på medieomtalen orienteret Byrådet om Viborg Kommunes retningslinjer og praksis.
 
Orienteringen rummer Viborg Kommunes retningslinjer for fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg.
 
Orienteringen rummer endvidere en redegørelse for Viborg Kommunes praksis for så vidt angår borgers ønsker om fravalg af behandling og livsforlængende behandling, herunder brug af hjertestartere.
 
Orienteringen rummer endelig et juridiske notat, der sammenfattende beskriver reglerne om genoplivning og fravalg af livsforlængende behandling.
 
Den juridiske vurdering er, at Viborg Kommunes retningslinjer er i overensstemmelse md de juridiske regler på området. 
 
Jurist Lone Møller Jørgensen deltager i behandlingen af sagen.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om retningslinjer og praksis til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-10-2015
Forvaltningen udarbejder på grundlag af udvalgets beslutning en revideret instruks med følgende elementer:
 
·         Plejepersonalet træffer aldrig selvstændig beslutning om fravalg af genoplivning.
·         Beslutning om fravalg af genoplivning er altid en lægelig beslutning. Et lægeligt fravalg omfatter både lægeligt fravalg i en aktuel situation og forudgående lægeligt fravalg, som er ført til journal, før et evt. hjertestop indtræder.
·         Hvis der ikke foreligger et lægeligt fravalg, går plejepersonalet i gang med genoplivning.
·         Ved forudgående lægelig beslutning om fravalg af genoplivning, vurderes fravalget løbende efter en konkret sundhedsfaglig vurdering i samarbejde mellem lægen, plejepersonalet og borgeren, i det omfang han eller hun ønsker det.
·         Evt. livtestamenter har kun relevans i forhold til en lægelig beslutning om evt. fravalg af genoplivning.  
Bilag

Sagsid.: 15/55550
Sagsfremstilling
Baggrund
Viborg Kommune skal registrere alle tilfælde af magtanvendelser foretaget på kommunens tilbud. Det er en betingelse, når man foretager indgreb i retten til selvbestemmelse, at det er absolut nødvendigt for at undgå personskade. Man skal altid først forsøge med mindre indgribende metoder, end magt. Skønnes det, at de pædagogiske metoder ikke har den nødvendige effekt, skal magtanvendelsen være så kortvarigt og skånsomt som muligt.
 
Antallet af magtanvendelser i Viborg Kommune i 2014 i Sundhed & Omsorg fremgår af bilag 1. Oversigten omhandler registrerede magtanvendelser på Viborg Kommunes tilbud. I bilag 2 fremgår en redegørelse for de tilfælde af magtanvendelse, der har været vurderet uden for lovgivningens rammer.
 
Magtanvendelser i Sundhed & Omsorg 2014
Der har i 2014 været i alt 56 indberetninger og tilladelser til magtanvendelse inden for Sundhed og Omsorgs område (se bilag 1). Til sammenligning var der i 2012 83. I 2012 var der 5 indberetninger uden lovhjemmel i 2014 var der 4. Det skal bemærkes at 8 ud af de 56 indberetninger vedrører flytning uden samtykke, hvor borgeren ikke kan forholde sig til flytningen og flyttes med samtykke fra en personlig værge beskikket af statsforvaltningen. Det er typisk borgere som ikke er klar over hvor de bor eller hvor deres hjem er.
 
Der er sket et fald fra 2012 til 2014. Det vurderes at faldet skyldes en kombination af at en borger der var særlig vanskelig at hjælpe er gået bort og at der har været en del fokus på reglerne omkring magtanvendelse og forebyggelse af magtanvendelse de sidste par år. Der har været flere undervisningsseancer af f.eks. demensnøglepersoner. Det er Visitation Sundhed og Omsorg der varetager undervisning og konkret vejledning omkring lovgivningen og hvordan den skal tolkes, mens det inden for demensområdet er demenskonsulenterne der varetager undervisning og vejledning i forskellige pædagogiske tilgange over for borgeren, med det formål at forebygge magtanvendelse.
 
Der er flest indberetninger fra Liselund og Toftegården. Dette skyldes at Liselund er det center med flest demenspladser og samtidigt har flertallet af de borgere med de sværeste demensformer. For Toftegårdens vedkommende dækker indberetninger for første gang både demensafsnittet og hjerneskadeafsnittet, hvilket forklarer den store stigning på Toftegården siden 2012. Toftegården rummer således nogle af de sværest hjerneskadede borgere i kommunen.
 
Formålet med indberetning af magtanvendelse er at reducere magtanvendelse til et minimum, Visitation Sundhed og Omsorg har derfor en dialogbaseret tilgang til indberetningerne. Dette foregår ved at Visitator tager kontakt til den konkrete plejegruppe for at afklare tvivlspørgsmål og for at tilbyde vejledning om hvad loven giver tilladelse til eller hvor der kan hentes yderligere fagspecifik vejledning. Visitator har på den baggrund bl.a. deltaget i teammøder flere steder vedrørende generelle spørgsmål eller konkrete sager. Det vurderes at være vigtigt at skabe et tillidsforhold til plejegrupperne for at sikre at personalet ikke er nervøse for at skulle indberette magtanvendelse.
 
Ved alle indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse sendes der orientering om klageadgang til værge eller nærmeste pårørende, da borgeren ofte ikke selv er i stand til klage. Der er i 2014 ikke modtaget klager fra pårørende over hverken godkendte eller ikke godkendte magtanvendelser.
Bilag

Sagsid.: 15/2428
Sagsfremstilling
Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i
 
Dato
Emne
1.    oktober 2015
Cykling uden alder - Bjerringbro
22. oktober 2015
Ældredag
23. oktober 2015
Temaeftermiddag for demens
 
Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:
 
Dato
Emne
28. september 2015
Nyhedsmail
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 29.09.15 mødeplan for 2016. Idet der var sammenfald med møder i Børn- og Unge udvalget den 19. april 2016,- fremsendes hermed nyt forslag om fællesmøder den 12. april 2016.
Mødeplan 2016 er vedlagt som bilag 1.
 
Opfølgende møde med boligselskaber i februar 2016 forslås udsat.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
 
at udvalget godkender forslag til mødeplan 2016
 
at udvalget tager stilling til udsættelse af møde med boligselskaber i 2016
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27-10-2015
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning
 
Udvalget godkendte forslag til mødeplan 2016
 
Mødet med boligselskaber i 2016 – udsættes indtil videre med opfølgning i efteråret
Bilag