You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat - ekstraordinært møde

tirsdag den 31. januar 2017 kl. 07:45

Mødested M5
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Ida Middelhede Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/19818
Resume
Forvaltningen igangsatte den 1. oktober 2016 en proces om fremtidig organisering af Sygepleje & Træning. På dagens møde fremlægger forvaltningen forslag til fremtidig organisering af Sygepleje & Træning.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter fremtidig organisering af Sygepleje & Træning med henblik på beslutning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-01-2017
Forvaltningen har forud for mødet fremsendt ”beslutningsoplæg vedrørende Sygepleje og Træning” og referat fra mødet den 30. januar 2017 i Fag MED Sundhed & Omsorg. Materialet er vedhæftet som bilag.
 
I tillæg hertil har forvaltningen forud for mødet fremsendt følgende indstilling til Ældre- og Sundhedsudvalget:
 
”Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget:
 
1. at udvalget godkender det fremlagte forslag til ny organisering”.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning og besluttede,
 
1. at godkende det fremlagte forslag til ny organisering med en bemærkning om, at den nye organisering skal evalueres af det kommende Ældre- og Sundhedsudvalg i første halvår 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget blev på møderne den 9. december 2016 (sag nr. 2) og 24. januar 2017 (sag nr. 2) orienteret om status på processen om fremtidig organisering af Sygepleje & Træning. På mødet den 24. januar 2017 blev Ældre- og Sundhedsudvalget præsenteret for et beslutningsoplæg med to mulige scenarier for fremtidig organisering af Sygepleje & Træning. Beslutningsoplægget og den tilhørende bilagsrapport er vedlagt som bilag 1 og 2. Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning.
 
 
Inddragelse og høring
I perioden fra den 17. til den 25. januar 2017 har MED-udvalgene i Sundhed og Omsorg haft mulighed for at kommentere og kvalificere de to scenarier for fremtidig organisering af Sygepleje & Træning. De indkomne bemærkninger fra MED-udvalgene i Sundhed og Omsorg er vedlagt som bilag 3. Der er endvidere indkommet en række øvrige bemærkninger. Disse er vedlagt som bilag 4.
 
 
Beskrivelse
Forvaltningen har på baggrund af de indkomne bemærkninger fra MED-systemet i Sundhed og Omsorg kvalificeret de to scenarier for fremtidig organisering af Sygepleje & Træning. På baggrund af de indkomne bemærkninger fra MED-systemet og den viden og de input, der er fremkommet tidligere i processen, har forvaltningen efterfølgende besluttet at fremlægge ét scenarie for Fag MED Sundhed & Omsorg mandag den 30. januar 2017 med henblik på godkendelse.
 
Scenariet for fremtidig organisering af Sygepleje & Træning, referatet fra mødet i Fag MED Sundhed & Omsorg samt direktørens indstilling vedrørende fremtidig organisering af Sygepleje & Træning eftersendes til Ældre- og Sundhedsudvalget mandag den 30. januar 2017 efter kl. 19.00.
 
De indkomne bemærkninger fra MED-systemet vil også indgå i udarbejdelsen af en implementeringsplan, når der er truffet beslutning om fremtidig organisering.
 
 
Alternativer
Forvaltningen har besluttet at fremlægge ét scenarie for fremtidig organisering af Sygepleje & Træning. Et alternativ til dette scenarie vil være at bibeholde den nuværende organisering af Sygepleje & Træning.
 
 
Tidsperspektiv
Det forventes, at organisationsændringen er implementeret pr. 1. juni 2017. I forlængelse af beslutningen om fremtidig organisering udarbejder forvaltningen en implementeringsplan i samarbejde med Fag MED Sundhed & Omsorg.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Som det fremgår af kommissoriet indeholder driftsbudget 2017 – 2020 et krav om en besparelse på 1,5 mio. kr. på generel organisering i Sundhed & Omsorg. Den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning skal bidrage til denne besparelse.
 
Forvaltningen vurderer, at der kan være afledte udgifter forbundet med implementeringen af det fremlagte scenarie, f.eks. udgifter forbundet med kompetenceudvikling, indretning af arbejdspladser mv. Eventuelle udgifter hertil afholdes indenfor områdets nuværende ramme.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.