You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. januar 2017 kl. 08:00

Mødested M5
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Ida Middelhede Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/1285
Resume
Den 8. december 2016 blev der afholdt en temadag omkring forebyggelse af misbrug hos unge. En repræsentant for SSP-konsulenterne og lederen af rusmiddelscenteret er i forlængelse af temadagen inviteret til at holde et kort oplæg med henblik på en temadrøftelse i Ældre- og Sundhedsudvalget om forebyggelse af misbrug.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forebyggelse af misbrug drøftes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede, med afsæt i oplæg fra SSP-konsulenterne og lederen af rusmiddelcenteret, forebyggelse af misbrug.
Forvaltningen præsenterer, med afsæt i evalueringen af temadagen den 8. december 2016 og de under sagen afgivne bemærkninger, et oplæg til kampagner i forhold til folkeskoler og ungdomsuddannelser og yderligere indsatser i forhold til unge i nattelivet på et kommende møde i Ældre- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Sundhedscenter Viborg afholdte den 8. december 2016, i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, en temadag om unge og misbrug for ca. 100 fagprofessionelle.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Afledt af temadagen har Ældre- og Sundhedsudvalget ønsket at høre nærmere om SSP-arbejdet og misbrugskonsulentens arbejde med forebyggelse med henblik på en efterfølgende drøftelse.

Der vil på mødet være et oplæg ved leder af Rusmiddelcentret, Jan Kristensen og en repræsentant for SSP-konsulenterne.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Input fra temadrøftelsen vil bl.a. blive brugt i forvaltningens opsamling på misbrugstemadagen den 8. december 2016. Udvalget får en statusopdatering i løbet af foråret.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
For nuværende ingen
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 16/19818
Resume
Forvaltningen igangsatte den 1. oktober 2016 en analyse af den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning med det formål at sikre, at den organisatoriske struktur på sundheds- og omsorgsområdet understøtter sammenhængskraften og kerneopgaven i Job & Velfærd og sikrer gode rammer for det tværfaglige samarbejde i praksis.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om status på arbejdet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning og,
 
2. at den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning drøftes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede den fremtidige organisering vedrørende Sygepleje & Træning.
Sagsfremstilling
Historik
Omsorgschef Maila Tandrup og sundhedschef Peter B. Sørensen orienterede på mødet den 9. december 2016 (sag nr. 2) om status på arbejdet vedr. fremtidig organisering af Sygepleje & Træning. Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at udvalget modtager en fornyet status på arbejdet på mødet den 24. januar 2017.
 
Inddragelse og høring
Fag MED Sundhed & Omsorg har været en central samarbejdspartner i processen og vil også være det fremadrettet i forbindelse med implementeringen af den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning.
 
Fag MED Sundhed & Omsorg har dels drøftet og godkendt kommissorium og procesplan, dels deltaget i en temadrøftelse og været repræsenteret i fokusgruppeinterview med repræsentanter for Område MED, fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
 
Der er indlagt en høringsperiode fra den 17. januar til den 25. januar 2017, hvor MED-udvalgene i Sundhed og Omsorg har mulighed for at drøfte og kvalificere de scenarier, omsorgschef Maila Tandrup og sundhedschef Peter B. Sørensen præsenterede på Fag MED Sundhed & Omsorg den 17. januar 2017.
 
Beskrivelse
Omsorgschef Maila Tandrup og sundhedschef Peter B. Sørensen orienterer på mødet om status på arbejdet vedr. fremtidig organisering af Sygepleje & Træning og fremlægger endvidere de scenarier for fremtidig organisering af Sygepleje & Træning, der er udarbejdet på baggrund af analysearbejdet. Herefter vil Ældre- og Sundhedsudvalget drøfte fremtidig organisering af Sygepleje & Træning.
 
Alternativer
Som nævnt ovenfor fremlægger omsorgschef Maila Tandrup og sundhedschef Peter B. Sørensen scenarier for fremtidig organisering af Sygepleje & Træning.
 
Tidsperspektiv
Fag MED Sundhed & Omsorg drøfter den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning den 30. januar 2017, hvorefter der træffes beslutning i sagen relativt kort tid herefter. Den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning forventes fuldt implementeret senest pr. 1. juni 2017. I forlængelse af beslutningen om fremtidig organisering udarbejder forvaltningen en implementeringsplan i samarbejde med Fag MED Sundhed & Omsorg.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Som det fremgår af kommissoriet indeholder driftsbudget 2017 – 2020 et krav om en besparelse på 1,5 mio. kr. på generel organisering i Sundhed & Omsorg. Den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning skal bidrage til denne besparelse.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 14/66359
Resume
De sidste fem år er der blevet afholdt en ugelang animationsfestival i Viborg Kommune i september. Som en del af festivalen afholdes en række konferencer med forskellige fokusområder. Som et forsøg blev der i 2016 afholdt en sundhedskonference med fokus på animationsbaserede løsninger til sundhedssektoren.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter sagen med henblik på afklaring af, om der skal afholdes en sundhedskonference i 2017 og hvad fokus skal være.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at det besluttes, om der skal afholdes en animationssundhedskonference i regi af Viborg Animationsfestival og i så fald,
 
2. at fokus primært er på demens.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at der skal afholdes animationssundhedskonference i regi af Viborg Animationsfestival, og at fokus skal være på demens.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune afholder hvert år en animationsfestival. I forbindelse med animationsfestivallen afholdes en række konferencer. I 2015 og 2016 blev der i den forbindelse afholdt en sundhedskonference under overskriften Animated Health. Fokus var på en bred vifte af animationsbaserede løsninger til sundhedssektoren.
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet 5. januar 2016 (sag nr.5), hvilke animationsinitiativer der skal arbejdes med fremadrettet. Udvalget besluttede, at fokus skal være på kronikerområdet. Der kan i den forbindelse være tale om Demens, Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) og Diabetes.
 
Inddragelse og høring
Arsenalet var ansvarlig for planlægningen af sundhedskonferencen i 2015 og delte ansvaret med kommunen i 2016. I 2017 vil Viborg Kommune planlægge og afholde en sundhedskonference med inddragelse af Komiteen for Sundhedsoplysning og Center for Sundhedssamarbejde. De eksterne samarbejdspartnere bidrager ikke økonomisk.
 
Beskrivelse
Som Danmarks største understøtter Viborg Animations Festival Viborg Kommunes vision om, at blive europæisk animationshovedstad. Festivalen er Viborg Kommunes og animationsmiljøets udstillingsvindue, og et mødested for beslutningstagere og interessenter.
 
Sundhedskonferencen er et led i denne strategi og skal samtidig medvirke til at vise, at Viborg Kommune fortsat arbejder innovativt med løsninger på fremtidens udfordringer omkring sundhed og ældre og sætte Viborg på landkortet. Sundhedskonferencen skal medvirke til at skabe relationer og netværk til relevante videnspersoner, herunder politiske beslutningstagere, patientforeninger, ledere fra hospitaler og kommuner samt producenter af velfærds- og sundhedsløsninger.
 
I lighed med tidligere er det muligt at afholde en sundhedskonference i 2017. Under hensyntagen til Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af 5. januar 2016, behovet for et sygdomsspecifikt fokus og politisk fokus på demens, kan fokus for en eventuel sundhedskonference i 2017 med fordel være demens.
 
Den viden, som vil blive formidlet på en eventuel konference, vil adressere spørgsmål som er relevante for både den demente, de pårørende og de professionelle.
 
Sundhedskonferencen er, ligesom Animationsfestivallen, forankret i udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation.
 
Alternativer
Sundhedskonferencen kan alternativt afholder hvert andet år. Således ikke i 2017, men i efteråret 2018.
 
Tidsperspektiv
Hvis udvalget beslutter, at der skal afholdes en sundhedskonference kan rammerne være som følger:
 • Tid: Onsdag den 27. september 2017.
 • Sted: VIA University College i Viborg.
 • Deltagerkreds: Politiske beslutningstagere, patientforeninger, ledere og fagprofessionelle fra hospitaler og kommuner, samt producenter af velfærds- og sundhedsløsninger.
 • Forventet antal: ca. 150 deltagere.
Viborg Animationsfestival afholdes fra mandag den 25. september til søndag den 1. oktober 2017.
 
Den overordnede planlægning skal være afsluttet 1. april 2017, herefter sendes invitationerne ud.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ældre- og Sundhedsudvalget er ikke økonomisk forpligtet af konferencen.
Konferencen er deltagerfinansieret med en forventet billetpris på ca. 500 kr.
Budgettet for Sundhedskonferencen er estimeret til 100.000-200.000 kr. Udgifterne afholdes af animationsstrategien og indgår i den samlede økonomi omkring animationsfestivallen.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Sagsid.: 14/52499
Resume
Der har i november 2016 og januar 2017 været afholdt borgermøder om sundhedssatellitter, med henblik på at indhente forslag til indhold i sundhedssatellitterne. Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter sagen med henblik på afklaring af det videre arbejde med indholdet i kommunens fire Sundhedssatellitter.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at borgermøderne evalueres og drøftes med henblik på afklaring af det videre arbejde.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget evaluerede borgermøderne.
Udvalget besluttede, at genoptage sagen på et kommende møde, hvor der præsenteres en bearbejdet oversigt for hvert område og skitse til handle- og procesplan.
 
Udvalget anmodede om, på et kommende møde, at få en oversigt over organisering, typer af tilbud og geografisk placering på træningsområdet.
Sagsfremstilling
Historik
På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 30. august 2016 (sag nr.1) blev det besluttet at afholde fire borgermøder i byerne, hvor sundhedssatellitterne skal placeres.
 
Inddragelse og høring
Der har været afholdt tre borgermøder i løbet af november 2016 og ét i januar 2017. Formålet var at indhente borgernes forslag til forebyggende og/eller sundhedsfremmende initiativer, der tilgodeser lokale behov.
 
Borgermøderne blev afholdt på følgende datoer:
 • Karup - mandag den 14. november 2016
 • Stoholm - mandag den 21. november 2016
 • Møldrup - torsdag den 24. november 2016
 • Bjerringbro - mandag den 9. januar 2017 (første møde den 7. november 2016 blev aflyst på grund af for få fremmødte).
 
Beskrivelse
Udvalgsformanden har indledt møderne, hvorefter der har været cafédrøftelser. Følgende spørgsmål har været drøftet:
 • Nye forslag til indhold i Sundhedssatellitterne
 • Erfaringer som kan spille sammen med sundhedssatellitten
 • Nye samarbejdspartnere
 • Andre måder at samarbejde omkring forebyggelses- og sundhedsområdet
 
Forslagene fra cafédrøftelserne er vedhæftet som bilag 1 i uredigeret form.
 
Forvaltningen vil i det videre arbejde kvalificere de indkomne forslag og udarbejde forslag til, hvilke initiativer der kan iværksættes på kort og lang sigt med henblik på en efterfølgende politisk drøftelse. I den forbindelse forelægges udvalget supplerende forslag/idéer fra forvaltningen til aktiviteter i satellitterne.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Tidsplanen for etablering af sundhedssatellitter er som følger:
 • Ombygning af sundhedssatellittens lokaler på Åbrinken i Karup påbegyndes primo 2017.
 • Sundhedssatellitten i Stoholm forventes at kunne tages i brug før sommerferien 2017.
 • Sundhedssatellitten i Møldrup er i brug og relevante forslag fra borgermøderne integreres løbende.
 • Tidsplan for og placering af sundhedssatellit i Bjerringbro er uafklaret og afventer fornyet politisk drøftelse.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016-2019 blev der afsat i alt 8,1 mio. kr. til etablering af sundhedssatellitter i Karup, Stoholm og Bjerringbro.
 
 
 
Hele 1.000 kr.
Afsat i 2016
Interne konsulentydelser (Teknik og Miljø)
Total
Anlægs-bevilling
Restbeløb
Sundhedssatellitter (Karup)
2.700
-108
2.592
*-980
1.612
Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro
5.400
-216
5.184
0
5.184
*Den 31. august 2016 bevilgede Byrådet beløbet til etablering af sundhedssatellit i Karup.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Der skal i forbindelse med etablering af sundhedssatellitten i Stoholm udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Stoholm Fritids- og Kulturcenter.


Bilag

Sagsid.: 16/67316
Resume
På baggrund af et forslag fra udvalgsformand Mette Nielsen har Ældre- og Sundhedsudvalget besluttet at afholde et møde om fremtidens ældrepleje med samarbejdspartnere og interessenter på området. I dag fremlægger forvaltningen forslag til invitation, program og deltagerliste for mødet med henblik på godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslag til invitation, program og deltagerliste godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til invitation, program og deltagerliste med enkelte korrektioner.
Sagsfremstilling
Historik
 
På udvalgsmødet den 3. januar 2017 drøftedes en sag (sag nr. 5) om afholdelse af dialogmøde med interessenter på ældreområdet med følgende sagsfremstilling:
 
Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om at afholde et dialogmøde med samarbejdspartnere og interessenter på ældreområdet. På seneste møde i udvalget aftaltes det, at der afholdes et møde, hvor deltagerne kan drøfte uhensigtsmæssigheder, udfordringer og muligheder i ældreplejen i Viborg Kommune.
 
På dagens møde ønskes en nærmere drøftelse af formålet, deltagerkredsen og mødeform.
 
Danske Handicaporganisationer har fremsendt den vedlagte skrivelse, hvor de anmoder om at indgå i arbejdet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at mødet afholdes den 27. februar 2017 fra kl. 19.00 til kl. 21.00 og, at forvaltningen udarbejder forslag til invitation mv. til udvalgets møde den 24. januar 2017.
 
Inddragelse og høring
Med sagen lægges der op til at inddrage områdets interessenter i drøftelsen af fremtidens ældrepleje i Viborg Kommune.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har udarbejdet forslag til invitation (bilag 1), forslag til program (bilag 2) og forslag til deltagerliste (bilag 3) for mødet vedr. fremtidens ældrepleje den 27. februar 2017. Danske Handicaporganisationer har fremsendt den vedlagte skrivelse (bilag 4), hvor de anmoder om at indgå i arbejdet. På baggrund heraf er deltagerlisten revideret ift. beslutningen fra udvalgsmødet den 3. januar 2017.
 
Alternativer
For nuværende uafklaret.
 
Tidsperspektiv
Der udarbejdes tidsplan for den samlede proces på baggrund af dagens drøftelser.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
For nuværende uafklaret.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For nuværende uafklaret.

Bilag

Sagsid.: 16/58967
Sagsfremstilling
Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp.
 
Kvalitetsstandarden skal revideres årligt og Visitation Sundhed & Omsorg har derfor gennemgået og tilrettet et udkast til reviderede kvalitetsstandarder inden for personlig pleje og praktisk hjælp.
 
I udkastet er der foretaget en del mindre rettelser, som skal forbedre læsevenligheden. Afsnittet om forebyggende hjemmebesøg er omskrevet pga. ændret lovgivning og afsnittene om aktiviteter og ernæring er gennemskrevet så de afspejler de aktuelle arbejdsgange og ydelser på området.
 
Visitation Sundhed & Omsorg har været i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om rådenes forslag og ønsker til tilretninger af Kvalitetsstandarden. Rådene har foreslået en række præciseringer som efterfølgende er indarbejdet i udkastet.
 
Ved at inddrage Ældrerådet og Handicaprådet tidligere i processen imødekommes rådenes ønsker om tidligere inddragelse. Det er aftalt med rådene, at denne tidlige inddragelse træder i stedet for den sædvanlige høringsproces. Udkastet til Kvalitetsstandard 2017 fremlægges derfor til endelig godkendelse.
 
Udkastet vil efterfølgende blive sat op i et mere læsevenligt layout.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2017 godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2017 godkendes.
Bilag

Sagsid.: 16/54347
Sagsfremstilling
 
På mødet bad udvalget om en opgørelse over madproduktionen på alle plejecentre i maj/juni 2016 og i oktober/november 2016. Formålet med opgørelsen er at følge op på anvendelsen af de bevilgede midler fra Værdighedsmilliarden til mad og måltider på kr. 4 mio. årligt. Desuden bad udvalget om en opgørelse over andelen af borgere der modtager diæt og sondemad.
 
I forhold til den oversigt, der tidligere er blevet fremlagt omkring Sjørup Ældrecenter og Birkegården er kategoriseringen i oversigten ændret. Ændringerne er sket for at imødekomme ønsket om at kunne følge initiativet omkring mad og måltider, hvor intentionen er, at de afsatte midler anvendes til opgaver og aktiviteter omkring måltidet.
 
Det kan f.eks. være at sikre, at beboerne inddrages i madlavning/borddækning, at sikre at madkvaliteten er i top (f.eks. at sværen på stegen er sprød, at sovsen er smagt til eller at grønsagerne er kogt korrekt), at skabe sanseoplevelser for beboerne (f.eks. nybagte boller) eller blot at tale med beboerne om maden og andre daglige hverdagsaktiviteter.
 
For at imødekomme dette er hver afdeling (45 i alt) blevet opnormeret med ½ time dagligt til en medarbejder fra SOSU-gruppen, som primært skal arbejde med måltiderne. Desuden er der afsat en kostfaglig medarbejder til at understøtte arbejdet med ”Det gode måltid” på hvert plejecenter 6 timer hver anden uge. Formålet er, at den kostfaglige medarbejder understøtter plejepersonalets arbejde med tilberedningen af mad, inddragelse af beboerne og sammen med personalet udvikler madordningen efter lokale ønsker, f.eks. i forhold til at inddrage beboernes ønsker endnu mere.
 
Oversigten tager derfor udgangspunkt i beboernes perspektiv, frem for hvilken varebil, der har leveret maden. Det betyder at oversigten nu fokuserer på, om maden tilberedes og/eller færdiggøres på afdelingerne tæt på beboerne, således at beboerne har mulighed for at indgå i madlavningen og har mulighed for at opleve aktivitet i køkkenet og duften af mad på afdelingen. De forskellige måltider sammensættes af forskellige dele, som kan være tilberedt forskellige steder. Kartofler og grøntsager forberedt og kogt i køkkenet på afdelingen serveres sammen med hakkebøffer og sovs fra produktionskøkkenet, som opvarmes i afdelingens køkken.
 
I opgørelsen indgår desuden en opgørelse over andelen af borgere der modtager diæt og sondemad. Alle diæter bestilles som enkeltportioner i Produktionskøkkenet. Disse leveres til centeret i portionsbakker. Det fremgår af oversigten, at mere end 25% af beboerne modtager en form for diætkost – på enkelte afdelinger er andelen tæt på 100%.
 
I det vedlagte bilag opgøres hvor stor en andel af maden, der er tilberedt/færdiggjort i afdelingskøkkener, i produktionskøkkenet på Blichergården eller i plejecenterets serveringskøkken. På side 3 vises en samlet opgørelse for alle plejecentre, og nedenfor gennemgås de enkelte plejecentre. Oversigten viser blandt andet at i maj/juni blev 10% af kødet tilberedt fra bunden i afdelingskøkkenerne. I oktober/november var andelen steget til 32%. Andelen af kød der er produceret i Produktionskøkkenet og færdiggjort på afdelingen er tæt på uændret. Det vil sige, at i oktober/november er samlet 82% af kødet blevet enten tilberedt eller færdiggjort i afdelingskøkkenerne.
 
Den samlede oversigt dækker over, at de enkelte centre kommer fra forskellige udgangspunkter. På centrene er der desuden forskelle i, hvad de fysiske rammer tillader og på enkelte centre eller afdelinger vanskeliggøres arbejdet af beboersammensætningen og beboernes funktionsniveau.
 
Langt de fleste centre viser gode fremskridt i forhold til at forhøje den andel af maden, der tilberedes eller færdiggøres tæt på beboerne. Enkelte steder har der været beskeden eller negativ udvikling. Der arbejdes på at vende denne udvikling. 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Ældre- og Sundhedsudvalget udbad sig til mødet i maj en opfølgning på resultatet af anvendelsen af midlerne fra Værdighedsmilliarden.
Bilag

Sagsid.: 17/2069
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Udvalget ønsker, at der ud fra et borgerperspektiv sættes fokus på, at aktiviteter fordeles udover døgnet.
Sagsfremstilling
Historik
Udvalget har tidligere modtaget en oversigt over det planlagte og faktiske fremmøde på plejecenter Skovvænget.
 
Inddragelse og høring
Der er ikke gennemført inddragelse eller høring i forbindelse med udarbejdelse af oversigten.
 
Beskrivelse
Der fremlægges her en oversigt over det planlagte og faktiske fremmøde på kommunens plejecentre. I det vedlagte bilag gennemgås fremmødet centervis for 19 udvalgte uger i 2016. Sammen med oversigten vedlægges et notat, der beskriver hvordan oversigten er udarbejdet og uddyber tallene i oversigten.
 
Alternativer
For nuværende er der ingen alternative beslutningsforslag.
 
Tidsperspektiv
Oversigten vil kunne indgå i de kommende drøftelser af fremtidens ældrepleje.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Da der for nuværende ikke fremlægges beslutningsforslag, er der ingen økonomiske konsekvenser.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For nuværende er der ingen forhold at beskrive.
Bilag

Sagsid.: 17/1591
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1.    at orienteringen tages til efterretning, og
 
2.    at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter opfølgning fra Dansk Blindesamfund med henblik på input til besvarelse.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og vedtog at svare Dansk Blindesamfund, at udvalget vil optage dialog med bygherre om optimering af tilbud til svagsynede i forbindelse med indretning af en del af Banebo.
Sagsfremstilling
Historik
Sagen blev senest behandlet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2016 (sag nr.1) i forbindelse med besøg af repræsentanter fra Dansk Blindesamfund og plejecenter Solgaven i Vejle.
 
På baggrund af besøget den 27. september 2016 har Dansk Blindesamfund ved Torben Koed Thomsen rettet en opfølgningshenvendelse til Ældre- og Sundhedsudvalget. Henvendelsen af den 6. december 2016 er vedlagt som bilag.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
På mødet i dag vil udvalget få en orientering ved omsorgschefen omkring hvilke tiltag Viborg Kommune har i forhold til blinde og svagsynede på omsorgsområdet.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen udarbejder svarskrivelse til Dansk Blindesamfund på baggrund af Ældre- og Sundhedsudvalgets drøftelser og input på mødet den 24. januar 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 16/32956
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
 
Der afholdes ekstraordinært møde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31. januar 2017 kl. 7.45.
 
Der afholdes første møde i Smagspanelet den 21. marts 2017. Mødet afholdes på Blichergården fra 12.00 – 13.30.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag

Sagsid.: 16/66865
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-01-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Der orienteredes om:
 
 • Orientering om henvendelse fra fysioterapeut Ib Damsgaard om decentralisering af sundhedsopgaver i Viborg Kommune.
Sagsfremstilling
Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:
 
Dato
Emne
9. januar 2017
Borgermøde i Bjerringbro
 
 
 
 
Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:
 
Dato
Emne