You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 26. april 2016 kl. 08:00

Mødested Klosterhaven
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/51528
Sagsfremstilling
I forbindelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. april 2016, besluttede Udvalget, at næste møde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26. april 2016 skulle afholdes på Rehabiliteringscenter Viborg.
 
Der vil på mødet være oplæg fra strategisk leder for det kommunale Sundhedsvæsen, Mette Rohde i forhold til Rehabiliteringscenter Viborg, bl.a. med udgangspunkt i temaerne:
 
 • Daglig drift
 • Ledelse
 • Trivsel
 
Desuden vil Tilsynskonsulenten i Job & Velfærd være til stede, idet der er afviklet et tilsyn på Rehabiliteringscenter Viborg i forlængelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets anmodning af 5. april 2016 om en status på samme.
 
Oplægget starter kl. 08.00 og er første punkt på dagsordenen.
 
Der vil efter oplægget være mulighed for drøftelse og spørgsmål.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager oplægget omkring Rehabiliteringscenter Viborg til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget tog oplægget omkring Rehabiliteringscenter Viborg til efterretning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget bemærkede, at udvalget vil følge det videre arbejde med Rehabiliteringscenter Viborg tæt og få en status i løbet af få måneder.
 
Oplæg ved leder af det kommunale Sundhedsvæsen og Tilsynsenheden i Viborg Kommune er vedhæftet som bilag.
 
Tilsvarende er tilsynsrapporten vedrørende Rehabiliteringscenter Viborg vedhæftet som bilag.

Sagsid.: 16/15805
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.
 
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger.
Det gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2015 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2015 til 2016 først er behandlet af Byrådet den 13. april 2016, er overførslerne i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat for Ældre- og Sundhedsudvalget
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 Ældreområdet
686,0
705,5
716,3
30,4
10,8
 Sundhedsområdet
393,9
396,3
400,6
6,7
4,3
Serviceudgifter i alt
1.079,9
1.101,8
1.117,0
37,1
15,1
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinans.
9,4
20,5
18,6
9,1
-2,0
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
9,4
20,5
18,6
9,1
-2,0
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.089,3
1.122,4
1.135,5
46,2
13,1
 
 
Ældreområdet
Politikområdet Ældre viser en merudgift på 10,8 mio. kr.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. marts 2016 (sag nr. 4) blev det besluttet, at tilføre politikområdet Ældre 12 mio. kr. til delvis videreførelse af aktiviteter igangsat og finansieret under Ældremilliarden/Løft af ældreområdet.
I merudgiften på 10,8 mio. kr. er der indarbejdet udgifter på 12 mio. kr., men de budgetmæssige tilretninger falder først på plads i forbindelse med den politiske behandling af budgetopfølgningssagen.
Det betyder, at når Ældreområdet får tilført 12 mio. kr., er det reelle resultat en mindre udgift på 1,2 mio. kr. på politikområdet.
Resultatet giver ikke anledning til yderligere kommentarer.
 
Sundhedsområdet
Politikområdet viser en merudgift på 4,3 mio. kr.
Den forventede merudgift vedrører aktivitetsbaseret medfinansiering (andel af kommunens udgifter til sygehusvæsnet). Forventningen er baseret på historiske tal fratrukket regionens forventede øgede produktivitet i 2016. Beregningerne bygger på et spinkelt grundlag, og udviklingen på medfinansieringsområdet følges nøje.
 
Konsekvenser af overskridelser af loftet på aktivitetsbaseret medfinansiering
I forbindelse med indgåelse af økonomiaftaler mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen bliver der aftalt et loft over, hvor store indtægter den enkelte region må have. Hvis den enkelte region overskrider indtægtsloftet, samles de eventuelle overskridelser af indtægtslofterne og midlerne tilbageføres i efterfølgende år til alle kommuner fordelt i forhold til bloktilskudsnøglen.
 
Loftet for 2015 er overskredet med 942 mio. kr. og Viborg Kommune forventer at blive kompenseret med ca. 15 mio. kr. i 2016 – beløbet er ikke indregnet i ovennævnte resultat.
Der gøres opmærksom på, at den endelige udmelding af overskridelsen endnu ikke foreligger, men tallene er en god indikation på, hvilken størrelsesorden kompensationen har.
 
Anlæg
Den 12. februar 2016 blev gruppeformændene enige med partierne bag Budgetforliget 2016 – 2019 om en tillægsaftale. Tillægsaftalen indebar bl.a., at renovering og ombygning af Sjørup Plejecenter skal udføres som et samlet projekt i perioden 2016 – 2018. I den forbindelse skal tidsplanen justeres og det forventes pt. ikke, at det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 2 mio. kr. bliver anvendt i 2016 men skal søges overført til 2017.  
 
Øvrig forhold
De økonomiske konsekvenser af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 9. marts 2016 (sag nr. 4) om tilførsel af 12 mio. kr. til politikområdet Ældre til delvis videreførelse af aktiviteter igangsat og finansieret under Ældremilliarden/Løft af ældreområdet håndteres bevillingsmæssigt i denne sag.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Job og Velfærd, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at de omplaceringer mellem politikområderne, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Sundhedsudvalget, godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi)
 
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 godkendes.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at de omplaceringer mellem politikområderne, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Sundhedsudvalget, godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/6612
Sagsfremstilling
På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 23. februar 2016 (sag nr. 1) blev der orienteret om spilleregler, principper og budgetrammer for budgetlægningen til 2017 og overslagsårene 2018 – 2020.
 
Ligeledes blev procesplanen for Udvalgets egen budgetlægning godkendt. Af procesplanen fremgår det, at Udvalget skal arbejde med at frigøre et råderum på i alt to procent af serviceudgifterne i 2017, hvoraf den ene procent skal gå til Statens omprioriteringsbidrag.
 
Råderummet der skal frigøres udgør 14,619 mio. kr., hvoraf 3,655 mio. kr. forbliver som Udvalgets råderum, og kan bruges til budgetudfordringer eller nye initiativer.
Af råderummet på 14,619 mio. kr. udgør Statens omprioriteringsbidrag 7,310 mio. kr., som forudsættes tilvejebragt via generel effektivisering på Udvalgets politikområde.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede følgende på mødet den 5. april (sag nr. 2):

Forvaltningen arbejder videre i overensstemmelse med Udvalgets drøftelser med henblik på at tilvejebringe råderummet på 1 %, idet der konkret arbejdes videre med følgende forslag:
 
 
Ændring af arbejdsgange og praksis, herunder
•         Reduktion af lejetab i Sundhed & Omsorg
 
Strukturtilpasning og organisationsændring, herunder
•         Nedlæggelse af stedfortræderstillingen i Sundhed og Omsorg
•         Ændring af akutpladser til forebyggelsespladser
 
Det blev i den forbindelse besluttet, at der skal være en status på Klosterhaven og Klostertoften på mødet i juni. Fokus skal være på optimering af driften såvel som trivsel og ledelse af Klosterhaven og Klostertoften

•         Generel organisering

Udvalget skal på mødet fortsætte drøftelserne vedrørende tilvejebringelse af råderummet på 1% på baggrund af Forvaltningens uddybning af ovennævnte forslag.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Udvalget drøfter tilvejebringelse af råderummet på 1% i alt 7,310 mio. kr.,

at Udvalget tager stilling til den videre proces.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede tilvejebringelse af råderummet på 1% i alt 7,310 mio. kr.
Udvalget besluttede, at råderummet skal tilvejebringes ved, at der i tillæg de eksisterende forslag til reduktioner skal findes yderligere forslag op til 1 % ved ”Strukturtilpasning og organisationsændring” henholdsvis ”Ændring af arbejdsgange og praksis”.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tog stilling til den videre proces. Udvalget tilkendegav i den forbindelse, at man ønsker at undgå besparelser hos borgerne.
 
Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med forslag vedrørende seniorhuse i kommunen.

Sagsid.: 15/70108
Sagsfremstilling
Historik, skema A
Byrådet godkendte den 20. maj 2015 (sag nr. 18) en ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 122 (boliger) og afdeling 124 (servicearealer), om tilsagn (skema A) til opførelse af 100 almene ældreboliger med servicearealer og supplerende kommunale arealer til andre funktioner, beliggende på Marsk Stigs Vej i Viborg med en anslået anskaffelsessum på 177.491.000 kr. for boligerne og 48.201.000 kr. for servicearealer inklusiv supplerende kommunale arealer. Samtidig godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 17.749.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.
 
Projektbeskrivelse, Skema B
Ved ansøgning modtaget den 16. februar 2016 og med supplerende materiale modtaget den 2. marts 2016 søger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, på vegne af afdeling 122 (boliger) og afdeling 124 (servicearealer), om godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B) på 179.550.000 kr. for boligerne og 48.201.000 kr. for servicearealer inklusiv supplerende kommunale arealer til andre funktioner. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.
 
Plejecentret indrettes med levebo-miljøer, hvor boligerne bliver med 2 værelser på 77 m² inklusiv andel af fælles boligareal, svarende til i alt 7.712 m², dertil opføres 1.200 m² serviceareal, samt yderligere 1.000 m² supplerende kommunale arealer. Plejecentret, inklusive de supplerende kommunale arealer samt kælder, bliver på i alt 10.850 m².
 
Plejecentret bliver på 4 etager. I stueetagen, som også bliver delvis kælder, etableres depotrum, servicearealer samt øvrige kommunale arealer som dagcenter, træningsfaciliteter, hjemmepleje, sygepleje og produktionskøkken. På de øvrige 3 etager opføres boliger, fællesarealer samt en mindre andel af servicearealerne. Arealplaner fremgår af bilag nr. 2.
 
Facaderne opføres i rødbrun tegl og med forskydninger, således der bliver mulighed for udkig fra alle boliger. Stueetagen bliver dog hovedsageligt etableret med store vindues- og fyldningspartier. Tagkonstruktionen bliver med fladt tag med tagpap.
 
I henhold til lokalplanen skal nybyggeri opføres som lavenergibebyggelse. Plejecentret opføres som lavenergiklasse 2015 jf. bygningsreglement 2010.
 
Haven til plejecentret placeres mod øst og hæves op, således der skabes adgang fra 1. sals niveau.
 
Brandvej, indkørsel og parkering til plejecentret placeres på tilstødende ejendomme, hvorfor der inden byggetilladelse skal foreligge et underskrevet udkast til deklaration, der sikrer brugs- og adgangsret for plejecenteret. Prospektet fremgår af bilag nr. 3.
 
Finansiering
Inden projektet blev sendt i EU-udbud, har der været gennemført en prækvalifikation.
Projektet blev udbudt i begrænset fagentreprise med tildelingskriterie efter laveste pris.
 
Boliger
Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:
7.712 m² bolig x 23.140 kr./m² (den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 178.456.000 kr.
 
Bygherren har afsat 1.095.000 kr. til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen ud over maksimumsbeløbet.
Projektet holder sig dermed præcist på den maksimalt tilladte anskaffelsessum med 178.455.000 kr. (179.550.000 kr. – 1.095.000 kr.).
 
Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B steget med 2.059.000 kr. (179.550.000 kr. - 177.491.000 kr.). Bygherreren oplyser, at stigningen alene skyldes indeksregulering. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF, bilag nr. 4.
 
Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 17.955.000 kr. svarende til 10 % af den samlede finansieringsberettigede anskaffelsessum på 179.550.000 kr. Grundkapitallånet er fra skema A til skema B steget med 206.000 kr. (17.955.000 kr. – 17.749.000 kr.).
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
  2 %
beboerindskud 
3.591.000 kr.
10 %
kommunal grundkapital
17.955.000 kr.
88 %
realkreditlån
158.004.000 kr.
Samlet anskaffelsessum
179.550.000 kr.
 
Finansiering af grundkapitallånet:
kommunal grundkapital
17.955.000 kr.
- kommunal grundkapital bevilliget ved skema A
17.749.000 kr.
Manglende finansiering                                        
206.000 kr.
 
Differencen til grundkapitallånet på 206.000 kr. forslås afsat på budgettet i 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017 – 2020.
 
Kommunale servicearealer
Ud over finansiering af grundkapitallånet kommer etableringsudgiften til servicearealer og supplerende kommunale arealer, som overdrages i ejerlejligheder til Viborg Kommune for anlægssummen, når byggeriet er afsluttet i 2018, idet Kommunen ville være deponeringspligtig, hvis den i stedet valgte at indgå en lejeaftale.
 
Anskaffelsessummen er uændret fra skema A til skema B. Anskaffelsessummen er inkl. moms og finansieres fuldt ud af kommunen, dog med fradrag af et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, som udbetales når projektet er afsluttet med et godkendt byggeregnskab (skema C).
 
Anskaffelsessum inkl. moms 
48.201.000 kr.
Fradrag af moms
7.663.000 kr.
Fradrag af servicearealtilskud (100*40.000)
4.000.000 kr.
Nettoudgift ekskl. moms
36.538.000 kr.
 
Ved behandling af skema A gav byrådet anlægsbevillinger til ovenstående anskaffelsessum (40.538.000 kr. ekskl. moms) og servicearealtilskuddet på 4.000.000 kr. Alle rådighedsbeløbene blev afsat i 2017. Det vurderes nu, at beløbene først kan forventes afregnet i starten af 2019, når byggeregnskabet forventes at foreligge. Det foreslås derfor, at rådighedsbeløbene tidsmæssigt tilpasses i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.
 
Gebyrindtægten på 2½ promille af anskaffelsessummen til dækning af Kommunens udgifter til sagsbehandlingen udgør 569.000 kr.
 
Kommunegaranti
Den kommunale garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi, vil først kunne beregnes, når ejendommen er opført og vurderet. Långiver har dog beregnet en foreløbig garantiprocent til 69,78 %, hvilket medfører en foreløbig kommunegaranti på 110.255.000 kr. (69,78 % af 158.004.000 kr.)
 
Krav i forhold til støttebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse.
 
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 1.034 kr./m²/år for første driftsår, svarende til en husleje på 6.635 kr./måned.
 
Støttebekendtgørelsens krav og Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 5.
 
Skema C
Forvaltningen vil i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 (sag nr. 307) kunne godkende skema C og den endelige leje, der udarbejdes på baggrund af et revisorattesteret byggeregnskab, under forudsætning af, at anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til det af Byrådet godkendte skema B.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 179.550.000 kr. for 100 almene ældreboliger i afdeling 122 samt en anskaffelsessum for servicearealer på 48.201.000 kr. i afdeling 124 beliggende på Marsk Stigs Vej i Viborg (skema B) godkendes,
 
at det kommunale grundkapitallån på 17.955.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,
 
at der til dækning af den resterende del af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en forhøjelse på 206.000 kr. af udlånsbevillingen til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, 100 almene ældreboliger, Plejecentret Banebo” med rådighedsbeløb i 2017,
 
at udgiften på 206.000 kr. afsættes på budgettet i 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020,
 
at rådighedsbeløbet til anskaffelsessummen for servicearealer og supplerende arealer på 40.538.000 kr. og servicearealtilskuddet på 4.000.000 kr. flyttes fra 2017 til 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020.
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet, og
 
at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.034 kr./m² svarende til 6.635 kr./måned for første driftsår godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en anskaffelsessum på 179.550.000 kr. for 100 almene ældreboliger i afdeling 122 samt en anskaffelsessum for servicearealer på 48.201.000 kr. i afdeling 124 beliggende på Marsk Stigs Vej i Viborg (skema B) godkendes,
 
at det kommunale grundkapitallån på 17.955.000 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen godkendes,
 
at der til dækning af den resterende del af Kommunens udlån til Landsbyggefonden gives en forhøjelse på 206.000 kr. af udlånsbevillingen til konto ”Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, 100 almene ældreboliger, Plejecentret Banebo” med rådighedsbeløb i 2017,
 
at udgiften på 206.000 kr. afsættes på budgettet i 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020,
 
at rådighedsbeløbet til anskaffelsessummen for servicearealer og supplerende arealer på 40.538.000 kr. og servicearealtilskuddet på 4.000.000 kr. flyttes fra 2017 til 2019 i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020,
 
at Kommunen giver tilsagn om kommunegaranti for realkreditlånet, og
 
at den beregnede foreløbige årlige leje på gennemsnitligt 1.034 kr./m² svarende til 6.635 kr./måned for første driftsår godkendes.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget bad forvaltningen undersøge mulige scenarier for finansiering af driften af Banebo med henblik på en temadrøftelse i udvalget i september 2016.
Bilag

Sagsid.: 16/19386
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 26. januar 2016 (sag nr. 4) at etablere en forebyggelsespulje på 800.000 kr. som kan yde økonomisk tilskud til aktiviteter, som har sundhedsfremmende sigte for borgerne i Viborg Kommune. Retningslinjerne for Forebyggelsespuljen blev godkendt på udvalgets møde den 23. februar 2016 (sag nr. 3).
 
Ansøgninger til Forebyggelsespuljen
Der er i 1. ansøgningsrunde indkommet 12 ansøgninger. Ansøgningerne fremgår af nedenstående oversigt. Samtlige ansøgninger fremgår i deres helhed i bilag 1-12.
 
Nr.
Ansøger
Ansøgt beløb, kr.
1
Dagtilbudskontoret – Område Sydøst
12.420
2
Clean Viborg
19.000
3
Aktiv Time IVS
75.000
4
Aktivitet & Udvikling
12.000
5
Borup IF
20.000
6
Mønsted Skole
55.375
7
Sted1
51.100
8
Spiseklub for mænd i Møldrup
6.460
9
Rusmiddelcenter Viborg
75.000
10
Vinterbadelauget ved Hald Sø
40.000
11
Seniorfolkemøde
52.375
12
DGI Midtjylland
7.000
 
Sum, alle ansøgninger
425.730
 
Retningslinjer for Forebyggelsespuljen 
Forebyggelsespuljens formål er at tilskynde foreninger, netværk, virksomheder, institutioner m.fl. til at iværksætte nye aktiviteter for borgere i Viborg Kommune, som skaber en sundhedsmæssig merværdi i relation til temaerne og indsatsområderne i den tværgående sundhedspolitik.
 
Forebyggelsespuljen kan yde tilskud på maksimalt 75.000 kr. til non-profit aktiviteter. Tilskuddet ydes til opstart af nye aktiviteter og er begrænset til 1 år.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget forelægges ansøgningerne i deres helhed med henblik på at træffe afgørelse om imødekommelse af ansøgningerne. Udvalget er ikke forpligtet til at udlodde den økonomiske ramme.
 
Ved Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af ansøgninger vil afgørelse blive truffet på baggrund af en samlet vurdering af den ansøgte aktivitet. I denne vurdering indgår blandt andet målgruppe for aktiviteten, aktivitetens omfang, den forventede sundhedsmæssige merværdi samt det ansøgte beløbs størrelse.
 
De samlede retningslinjer fremgår af bilag 13.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til tildelingen af tilskud fra Forebyggelsespuljen.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at yde følgende tilskud fra Forebyggelsespuljen:
 
 
 
Ansøger
Bevilliget beløb, kr.
1
 
Dagtilbudskontoret – Område Sydøst
12.420
2
 
Clean Viborg
19.000
3
 
Aktiv Time IVS
75.000
4
 
Aktivitet & Udvikling
12.000
5
 
Borup IF
20.000
6
 
Mønsted Skole
55.375
7
 
Sted1
17.100
8
 
Spiseklub for mænd i Møldrup
6.460
10
 
Vinterbadelauget ved Hald Sø
40.000
11
 
Seniorfolkemøde
52.375
12
 
DGI Midtjylland
7.000
 
Bilag

Sagsid.: 12/113008
Sagsfremstilling
Kvalitetsstandarden inden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp. Kvalitetsstandarden skal revideres årligt.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede udkast til kvalitetsstandard 2016 på sit møde den 23. februar 2016 og besluttede, at sende udkastet i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget ønskede på mødet en præcisering af, at levering af varer sker i henhold til kommunens aftale med to leverandører. Dette er tilføjet.
 
Ældrerådet og Handicaprådet har på møder henholdsvis den 3. marts og 5. april 2016 drøftet udkastet.
 
Ældrerådet udtrykte ros til den nye kvalitetsstandard, som er meget mere læsevenlig end tidligere.
 
 
Handicaprådet ønsker fremadrettet, at blive inddraget tidligere i processen omkring tilretningen af Kvalitetsstandarden. Forvaltningen vil når Kvalitetsstandarden igen skal revideres indkalde repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet til en drøftelse af, hvor der ses forbedringspotentiale.
 
Forvaltningen har desuden tilføjet et afsnit om virtuel sygepleje på side 6.
Indstilling
Direktøren for Job & velfærd indstiller,
 
at de indkomne høringssvar drøftes.
 
Direktøren for Job & velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at de reviderede kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp for 2016 godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede de indkomne høringssvar.
 
Udvalget besluttede,
at Forvaltningen indarbejder relevante forslag til ændringer.
 
De reviderede kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag 3.
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at de reviderede kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp for 2016 godkendes.
Bilag

Sagsid.: 14/993
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 5. april 2016 (sag nr. 5), hvordan de videreførte midler fra ældremilliarden skulle prioriteres.
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2016
 
Ældre- og Sundhedsudvalget foretog en prioritering af aktiviteterne tidligere finansieret af ældremilliarden med henblik på, at de samlede driftsudgifter reduceres til 12 mio. kr. på årsbasis.
 
Prioriteringen er som følger:
Indsats:
Mio. kr.
En borger – et forløb tværgående teams
2,3
Rehabiliteringscenter
2,1
Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentrene
1,4
Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimerne
4,6
Levebo-miljøer på plejecentrene
1,6
I alt
12,0
 
Udvalget besluttede, at prioriteringen skal i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
  
Høringen er gennemført med svarfrist den 18. april 2016. Ældrerådets høringssvar er vedlagt.
 
Implementering af de fortsættende aktiviteter
Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning om prioriteringen af de fortsættende aktiviteter indebærer, at budgettet for En borger – et forløb tværgående teams er halveret i forhold til 2015.
 
Med henblik på at tilpasse aktiviteten til budget for 2016 er udarbejdet følgende plan:
 
Tværfagligt team vil fremadrettet bestå af 2 sygeplejersker, 2 social- og sundhedsassistenter og 2 terapeuter, der skal arbejde på tværs af distrikterne.
 
Tværfagligt team skal blandt andet:
 • Have fokus på medarbejderne og deres fagprofil, dels for at højne kvaliteten i indsatsen og understøtte de medarbejdere, der har udfordringer.
 • Yde sparring i forhold til den motiverende samtale med borgeren, så der planlægges rehabilitering ud fra borgerens mål og ønsker med træningen.
 • Deltage i handleplanmøder/tavlemøder. Der er fortsat grobund for videre udvikling af disse og tværfagligt team kan bidrage til at styrke det tværfaglige samarbejde, så det bliver en kontinuerlig indsats til gavn for borgeren.
 • Støtte op omkring medarbejdernes faglige refleksioner, så læring i praksis understøttes.
 
De øvrige 4 prioriterede aktiviteter fortsætter budgetmæssigt uændret, og der vurderes ikke behov for tilpasninger/ændringer.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller;
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter høringssvaret med henblik på endelig prioritering af aktiviteterne
 
og
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender plan for implementering af de fortsættende
aktiviteter.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede høringssvaret og prioriterede aktiviteterne som følger:
 
Indsats:
Mio. kr.
En borger – et forløb tværgående teams
2,3
Rehabiliteringscenter
2,1
Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentrene
1,4
Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimerne
4,6
Levebo-miljøer på plejecentrene
1,6
I alt
12,0
 
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte plan for implementering af de fortsættende
aktiviteter.
Bilag

Sagsid.: 14/60993
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget har i løbet af 2016 ved flere lejligheder drøftet forslag til indhold i Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Senest på mødet den 5. april, hvor udvalget også samlede op på inddragelsesaktiviteterne.
På baggrund af drøftelserne i Ældre- og Sundhedsudvalget, fyraftensmødet med borgere og andre interessenter samt de input, der er modtaget via postkort og viborg.dk har den nedsatte arbejdsgruppe udarbejdet det vedlagte forslag til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik.
Forslaget omfatter arbejdsgruppens forslag til vision, temaer og indsatser, som udvalget på dette møde drøfter med henblik på at forslaget sendes i høring.
Forslagets vision, temaforslag og målsætninger har tidligere været fremlagt for udvalget. På baggrund af udvalgets drøftelser om anvendelsen af kommunens andel af Værdighedsmilliarden er der nu udarbejdet forslag til fokus- og indsatsområder.
Visionen for politikken er:
Viborg Kommune – gode og værdige seniorliv
·        Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv
·        Aktivt medborgerskab og sund livsførelse
·        Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår
Politikkens overordnede tema er Livskvalitet, med fire underliggende temaer:
·        Fællesskab
·        Selvstændighed og medindflydelse
·        Værdighed
·        Tryghed
Der vil blive udarbejdet effektmål for politikken, når der er klarhed over, hvilke initiativer, der sættes i gang med midler fra Værdighedsmilliarden.  
Effektmålene fremlægges senere til godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget. 
Efter dagens drøftelse foreslås det, at udkastet til politikken sendes i høring ved Ældreråd og Handicapråd. Andre interesserede vil have mulighed for at indgive høringssvar via viborg.dk. Høringen annonceres på Viborg.dk, Facebook og i ugeaviserne. Der bliver tale om en relativt kort høringsperiode idet politikken forventes drøftet igen i Ældre- og Sundhedsudvalget i slutningen af maj med henblik på efterfølgende godkendelse i Byrådet.
Indstilling
Direktøren for Job & velfærd indstiller,
 
at forslag til Senior- og Værdighedspolitik drøftes, og
 
at forslaget sendes i høring ved Handicapråd og Ældreråd.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til Senior- og Værdighedspolitik og
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at forslaget sendes i høring ved Handicapråd og Ældreråd.
Bilag

Sagsid.: 16/21456
Sagsfremstilling
 
”Forskellige studier og undersøgelser har i den seneste tid vist, at der kan sættes et stort spørgsmålstegn ved, om resultatbaseret styring er svaret på at skabe en mere effektiv offentlig sektor.
 
Også på kommunalt plan er der grund til at undersøge og komme med bud på, hvordan vi via andre initiativer kan skabe effektivitet og øget tilfredshed i arbejdet hos de ansatte.
På den baggrund foreslår vi, at der igangsættes et sådant analysearbejde med henblik på at få et idekatalog, som stiller skarpt på følgende områder:
 
-      Ledelse
-      Mindre bureaukrati og kontrol
-      Større kompetence til teams og den enkelt i udførelsen af arbejdet
-      Arbejdstilfredshed hos medarbejderne
-      ’Sund fornuft’ i arbejdet
 
Analysearbejdet og udarbejdelse af et idekatalog sker i dialog mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter for følgende tre udvalgsområder:
 
-      Børne- og Ungdomsudvalget
-      Ældre- og Sundhedsudvalget
-      Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 
Arbejdet skal være færdiggjort, så idekataloget kan indgå i materialet til budgetforhandlingerne. ”
Indstilling
Sagen forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Sagen blev forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at sagen sendes videre til Økonomiudvalget under hensyntagen til ressourceforbruget.
 
Socialdemokraterne ønsker, at arbejdet sker via direktøren for Job & Velfærd for at sikre detailkendskab til området i forhold til analyse og de forslag, der kommer frem gennem medarbejderne. Socialdemokraterne bemærker, at der i denne uge kommer tilbagemeldinger fra KLK i forbindelse med det analyse arbejde som vedrører hele kommunen på baggrund af budgetforliget.

Sagsid.: 15/20797
Sagsfremstilling
Baggrund
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 24.november 2015 (sag nr. 1), at ensomhed fortsat skal have et særligt fokus. Der eksisterer i dag et samarbejde mellem Sundhedscenter Viborg, Madservice Viborg og Aktivitet & Udvikling omkring screening af ældre i Viborg by. I forlængelse af dette projekt, er der planlagt et pilotprojekt, som sigter på at inkludere de borgere, der ikke er omfattet af det allerede etablerede samarbejde. Projektet hedder ”Projekt til forebyggelse af ensomhed hos hjemmeboende borgere tilknyttet hjemmeplejen”.
 
Målgruppe
Målgruppen er ældre i Viborg Kommune der er, eller er i risiko for at blive, ramt af ensomhed. Der er tale om ældre borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp fra hjemmeplejens distrikt Vesterparken. Målet er indledningsvist at inkludere 20 borgere.
 
Formålet med projektet
Ensomhed kan være et tabu, og ensomheden bliver ikke altid opdaget af andre end den ældre selv. Formålet er at identificere ensomhed, hvilket bedst sker i et samarbejde mellem forskellige medarbejdere.
Samarbejdsparterne er:
 • Aktivitet & Udvikling
 • Hjemmeplejen, Distrikt Vesterparken
 • Madservice Viborg
 • Sundhedscenter Viborg
 • Sygeplejen, Distrikt Vesterparken
En fælles indsats, parterne imellem, vil sikre den fornødne støtte til den enkelte borger gennem et længere motivationsforløb.
 
Projektet består af to elementer:
 • Oplysning af – og koordinering med samarbejdspartnere
 • Samarbejde med borgeren i hjemmet
 
Det første element har fokus på at lære plejepersonalet de helt særlige tegn på isolation og ensomhed ved hjælp af et undervisningsforløb tilrettelagt mellem forebyggelsesmedarbejderne og tre nøglepersoner fra Aktivitet & Udvikling.
 
Andet element har fokus på samarbejdet med og omkring borgeren. En medarbejder fra Aktivitet & Udvikling vil komme i hjemmet og gennem samtale og screeningsværktøj, arbejde med den ældre en eller flere gange. Formålet er at finde et tilbud, som passer til den enkelte borger. Det kan eksempelvis være spisegrupper, pensionistgrupper eller besøg på aktivitetscentre. En nærmere beskrivelse af pilotprojektet kan læses i bilag 1.
 
Tidsplan
Projektet løber hele 2016, med opstart i marts 2016. Der tages løbende borgere ind, når der er ledig kapacitet.
 
Økonomi
Der er afsat 50.000 kr. til en ekstra indsats på området, idet udgifter herudover dækkes af de respektive samarbejdspartnere. Aktivitet & Udvikling vil desuden ansøge om midler via Forebyggelsespuljen. Midler herfra vil kunne medvirke til at gøre projektet endnu stærkere eksempelvis ved brug af foredragsholdere og opstart af nye tilbud.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Bilag

Sagsid.: 16/20364
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 5. april 2016 om en evaluering af konsekvenserne for ATA-tiden (ATA-tid er en betegnelse for den tid medarbejderen yder hjælp direkte til borgeren – dette omfatter både fysisk kontakt og kommunikation med borgeren), nu hvor sygeplejen i område Nord er blevet lagt sammen og kører ud fra plejecentret Kildehaven i Houlkær.
 
Baggrund
I område Nord gennemførte man i januar 2015 inden for sygeplejen, en sammenlægning af de 3 sygeplejeteam til et team med base fra plejecenter Kildehaven i Houlkær. Sammenlægningen bestod af de tre team fra henholdsvis; Ørum, Møldrup og Houlkær. Ændringen skal bl.a. ses i lyset af de økonomiske udfordringer Sundhed & Omsorg stod overfor i 2013. Revisions- og konsulentfirmaet BDO fik dengang til opgave, at screene området, med henblik på at afdække eventuelle effektiviseringspotentialer inden for Sundhed & Omsorg.
 
I den forbindelse påpegede BDO, at der var et klart forbedringspotentiale inden for dette område omkring sygeplejen og ATA-tiden i område Nord. I denne screening operere BDO med betegnelsen BTP (Bruger – tids –procent), som dækker over det samme som ovenstående ATA-tid.
 
 
Samling af sygeplejeteams i område Nord
Denne ændring har bl.a. haft til formål, at øge ATA-tiden, udnytte ressourcerne bedre, gøre området mindre sårbart samt skabe en bedre synergi og planlægning i forhold til sygeplejen i område Nord.
 
I forbindelse med ændringen har sygeplejen evalueret på dels de organisatoriske og planlægningsmæssige effekter ved sammenlægningen dels på ATA-tiden i form af manuel registrering over 14 dage både før og efter sammenlægningen. I nedenstående kan man se de effekter som sygeplejen har påpeget i forbindelse med sammenlægningen.
 
Effekter ved sammenlægningen af sygeplejen i område Nord
 
 • Bedre udnyttelse at sygepleje ressourcer ved at være en større gruppe – det viser sig bl.a. ved sygdom, kursus og andet fravær
 • Mindsket brug af vikarer og dermed indkald af yderligere personale
 • Mindre sårbarhed med et stort team
 • Mindre kørsel i forbindelse med møder – nu er sygeplejerskerne i område Nord samlet under samme tag
 • Mindre kørsel i det hele taget, da grænserne er flydende – der sendes nu ikke to sygeplejersker til ydergrænserne, som før sammenlægningen
 • Fælles disponator for sygeplejen, hvilket har betydet bedre udnyttelse af personaleressourcer
 • Disponator har fået et samlet overblik over sygeplejeydelserne og kørelisterne og sikrer dermed en bedre udnyttelse af personaleressourcer, kompetencer og faglig viden til gavn for borgerne
 • Bedre samarbejde og synergi mellem teams efter sammenlægning
·        Mere fokus på løsning af kerneopgaven og en fællesnævner for sygeplejen ud fra sygepleje kataloget
 
Udover ovenstående er der generelt arbejdet med effektiviseringer inden for sygeplejen ved:
 
·        Øget tilgang af borgere til sygeplejeklinikker frem for hjemmebesøg
·        Øget anvendelse af mobile IT-løsninger til virtuelle besøg, koordinering på tværs af sektorer og internt i Sundhed og Omsorg samt dokumentation
·        Styrket rehabiliteringsindsats gennem styrket implementering af En borger – et forløb
Sammenlægning af sygeplejen Nord har generelt betydet et kompetenceløft til sygeplejen. Mere kvalitet til borgerne. Bedre udnyttelse af ressourcerne som er tilstede både planlægningsmæssigt – men også ved f.eks. akut fravær. Endvidere har det givet mere plads til synlig ledelse og mulighed for mere faglig sparring kollegaerne imellem.
 
ATA-tids måling
Ovenstående elementer har i større eller mindre grad haft positiv betydning for ATA-tiden i sygeplejen i område Nord.
 
Som tidligere nævnt er der foretaget manuel registrering af ATA-tiden, første måling er foretaget før sammenlægningen i uge 9 og 10 (2014). Målingen viste her, en ATA-tid på 30 %, som gennemsnit henover de 14 dage i de tre teams.
 
Anden måling er foretaget efter sammenlægningen i uge 5 og 6 (2016). Målingen viste her en ATA-tid på 41 %, som gennemsnit henover de 14 dage. I forbindelse med anbefalingerne fra BDO-screeningen ligger vi nu over deres anbefalede niveau i forhold til en kommune som Viborg med de geografiske rammebetingelser.
 
Som man kan se af ovenstående er der sket et betydeligt løft af ATA-tiden med sammenlægningen på hele 11 %, hvilket ifølge sygeplejen i høj grad skyldes ovenstående positive effekter.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager evalueringen af sammenlægningen af sygeplejeteams i område Nord (Houlkær) – herunder påvirkningen af ATA-tiden - til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016

Sagsid.: 16/19915
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget bad på sit møde den 5. januar 2016 om at der udarbejdes et forslag, der beskriver, hvordan madordningerne på plejecentrene kan styrkes.
På denne baggrund foreslås det, at der med midler fra værdighedsmilliarden gives mulighed for at indsætte mere personale i fællesrummene/køkkenerne på plejecentrenes afdelinger fortrinsvis i tidsrummet fra 11.00-19.00. I dag er der 45 fællesrum og afdelingskøkkener på kommunens plejecentre.
 
Det nuværende madkoncept er meget fleksibelt og indeholder en høj grad af valgfrihed for beboerne i sammensætning af menuer og valgfrihed i forhold til om maden skal leveres færdigtilberedt, eller om den enkelte afdeling ønsker råvarer leveret, så maden kan tilberedes i fælleskøkkenet.
 
I 2015 er der gennemført to evalueringer af madordningerne på plejecentrene. Evalueringerne har vist, at beboerne på centrene generelt er godt tilfredse med maden, men at der fortsat er rum til forbedring af madkvaliteten og til at forbedre måltidsoplevelsen.
 
I det vedlagte bilag beskrives plejecentrenes leve-bo miljøer og visionerne for det gode måltid.
 
Både Madservice Viborg og plejecentrene har gjort en stor indsats for løbende at udvikle madordningen og leve op til intentionerne i det gode måltid. F.eks. er der fokus på, at sikre, at de dele af maden, hvor det giver kvalitet at maden blive færdigtilberedt tæt på beboerne, tilberedes på afdelingerne. Det kan være flæskesteg, farsbrød, bøf, grøntsager og kartofler. Ved andre dele af maden giver det kvalitet, at maden bliver tilberedt i centralkøkkenet. Det kan være rørt fars, sovse, stuvninger, sammenkogte retter, fromager, supper, grød, marmelade og alle diæter mm.
 
Men det viser sig, at der i den travle hverdag ikke altid er tid og mulighed for at tænke tilstrækkeligt langsigtet i planlægningen, så man udnytter den valgfrihed der er. Samtidig har personalet typisk sluttilberedningen og anretning af maden som en af mange opgaver. Ofte er personalet nødt til at prioritere mere akutte opgaver på afdelingen, hvilket kan gå ud over madkvaliteten og måltidsoplevelsen, f.eks. ved at grøntsagerne bliver udkogte eller at der ikke er den ønskede fred og ro under måltidet.
 
For at imødekomme disse udfordringer foreslås det, at der igangsættes to tiltag:
·        hver afdeling (45 i alt) opnormeres med ½ time dagligt. Opnormeringen vil f.eks. gøre det muligt at dedikere en medarbejder (fra sosu-gruppen) til at styrke arbejdet med måltiderne til frokost, eftermiddag og aften. Der fokuseres primært på det varme måltid, men det afklares lokalt, hvordan medarbejderen skal bruge tiden, så længe det drejer sig om opgaver og aktiviteter omkring måltidet. I hverdagen på centrene vil det være oplagt at samtænke disse aktiviteter med de aktiviteter der igangsættes som en del af initiativet om aktiviteter i ydertimerne (Ældremilliarden) Det kan f.eks. være, at sikre at beboerne inddrages i madlavning/borddækning, at sikre at madkvaliteten er i top (f.eks. at sværen på stegen er sprød, at sovsen er smagt til eller at grønsagerne er kogt korrekt), at skabe sanseoplevelser for beboerne (f.eks. nybagte boller) eller blot at tale med beboerne om maden og andre daglige hverdagsaktiviteter.
·        Der afsættes en kostfaglig medarbejder til at understøtte arbejdet med ”Det gode måltid” på hvert plejecenter 6 timer hver anden uge. Formålet er at den kostfaglige medarbejder understøtter plejepersonalets arbejde med tilberedningen af mad, inddragelse af beboerne og sammen med personalet udvikler madordningen efter lokale ønsker, f.eks. i forhold til at inddrage beboernes ønsker endnu mere. De konkrete opgaver aftales mellem Madservice Viborg og lederen af plejecenteret. En vigtig opgave bliver, at arbejde med at definere hvad opgaven er, så alt personalet ved hvad der forventes af den enkelte. Desuden skal der arbejdes med at bygge bro mellem faggrupperne og det skal sikres, at alle faggrupper har en fælles tænkning om madordningen, og at alle har viden om de tilbud som allerede findes, men ikke altid benyttes.
Den samlede årlige lønudgift til de to initiativer vil være på:
·        Sosu personale: 3.000.000
·        Ernæringsassistenter: 700.000
Forslaget lægger op til, at endnu mere af maden skal tilberedes decentralt. Decentral produktion betyder, at udgifterne til madordningen vil stige idet spildet vil øges og indkøbspriserne bliver højere ved køb af mindre portioner. Udgiften hertil er forventeligt 300.000 kr. Beboerne opkræves i forvejen det maksimale beløb for madordningen, så udgiften kan ikke lægges over på beboerne.
Den samlede udgift på 4 mio. kr. finansieres med midler fra Værdighedsmilliarden.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at sagen drøftes med henblik på, at sagen indgår i det videre arbejde med udmøntning af Værdighedsmilliarden.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede sagen, som indgår i det videre arbejde med udmøntning af Værdighedsmilliarden.
 
ÆSU besluttede,
 
at der tilføres 4 mio. kr. ekstra fra Værdighedsmilliarden til tilberedelse af varme måltider.
Bilag

Sagsid.: 16/14745
Sagsfremstilling
Baggrund
 
Hospitalsenhed Midt deltager i et større nationalt forskningsprojekt, som hedder ”Future Patient – Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt”. Målgruppen er hjerterehabiliteringspatienter, hvorfor rehabiliteringsmedarbejdere fra Sundhedscenter Viborg og Skive Sundhedshus er blevet bedt om at finde patienter, som gerne vil deltage som testpersoner.
 
Formål
Projektets overordnede formål er, at sammenholde en række kliniske data på patientens symptomer med oplysninger om fysisk aktivitet, søvn, psykisk velbefindende og sociale forhold. Derved kastes lys over, hvad der kan forebygge forværring af symptomer, genindlæggelse samt skabe tryghed og mestring for patienter med hjertesvigt. Noget af denne viden opnås gennem udviklingen og brugen af nye velfærdsteknologiske produkter. Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag 1.
 
Formålet med Future Patient ligger således i forlængelse af Viborg Kommunes arbejde med mestring og rehabilitering, hvor den enkelte i højere grad end tidligere monitorer og kontrollerer egen sygdom.
 
Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de deltagende parter. Den har været til gennemsyn af Viborg Kommunes jurister.
 
Målgruppe
Målgruppen er patienter, som er nydiagnosticeret med hjertesvigt eller har genopblussen i sygdommen. Deltagerne skal desuden have bopæl i Viborg eller Skive. Patienterne skal erklæres egnet af egen læge og underskrive en informeret samtykkeerklæring. Derudover skal de have mobildækning og internet, samt mestre IT på brugerniveau. Varigheden for den enkelte patient i forsøget er ca. 12 uger. Forsøget vil i alt omfatte 150 patienter med hjertesvigt.
 
Tidshorisont
Future Patient påbegyndes i foråret 2016 og løber frem til februar 2018. Endelig afrapportering af resultater sker i foråret 2018. Projektet vil løbende kunne følges på www.futurepatient.dk.
 
Økonomi
Der er ingen direkte udgifter for Viborg Kommune i forbindelse med Future Patient. Alle udgifter afholdes af fondsmidler og Aalborg Universitet. Dog nedsættes en styregruppe med de deltagende parter. Styregruppen mødes minimum to gange årligt i projektperioden, hvor en repræsentant fra Sundhedscenter Viborg deltager. Udgiften til mødeaktivitet og den ekstra kontakt med patienterne i sundhedscenteret afholdes inden for eget budget.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at samarbejdet omkring Future Patient godkendes
 
og
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/20061
Sagsfremstilling
Demensalliancen har inviteret Viborg Kommune til at deltage i Demensrummet 2016 - et udviklingsrum for kommuner der ønsker at være Demensvenlige Kommuner. Tanken med Demensrummet er at give kommunerne sparring på deres demensstrategi, blive udfordret af kolleger i andre kommuner og eksperter fra ind og udland samt modtage inspiration til nye løsninger og koncepter, der kan implementeres lokalt og skabe en mere demensvenlig kommune og et stærkt demensvenligt lokalsamfund.
 
Sundheds- og Ældreministeriet sætter nu og de kommende år stort fokus på at forbedre livet for personer med demens og deres pårørende rundt om i landets kommuner. Demensalliancen har det sidste 1,5 år været i tæt samarbejde med Ministeriet og +300 aktører på demensområdet i Danmark om at skabe et demensvenligt Danmark.
 
Demensalliancen består af FOA, PenSam, Alzheimerforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Ældre Sagen og Bindslev Next Step. Formålet er at ingen skal være alene med demens i Danmark. I vinteren 2016 indtrådte også Ergoterapeutforeningen, som partner i Demensalliancen. Foruden de syv partnere i Demensalliancen, har over 60 organisationer, virksomheder og fagpersoner bidraget i alliancens arbejde med at kvalificerede politiske visioner og anbefalinger til Folketinget og udvikle og teste konkrete demonstrationskoncepter, der skal forbedre livet for borgere, pårørende og plejepersonalet rundt om i landet. 
 
Demensalliancen har de sidste 8 måneder, målrettet arbejdet med at sætte demens på dagsordenen lokalt og styrke kommunernes arbejde med at blive mere demensvenlige. Sammen med Varde, Hillerød, Stevns, Aalborg, Aarhus og Næstved kommuner er der skabt nye løsninger, der styrker den tidlige opsporing og dialog med demensramte, giver bedre støtte til pårørende, kompetenceløft af personalet og ledere, demensvenlige boliger og plejecentre og inkluderende lokalsamfund med en fælles demenssag. Disse seks kommuner var en del af første runde af Demensrummet. 
 
Viborg Kommune har takket ja til invitationen om at deltage i anden runde af Demensalliancens Demensrum i 2016. Demensrum 2016 består bl.a. af to demenscamps, hvor en række medarbejdere fra kommunen vil deltage. Temaerne for de to camps er demente personer, personale, pårørende og by & bolig.
 
Deltagelse koster 150.000 kr. Udgiften finansieres af udviklingspuljen.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget vil senere på året blive orienteret om resultaterne af Demensrummet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at Viborg kommune deltager i Demensrummet 2016.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte,
 
at Viborg kommune deltager i Demensrummet 2016.

Sagsid.: 15/55296
Sagsfremstilling
Baggrund
Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).
 
Se den reviderede mødeliste i bilag 1.
 
Bemærk venligst ændring af fællesmødernes længde vedrørende Ældrerådet og Brugerpårørenderådet Sundhed i efteråret 2016.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-04-2016
Bilag