You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 25. april 2017 kl. 08:00

Mødested M5
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Ida Middelhede Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/66359
Resume
Sundheds- og Omsorgsområdet har, med udgangspunkt i animationsstrategien, gennem de seneste tre år arbejdet med animationsløsninger, som kan bruges af borgere og medarbejdere. Ældre- og Sundhedsudvalget præsenteres på mødet for app’en Tandplejeguiden. Poul Folke deltager med en kort præsentation på mødet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Med udgangspunkt i animationsstrategien har Sundhed og Omsorg arbejdet med animation i forbindelse med kommunikations- og informationsopgaver overfor borgere og ansatte gennem de seneste tre år. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 5. januar 2016 (sag nr.5) at iværksætte et animationsinitiativ til forbedring af mund- og tandhygiejne hos seniorer, som ikke selv kan varetage tandplejen. Resultatet er app’en Tandplejeguiden, der anvendes på personalets Ipads.
 
Inddragelse og høring
Tandplejeguiden er blevet skabt i tæt samarbejde mellem medarbejdere på Plejecenter Skovvænget, Omsorgstandplejen og virksomheden Visikon, som har speciale i visuel formidling.
 
Beskrivelse
Tandplejeguiden har til formål at afhjælpe nogle af de udfordringer som plejepersonalet oplever i forhold til ældre, der ikke formår at pleje tænder, proteser og mundhule i tilstrækkelig grad, således at sygdomme undgås.
 
Tandplejeguiden består af en række animationsfilm, som motiverer plejepersonalet til at hjælpe de borgere, der har behov for hjælp til tandpleje og viser den korrekte udførelse af mundpleje. De oftest forekommende sygdomme vises med en række animerede billeder, som viser henholdsvis en rask og en syg mund.
 
Findes svaret ikke i guiden, kan plejepersonalet tage et billede eller en lille video af en tand eller mund. Spørgsmålet sendes automatisk som en mail til omsorgstandplejen, som svarer indenfor en hverdag, eventuelt med billede eller video vedhæftet. Svarene kan ses af alle medarbejdere på plejecenteret eller i hjemmeplejedistriktet. Borgeren er anonym og der udveksles ikke personfølsomme oplysninger mellem personalet og omsorgstandplejen gennem app’en. Er der behov for tandlægefaglig hjælp, sker det via sikker mail eller telefon.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Tandplejeguiden har været i testet på Plejecenter Skovvænget og i ét hjemmeplejedistrikt i løbet af februar og marts. Efter præsentationen i Ældre- og Sundhedsudvalget vil Tandplejeguiden blive distribueret til alle plejecentre og hjemmeplejegrupper i Viborg Kommune.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den samlede omkostning for udviklingen af Tandplejeguiden er på 500.000 kroner + moms.
Fordelingen af omkostningerne kan aflæses i nedenstående tabel:
 
Finansieret af
Beløb
Sundhedsområdet
125.000 kr.
Viborg Kommunale Tandpleje
125.000 kr.
Pulje under animationsstrategien
250.000 kr.
 
I alt: 500.000 kr.
 
Den fremtidige økonomi i forhold til videreudvikling, vedligehold og salg af animationsprodukter afklares nærmere i regi af styregruppen for animationsstrategien.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Viborg kommune kan anvende Tandplejeguiden tidsubegrænset på alle kommunens institutioner. Aftalen er ikke eksklusiv. Visikon har ophavsretten til alle delelementer i Tandplejeguiden, såsom tegninger, design, animation.
 
Viborg Kommune må anvende tandplejeguiden og afledt materiale i forbindelse med markedsføring af kommunen.
 
Rettighederne til den videre kommercielle udnyttelse af Tandplejeguiden udenfor Viborg Kommune tilfalder i fællesskab Visikon og Tandplejeinformation ApS, som Viborg Kommune er medejer af.

Sagsid.: 17/16362
Resume
Som opfølgning på Ældre- og Sundhedsudvalgets temadag og temamødet om misbrug, præsenteres Ældre- og Sundhedsudvalget for tre forslag om initiativer til forebyggelse af misbrug blandt unge. Søren Holm, proceskoordinator i SSP, deltager i dagens møde mhp. drøftelse og kvalificering af initiativerne.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at initiativerne til forebyggelse af misbrug blandt unge drøftes, og
 
2. at forvaltningen udarbejder oplæg, der beskriver de økonomiske konsekvenser af de initiativer, som udvalget ønsker igangsat, mhp. endelig beslutning herom på udvalgets møde den 30. maj 2017.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede initiativerne til forebyggelse af misbrug blandt unge.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget afventer forvaltningens oplæg om økonomiske konsekvenser af de initiativer som udvalget ønsker igangsat med henblik på endelig stillingtagen på mødet den 30. maj 2017.
 
Fokus skal være på den brede forebyggelse, sunde fællesskaber og på forældre og forældreansvar, idet initiativerne tænkes ind i Next Step kampagnen, der indledes ved en Event med Ældre- og Sundhedsudvalget som vært.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune holdt den 8. december 2016 en temadag om forebyggelse af misbrug blandt unge. Efterfølgende har Ældre og Sundhedsudvalget den 24. januar 2017 (sag nr. 1) haft en temadrøftelse om misbrug, med deltagelse af repræsentanter fra Rusmiddelcentret og SSP.
 
Inddragelse og høring
Notat om ’Initiativer til forebyggelse af misbrug blandt unge’ (Bilag 1) er udarbejdet på baggrund af drøftelser med repræsentanter for SSP, rusmiddelcentret, sundhedscentret og arbejdsmarkedsområdet.
 
Beskrivelse
I forlængelse af temadag og temadrøftelse om forebyggelse af misbrug blandt unge, har Ældre og Sundhedsudvalget bedt forvaltningen om at præsentere et udkast til følgende to nye initiativer til forebyggelse af misbrug blandt unge:
 
 • En kommunal erstatning for Politiets nu nedlagte ’Fleks-patrulje’ i nattelivet, målrettet personer med kendte risikofaktorer eller kendt risikoadfærd.
 • En rusmiddel-kampagne målrettet ungdomsuddannelserne. Forvaltningen foreslår at en kampagne eventuelt gennemføres i samarbejde med Next Step - et kommende SSP-initiativ på ungdomsuddannelserne.
 
I notatet om ’Initiativer til forebyggelse af misbrug blandt unge’ (Bilag 1) tegnes de foreløbige skitser til initiativernes organisering og indhold.
 
Finansiering
Foreløbige overslag viser, at den skitserede indsats i nattelivet forventes at koste i omegnen af 1 mio. kr. i lønudgifter. Dertil kommer udgifter til fx kørselsgodtgørelse, kompetenceudvikling, materialer, IT/telefoni.
 
Det er vanskeligt at give et præcist overslag over udgifterne til en Next Step-kampagne på nuværende tidspunkt. Der vil kunne skrues op/ned for kampagnens indsatser, afhængigt af en eventuel bevilling til formålet.
 
Der er i 2017 og frem ikke afsat budget på politikområdet Sundhed til initiativerne.
 
Dagens møde
Søren Holm, som er proceskoordinator i SSP, deltager i dagens møde. Søren Holm vil kort præsentere sit arbejde med unge og misbrug, og herefter deltage i og kvalificere Ældre- og Sundhedsudvalgets drøftelse af initiativerne.
 
Alternativer
Ud over de to ovennævnte initiativer, præsenterer forvaltningen et forslag om ”Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT)”, som alternativ til forslaget om en kommunal indsats i nattelivet. CRAFT er kort beskrevet i bilag 1.
 
Tidsperspektiv
SSP’s Next Step-kampagne forventes igangsat i skoleåret 2017-2018.
Tidsperspektivet for de øvrige initiativer afhænger af, hvilke initiativer der ønskes igangsat, og dernæst hvornår nye kvalificerede medarbejdere kan tiltræde. En ansættelsesproces varer ca. 3 måneder. 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/4858
Resume
Som et led i budgetlægningen for 2018-2021 har forvaltningen udarbejdet et overblik over driftsudfordringer, driftsønsker og forslag til delvis finansiering.
Desuden har forvaltningen udarbejdet forslag til tekniske korrektioner til basisbudgettet for anlæg samt oversigt over forventede tidsplaner for de anlæg, der er budgetlagt i 2017-2021.  
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
1. at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter indholdet i budgethæftet,
 
2. at Ældre- og Sundhedsudvalget tager de foreløbige opgørelser over det teknisk korrigerede basisbudget for anlæg 2018-2021 samt de udarbejde tidsplaner for anlægsprojekter til efterretning,
 
3. at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til det fortsatte arbejde med budgetlægningen 2018 – 2021.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede indholdet i budgethæftet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tog de foreløbige opgørelser over det teknisk korrigerede basisbudget for anlæg 2018-2021, samt de udarbejdede tidsplaner for anlægsprojekter, til efterretning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget bad forvaltningen udarbejde scenarier for finansiering i første omgang inden for eget område af den ubalance, der er på ældre- og sundhedsområdet i 2018 og overslagsårene, idet konsekvenserne af finansiering inden for eget område præciseres, herunder konsekvenser i form at serviceforringelser. 
Sagsfremstilling
Historik
Spilleregler og den overordnede budgetproces blev godkendt af Byrådet den 25. januar 2016, sag nr. 3. Ældre- og Sundhedsudvalget er på mødet den 28. februar 2017 sag nr. 2 blevet orienteret om spillereglerne og har fastsat Udvalgets egen budgetproces.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
 
Budgethæfte
Til at underbygge processen er der udarbejdet et budgethæfte, som er et gennemgående dokument der vil blive vedhæftet ved hvert udvalgsmøde, hvor budgettet bliver drøftet.
 
Hæftet omfatter:
-       Uddrag af spilleregler for budgetlægningen.
-       Det vedtagne budget.
-       Forslag til driftsbudget (herunder udfordringer, driftsønsker og finansiering).
-       Forslag til anlægsbudget samt finansiering.
Dokumentet bliver løbende udbygget og redigeret i takt med at der træffes nye beslutninger i budgetlægningsfasen. Ændringer siden sidste udvalgsmøde vil blive farvemarkeret, så man hurtigt kan se, hvilke ændringer der er tilføjet budgethæftet.
 
Status på driftsbudget (uddrag fra budgethæftet)
Budgetbalance (i 1.000 kr.)
Afsnit
Forslag
2018
2019
2020
2021
4.1
Udfordringer
35.234
57.405
78.427
89.560
4.2
Driftsønsker
300
300
300
300
4.3
Finansiering
17.417
20.234
16.068
9.838
 
I alt
18.117
37.471
62.659
80.022
Tabellen ovenfor viser, at udvalget mangler finansiering for 18,1 mio. kr. i 2018 stigende til 37,5 mio. kr. i 2019, 62,7 mio. kr. i 2020 og 80,0 mio. kr. i 2021.
I forbindelse med den foreløbige gennemgang af budgettet, er det forudsat, at de nuværende puljebeløb til Værdighedsmilliarden fra 2020 overgår til bloktilskud, og at politikområdet bliver tilført et tilsvarende budget.
 
Status på anlægsbudget (uddrag fra budgethæftet)
Budgetbalance (i 1.000 kr.)
Afsnit
Forslag
2018
2019
2020
2021
5.3
Anlægsønske
1.300
5.3
Finansiering
0
 
I alt
 
1.300
 
 
Tabellen ovenfor viser, at udvalget mangler finansiering for 1,3 mio. kr. i 2019.
 
Budgethæftet er vedlagt som bilag nr. 1, uddybende notat om pres på det nære sundhedsvæsen bilag nr. 2 og uddybende notat om øget normering på Rehabiliteringscenter Viborg bilag nr. 3.
 
Basisbudget for anlæg 2018-2021
Udvalgene orienteres på deres møder i perioden 24. – 27. april 2017 om det foreløbige resultat af arbejdet med at foretage tekniske korrektioner til anlægsbudgettet (basisbudgettet).
 
Det oprindelige basisbudget består som udgangspunkt af overslagsårene, som er godkendt i forbindelse med budgettet for 2017-2020 fremskrevet til 2018-prisniveau. Hertil kommer korrektioner for eventuelle beslutninger i Byrådet fra budgettet blev vedtaget og frem til udgangen af januar 2017, som påvirker anlægsbudgettet fra 2018 og frem.  
 
Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til yderligere tekniske ændringer primært med udgangspunkt i, om der er tidsmæssige forskydninger, der gør, at budgetbeløbene bør fordeles anderledes på de enkelte år for at få de mest retvisende budgetter. Samtidig er der mulighed for at foretage (mindre) beløbsmæssige ændringer, såfremt man er blevet mere præcis på projektets samlede økonomi siden 2017-budgettet blev godkendt.
Herudover er der i basisbudgettet indregnet overførsler af de ikke-forbrugte anlægsbeløb, der forudsættes at ske fra 2016 og direkte til 2018-basisbudgettet.
 
Der gøres opmærksom på, at der er tale om en foreløbig status, da udvalgene har mulighed for at arbejde videre med basisbudgettet for anlæg frem til juni-møderne.
Det foreløbige resultat af de tekniske ændringer kan ses i bilag nr. 4.
 
Tidsplaner for anlægsprojekter
For alle anlægsprojekter i 2017-2021 er der udarbejdet forventede tidsforløb for projekterne for at få et overblik over, om de oprindelige tidsplaner, der ligger til grund for budgetlægningen, følges. Resultatet for udvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 5.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Driftsbudgettet skal være afsluttet i maj mødet og anlægsbudgettet skal være afsluttet i juni.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet


Bilag

Sagsid.: 17/16008
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes.
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes, og
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalgs ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder forventede overførsler fra 2016.
Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2016 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2016 til 2017 først behandles af Byrådet den 19. april 2017, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2017.
De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det beløbsmæssige resultat af budgetlægningen for Ældre- og Sundhedsudvalget kan ses i nedenstående tabel 1.
 
Tabel 1.
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
  Ældreområdet
715,5
733,7
737,2
21,7
3,5
  Sundhedsområdet
408,7
410,6
401,9
-6,8
-8,7
Serviceudgifter i alt
1.124,2
1.144,3
1.139,1
14,9
-5,2
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinans.
2,0
18,3
18,3
16,4
0,0
Anlæg, ældreboliger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Anlæg i alt
2,0
18,3
18,3
16,4
0,0
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.126,2
1.162,6
1.157,4
31,2
-5,2
 
 
Der gøres opmærksom på, at KL den 24. feb. 2017 har udmeldt nye forventede pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 i forhold til de pris- og lønstigninger, der blev indregnet i budgettet for 2017. Generelt er der tale om lavere pris- og lønudvikling i det nye skøn. I det korrigerede budget og det forventede forbrug i tabel 1 er der taget højde for dette forventede lavere pris- og lønskøn.
 
Når Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler det samlede resultat af budgetopfølgningen på mødet den 10. maj 2017, vil det blive indstillet, om budgetterne skal nedsættes med effekten af de nye skøn for pris- og lønudviklingen, men som nævnt er dette allerede indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
 
Ældreområdet.
Ældreområdet viser et merforbrug på 3,5 mio. kr.
 
Organisationsændringen gør det meget vanskeligt at estimere et forventet regnskabsresultat, og den økonomiske udvikling på området vil blive fulgt nøje i den kommende tid.
Et af områderne, hvor der er merforbrug, er hjemmesygeplejen, og i den forbindelse vil forvaltningen sende en sag til Ældre- og Sundhedsudvalget, hvor der beskrives forslag til nedbringelse af merforbruget på området.
 
Sundhedsområdet.
Sundhedsområdet viser en mindre udgift på 8,7 mio. kr., hvilket er fordelt med 7,6 mio. kr. i mindre udgifter vedrørende Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi, og mindre udgifter på 1,1 mio. kr., som hovedsagelig omfatter den decentrale drift af området.
 
Mindre forbruget på Aktivitetsbestemt medfinansiering skyldes en omlægning af afregning for genoptræning under indlæggelse. Med virkning fra 2017 afregnes der ikke for medfinansiering til genoptræning under indlæggelse, hvilket bevirker en mindre udgift på 7,3 mio. kr.
I forbindelse med midtvejsreguleringen til 2017 vil kommunernes budgetter blive reduceret med ca. 300 mio. kr., hvilket for Viborg Kommune svarer til ca. 5 mio. kr. Fra og med 2018 vil udgiften til genoptræning under indlæggelse blive indregnet i taksten for stationære indlæggelser og kommunerne bliver kompenseret over bloktilskuddet.
 
En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
Øvrige forhold.
Udvikling af ”kørselssystem” (systemet bruges til at planlægge kørselsruter).
I forbindelse med udvikling af kørselssystemet, der er taget i brug efter kørselsudbuddet i 2015, har der i 2016 været et merforbrug på 0,5 mio. kr. Udgiften er forholdsvis fordelt mellem de områder, som indgår i udbuddet.
 
Psykiatrisk fysioterapi.
Socialchefen er overordnet budgetansvarlig for ”Psykiatrisk fysioterapi”.  Området er i dag placeret under politikområdet Sundhed, men foreslås flyttet til politikområdet Socialområdet, for dermed at samle socialchefens overordnede budgetansvar under samme politikområde. 
 
Omstrukturering i Sundhed og Omsorg.
Omstruktureringen i Sundhed og Omsorg indbefatter at politikområderne Sundhed og Ældre går fra èn til to chefer, og samtidig nedsættes antallet af ledere på det strategiske niveau. Omlægningen betyder, at der flyttes budget mellem politikområdet Ældre og Administrativ Organisation.
 
Alle omplaceringer mellem politikområderne fremgår af bilag nr. 2.
 
Anlæg.
Det vurderes, at anlægsbudgetterne (inkl. overførsler fra 2016) anvendes i 2017.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
 
 


Bilag

Sagsid.: 12/2193
Resume
I forbindelse med opførelse af plejecenter Banebo har der fra starten været fokus på at sikre medinddragelse og medindflydelse i processen. Der har været afholdt workshops og nedsat diverse arbejdsgrupper med en meget bred deltagerkreds, bl.a. repræsentanter fra Handicapråd og Ældreråd.  Dette for at sikre, at så mange som muligt blev involveret og taget med på råd, i forhold til at lægge de første byggesten til plejecenter Banebo.
 
Interessenterne har alle bidraget positivt med forslag til husets struktur og indretning, for at skabe en vid grad af fleksibilitet samt de bedste rammer for de kommende beboere og medarbejdere, herunder også for den gruppe af borgere, der måtte have et synshandicap. Der er allerede i projektet indarbejdet forskellige tiltag som også kommer de synshandicappede til gode.
 
Selvom projektet er langt inde i byggefasen, er der mulighed for at indarbejde yderligere tiltag som har en positiv effekt for gruppen af borgere med et synshandicap. Der vil dog skulle findes finansiering til disse tiltag, da de ikke er inkluderet i selve anlægsprojektet.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at Ældre-og Sundhedsudvalget tager stilling til, om et af de to beskrevne scenarier skal indarbejdes som et tilvalg i byggeprojektet, og i givet fald,
 
2. at anlægsønsket på et beløb op til 627.000 kr. indarbejdes i den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at Scenarie 2 – dvs. nedenstående tabel 2 forslag 1 - skal indarbejdes som tilvalg i byggeprojektet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere, at et beløb på 187.000 kr. indarbejdes i den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
Sagsfremstilling
Historik
Den 27. september 2016 (sag nr. 1), havde Ældre- og Sundhedsudvalget besøg af en repræsentant fra Dansk Blindesamfund og en repræsentant fra plejecenter Solgaven i Vejle. De to repræsentanter gav et oplæg, som Ældre- og Sundhedsudvalget efterfølgende tog til efterretning.
 
Efterfølgende har Torben Koed Thomsen fra Dansk Blindesamfund i brev af den 9. december 2016 kontaktet Ældre- og Sundhedsudvalget i forhold til opfølgning på mødet den 27. september.
 
Den 24. januar 2017 (sag nr. 9) behandlede Ældre- og Sundhedsudvalget forespørgslen af den 9. december 2016 fra Dansk Blindesamfund. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i den forbindelse bl.a., at Job & Velfærd skulle optage dialog med bygherre om optimering af tilbud for svagsynede på en del af Banebo.
 
Job & Velfærd har efterfølgende holdt møder med bygherren omkring ovenstående beslutning. Til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i dag foreligger udkast til to forslag for optimering af tiltag for svagsynede på plejecenter Banebo.
 
Inddragelse og høring
Job & Velfærd har afholdt to møder med Torben Koed Thomsen, repræsentant for Dansk Blindesamfund, i forhold til at kvalificere optimeringen af tiltag for gruppen af synshandicappede på plejecenter Banebo, som projektgruppen og bygherren er kommet frem til.
 
Beskrivelse
Det at man har et synshandicap vil altid indgå i den samlede vurdering af ens funktionsevne. Når Job & Velfærd har borgere på plejecentrene med nedsat syn, forsøger Job & Velfærd altid i samarbejde med den enkelte borger og pårørende, at indrette boligen, så den passer bedst muligt i forhold til den enkelte borgers behov. I den forbindelse har Job & Velfærd også et godt samarbejde med Dansk Blindesamfund, hvor vi kan få råd og vejledning i den proces.
 
Det gælder for borgere med synshandicap, som for andre grupper af borgere, at man generelt bliver bedre og bedre til at behandle og forsyne dem med IKT hjælpemidler. I Job & Velfærd forsøger vi i høj grad at bruge velfærdsteknologi og teknologiske hjælpemidler, der hvor det giver mening for denne gruppe af borgere.
 
I forbindelse med indflytning på plejecenter Banebo vil der blive tilbudt en så individuel indretning som muligt, sådan at den afspejler det tidligere hjem, som borgeren kommer fra og er kendt og tryg ved.
 
I nedenstående tabel er de ”vigtigste” tiltag oplistet, som allerede er indarbejdet i byggeprojektet på plejecenter Banebo, og som har en positiv effekt for borgere med synshandicap.
 
Tabel 1 (Basis)
Tiltag indarbejdet i boligen på etagerne:
Der er god grundbelysning med mulighed for høj farvetemperatur (hvidt lys), farver er valgt ud fra at skabe kontraster og med mat overflade, stikkontakter er med tydelig kontrast, gulvbelægning er naturligt trælook, så lyset ikke reflekteres, kontraster er valgt i forhold til døre, skydedøre, depotrum og entre, kontrastfarve på låger i forhold til skabe og vægge, lys på begge sider af spejl i badeværelse, lys der markerer toilettet så borger lettere kan finde vej om aften og nat, spotlys ved tekøkken, elektronisk dørlås som låses op via brik, toilet og håndvask kan indstilles i højden og en bidetfunktion kan tilvælges 
Tiltag indarbejdet i fælles- og gangarealer:
Grundbelysning i gangarealet markerer en ledelinje ned til dagligstuen og levebo-køkkenet, der er belysning udfor hver boligindgang, der vil være håndlister på trapperne og trappetrinene forsynes med klare kontrastfarver, der vil være god grundbelysning som fremhæver trinnene og ikke blænder, trappens retning ændres ved mellemrepos, i fællesarealet er der sikret god akustik med højtalere og teleslynge, inventar er med mat overflade, der sikre mod genskær og skaber kontrast til service og bordplade, der vil være ledetråde fra bolig til fællesareal via duften af mad, lyden af musik og stemmer etc.
Tiltag indarbejdet i stueetagen:
Der vil være elektronisk ”way-finder” ved hovedindgang, gulvbelægning i grå fliser ved indgang, torv og cafe, gulvbelægning i vinyl i festsal, træning og dagcenter – angiver markering af område grundet forskellig struktur i gulv, inventar herunder borde og stole i kontrastfarver med mat overflade, porttelefon med layout som en telefon og hvor 5 tallet er særlig fremhævet via lys eller farve, skiltning placeres centralt og gøres letlæselig, højtalere og teleslynge er placeret i festsal, torvet, cafe, træningssal og fællesrum for dagcenter der sikre god akustik, dørmåtte ved hovedindgang som markere opmærksomhedsfelt og overgang
Tiltag indarbejdet i udenoms-arealer:
Fra Hærvejsstien laves en ledelinje med opmærksomhedsfelt foran hovedindgangen, beplantning i haven fungerer som ledelinje via duft, lyd og farver, plantekasser med bænke fungere også som ledelinje i haven
 
I nedenstående tabel 2 er forslag 1 beskrevet i forhold til tilkøb af yderligere tiltag.
 
Tabel 2 – (Forslag 1)
Tiltag der kan indarbejdes mod en merpris i:
Beskrivelse af tiltag:
Overslag i 1.000 kr.
Fælles- og gangarealer:
Taktilt opmærksomhedsfelt med kontrast udfor trappen for at markere overgangen ved hver etage
 
Håndlister ved trapper forlænges med et vandret niveau for at markere overgang – der sættes taktil knopmarkering under gelænder
 
Taleangivelse i elevator samt ændring af tastatur således det vender vandret og er mere tilgængelig for borgere i kørestol – tastatur med punktskrift
25.000
 
 
 
 
20.000
 
 
 
 
 
 
100.000
Stueetagen
Kontrastfarve i klinkegulv som ledelinje ved hovedindgang frem mod cafeen
 
Ekstra belysning udenfor ved hovedindgang
15.000
 
 
 
 
10.000
 
Ekstern rådgiverydelse til (Arkitekt) afsat 10%
 
17.000
I alt
 
187.000
 
I nedenstående tabel 3 er forslag 2 beskrevet i forhold til tilkøb af yderligere tiltag. I forslag 2 er tiltagene fra forslag 1 også indarbejdet. Yderligere tiltag i forslag 2 er markeret med rød skrift.
 
Tabel 3 – (Forslag 2)
Tiltag der kan indarbejdes mod en merpris i:
Beskrivelse af tiltag:
Overslag i 1.000 kr.
Fælles- og gangarealer
Taktilt opmærksomhedsfelt med kontrast udfor trappen for at markere overgangen ved hver etage
 
Håndlister ved trapper forlænges med et vandret niveau for at markere overgang – der på føres taktil knopmarkering under gelænder
 
Taleangivelse i elevator samt ændring af tastatur således det vender vandret og er mere tilgængelig for siddende i kørestol – tastatur med punktskrift
 
Retnings- og tilstandsskiltning i plejecentret – med ekstra stor skrift – for at gøre det nemmere for målgruppen at orienterer sig
25.000
 
 
 
 
20.000
 
 
 
 
 
 
100.000
 
 
 
 
 
 
150.000
Stueetagen
Kontrastfarve i klinkegulv som ledelinje ved hovedindgang frem mod cafeen
 
Ekstra belysning udenfor ved hovedindgang
15.000
 
 
 
 
10.000
 
Udenoms-arealer
Håndlister ved stierne i gårdhaven – kan bruges dels som taktil ledelinje dels som rehabiliterende træning for beboerne
 
Ekstra belysning i gårdhaven
200.000
 
 
 
 
 
50.000
Ekstern rådgiverydelse til (Arkitekt) afsat 10%
 
57.000
I alt
 
627.000
 
 
Alternativer
At plejecenter Banebo ikke udvides med yderligere tiltag og tilkøb, udover hvad der allerede er indarbejdet i anlægsprojektet for borgere med synshandicap jf. tabel 1 (Basis).
 
Tidsperspektiv
De eventuelle nye tiltag og tilkøb skal hurtigst muligt videreformidles til bygherre, så de kan indgå i den fremskredne byggeproces.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Indarbejdelse af yderligere tiltag for borgere med synshandicap, som ikke allerede er indarbejdet i projektet, vil have betydning for økonomien, da der ikke er afsat yderligere midler i anlægsprojektet til en optimering af tiltag og tilkøb. Job & Velfærd vil forslå en finansiering indenfor Ældre- og Sundhedsudvalgets eget politikområde i forhold til de to beskrevne forslag, henholdsvis tabel 2 og tabel 3. Forslagene forslås finansieret via de 975.000 kr. der er afsat på investeringsoversigten i budget 2017-2020, i år 2018 til ”renovering/udbygning af plejecentre”. Vælges denne finansiering vil anlægsønsket skulle indarbejdes i den igangværende budgetlægning for 2018-2021 jf. indstillingen.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget skal være opmærksomme på, at borgere med synshandicap er en af flere grupper af borgere der kommer til at bo på plejecenter Banebo, og som har specielle ønsker til, hvordan plejecentret generelt skal indrettes for i særlig grad at optimere forholdene for denne gruppe af borgere. Endvidere skal udvalget være opmærksomme på, at man ikke optimerer med tiltag, som kan være til gene for andre grupper af borgere, herunder demente og gangbesværede. 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 12/2193
Resume
I forbindelse med opførelse af plejecenter Banebo er der en årlig finansieringsudfordring i forhold til driften på 10,9 mio. kr. Forvaltningen har i den forbindelse holdt møde med Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg med henblik på at drøfte de forskellige scenarier, og dermed finde en mulig løsning på finansieringsudfordringen.
 
Redegørelse fra mødet den 7. februar 2017 med boligselskaberne foreligger til mødet i dag som bilag 1.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at redegørelsen fra mødet med boligselskaberne den 7. februar 2017 tages til efterretning,
 
2. at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter input til sag omkring finansiering af driften for plejecenter Banebo til mødet i maj, og
 
3. at Ældre- og Sundhedsudvalget fremadrettet under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering” vil få en kort orientering omkring status på plejecenter Banebo.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog redegørelsen fra mødet med boligselskaberne den 7. februar 2017 til efterretning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede input til sag omkring finansiering af driften for plejecenter Banebo til mødet i maj, idet Ældre- og Sundhedsudvalget bad forvaltningen:
 
1.            udarbejde en analyse af udviklingen på ældre- og sundhedsområdet blandt andet med baggrund i de to notater under budgetsagen.
2.            belyse forholdet mellem overkapacitet på almene plejepladser og behovet for rehabiliteringspladser i lyset af den nye model for kommunal medfinansiering.
3.            udarbejde en oversigt over plejecentre i Viborg Kommune, ventelister og belægning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at boligselskaberne får mulighed for at tilkendegive supplerende betragtninger på scenarier for finansiering af Banebo og inviteres til at deltage i et kommende møde i Ældre-og Sundhedsudvalget, for så vidt de har supplerende betragtninger.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget – dog undtaget Socialdemokratiet, der fastholder et ønske om et Plejecenter Banebo bestående af 100 pladser - bad endvidere forvaltningen:
 
4.            indlede en dialog med boligselskabet Sct. Jørgen med henblik på en belysning af juridiske og økonomiske forhold forbundet med en eventuel ommærkning af 30 plejehjemspladser på Banebo til ældreboliger.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at der også fremover vil være en kort orientering omkring status på plejecenter Banebo under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering”.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den 27. september 2016 (sag nr. 4) tre scenarier for finansiering af plejecenter Banebo, idet det manglende finansieringsbehov til drift udgør 10,9 mio. kr. årligt.
Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om et ekstraordinært møde i december 2016 og i den forbindelse en nærmere vurdering af forventninger til udviklingen af demens, sundheds- og handicapområdet og betydningen af disse for kapacitetsanalysen.
På det ekstraordinære møde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. december (sag nr. 1) 2016 fik udvalget forelagt:
 
 • Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune.
 • Vurdering af betydning for kapacitetsanalysen af områderne: demens, sundhedsområdet og handicapområdet.
 • Tre scenarier for finansiering af Banebo:
  • Scenarie A: Lukning af to mindre plejecentre – Møllehuset og Skovgården.
  • Scenarie B: Ommærkning af plejeboliger i Banebo til almene familieboliger.
  • Scenarie C: Lukning af Klostertoften.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tog kapacitets- og behovsanalysen til efterretning med en henstilling til forvaltningen om, at fortsætte drøftelserne med boligorganisationerne om en løsning på kapacitetsudfordringen.
 
Den 7. februar 2017 mødtes forvaltningen med de to boligorganisationer, idet boligorganisationerne forinden havde fremsendt deres overvejelser og refleksioner i forhold til at realisere de tre scenarier.
 
Som bilag 1 til mødet i dag foreligger et referat fra mødet med de to boligorganisationer. Her redegøres for, hvilke muligheder de ser i forhold til de tre scenarier.
 
Inddragelse og høring
Der har været afholdt møde med Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg i forhold til de beskrevne scenarier, og herunder løsningen på den driftsmæssige udfordring på 10,9 mio. kr.
 
Beskrivelse
På mødet den 7. februar 2017 blev de tre scenarier drøftet og gennemgået med de to boligselskaber.
 
Alternativer
Boligselskabet Sct. Jørgen præsenterede afslutningsvist på mødet den 7. februar 2017 et alternativt scenarie – Scenarie D - for finansiering af Banebo. Dette scenarie har ikke tidligere været drøftet i Ældre- og Sundhedsudvalget, og de økonomiske konsekvenser for denne model er uafklarede.
 
Scenarie D:
 • Etablering af rehabiliteringscenter på plejecenter Banebo.
 
I dette scenarie overdrages både Klostertoften og Klosterhaven til Boligselskabet Sct. Jørgen, og der etableres et rehabiliteringscenter på Plejecenter Banebo.
 
Forudsætningerne fra Boligselskabet Sct. Jørgen, er bilaterale drøftelser mellem Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Kommune om betingelserne for en sådan overdragelse, herunder for så vidt angår eventuel fremtidig etablering af pleje- eller rehabiliteringscenter.
 
I denne model flyttes alle rehabiliteringspladser på Klosterhaven og Klostertoften til plejecenter Banebo.
 
Tidsperspektiv
Plejecenter Banebo forventes ibrugtaget senest pr. 1. juni 2018, derfor vil en løsning på finansieringsudfordringen skulle afklares snarest, eftersom ovenstående scenarier alle er løsninger der kræver en længere proces, for i givet fald at kunne realiseres.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Plejecenter Banebo forventes klar til ibrugtagning senest pr. 1. juni 2018. Finansiering skal derfor indgå og være en del af den igangværende budgetlægning for 2018-2021.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Både i forhold til scenarie C og D vil der være juridiske og planmæssige forhold der skal undersøges nærmere, herunder vil der skulle gives kvotetilladelse fra Byrådet og indhentes tilladelse fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til sammenlægning af boliger med støtte vedrørende scenarie C, model 2. Der henvises i bilag 1 bl.a. til en model, som med det tidligere plejecenter Sct. Ibsgården, hvor boligerne forsøges ommærket til almene familieboliger.Bilag

Sagsid.: 14/27540
Resume
Ældre- og Sundhedsudvalget har ønsket en orientering om taksterne for plejeboliger på hhv. friplejehjem og kommunale plejeboliger.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget bad på sit møde den 28. februar 2017 om en orientering om taksterne for hhv. friplejehjem og kommunale plejeboliger.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
 
Årspriserne for pladser på kommunale plejecentre og friplejeboliger har udviklet sig således (løbende priser):
Årspriser
 
Plejeboliger
 
Demensboliger
År
Kommunal
Friplejebolig
 
Kommunal
Friplejebolig
2013
368.285
430.700
 
500.415
472.275
2014
370.475
443.840
 
482.165
500.050
2015
377.775
476.690
 
491.655
485.815
2016
387.978
464.645
 
498.448
488.735
 
I beregningerne af friplejehjemmenes årspriser indgår følgende forudsætninger:
 • For de almindelige friplejeboliger er der tale om en gennemsnitlig beregning ud fra pladserne på Nordstjernen og Klejtrup Friplejehjem. Blåbærhaven i Klejtrup er ikke medregnet, da boligerne på beregningstidspunktet både er benyttet som demensboliger og almindelige plejeboliger. For demensboligerne er beregningen foretaget ud fra Kjeldsgården.
 • Tallene er beregnet med udgangspunkt i beboernes takstmæssige indplacering i januar måned.
 • Der er ikke afløftet moms på 4,82% for friplejehjemmenes takster. Momsen har ikke været afløftet i de tidligere oversigter over takster, og derfor opgøres prisen inkl. moms for at muliggøre sammenligning hen over årene.
 
Udgangspunktet for beregning af de årlige priser på friplejehjemmene er de 3 forskellige nationale takster som er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet (nogle friplejehjem har i forbindelse med deres godkendelse tilbudt en lavere døgntakst end den nationale). Hvilken takst den enkelte borger udløser, afhænger af en konkret individuel visitering af personlig pleje og praktisk bistand. Denne visitering omsættes til timer pr. uge.
 
Alle tre takster tillægges et beløb til administration på 188 kr. i døgnet. Dette beløb er fastsat nationalt. Desuden tillægges et lokalt forhandlet beløb til sygepleje på 95,02 kr. i døgnet.
 
De aktuelle døgnpriser er:
 Takst
Antal timer pr. uge
Nationale takster pr. døgn
Klejtrup Blåbærhaven
Klejtrup Kløverbakken
Nordstjernen
Kjeldsgården
1
0-8,5
306
587,02
573,02
559,02
589,02
2
8,5-26,5
935
1218,02
1218,02
1218,02
1218,02
3
26,5 -
2.020
2.303,02
2.303,02
2.303,02
2.303,02
 
For takst 2 og 3 modtager alle friplejehjem den nationale takst plus tillæg. Ud af de 127 pladser på friplejehjemmene i Viborg Kommune er der aktuelt fire pladser på takst 1.
 
I beregningen af årspriserne på de kommunale pladser indgår følgende forudsætninger:
 • Kommunens egne plejeboliger afregnes med en pris pr. plads, som er afhængig af, om der er tale om en almindelig plejebolig eller en demensbolig. Der er taget udgangspunkt i udvalgte plejecentre, hvor beboersammensætningen er mest homogen i forhold til, om der er tale om demenspladser eller almene plejeboliger.
 
 • For de kommunale almindelige plejeboliger er der således beregnet på baggrund af Skovgården og Overlundgården (hvor der udelukkende er almene pladser), og for demensboligerne er der beregnet på baggrund af Liselund (hvor der udelukkende er demenspladser).
 
Målgruppe for plejeboliger
For at kunne tildeles en plejebolig er det en forudsætning at borgeren:
 • har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • har behov for omfattende hjælp, pleje, omsorg eller behandling i døgnets 24 timer.
 • ikke kan få disse behov dækket på anden vis.
 
På trods af disse kriterier kan der dog forekomme store variationer i plejebehovet mellem beboerne på plejecentrene.
 
 
Fremtidig afregning til friplejehjemmene
I 2015 er der vedtaget en ny lov for friplejeboliger, der betyder, at kommunerne fremadrettet skal afregne friplejeboligerne efter takster, der nærmer sig den enkelte kommunes udgiftsniveau.
 
Alternativt kan kommunen og friplejeboligleverandøren aftale en takst. De nye regler gælder for nye friplejeboliger. De eksisterende friplejeboliger overgår til den nye afregningsmodel, når deres nuværende kontrakt udløber, medmindre de frivilligt overgår til de nye regler inden kontraktudløb. Der er indgået en midlertidig aftale med Klejtrup Friplejehjem om, at de 4 nye pladser afregnes efter det gamle regelsæt (dvs. de ministerielle takster). Aftalen kan opsiges med et halvt års varsel.
 
Andre ydelser til friplejehjem
De kommunale aktivitetsmedarbejdere udfører ikke opgaver på friplejehjemmene. Kommunens medarbejdere har ingen opgaver i forhold til rekruttering og koordinering af frivillige på friplejehjemmene.
 
På træningsområdet har kommunale terapeuter træningsopgaver i forhold til beboere på friplejehjem, som modtager træning efter §§ 86 og 140. Prisen for og omfanget af denne ydelse svarer til omfanget på kommunale plejecentre.
 
På friplejehjemmene har SOSU-personalet i 2016 udført §86 træning (uddelegeret) svarende til 80.000 kr. i alt.
 
Beboerne på friplejehjem er også omfattet af initiativerne i værdighedsmilliarden angående ledsageordningen og en værdig død. Ligesom de kan benytte den nye klippekortsordning fra 2017, udmeldt af ministeriet, på lige fod med andre Viborg Kommune-borgere.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 16/68573
Resume
Ældre- og Sundhedsudvalget præsenteres for en overordnet tidsplan i forbindelse med udarbejdelse af demenshandleplanen samt forslag og idéer fra temadagen. Derudover præsenteres en overordnet plan for målet om 5000 demensvenner i Viborg Kommune. Udvalget drøfter sagen med henblik på at give input til indhold i demenshandleplanen samt godkendelse af de videre processer.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at indhold og tidsplan for demenshandleplanen godkendes.
 
2. at planen for 5000 demensvenner i Viborg Kommune godkendes og afsluttes i forbindelse med ”Huskeugen” den 23. september 2017 og at udvalget i den forbindelse drøfter hvilke initiativer, hvori der ønskes politisk deltagelse.
 
3. at aktiviteter på demensområdet tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte indhold og tidsplan for demenshandleplanen samt planen for 5000 demensvenner i Viborg Kommune.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede, hvilke initiativer der ønskes politisk deltagelse i, og tog orienteringen om aktiviteter på demensområdet til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet 1. november 2016 det fremtidige fokus på demensområdet (sag nr. 9). I forlængelse af samarbejdet omkring demensalliancen har udvalget iværksat udarbejdelsen af en demensstrategi.
 
Inddragelse og høring
10. februar 2017 blev der afholdt en demenstemadag med henblik på kvalificering af de overordnede indsatser for borgere med demens. Forslag og idéer, som fremkom på dagen er vedhæftet i bilag 1.
 
Beskrivelse
Den nationale handleplan
Regeringen og forligspartierne indgik 15. december 2016 en aftale om en national demenshandleplan, der frem mod 2025 skal arbejde for et markant løft i indsatsen mod sygdommen, se bilag 2. Med udgangspunkt i forslag og idéer, som fremkom på temadagen samt indholdet i den nationale handleplan kan indholdet i Viborg Kommunes demenshandleplan illustreres som skitseret nedenfor.
 
Indhold i demenshandleplan for Viborg Kommune
1.    Indhold
2.    Forord
3.    Bedre forløb for mennesker med demens
·         Forløbskoordination gennem borgerens sygdomsforløb, herunder udvikling og brug af flowdiagrammer.
·         Der tages højde for Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS) for borgere med kognitive udfordringer.
·         Pilotprojekt i Houlkær, hvor flere nøglepersoner danner et mindre team om den enkelte borger med en demenssygdom. Det skaber tryghed for borgeren og de pårørende samt fælles retning og mål.
 
4.    Bedre støtte til pårørende
·         Højskoledage på Æblegården.
·         Etablering af pårørendegrupper.
·         Café for demente og deres pårørende i Vesterparken (opstart primo april). Det er et initiativ fra Ældresagen, som er etableret i samarbejde med demenskonsulenterne og Alzheimerforeningen.
 
5.    Kompetenceløft til personalet
·         Der er nedsat arbejdsgrupper, som arbejder med kompetenceudvikling på forskellige uddannelsesniveauer.
 
6.    Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
·         Demensvenner
 
7.    Flere demensindrettede boliger
·         Det sociale partnerskab med boligforeningerne
·         Samarbejde med Teknik og Miljø
 
8.    Understøtte forskning og vidensdeling
·         VEGA (Netværk for fagprofessionelle)
·         Animated Health - demens
·         Demenskammeraten (app som udvikles med andre kommuner, Medtech Innovation Consortium (MTIC) og VIA University)
 
For nærmere beskrivelse af inputs til demenshandleplanen, se bilag 3.
 
Der er i forbindelse med det stærke politiske fokus på demensområdet etableret en række tilskudsordninger til lokale demensindsatser. Ældre- og Sundhedsudvalget præsenteres for en oversigt over tilskuds- og puljemidler i forbindelse med høringsoplægget til Viborg Kommunes demenshandleplan på mødet i maj måned.
 
Demensvenner
Ældre- og Sundhedsvalget drøftede på mødet den 21. marts 2017 sagen om demensvenner (sag nr. 6). Der blev i den forbindelse fremlagt ønske om en oversigt over steder og arrangementer, hvor det er muligt at tilmelde sig som demensven. Indsatsen for at nå 5000 demensvenner er beskrevet i tids- og aktivitetsoversigten, som er vedhæftet i bilag 4. Lørdag den 23. september 2017 er af Alzheimerforeningen udnævnt til ”Huskedag”, hvor der gennem landsindsamling og en række andre initiativer sættes fokus på mennesker med en demenssygdom. Kampagnen for de 5000 demensvenner i Viborg Kommune foreslås afsluttet i forbindelse med et arrangement på denne dag.
 
Aktiviteter på demensområdet
Ældre- og Sundhedsudvalget efterspurgte på mødet 21. marts 2017 en oversigt over planlagte arrangementer og aktiviteter i 2017. Oversigten er vedhæftet i bilag 5.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Nedenfor ses skemaet med den overordnede tidsplan i forbindelse med udarbejdelsen af demenshandleplanen.
Dato
Handling
20. marts – 1. maj 2017
Indholdet i demenshandleplanen udarbejdes af følgegrupperne
25. april 2017
Ældre- og Sundhedsudvalget får en status på arbejdet i følgegrupperne og drøfter med baggrund i inputs fra temadagen inputs til demenshandleplanen.
1. maj – 15. maj
Udarbejdelse af demenshandleplan
30. maj 2017
Ældre- og Sundhedsudvalget forelægges udkast til demenshandleplan med henblik på høring
7. juni 2017
Præsentation og høring i Ældrerådet
13. juni 2017
Præsentation og høring i Handicaprådet
20. juni 2017
Endelig godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der vil ikke være udgifter forbundet med udarbejdelsen af demenshandleplanen. Iværksættelse af nye indsatser og aktiviteter kan på sigt betyde, at der skal foretages omprioriteringer i forhold til eksisterende indsatser.
 
Der er i forbindelse med den nationale handleplan afsat 470 mio. kr. i årene 2016-2019 til i alt 23 initiativer, som skal forbedre vilkårene for borgere med demens sygdom og deres pårørende. Midlerne udmøntes via satspuljen. Den nationale handleplan er vedhæftet som bilag 2.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 15/31198
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning,
 
2. at der fortsat er fokus på at forebygge og opspore ensomme og sårbare, og
 
3. at det tages stilling til eventuelle yderligere initiativer, idet der hentes inspiration fra andre aktører.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der fortsat skal være fokus på at forebygge og opspore ensomme og sårbare.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsvalget besluttede på mødet den 28. april 2016 (sag nr. 3), i forbindelse med budgetlægningen for 2016, at styrke indsatsen omkring ensomhed og social isolation overfor hjemmeboende ældre borgere. 27. september 2016 besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget at indgå samarbejde med NEFOS (Sag nr. 7). Den viden og sparring, som opnås gennem netværket, bruges aktivt i det videre arbejde omkring ensomhed. Den forstærkede indsats omkring ensomhed blev fastsat til to år, herefter skulle udvalget præsenteres for en status på området.
 
Inddragelse og høring
I forbindelse med opstart af det styrkede fokus på ensomhed blev der etableret et fællesmøde med repræsentanter for Sundhed og Omsorg og de frivillige organisationer. Formålet var at afdække, hvordan parterne bedst muligt kunne arbejde sammen om at nedbringe antallet af ensomme seniorer. Det betyder, at der nu er skabt et netværk, hvor der gennem foredrag og tæt samarbejde med foreningslivet samt andre aktører eksempelvis præster i lokalområderne, er et langt større fokus på ensomhed end tidligere.
 
Den 22. oktober 2015 var Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet værter ved temadagen ”Ensomhed og fællesskaber i by- og lokalsamfund”. Der deltog 710 personer og tilbagemeldingerne var udelukkende positive. Erfaringerne herfra blev brugt til at få etableret tilbud for ensomme i samarbejde med frivillige, eksempelvis gennem følgende:
 • Seniorgruppen ved selvhjælpsgrupperne i Viborg.
 • Caféen på pensionistgården.
 • En af de uddannede trivselspiloter i Møldrup har etableret en spisegruppe, hvor der efter et år er 18 enlige mænd tilknyttet.
 
Beskrivelse
Målgruppe
Målgruppen er borgere, som modtager forebyggende hjemmebesøg og ikke modtager hjælp til både personlig pleje og praktisk bistand. Lovhjemmelen er beskrevet i Servicelovens §79a om forebyggende hjemmebesøg. I Viborg Kommune tilbydes besøgene således:
 • Første tilbud gives når man fylder 75 år.
 • Fra 80 år gives der obligatoriske tilbud om forebyggende hjemmebesøg én gang årligt.
 • Fra 1. januar blev loven udvidet til også at omfatte tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere i aldersgruppen 65 – 80 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne (særligt sårbare).
Arbejdet med de forebyggende hjemmebesøg er nærmere beskrevet i Årsrapporten (bilag 3).
 
De forebyggende medarbejdere har fokus på de tre typer af ensomhed:
 • Eksistentiel (tankemæssig) ensomhed.
 • Følelsesmæssig ensomhed.
 • Social ensomhed.
Tankemæssig og følelsesmæssig ensomhed relaterer sig til kvalitet af nærhed og kontakt med andre. Denne type kan oftest lindres ved samtaler med mennesker man er fortrolig med. Social ensomhed drejer sig i højere grad om muligheden for at være sammen med andre.
 
Formål og mål
Formålet med den forstærkede indsats har været at opspore, forebygge og afhjælpe ensomhed samt at mindske tabu omkring seniorers ensomhed. Målet har været at medvirke til at mindske antallet af seniorer, der oplever ensomhed som et problem samt at mindske følelsen af ensomhed hos den ensomme borger. Derudover at styrke samarbejdet omkring ensomhed med private og offentlige samarbejdspartnere.
 
Antal
Fra projektets start i april 2015 til marts 2017 har 5.271 borgere har fået tilbud om forebyggende besøg. 2.712 borgere har modtaget besøg og heraf har 389 ladet sig teste for ensomhed. Ud af denne gruppe blev 61 borgere kategoriseret som ensom i middel/svær grad. 35 borgere har haft en opfølgende samtale efter seks måneder (Se bilag 1, side 7-8).
 
Konklusioner
Samtlige 61 ensomme borgere var både følelsesmæssigt og tankemæssigt ensomme. 42 borgere kunne kategoriseres som socialt ensomme. Borgerne, som deltog i den efterfølgende indsats og samtale blev sidenhen spurgt til, hvad der havde bidraget til en mindre ensomhedsfølelse. Svaret var entydigt, at det var samtale og individuelt samvær med andre, som havde hjulpet dem mest. Det vil sige, at det ikke er antallet af aktiviteter og muligheden for at deltage i dem, som har gjort en forskel for denne gruppe af borgere. Denne gruppe ensomme har behov for støtte til at kunne starte op og deltage i tilbud, hvor samtale og nærvær er de centrale elementer. Derfor gør de forebyggende medarbejdere et stort stykke arbejde i at skabe kontakt til foreninger i lokalområderne og til De Frivilliges Hus.
 
Erfaringerne fra den forstærkede indsats viser desuden, at borgerne gerne vil tale om ensomhed, men at de færreste ønsker at blive screenet. Samtidig viser tilbagemeldingerne, at ensomhed er mest udbredt blandt enlige. Det er samtidig værd at bemærke, at borgere som oplever ensomhed, ikke selv har ressourcer eller mestringsevne til at gøre en indsats for at ændre ting i tilværelsen, som kan få dem ud af ensomheden (se bilag 1 side 9-10).
 
Mål og Midler
Der har været et politisk ønske om, at måling af ensomhed har været en del af Mål og Midler. Målet om at nedbringe antallet af seniorer, som oplever ensomhed, med 10 procent i perioden er nået, da der ved den opfølgende samtale er 16 ud af 35 som oplever et fald i ensomhedsgraden.
 
Forvaltningen anbefaler, at fokus på ensomhed opretholdes, og at der arbejdes med begrebet i et bredere perspektiv jævnfør §79a (se afsnittet om målgruppe ovenfor).
 
Yderligere ensomhedsindsatser
For borgere, som modtager hjemmehjælpsydelser, blev der i foråret 2015 iværksat et fælles projekt mellem Aktivitet og Træning, Madservice og Sundhedscenteret. Projektet fortsætter året ud. De nærmere forhold omkring projektet kan læses i bilag 2.
Årsrapporten 2016 (bilag 3) beskriver status for aktiviteter, som er iværksat og de fremadrettede aktiviteter, som de forebyggende medarbejdere arbejder med i relation til ensomhed og sårbarhed.  Uge 17 er udnævnt til ”Danmark spiser sammen uge”. Aktivitet og Udvikling er ansvarlig for en lang række spise-sammen-arrangementer som geografisk er spredt i hele kommunen.
 
Der vil fremadrettet være et stærkt fokus på ensomme og sårbare, blandt andet gennem samarbejde med seniorklubber og pensionistforeninger. Derudover er det forventningen, at henvendelser i bekymringspostkassen vil medvirke til at synliggøre borgere, som ikke selv magter at opsøge hjælp. For en nærmere beskrivelse se side 5-6 i årsrapporten (bilag 3).
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Bilag

Sagsid.: 16/66812
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at Ældre- og Sundhedsudvalget ser på tilbagemeldingerne og det videre arbejde med at sikre kvalitet og smag med tilfredshed, og udtrykker anerkendelse af samme.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 3. januar 2017 at nedsætte et smagspanel, som indgår i Madservice Viborgs løbende arbejde med kvalitetsudvikling ved at prøvesmage forskellige retter fra Madservice og bedømme den oplevede kvalitet af maden.
 
Inddragelse og høring
En række interessenter på omsorgsområdet indgår i smagspanelet, herunder Ældrerådet, Handicaprådet og plejecentrenes bruger-pårørenderåd.
 
Beskrivelse
Smagspanelet var den 21. marts 2017 inviteret til et besøg hos Madservice Viborg, hvor panelet blev introduceret til formålet med panelet, og der var arrangeret rundvisning i produktionskøkkenet. Desuden indgik en fælles prøvespisning af dagens ret på Plejecenter Blichergården.
 
Smagspanelet fik desuden udleveret et udvalg af de retter, som indgår i de hjemmeboende borgeres madplan, dvs. bakker med nedkølede hovedretter og biretter til opvarmning derhjemme samt serveringsklare desserter og madpakker. En af de udleverede retter var den samme ret, som panelet prøvespiste til mødet.
 
Panelet fik desuden udleveret fortrykte bedømmelsesskemaer, som skulle udfyldes når deltagerne havde prøvesmagt retterne derhjemme.
 
Som bilag vedlægges et skema, hvor panelets tilbagemeldinger er samlet. Der er modtaget 24 udfyldte skemaer. Panelet har både givet de enkelte retter karakterer ud fra fem parametre og fået mulighed for at skrive kommentarer, som kan uddybe bedømmelsen. Bedømmelsesskemaet gav desuden mulighed for at komme med forslag og kommentarer som ikke direkte vedrører de enkelte retter. Disse supplerende kommentarer er samlet nederst i bilaget.
 
En af deltagerne i panelet har desuden indsendt en supplerende skriftlig kommentar til bedømmelsen. Denne er også vedlagt som bilag.
 
Helt generelt er der en meget høj tilfredshed med de retter, som panelet har prøvesmagt. To af retterne (kalvesteg og sherryfromage) har panelet prøvesmagt to gange. Den ene gang hos Madservice Viborg og den anden gang derhjemme. Tilbagemeldingerne viser, at panelet bedømmer begge retter som gode, men dog således at bedømmelsen af serveringen hos Madservice er højest.
 
Enkelte deltagere har givet en lav bedømmelse på flere parametre, hvor den generelle tendens viser en høj tilfredshed. Dette må nok tilskrives, at smag er forskellig. Nogle foretrækker kartofler og grøntsager kogt på en måde, andre foretrækker en anden måde. De tidligere evalueringer af Madservice har vist den samme tendens, hvor det er vanskeligt at gøre alle tilfredse, når der skal laves mad til mange på en gang.
 
Forskellene i bedømmelsen kan også skyldes, at de enkelte deltagere vurderer karaktergivningen forskelligt. Som kommentarerne også viser, er der nogle der opfatter et 5-tal som svarende til det bedste, de nogensinde har smagt. Andre giver et 5-tal til retter som de finder tilfredsstillende.
 
Madservice Viborg udarbejder en handleplan på baggrund af de mange indkomne kommentarer. I handleplanen vil Madservice pege på de områder, som der skal arbejdes videre med i den kommende tid. Indsatserne vil f.eks. kredse omkring kartofler, madpakken, konsistens på legerede supper, grøntsagstilberedningen og en bedre opvarmningsvejledning. Handleplanen eftersendes til udvalget.
 
Alternativer
Fremadrettet vil smagspanelet to gange om året modtage en pakke med middagsretter bestående af hovedretter og biretter. Madservice Viborg overvejer desuden at give deltagerne mulighed for selv at vælge, hvilke retter de vil prøvesmage. Det giver mulighed for at få bedømmelser af langt flere retter. Dog med den konsekvens, at der så vil være færre bedømmelser af de enkelte retter, hvilket gør vanskeligere at lave en valid opsamling.
 
Tidsperspektiv
Smagspanelet er nedsat på ubestemt tid. Efter valget i efteråret vil der sandsynligvis komme nye medlemmer fra udvalg og råd.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/8712
Resume
Ældre- og Sundhedsudvalget har tidligere besluttet ikke at indsende ansøgning til puljen til renovering, etablering eller genetablering af køkkener på landets plejecentre.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at sagen drøftes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede sagen og besluttede, at forvaltningen arbejder videre med en ansøgning om midler fra puljen til renovering af fem køkkener på Plejecenter Skovvænget, Bjerringbro og to køkkener på Plejecenter Toftegården, Møldrup.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at projektperioden forlænges så projektperioden bliver 1. juni 2017 - 31. december 2018, hvilket forvaltningen skal præcisere i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 28. februar 2017 en sag (sag nr. 3) om en eventuel ansøgning til puljen til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede:
 
1. at puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener ikke søges for så vidt angår Kildehaven, og
 
2. at puljen ikke søges vedrørende ”sansekøkken” på plejecenter Overlundgården, idet det vurderes, at det ikke vil være realistisk at gennemføre et projekt i indeværende år, som forudsat i puljens kriterier.
 
3. at Ældre- og Sundhedsudvalget retter henvendelse til ministeriet om, at tidsfristerne for puljen ønskes tilrettelagt således, at det bliver realistisk at kunne ansøge og realisere projekter efter puljens formål. Samtidig bemærkes vigtigheden af, at statslige puljer udmøntes således, at det giver bedre muligheder for byrådets planlægning og budgetlægning af anlægsaktiviteter.
 
Henvendelsen til ministeriet er afsendt den 6. marts 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Med Finansloven 2017 blev der afsat 425 millioner kroner til etablering, renovering eller genåbning af lokale køkkener på plejecentre. Efter ansøgningsfristen har det vist sig, at der er ca. 130 mio. kr. i restmidler i puljen, som nu genopslås, så alle kommuner får en ekstra mulighed for at indsende nye ansøgninger.

Der er ansøgningsfrist den 17. maj 2017 og projektperioden løber fra den 1. juni 2017 til den 31. december 2017. Det vil sige, at midlerne fortsat skal anvendes i 2017.
 
Der er mulighed for at indsende ansøgninger med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Projekterne skal være færdige med udgangen af 2017, og der skal foreligge regnskab senest 3 måneder efter, dvs. 1. april 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der stilles fortsat krav om 25 pct. medfinansiering i forhold til renovering, etablering eller genetablering af køkkener på servicearealer.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 15/58029
Resume
Ældre- og sundhedsudvalget har tidligere fastlagt retningslinjer for forebyggelsespuljen i 2017. I denne sag skal udvalget træffe beslutning om forebyggelsespuljens økonomiske rammer, og om puljen, som hidtil, skal indeholde en ansøgningsramme og en ramme til politisk prioritering.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at den samlede økonomiske ramme for forebyggelsespuljen fastlægges til 873.860 kr. finansieret af overførte midler fra 2016, og
 
2. at fordelingen af den økonomiske ramme på 873.860 kr. mellem en ramme til politisk prioritering og en ansøgningspulje drøftes og besluttes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at den samlede økonomiske ramme for Forebyggelsespuljen fastlægges til 873.860 kr., idet fordelingen af beløbet behandles på mødet i maj 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 29. november 2016 (sag nr. 8) retningslinjerne for forebyggelsespuljen 2017.
 
I samme sag besluttedes, at puljen i 2017 finansieres med midler, som overføres fra et mindre forbrug i 2016 på forebyggelsespuljen 2016 samt tidligere projekt omkring støtte til styrketræning for borgere på 75+ år.
 
Ansøgningsfristerne til forebyggelsespuljen i 2017 er 1. juni, 1. september og 1. november.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forebyggelsespuljen har i 2016 bestået af to elementer. Dels en ansøgningspulje på 800.000 kr. og dels udvalgets egen prioriteringspulje i udvalget på 200.000 kr.
 
I 2016 var der et mindre forbrug på 144.730 kr. i ansøgningspuljen og 200.000 kr. i prioriteringspuljen. I alt 344.730 kr.
 
I sagen til mødet den 29. november 2016 var endvidere foreslået, at de ikke forbrugte midler fra den tidligere ordning med tilbud om støtte til personlig assistance til deltagelse i styrketræning for borgere på 75+ år, indgik i finansieringen af forebyggelsespuljen 2017. Det drejer sig om i alt 529.136 kr.      
 
For alle de ovennævnte midler var gældende, at anvendelsen til finansiering af forebyggelsespuljen 2017 var betinget af, at Byrådet godkendte overførelse af disse midler til 2017. Byrådet forventes at godkende dette på mødet den 19. april 2017. 
 
Der er i alt en økonomisk ramme på 873.860 kr. til forebyggelsespuljen 2017.
 
Da der ikke var endelig afklaring af de økonomiske rammer valgte Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet den 29. november 2016 at udsætte beslutningen om, hvorvidt forebyggelsespuljen 2017 skal deles i en ansøgningspulje og udvalgets egen prioriteringspulje.   
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 12/62438
Resume
Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd. Lokalrådet har som overordnet formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed. Hvert år udarbejder Lokalrådet en handlingsplan for årets indsatser. Handlingsplanen for 2017 præsenteres hermed for Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg til orientering.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Hvert år udarbejder Lokalrådet, som er et samarbejde mellem politiet og Viborg Kommune, en handlingsplan for indsatserne i det pågældende år.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet, og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det overordnede formål, at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed.
 
Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område, og består af politidirektøren og borgmestrene i de respektive kommuner. I Kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem Kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for Lokalrådet.
 
Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2017, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:
 • Euforiserende stoffer blandt unge
 • Tryghedsambassadører
 • IT-kriminalitet og økonomisk kriminalitet
 • Adfærd på sociale medier og nettet
Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:
 • 112-dag
 • Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
 • Indsats mod æresrelaterede forbrydelser
 • Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser
 • Forebyggelse af indbrud, herunder Nabohjælp
 • Færdsels- og trafiksikkerhed
 • Trygt natteliv
 • Exit-strategi
 • High Five
 • Konfliktmægling
 • Offerrådgivning 
Lokalrådets handlingsplan for 2017 fremgår af bilaget.
 
Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden, at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter, og er et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi - også på praksisniveau. 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Bilag

Sagsid.: 17/14951
Resume
Ældre- og Sundhedsudvalget afholder fællesmøde med JV-FællesMED og de faglige organisationer to gange om året. Forslag til dagsorden til fællesmøde med JV-FællesMED og de faglige organisationer godkendes af Ældre- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslaget til dagsorden til fællesmødet med JV-FællesMED og de faglige organisationer godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til dagsorden til fællesmødet med JV Fælles-MED og de faglige organisationer.
Sagsfremstilling
Historik
Det seneste fællesmøde med JV-FællesMED og de faglige organisationer blev afholdt den 7. november 2016. Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte dagsordenen til fællesmødet på mødet d. 1. november 2016 (sag nr. 10).
 
Inddragelse og høring
JV-FællesMED og de faglige organisationer har mulighed for at fremsende punkter til dagsordenen.
 
Beskrivelse
Næste fællesmøde med JV-FællesMED og de faglige organisationer afholdes tirsdag den 2. maj 2017 fra kl. 15.00 til kl. 17.00 på Viborg Rådhus. 
 
Der er udarbejdet et forslag til dagsorden for fællesmødet. Forslag til dagsorden er vedlagt som bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/17929
Resume
Boligorganisationerne har udtrykt ønske om fællesmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget med henblik på at drøfte samarbejde og udviklingstendenser på almenboligområdet. Forslag til dagsorden til fællesmøder med boligorganisationerne godkendes af Ældre- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslaget til dagsorden til fællesmødet med boligorganisationerne godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte dagsorden til fællesmødet med boligorganisationerne.
Sagsfremstilling
Historik
Det seneste fællesmøde med boligorganisationerne blev afholdt den 15. september 2015.
 
Inddragelse og høring
Boligorganisationerne har mulighed for at fremsende punkter til dagsordenen.
 
Beskrivelse
Fællesmødet med boligorganisationerne afholdes den 22. maj 2017 kl. 17.00 – 19.00 på Rådhuset.
 
Der er udarbejdet et forslag til dagsorden for fællesmødet. Forslaget er vedlagt som bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/32956
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 16/66865
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-04-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:
 
Dato
Emne
21. marts
1. møde i Smagspanelet
5. april
Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet
5. april
Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og brugerpårørenderåd
 
 
Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:
 
Dato
Emne
05-04-2017
Månedsbrev marts