You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. maj 2016 kl. 08:00

Mødested M1.17
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen, Peter Juhl
Fraværende Ingen
Bemærkninger Peter Juhl forlod mødet kl. 09.00

Sagsid.: 16/6612
Sagsfremstilling
Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2), skal udvalgene senest i maj behandle deres forslag til driftsbudget, mens anlægsbudgettet senest skal behandles i juni.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har senest på mødet den 26. april 2016 (sag nr. 3) behandlet budgettet for 2017 – 2020. På Udvalgsmødet blev det besluttet, hvordan procenten der skal anvendes til Byrådets og Udvalgets råderum skal findes.
Beslutningen fremgår af tabel 2.
 
På mødet behandles Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag til driftsbudget for 2017-20.
 
Udvalgets forslag til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
Desuden drøftes evt. ønske om positiv demografiregulering på ældreområdet, som er omfattet af en demografimodel.
 
Forslag til driftsbudget
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Rammerne er bl.a. reduceret med to procent af serviceudgifterne, og der er lagt en pulje ind til nye driftsinitiativer og budgetudfordringer på en halv procent af serviceudgifterne. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden første rammeudmelding, og der er indarbejdet vedtagne tillægsbevillinger.
 
I tabellen nedenfor ses udvalgets budgetforslag sammenholdt med rammen.
 
Tabel 1. Budgetforslag
(1.000 kr., 2017-priser)
2017
2018
2019
2020
Samlet ramme
1.094.143
1.098.489
1.098.476
1.098.475
Budgetforslag
 
 
 
 
 Ældreområdet
694.470
698.981
698.968
698.967
 Sundhedsområdet
399.673
399.508
399.508
399.508
Budgetforslag i alt
1.094.143
1.098.489
1.098.476
1.098.475
Afvigelse mellem budgetforslag og ramme
0
0
0
0
 
Tabellen viser, at det foreslåede budget overholder rammen.
 
Effektivisering og omprioritering
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2), at der i budgetlægningen 2017-2020 skal skabes et økonomisk råderum på to procent af serviceudgifterne svarende til 72 mio. kr. Råderummet skabes så vidt muligt via effektiviseringer, men der kan også blive tale om serviceomlægninger og tilpasninger af service, som kan opfattes som servicereduktioner. Halvdelen af råderummet svarende til 36 mio. kr. reserveres til at finansiere det statslige omprioriteringsbidrag. Byrådets eget råderum på 36 mio. kr. deles, så Byrådet har et råderum på en halv procent (ca. 18 mio. kr.), og udvalgene har et råderum på en halv procent (ca. 18. mio. kr.) til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Nedenfor er det beskrevet, hvordan rammereduktionen på to procent er indarbejdet i udvalgets budgetforslag, og hvad udvalgets eget råderum på en halv procent er anvendt til.
 
Tabellen nedenfor viser den samlede rammereduktion på to procent, herunder hvor meget der realiseres gennem henholdsvis effektivisering og serviceomlægninger/servicetilpasninger.
 
Tabel 2. Rammereduktionens fordeling i budgetforslaget for 2017
(i 1.000 kr.)
Beløb
Effektivisering – foretaget i yderste led
-7.570
Strukturtilpasning og organisationsændring
 • Ændret organisering af Sundhed og Omsorg og tilpasning af strukturen ned gennem organisationen med borgeren i centrum
 • Indhøstning af stordriftsfordele
-4.180
Ændring af arbejdsgange og praksis
 • Reduktion af lejetab
 • Forbedrede indkøbsaftaler
 • Effektivisering af arbejdsgange gennem øget anvendelse af leanværktøjer og brug af velfærdsteknologi
-2.869
Serviceomlægninger/servicetilpasninger
0
I alt
-14.619
 
I tabel 3 er beskrevet, hvorledes Udvalget har anvendt sit eget råderum på en halv procent.
 
Tabel 3. Opgørelse af nye driftsinitiativer m.v. i budgetforslaget for 2017

 (i 1.000 kr.)
Beløb
Ældreområdet
 
·        Beløbet skal være med til at dække budgetudfordringer på politikområdet
3.525
Sundhedsområdet
 
·        Beløbet skal være med til at dække budgetudfordringer på politikområdet
130
I alt
3.655
Pulje til nye driftsinitiativer m.v. (0,5 procent)
3.655
Restbeløb, finansieres inden for udvalgets ramme
0
 
 
Væsentlige ændringer i budgetforslaget herunder finansiering af evt. økonomiske udfordringer
 
Nedenfor beskrives de væsentligste budgetændringer, der er indarbejdet i forslaget til driftsbudget samt, hvordan eventuelle økonomiske udfordringer er finansieret i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget den spilleregel for årets budgetlægning, at udvalgene skal finansiere alle budgetudfordringer inden for deres eget budget. Det gælder også særlige økonomiske udfordringer, som udvalgene tidligere havde mulighed for at rejse over for Byrådet. Udgiftspres i forhold til øget tilgang af flygtninge og demografiregulering er udpeget som de to områder, der vil blive drøftet i den videre budgetlægning.
 
Væsentlige ændringer i budgetforslaget:
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i budgetforslaget hverken på politikområdet Ældre eller Sundhed.
 
Finansiering af budgetudfordringer:
 
Oversigt over de kendte budgetudfordringer:
 
(Hele 1.000 kr.)
2017
2018
2019
2020
Beregnet budgetudfordringer
6.504
7.939
7.156
7.156
Restbudget til drift af Banebo*
 
10.900
10.900
10.900
Budgetudfordringer i alt
6.504
18.839
18.056
18.056
*Politikområdet Ældre fik i forbindelse med budgetforliget til budget 2016 – 2019 tilført 5,8 mio. kr. til drift af Banebo, hvor beregninger viser, at der er behov for at tilføre i alt 16,7 mio. kr., hvis det nuværende serviceniveau på Ældreområdet skal bibeholdes.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget søger om at få tilført demografimidler til dækning af de aktuelle kendte budgetudfordringer.
 
Demografiregulering
I følge den politiske procesplan for budget 2017 – 2020 kan Udvalget ønske, at få tilført positiv demografiregulering.
Den objektive beregning af konsekvenserne af den demografiske udvikling er beregnet til:
 
(Hele 1.000 kr.)
2017
2018
2019
2020
Beregnet demografisk udvikling
11.400
20.100
30.500
40.900
 
Demografimodellen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af demografiske ændringer inden for politikområdet. Udvalget er opmærksom på befolkningsudviklingen af 65+-årige og 80+-årige, hvorfor Udvalget ønsker positiv demografiregulering på
6,5 mio. kr. i 2017 stigende til 18,9 mio. kr. i 2018 og 18,2 mio. kr. i 2019 og 2020. Se afsnittet omhandlende finansiering af budgetudfordringer.
 
Der gøres specielt opmærksom på:

 • Når budgettet for 2017 og overslagsårene beregnes, er det kun de kendte antal ydelser og timer der indregnes i budgettet. De økonomiske konsekvenser af en demografisk udvikling er derfor ikke indregnet i de nævnte budgetudfordringer til budget 2017 – 2020.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at forslaget til driftsbudget 2017 - 2020 godkendes.

at ønsket om demografi videresendes til prioritering i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2016.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-05-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte driftsbudget 2017 – 2020.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at videresende ønsket om demografimidler til prioritering i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2016 med 6,5 mio. kr. for 2017, 7,9 mio. kr. for 2018 og 7,2 mio. kr. for 2019 og 2020 med henblik på at undgå serviceforringelser i ældreplejen. Ældre- og Sundhedsudvalget gør samtidig opmærksom på, at der er et udestående omkring finansiering af driften af Banebo på 10,9 mio. i 2018 og fremover.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal afvikles en temadrøftelse om den manglende finansiering af Banebo i Ældre- og Sundhedsudvalget i september 2016 med henblik på en efterfølgende temadrøftelse i Byrådet i foråret 2017.

Sagsid.: 14/52499
Sagsfremstilling
Baggrund
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 5.april (Sag nr.7), at baggrunden for foreslåede placeringer af sundhedssatellitterne skal belyses nærmere, inden der træffes endelig beslutning om placeringerne i Bjerringbro, Stoholm og Karup.
 
Med beslutningen om etablering af et sundhedscenter i Viborg blev det samtidigt besluttet at etablere en ”klyngestruktur” (sundhedssatellitter) (Socialudvalget 10.august 2010, Sag nr. 127). Sundhedssatellitterne skulle etableres fire steder i kommunen – nord, syd, øst og i vest i forhold til sundhedscenteret i Viborg og bestå af følgende basisfaciliteter:
 • Sygeplejeklinik
 • Træningsfaciliteter
 • Sundhedsplejefaciliteter
 • Møde-og samtalerum
 
Generelle udvælgelseskriterier for sundhedssatellitplaceringerne
I processen med at finde egnede lokaler har forvaltningen lagt særlig vægt på følgende kriterier:
 • Central placering i byen i forhold til adgangsforhold, offentlig transport og parkeringsmuligheder.
 • Bygningsfaciliteternes stand, indretning og størrelse således, at udgifter til renovering og ombygning holdes på et minimum, samt at der undgås driftsudgifter på lokaler, som ikke bliver brugt.
 • Multifunktionelle lokaler, således at frivillige foreninger og andre kommunale medarbejdere kan gøre brug af lokalerne.
 • Mulighed for skabelse af synergieffekter og partnerskaber.
 
Forslagene til placering af sundhedssatellitter i Bjerringbro, Karup og Stoholm opfylder ovenstående kriterier. Forvaltningen vurderer, at der ikke er andre egnede lokaliteter i de tre byer end nedenstående forslag.
 
Grundlæggende bygningsmæssige kriterier for etablering af sundhedssatellitterne er beskrevet i bilag 1.
 
Sundhedssatellit i Bjerringbro
Skovvænget
Med en placering ved Plejecenter Skovvænget opnås en synergieffekt mellem træning, aktivitet og udvikling, sygepleje og aktiviteterne i sundhedssatellitten. Lokalerne bliver multifunktionelle, således de kan anvendes af både sundhedsplejersker, sygeplejersker og forebyggelseskonsulenter.
 
Økonomi
Der er tale om nye kvadratmeter, hvilket der ikke er afsat driftsmidler til. Tilbygning samt ombygning vil beløbe sig til 3.250.000 kr.
 
Sundhedssatellit på Enggården
Med en placering ved den tidligere klub Enggården, vil der kunne skabes synergi til kultur og fritidsområdet, da der er stor foreningsmæssig aktivitet i de tilstødende lokaler. Der er blandt andet en gymnastiksal som benyttes af flere foreninger. Der vil ikke skabes synergi til træning og sygepleje med denne placering, da det ikke vil være muligt at flytte disse to områder fra Plejecenter Skovvænget af hensyn til den øvrige drift.
 
Økonomi
Etablering på Enggården vil ikke umiddelbart føre til øgede driftsomkostninger for Viborg Kommune som helhed, da bygningen er kommunalt ejet. Der er tale om nye kvadratmeter, hvilket der ikke er afsat driftsmidler til. Ombygning vil beløbe sig til kr. 1.800.000 kr.
 
Sundhedssatellit i Karup
Åbrinken
Med en placering på Plejecenter Åbrinken opnås en synergieffekt mellem sundhedsplejen, sygepleje og aktiviteter i Sundhedssatellitten. Lokalerne bliver multifunktionelle, således de kan anvendes af både sundhedsplejersker, sygeplejeklinik og forebyggelses-konsulenter. Lokalerne kan desuden bruges af ad hoc, eksempelvis til frisøren, når de ikke er i brug af kommunens personale. Der er en stigning i antallet af lokale aktiviteter på Plejecenter Åbrinken, hvilket skaber muligheder for synergi mellem foreningslivet, lokale tiltag (eksempelvis SOL-piloterne) og forebyggelseskonsulenterne.
 
Økonomi
Løsningen på Plejecenter Åbrinken kræver ikke driftsmidler, da der er tale om eksisterende lokaler. Løsninger uden for Plejecenter Åbrinken kræver driftsmidler. Anlægsøkonomier er 980.000 kr.
 
Det gamle apotek
Der er undersøgt alternative muligheder, blandt andet en nedlagt børnehave og det gamle apotek. Børnehaven gl. banevej 19, opfylder ikke kravene om en central placering og transportmuligheder. Ved placering i Det gamle apotek kunne der muligvis skabes en synergieffekt med det lokale lægehus men placeringen er for langt væk fra Plejecenter Åbrinken til, at sygeplejeklinikken vil flytte med af hensyn til den øvrige drift. Der er god plads i bygningen, hvis frivillige eller andre funktioner ønsker at medvirke til at skabe aktiviteter. Bygningen er i dårlig stand og kræver en omfattende renovering, blandt andet til nye varmeinstallationer.
 
Økonomi
Anlægsøkonomi: Køb af Det gamle apotek beløber sig til 1.600.000 kr.
Ombygning af 220 m² vil formodentlig beløbe sig til 1.320.000 kr.
 
Sundhedssatellit i Stoholm
Plejecenter Birkegården
Birkegården i Stoholm har tidligere været nævnt som en mulig placering til en sundhedssatellit. Udfordringen med denne placering er, at Birkegården i forvejen bliver anvendt til mange forskellige aktiviteter og den plads, som kunne bruges til en satellit, bruges af personale og gæster udefra. En placering på Birkegården, ville skabe synergi mellem træning, sygepleje, aktivitet og udvikling, sundhedsplejen og forebyggelses-konsulenterne. Alle lokaler er således i brug i dag. Det er tidligere afdækket, at en udbygning af Birkegården ikke er mulig.
 
Økonomi
Der er ikke beregnet anlægsudgifter, da det reelt ikke er muligt at placere sundhedssatellitten på Plejecenter Birkegården.
 
Fritids- og Kulturcenteret
Med en placering ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter kan der opnås en synergieffekt mellem sundhedsplejens brugere og aktiviteter i Sundhedssatellitten. Lokalerne er multifunktionelle, således de kan anvendes af både sundhedsplejersker og forebyggelses- konsulenter. Der foregår mange lokale aktiviteter i Fritids- og Kulturcentret, hvilket skaber muligheder for synergi mellem foreningslivet, lokale tiltag og forebyggelses-konsulenterne. Det er eksempelvis initiativer som fællesspisning og diverse holdtræningsmuligheder på alle niveauer. Sygeplejen har ikke mulighed for at flytte fra Birkegården og der kan således ikke skabes synergi mellem sygeplejen og de andre faggrupper ved en placering i Fritids- og Kulturcenteret.
 
Forvaltningen har afsøgt andre placeringer i Stoholm, men de kunne ikke i mødekomme kravene beskrevet ovenfor. En alternativ løsning kunne være en midlertidig løsning, hvor forvaltningen på sigt sammentænker muligheder, som opstår i forbindelse med eventuel ændring af Stoholm skoles faciliteter. Dette er dog ikke endeligt besluttet endnu.
 
Økonomi
En sundhedssatellit i Stoholm kræver driftsmidler, da der er tale om nye kvadratmeter. Anlægsøkonomi ved en løsning i Stoholm Fritids- og Kulturcenter er estimeret til 700.000 kr.
 
Etableringsmuligheder i det gamle Tjele Kommune
Ældre- og Sundhedsudvalget har ønsket en vurdering af, om der kunne etableres en sundhedssatellit i Tjeleområdet. Såfremt der findes finansiering til et tilbud, er forvaltningens forslag, at mulighederne på Plejecenter Højvangen i Ørum undersøges nærmere. Etablering af et tilbud vil skabe mulige synergieffekter mellem sygepleje, træning og aktivitet og udvikling. Samtidig med, at forebyggelseskonsulenterne kan anvende lokalerne til forskellige forebyggelsestiltag.
 
Økonomi
Anlægsøkonomien er ikke vurderet, men formodentlig 1 – 1½ mio. kr.
 
Hvis lokale og frivillige foreninger har et særligt fokus på et eller flere af Sundhedscenter Viborgs tilbud vil der ved henvendelse til sundhedscenterets leder kunne etableres ad hoc seancer i eksisterende lokaler i lokalsamfund, eks. biblioteker, haller, skoler osv.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udvalget træffer beslutning om placering af sundhedssatellitter.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-05-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at sundhedssatellitterne skal placeres på følgende enheder,
 
 • Plejecenter Skovvænget, Bjerringbro
 • Plejecenter Åbrinken, Karup
 • Stoholm Fritids- og Kulturcenter
 
Ove Kent Jørgensen Karin Clemmensen og Anders Korsbæk undlod at stemme for så vidt angår Åbrinken og Skovvængets placering, idet de tilkendegav et ønske om afklaring af yderligere lokaliteter.
Bilag

Sagsid.: 14/60993
Sagsfremstilling
På mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26. april besluttede udvalget at sende et udkast til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik i høring ved Ældreråd og Handicapråd. På udvalgets møde den 13. april 2016 besluttede udvalget desuden at sende forslag til anvendelsen af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet og Handicaprådet har nu afleveret høringssvar, svarene er vedlagt som bilag. Andre interesserede har haft mulighed for at indgive høringssvar via viborg.dk. Der er ikke modtaget andre høringssvar.
 
Ældrerådet har indsendt to høringssvar, et der vedrører Senior- og Værdighedspolitikken og et der vedrører forslagene til anvendelsen af Værdighedsmilliarden. Handicaprådets høringssvar er primært rettet mod politikken.
 
Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte overblik over de enkelte punkter i høringssvarene til Senior- og Værdighedspolitikken.
 
Overvejende giver høringssvarene positive tilkendegivelser på forslaget til Senior- og værdighedspolitik.
 
I forhold til anvendelsen af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden har udvalget siden sidste drøftelse heraf, besluttet at anvende en del af midlerne til at igangsætte initiativet ”Styrkelse af mad og måltider på plejecentrene”. De øvrige forslag til initiativer fremgår af det vedlagte bilag og fremlægges hermed til endelig stillingtagen.
 
Initiativerne i regi af Værdighedsmilliarden vil være en del af implementeringsindsatsen i forhold til Senior- og Værdighedspolitikken. Desuden skal det i de kommende måneder drøftes, hvordan politikken i øvrigt implementeres bedst muligt. Der vil blive udarbejdet effektmål for politikken, når der er klarhed over, hvilke initiativer, der sættes i gang med midler fra Værdighedsmilliarden. Effektmålene fremlægges senere til godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget. 
 
Bekendtgørelsen om udarbejdelsen af værdighedspolitikker bestemmer, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Senior- og Værdighedspolitikken skal således fornyes senest ved udgangen af 2018.
 
Senior- og Værdighedspolitikken skal godkendes i Byrådet og efterfølgende offentliggøres på kommunens hjemmeside senest den 1. juni 2016.
 
Viborg Kommune skal senest 15. november 2016 indsende forslag til anvendelsen af midler fra Værdighedsmilliarden i 2017 til Sundheds- og Ældremilliarden. Drøftelserne heraf igangsættes efter sommerferien 2016.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at Senior- og værdighedspolitikken godkendes, og
 
at forslagene til anvendelse af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-05-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, 
 
at Senior- og værdighedspolitikken godkendes, og
 
at forslagene til anvendelse af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden godkendes, idet forslagene er som følger:
 
Værdighedsmilliard
 
 
 
 
Politisk prioritering
 
 
 
 
 
 
 
2016
2017
Selvbestemmelse / Velfærdsteknologi
 
 
7,00
0,40
 
Indkøb af GPSer til hjemmeplejen og plejecenter
 
0,75
0,40
 
Velfærdsteknologi, herunder skylle-tørre toiletter, skærme, senge, m.m.
6,25
0,00
Mad og Ernæring
 
 
 
 
2,75
5,50
 
Forslag til styrkelse af mad og måltider på plejecentre
 
2,00
4,00
 
Styrket indsats i forhold til ernæring for hjemmeboende
0,75
1,50
 
Ansættelse af diætist til kostfaglig vejledning
 
 
 
En værdig død
 
 
 
 
0,50
1,00
 
Styrke arbejdet med En værdig død
 
 
0,50
1,00
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 
1,50
1,00
 
Tværfagligt samarbejde om borgere med særligt behov for tryghed, f.ek.s psykisk sårbare ved ansættelse af psykiatrisk sygeplejeske og pædagog
0,50
1,00
 
Digirehab
 
 
 
 
 
1,00
0,00
Livskvalitet
 
 
 
 
 
4,75
8,25
 
Ledsagerordning for 67+ årige
 
 
 
0,25
0,50
 
Udvidelse af klippekortordningen
 
 
1,25
2,50
 
Indkøb af bus, der blandt andet kan anvendes ifm. transport af borgere til træning
0,40
0,05
 
Generel opnormering af hjemmeplejen
 
 
2,50
5,00
 
Medfinansiering af indkøb af bus til plejecentrene
 
0,15
0,00
Administration, ekstern revision, m.v.
 
 
0,20
0,20
I alt
 
 
 
 
 
16,70
16,35
Rest til prioritering
 
 
 
 
0,00
0,35
 
 
Bevillingsskrivelse fra Lions Club vedrørende medfinansiering af indkøb af bus til plejecentre er vedhæftet som bilag 5.
Bilag

Sagsid.: 16/22847
Sagsfremstilling
Baggrund
Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats overfor mennesker med en bestemt sygdom. Forløbsprogrammet er en præcis beskrivelse af opgavefordelingen og kommunikationen parterne imellem samt at indsatserne er evidensbaserede.
 
I overensstemmelse med Sundhedsaftalen 2015-2018 er ”Forløbsprogram for type 2 diabetes” blevet revideret af en tværsektoriel forløbsprogramgruppe. Forløbsprogrammet er vedhæftet som bilag 1. Viborg Kommunes tilbud er vedhæftet som bilag 2.
 
Forløbsprogrammets indhold
De væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram er:
 
 • Udvikling af en ny stratificeringsmodel består af fire sygdomsstadier, som borgeren placeres på afhængig af, hvor fremskreden sygdommen er. Borgeren med type 2 diabetes kan kun rubriceres i ét og kun ét sygdomsstadium. Det er således altid tydeligt, hvem der er ansvarlig for behandlingen og hvilke indsatser, der er relevante hvornår i sygdomsforløbet. For hvert stadium er det beskrevet:
  • Hvilke sygdomskarakteristika der skal være opfyldt for, at borgeren kan indplaceres på det givne stadium
  • Formål med en sundhedsfaglige indsats
  • Intervention og behandlingsmål
  • Ansvars- og opgavefordeling
 • Patientuddannelse som i højere grad tilpasses den enkelte borgers behov, situation og ressourcer. Patientuddannelsestilbud kan være relevante på alle sygdomsstadier og bør gives, når borgeren er motiveret til at modtage det.
 • En mindre organisatorisk ændring i forankringen af patientuddannelse, der giver mulighed for, at nogle af de patienter, der i dag bliver henvist til diabetesskole på hospitalet, i stedet af f.eks. geografiske hensyn, modtager et kommunalt patientuddannelsestilbud.
 • Udvidet beskrivelse af det tværsektorielle samarbejde i forhold til øjenundersøgelser, forundersøgelser og diabetiske fodsår.
 
Forløbsprogrammet er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 17.marts 2016. Det er vurderingen, at det reviderede program ikke giver anledning til markante udgiftsændringer for kommunen. Det er aftalt, at der skal følges op på programmet både i forhold til faglige såvel som økonomiske aspekter.
 
Sundhedsstyrelsen har, i forbindelse med det nationale initiativ om udvikling af forløbsplaner den 9. marts 2016, udgivet anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2 diabetes. Anbefalingerne omhandler mange af de samme temaer som forløbsprogrammet. I forløbsprogrammet henvises til anbefalingerne med en passus om, at der i disse kan hentes uddybende information.
 
Forløbsprogrammet forventes fuldt implementeret i løbet af den eksisterende sundhedsaftaleperiode (2015-2018). De fem klyngestyregrupper, hvor hospitalets samarbejde med de tilhørende kommuner er forankret, er ansvarlige for at koordinere implementeringen af ændringerne i det reviderede forløbsprogram.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at det reviderede forløbsprogram for type 2 diabetes godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-05-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte det reviderede forløbsprogram for type 2 diabetes.
Bilag

Sagsid.: 16/22258
Sagsfremstilling
På ældreområdet har Viborg Kommune i dag 3 friplejehjem med i alt 123 pladser. Det er Nordstjernen i Sparkær, Klejtrup Friplejehjem og Sct. Kjeldsgården i Viborg.
 
Frederiks Friplejehjem
På baggrund af ansøgning fra Den selvejende institution Fredriks Friplejehjem har Socialstyrelsen certificeret ansøgeren som leverandør af friplejeboliger.
 
 
Frederiks Friplejehjem opføres i Frederiks med 24 boliger og tilhørende servicearealer. Den samlede anlægssum er beregnet til ca. 42 mio. kr.
 
Friplejehjemmet forventes taget i brug i april 2017. Der er indgået aftale med Danske Diakonhjem, om bistand til driften af de 24 boliger og plejen. Kommunen har ingen økonomiske forpligtigelser ved selve etableringen af friplejehjem, da ydelsesstøtten og evt. garanti for lån er en statslig udgift.
 
Friplejeboligleverandører skal indgå kontrakt med den kommune, hvor de ligger, om pris- og serviceniveau. Tidligere skete betaling af pleje mv. efter nationale takster. I 2015 er der vedtaget en ny lov for friplejeboliger, der betyder, at kommunerne fremadrettet skal afregne friplejeboligerne efter takster, der nærmer sig den enkelte kommunes udgiftsniveau. Alternativt kan kommunen og friplejeboligleverandøren aftale en takst. Viborg Kommune er pt. ikke blevet kontaktet af Den selvejende institution Frederiks Friplejehjem om at indgå en aftale.
 
Viborg Kommune skal føre tilsyn med friplejeboligerne.
 
Klejtrup Friplejehjem
På Klejtrup Friplejehjem tages der i løbet af foråret 2016 første spadestik til en udvidelse med fire nye demensboliger. Byggeriet forventes at være færdig til efteråret 2016.
Indstilling
Direktøren for Job & og Velfærd indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-05-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 16/17353
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har modtaget ankestatistikken for 2015 fra Ankestyrelsen. Den indeholder en opgørelse over modtagne og afgjorte sager, samt en oversigt over Ankestyrelsens konkrete afgørelser opgjort på forskellige lovområder. Ankestatistikken går lovgivningsmæssigt på tværs af Sundhed og Omsorg, Socialområdet, Arbejdsmarkedsområdet samt Børn og Unge.
 
Derfor orienteres der om ankestatistikken på både Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget.
 
Tal fra ankestatistikken for 2015
I 2015 modtog Ankestyrelsen i alt 338 klagesager over Viborg Kommunes afgørelser. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 390 klagesager og der verserer i øjeblikket 87 sager.
 
Viborg Kommune ligger helt på niveau med landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten. I 2015 var Viborg Kommunes omgørelsesprocent 27%, det samme var landsgennemsnittet. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises til kommunen i forhold til det samlede antal klager (fratrukket de afviste/bortfaldne sager).
Det skal dog bemærkes, at der inden for de enkelte lovområder kan være tale om så få sager, at omgørelsesprocenten ikke giver et retvisende billede.
 
Sundhed & Omsorg
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede den 24. november 2015 (sag nr. 10) ankestatistikken for 1. halvår 2015. Her blev der redegjort for årsagen til, at Viborg Kommunes omgørelsesprocent på daværende tidspunkt lå over gennemsnittet på servicelovens område (SL). Omgørelsesprocenten for 1. halvår 2015 var 48%, mens landsgennemsnittet var 31%:
 
”Den høje omgørelsesprocent skyldes et frikommuneforsøg vedrørende fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk, der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et fast tilskudsbeløb til køb af paryk. Dette for at opnå en administrativ forenkling.
 
Efterfølgende har det vist sig, at Ankestyrelsen ikke er enig i Viborg Kommunes tolkningen af rammerne for forsøget. Ankestyrelsen har modtaget klager over Viborg Kommunes tilskud til parykker fra 20 borgere og har ind til videre omgjort kommunens afgørelse i 14 af sagerne.
 
Byrådet godkendte afviklingen af frikommuneforsøget den 2. september 2015 hvorefter frikommuneforsøget er stoppet. ”
 
Ifølge ankestatistikken for hele 2015, er der ikke omgjort flere sager om tilskud til køb af paryk siden opgørelsen for 1. halvår 2015. Ankestyrelsen afgjorde i alt 24 sager om hjælpemidler i 2015. Af disse blev i alt 15 sager omgjort (de 14 vedrørende tilskud til paryk jf. ovenfor). Fem sager blev stadfæstet og 2 blev hjemvist til genbehandling i kommunen. Samtidig har Viborg Kommunes omgørelsesprocent for serviceloven bevæget sig tættere landsgennemsnittet. For hele 2015 er omgørelsesprocenten på 38% mens landsgennemsnittet er 33%.
Ses der bort fra sagerne vedrørende frikommuneforsøget er Viborg Kommunes omgørelsesprocent på niveau med landsgennemsnittet.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-05-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/27781
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2017 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (bilag nr. 1).
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Ældre- og Sundhedsudvalgets møder afholdes på tirsdage fra kl. 08.00-11.30 på Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.
 
Endelig oversigt over møderne i 2017 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg, vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2017.
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at forslag til mødeplan 2017 godkendes for så vidt angår Ældre- og Sundhedsudvalgets møder.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-05-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til mødeplan 2017 for så vidt angår Ældre- og Sundhedsudvalgets møder.
Bilag