You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 20. juni 2017 kl. 08:00

Mødested M5
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Ida Middelhede Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/27877
Resume
I nærværende sag præsenteres Ældre- og Sundhedsudvalget for 2 korte oplæg fra henholdsvis praktiserende fysioterapeut Ib Damsgaard og leder af Viborg Kommunes Genoptræningsenhed Ellis Pilegaard.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har efterfølgende en tematisk drøftelse af træningsområdet. 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at temaet drøftes med afsæt i de præsenterede oplæg, og der gives input til hvilke emner der eventuelt skal afklares i udvalget på et kommende møde.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede oplæggene.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede træningsområdet og tilkendegav et ønske om, at alle genoptræningsbehov tilgodeses i lokalområderne, eventuelt således at genoptræningsbehovene tilgodeses af private fysioterapeuter med praksis i lokalområderne.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget henstillede til, at forvaltningen undersøger spørgsmålet, herunder afdækker scenarier for tilbud om genoptræning enten i kommunalt regi eller således, at tilbud i kommunalt regi suppleres af tilbud om genoptræning i lokalområderne ved private fysioterapeuter.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.           
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Udvalgets temadrøftelse indledes med korte oplæg ved;
 
Ib Damsgaard, Damgaard Fysioterapi og Træning, Stoholm, og
 
Ellis Pilegaard, leder af Genoptræningsenheden, Viborg Kommune.
 
Med afsæt i oplæggene foreslås, at udvalget har en tematisk drøftelse af træningsområdet.
 
Som baggrundsmateriale for temadrøftelsen er vedlagt:
 
·         Notat om lovgrundlaget for kommunens indsats på træningsområdet, heraf fremgår ansvars- og rollefordelingen for forskellige typer af genoptræningsopgaver.
·         Notat Viborg Kommunes træningstilbud.
·         Viborg Kommunes samspil med de praktiserende fysioterapeuter omkring løsning af §140 opgaver (genoptræning efter sundhedsloven) er beskrevet i sagsfremstilling fra Socialudvalgets møde den 28. maj 2013 (Sag nr. 17), hvor udvalget besluttede at løse opgaverne i kommunal regi.
·         Udvikling i antallet af genoptræningsplaner 2011-2016 efter sundhedslovens §140.
·         Udvikling i antallet af genoptræningsplaner fordelt på kvartaler og sundhedscenter/distrikter 2014-2017.
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/4858
Resume
På mødet behandles forslag til drifts- og anlægsbudget for 2018-21. Forslaget til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien. Det eksisterende anlægsbudget tilrettes på baggrund af eventuelle tidsforskydninger af anlægsprojekterne. Desuden behandles forslag til eventuelle nye anlægsønsker med tilhørende idébeskrivelser og finansieringsforslag. Endeligt orienteres om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2. at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,
 
3. at udvalget godkender, hvilke nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor Byrådet herunder forslag til finansiering,
 
4. at idéoplæg, der beskriver udvalgets anlægsønsker, godkendes, og
 
5. at orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2018-2021 tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget
 
1. godkendte forslag til driftsbudget,
 
2. godkendte forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget, med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget, dog således, at der ikke på nuværende tidspunkt er politisk opbakning til at udskyde opførelsen af plejecenter i Skals. Budgethæftet tilpasses i overensstemmelse hermed.
 
3. godkendte hvilke nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor Byrådet, herunder forslag til finansiering,
 
4. godkendte idéoplæg, der beskriver udvalgets anlægsønsker, og
 
5. tog orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets samlede budgetforslag 2018-2021 til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3), skal udvalgene senest i maj behandle deres forslag til driftsbudget, mens anlægsbudgettet senest skal behandles i juni. Ældre- og Sundhedsudvalget har valgt at behandle både drifts- og anlægsbudget i juni måned.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede senest forslaget til drifts- og anlægsbudget på mødet den 25. april 2017 (sag nr. 3). Siden seneste drøftelse er der indarbejdet nye tal og forslag i budgetforslaget.
 
Inddragelse og høring
Forslaget til drifts- og anlægsbudget er blevet hørt i Fag-MED den 14. juni 2017 for henholdsvis sundheds- og omsorgsområdet.
 
Udtalelser fra møderne kan ses som bilag nr. 6 og 7.
 
Beskrivelse
Til at underbygge processen er der udarbejdet et budgethæfte, som er et gennemgående dokument, der er vedhæftet hvert udvalgsmøde, hvor budgettet bliver drøftet.
 
Hæftet omfatter:
-      Uddrag af spilleregler for budgetlægningen.
-      Det vedtagne budget.
-      Forslag til driftsbudget (herunder udfordringer, driftsønsker og finansiering).
-      Forslag til anlægsbudget samt finansiering.
Dokumentet bliver løbende udbygget og redigeret i takt med, at der træffes nye beslutninger i budgetlægningsfasen. Ændringer siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret, så man hurtigt kan se, hvilke ændringer der er tilføjet budgethæftet.
 
Status på driftsbudget (uddrag fra budgethæftet)
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på det ekstraordinære udvalgsmøde den 17. maj 2017 (sag nr. 1), alene at forholde sig til budgetudfordringer i 2018 jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 10. maj 2017 (sag nr. 4).
 
Budgetbalance (i 1.000 kr. og 2018-prisniveau)
Afsnit
Forslag
2018
4.1
Udfordringer
32.150
4.2
Driftsønsker
0
4.3
Finansiering
32.150
 
I alt
0
Tabellen ovenfor viser, at udfordringer og driftsønsker er fuldt ud er finansieret.
 
Budgethæftet er vedlagt som bilag nr. 1.
 
Udvalgets budgetforslag
 
 
Regnskab 2016
Oprindeligt budget 2017
Korr. budget 2017
Forventet regnskab 2017
Budget 2018
Ældre
722,5
731,8
749,2
754,2
746,1
Sundhed
404,7
416,1
417,4
 408,6
416,9
I alt
1.127,2
1.147,9
1.166,6
1.162,8
1.163,0
Udvalgets ramme
-
-
 
-
1.163,0
Afvigelse
-
-
 
-
0
Tabellen viser, at forslaget til driftsbudget samlet overholder udvalgets ramme. Budgetrammen til budget 2018 er hævet med 11,5 mio. kr. jf. budgetaftale af 9. juni 2017.
 
Teknisk tilretning af anlægsbudgettet
Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et anlægsbudget, hvor de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Desuden er eventuelle faste puljer videreført i 2021, og der korrigeres for eventuelle mindre beløbsmæssige afvigelser. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 23. august 2017.
 
Forslaget til anlægsbasisbudget findes i bilag nr. 1 og 2.
 
Nye anlægsønsker
Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) kan udvalgene foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår. Af spillereglerne fremgår, at nye anlægsønsker skal være fuldt finansieret i det enkelte år. Ældre- og Sundhedsudvalget fremsender et ønske som ikke er finansieret.
Tabellen nedenfor, som er et uddrag af budgethæftet, viser udvalgets anlægsønsker samt forslag til delvis finansiering:
 
Udvalgets anlægsønsker herunder finansieringsforslag til et af ønskerne. (1.000 kr. og 2018-prisniveau)
Nr.
Anlægsprojekt
2018
2019
2020
2021
Beskrivelse
Senest drøftet
Nye ønsker
1.
KOL-indsats, jf. aftale KL og Regeringen
 1.790
25.04.17
2.
Tiltag for synshandicappede på plejecenter Banebo
   187
25.04.17
Anlæg Skals plejecenter
     -  
Anlægsprojektet udskydes til efter 2025.
Finansiering
1.
KOL-indsats, jf. aftale KL og Regeringen
Der mangler forslag til finansiering af anlægsønsket til KOL-indsatsen
2.
Renovering/udbygning af plejecentre
   187
25.04.17
I alt
 
0
1.790
0
0
 
 
 
Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker, kan ses som bilag nr. 3 og 4.
 
 
Nedenfor er de afledte driftsudgifter til nye anlægsønsker opgjort – uddrag af budgethæfte.
 
Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr. og 2018-prisniveau)
Nr.
Anlægsprojekt
2018
2019
2020
2021
Beskrivelse
Senest drøftet
1.
Nyt plejecenter i Skals
 
 
 
Nettodrift af 60 plejeboliger. Beregnet på baggrund af nettodriftsudgifter til Banebo. Projektet udskydes til efter 2025.
25.04.17
2.
KOL-indsats, jf. aftale KL og Regeringen
   700
   700
  700
I forbindelse med anlægsønsket omkring KOL-indsatsen er der afledte driftsudgifter fra og med 2019.
25.04.17
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
0
700
700
700
 
Det gælder som spilleregel for årets budgetlægning, at udvalgene selv finansierer alle driftsudfordringer inden for eget budget. Det betyder, at der skal findes finansiering til de afledte driftsudgifter, som er beskrevet ovenfor.
Alternativer
Driftsønsker eller finansieringsforslag kan udgå eller erstattes af alternative forslag.
 
Tidsperspektiv
Udvalgets budgetforslag indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 23. august 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udvalgets forslag til driftsbudget overholder udvalgets ramme.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/34364
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 10 almene ældreboliger i afdeling 925, beliggende Blichersvænge i Sjørup, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 17.000.000 kr.,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til etablering af servicearealer i afdeling 826 med en samlet anskaffelsessum på 2.435.000 kr. inkl. moms,
 
3. at byrådet yder et grundkapitallån på 1.700.000 kr., svarende til 10% af anskaffelsessummen,
 
4. at der gives en anlægsbevilling på 1.700.000 kr., som finansieres af det rådighedsbeløb i budget 2017, som er afsat til 10 almene ældreboliger i Sjørup, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg,
 
5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet,
 
6. at byrådet som tilsynsmyndighed godkender, at servicearealerne efter opførelsen sælges til Viborg Kommune for anlægssummen med fradrag af servicearealtilskud fra staten på 400.000 kr.,
 
7. at ovenstående godkendelse gives under forudsætning af,
at       der indgås skriftlig aftale om opførelse og finansiering af servicearealerne mellem Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Viborg Kommune, og
at       der udarbejdes individuelle vedtægter for ejerforeningen, jævnfør ejerlejlighedslovens § 7, og
 
8. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 1.144 kr./m² for første driftsår,
 
Ovenstående indstilling er under forudsætning af, at byrådet som beskrevet under sagsfremstillingen, på et senere møde dels beslutter at sælge grunden (det nødvendige matrikulære areal) til boligselskabet, dels som tilsynsmyndighed godkender boligselskabets køb af grunden.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg til opførelse af 10 almene ældreboliger i afdeling 925, beliggende Blichersvænge i Sjørup, med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 17.000.000 kr.,
 
2. at der gives tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum til etablering af servicearealer i afdeling 826 med en samlet anskaffelsessum på 2.435.000 kr. inkl. moms,
 
3. at byrådet yder et grundkapitallån på 1.700.000 kr., svarende til 10% af anskaffelsessummen,
 
4. at der gives en anlægsbevilling på 1.700.00 kr., som finansieres af det rådighedsbeløb i budget 2017, som er afsat til 10 almene ældreboliger i Sjørup, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg,
 
5. at byrådet giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet,
 
6. at byrådet som tilsynsmyndighed godkender, at servicearealerne efter opførelsen sælges til Viborg Kommune for anlægssummen med fradrag af servicearealtilskud fra staten på 400.000 kr.,
 
7. at ovenstående godkendelse gives under forudsætning af,
at der indgås skriftlig aftale om opførelse og finansiering af servicearealerne
          mellem Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Viborg Kommune, og
 
at der udarbejdes individuelle vedtægter for ejerforeningen, jævnfør
          ejerlejlighedslovens § 7, og
 
8. at den foreløbige årlige leje godkendes. Lejen for boligerne udgør gennemsnitlig 1.144 kr./m² for første driftsår,
 
Ovenstående indstilling er under forudsætning af, at byrådet som beskrevet under sagsfremstillingen, på et senere møde dels beslutter at sælge grunden (det nødvendige matrikulære areal) til boligselskabet, dels som tilsynsmyndighed godkender boligselskabets køb af grunden.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet besluttede på mødet den 16. marts 2016 (sag nr. 21) at opføre 10 almene ældreboliger med servicearealer (plejeboliger) ved Sjørup Ældrecenter. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg skal både opføre og efterfølgende stå for driften af boligerne.
 
Byrådet har den 12. oktober 2016 (sag nr. 1, 2. behandling af budgetforliget) reserveret et rådighedsbeløb på 1.700.000 kr. i 2017 til et kommunalt grundkapitallån til etablering af ældreboliger ved Sjørup Ældrecenter.
 
Byrådet godkendte på mødet den 19. april 2017 (sag nr. 10) at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om nedrivning af 8 familieboliger på Blichersvænge i Sjørup videresendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 19. maj 2017 godkendte nedrivning af 8 familieboliger på Blichersvænge ved Sjørup Plejecenter, søger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg om tilsagn til den foreløbige anskaffelsessum, skema A til at opføre 10 ældreboliger med serviceareal (plejeboliger) ligeledes beliggende på Blichersvænge ved Sjørup Ældrecenter i Sjørup. Boligerne opføres i afdeling 925 og servicearealerne opføres i afdeling 826.
 
Plejecentret bliver indrettet med levebo-miljø. De 10 ældreboliger bliver alle med 2 værelser på netto 48 m² og brutto (inkl. andel i fællesareal og adgangsareal) vil arealet pr. bolig udgøre ca. 75 m², svarende til i alt 750 m², dertil opføres der 127 m² servicearealer, i alt 872 m². Skitseprojektet fremgår af bilag nr. 2.
 
Køb af grund
Sjørup Ældrecenter er i dag beliggende på 4 matrikler, der ejes af hhv. boligselskabet og Viborg Kommune. De nuværende matrikelgrænser passer ikke med den planlagte fremtidige udnyttelse af Sjørup Ældrecenter, idet de 10 plejeboliger skal opføres på et areal, der strækker sig over 3 af disse matrikler. Boligselskabet ejer de 2 matrikler og Viborg Kommune den tredje matrikel.
 
Byggeriet forudsætter derfor, at der sker en omlægning af matriklerne. Omlægning og ejerforhold skal være på plads senest ved skema B, idet boligselskabet på dette tidspunkt skal have tinglyst adkomst til grunden (det nødvendige matrikulære areal) for byggeriet.
 
Boligselskabets advokat har udarbejdet et oplæg på en samlet model, hvor der bliver byttet arealer mellem dels boligselskabets afdelinger, dels mellem boligselskabet og Viborg Kommune, med henblik på at etablere en matrikulær situation og en ejerstruktur, der understøtter de fremtidige driftsforhold på Sjørup Ældrecenter. I praksis omfatter modellen 6 gensidigt betingede ejendomshandler, der dels skal godkendes af Viborg Kommune som tilsynsmyndighed, dels skal tiltrædes af Viborg Kommune som hhv. køber og sælger.
 
Forvaltningen forventer, at den samlede model forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget på samme møde, hvor også nærværende sag forventes behandlet, og at sagerne derefter forelægges byrådet.
 
Nærværende skema A-sag er således med forbehold for, at boligselskabet efterfølgende, og med tilsynets godkendelse, bliver ejer af det matrikulære areal, hvor byggeriet kan opføres.
 
Oplægget på en samlet model fra boligselskabets advokat er drøftet med forvaltningen. På baggrund af dette oplæg forudsættes det, at arealet udgør 4.251 m², og at købesummen udgør 1.852.000 kr., svarende til knap 436 kr. pr. m².
 
Som det fremgår af nedenstående udgør anskaffelsessummen 17 mio. kr., heraf udgør grundudgiften, dvs. købesum tillagt ekstraordinære udgifter til fundering og forurening samt tilslutningsafgifter, 2,5 mio. kr., svarende til knap 15 %, hvilket er under den vejledende grænse på 20 %.  
 
På den baggrund har forvaltningen ingen indvendinger mod det forventede køb af grunden (det nødvendige matrikulære areal), der forventes forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og efterfølgende byrådet på et senere møde.
 
Anskaffelsessum og finansiering
En forudsætning for tilsagn til projektet er, at anskaffelsessummen ikke overstiger den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger. Denne beregnes til: 750 m² x 23.220 kr./m² = 17.415.000 kr.
 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har afsat 100.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet. Anskaffelsessummen på 17.000.000 kr. holder sig under den maksimale tilladte anskaffelsessum, og et tilsagn er derfor muligt. Anskaffelsessummens fordeling på grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger m.v. fremgår af bilag nr. 3
 
Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:
Beboerindskud (2 %)
     340.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)
  1.700.000 kr.
Realkreditlån (88 %)
14.960.000 kr.
Samlet anskaffelsessum (100 %)
17.000.000 kr.
 
Kommunale servicearealer
Når byggeriet er afsluttet i 2018 sælger Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg servicearealerne til Viborg Kommune for anlægssummen (inkl. grundudgifter). Dette salg skal godkendes af Viborg Kommune som tilsynsmyndighed.
 
Anskaffelsessummen for servicearealer er anslået til 2.435.000 kr. inkl. moms og finansieres fuldt ud af kommunen, dog med fradrag af moms og et servicearealtilskud fra staten på 40.000. kr./bolig, som udbetales efter godkendelse af skema C.
 
Anskaffelsessummen inkl. moms
2.435.000 kr.
Fradrag af moms
   487.000 kr.
Fradrag af servicearealtilskud
(10 * 40.000 kr.)
 
   400.000 kr.
Nettoudgift ekskl. moms
1.548.000 kr.
 
Husleje
Den beregnede foreløbige årlige leje er på gennemsnitligt 1.144 kr./m² for første driftsår. Huslejen fremgår af bilag nr. 4.
 
Lejeledighed
Sjørup er en afgrænset landsby i kommuneplanen, og der er ingen ledige almene boliger i byen.
 
Pr. 1. maj er ledighedsprocenten for almene familie- og ungdomsboliger i Viborg Kommune som helhed 0,49 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden (ledige ældreboliger bliver ikke indberettet). Kommunen kan derfor meddele tilsagn til projektet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Senest om 15 måneder skal boligselskabet søge om godkendelse af den endelig anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri (skema B).
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført, og skema C godkendes. Realkreditinstituttet foretager en rentabilitetsberegning på baggrund af en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti (selvskyldnerkaution).
 
Juridiske og planmæssige forhold
Støttebekendtgørelsens krav samt forvaltningens bemærkninger til projektet fremgår af bilag nr. 4.


Bilag

Sagsid.: 12/63197
Resume
Som en del af ombygningen og renoveringen af Sjørup Ældrecenter har Ældre- og Sundhedsudvalget besluttet, at en eksisterende bygning skal renoveres og have en mindre tilbygning for at kunne huse det aktivitetscenter, der tidligere har været placeret i en af de PCB-holdige bygninger på Sjørup Ældrecenter.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt der som en del af etape 2 af ombygningen og renoveringen af Sjørup Ældrecenter genetableres et aktivitetscenter.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at udskyde behandlingen af sagen, idet forvaltningen anmodes om at indhente supplerende data, herunder særligt for så vidt angår den oprindelige målgruppes efterspørgsel, udgifter til transport til de eksisterende aktivitetscentre og muligheder for anvendelse i øvrigt.
Sagsfremstilling
Historik
Sjørup Ældrecenter består af en bygning med to leve-bo-miljøer med hver 10 plejeboliger, en bygning med 8 demensboliger, en bygning med administrationsfaciliteter og en bygning med aktivitetsfaciliteter. Demensboligerne er ikke tidssvarende, og der er konstateret PCB i flere bygninger. På den baggrund blev der i 2012 iværksat en proces med det formål at belyse mulighederne for renovering af Sjørup Ældrecenter.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget fik på sit møde d. 3. marts 2015 (sag nr. 3) forelagt tre scenarier for renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter. Ældre- og Sundhedsudvalget valgte scenarie 1, der er opdelt i to etaper. Renoveringen og ombygningen er beskrevet nærmere i bilag 1 og 2.
 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
 
Beskrivelse
Aktivitetstilbud på Sjørup Ældrecenter
Aktivitetstilbuddet på Sjørup Ældrecenter har bestået af et åbent aktivitetstilbud samt et visiteret aktivitetstilbud efter servicelovens § 84 med 7 pladser. Målgruppen for aktivitetstilbud er fortrinsvis hjemmeboende borgere.
 
Det åbne aktivitetstilbud på Sjørup Ældrecenter blev flyttet til det allerede eksisterende aktivitetstilbud, Aktiviteten, i Stoholm tilbage i 2013, idet kun 2 borgere benyttede tilbuddet. Siden da har borgere fra Sjørup og opland, der er i målgruppen for et aktivitetstilbud, fået tilbud om at benytte Aktiviteten i Stoholm. Grundet dårlige fysiske rammer og arbejdsmiljømæssige forhold, herunder tilstedeværelsen af PCB, blev det visiterede dagtilbud på Sjørup Ældrecenter endvidere flyttet til Æblegården i Viborg i september 2015.
 
Behovet for aktivitetstilbud fremadrettet
En optælling fra februar 2017 viser, at der er to hjemmeboende borgere fra Sjørup og opland og ca. 50 hjemmeboende borgere fra Stoholm og opland, der benytter Aktiviteten i Stoholm.
 
Befolkningsprognosen for 2017 – 2032 viser, at Stoholm vil opleve en befolkningstilvækst på 171 personer stigende fra 2.527 borgere i 2017 til 2.698 borgere i 2032. Sjørup forventes i samme periode at opleve en befolkningstilvækst på 14 personer stigende fra 287 beboere i 2017 til 301 i 2032.
 
Aktivitet & Udvikling, Team Karup/Fjends er normeret med 4,7 stilling. De 4,7 stilling i Team Karup/Fjends vil foruden Seniorhuset i Karup, Dagcenteret i Frederiks samt Aktiviteten i Stoholm også skulle dække aktivitetstilbuddet i Sjørup i fald det genetableres. Det vil alt andet lige få betydning for kvaliteten og omfanget af aktiviteter i de øvrige aktivitetscentre i området.
 
Forvaltningen konstaterer således, at hovedparten af både de nuværende og fremtidige brugere af et aktivitetscenter kommer og vil komme fra Stoholm og opland. På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at der ikke er brugergrundlag til at drive både et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter og Aktiviteten i Stoholm effektivt. Medarbejderne vil blandt andet skulle bruge forholdsmæssig meget tid på transport set i forhold til det forventede antal brugere af aktivitetstilbuddet i Sjørup. Forvaltningen vil derfor foreslå, at beslutningen om genetablering af et aktivitetscenter i Sjørup genovervejes, inden etape 2 af renoveringen og ombygningen af Sjørup Ældrecenter igangsættes.
 
Konsekvenser for borgernes transport samt anlægsøkonomi
Konsekvenserne af ikke at genetablere et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter som en del af etape 2 af ombygningen og renoveringen vil være følgende:
 
Borgere fra Sjørup og opland, der er i målgruppen for et dagtilbud, vil fortsat skulle transporteres til Aktiviteten i Stoholm. Transporten er forbundet med en udgift for såvel borger som kommune. Borgeren må desuden påregne at være undervejs i op til én time. Jf. ovenfor var det i februar 2017 to borgere, der blev transporteret fra Sjørup og opland til Aktiviteten i Stoholm.
 
Såfremt der ikke skal genetableres et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter, er det ikke nødvendigt at lave den planlagte tilbygning til bygning E, jf. ovenfor. Forvaltningen vurderer, at det vil reducere anlægsudgiften i etape 2 med 3 mio. kr. Der skal dog fortsat anvendes 12 mio. kr. til ombygning af nedrivning af bygning C, facaderenovering af bygning E, nedrivning af eksisterende lejligheder på 1. sal bygning E, ny tagkonstruktion bygning E, indvendig renovering af bygning E samt renovering af eksisterende varmeanlæg. Varmeanlægget forsyner både kommunens bygninger og Boligselskabets Sct. Jørgens boliger.
 
 
Alternativer
Intet.
 
 
Tidsperspektiv
Det har været planlagt, at etape 2 gennemføres i 2017 og 2018. Tidsplanen er imidlertid rykket, således etape 2 først gennemføres i 2018 og 2019. Dette skyldes, at forvaltningen først d. 19. maj 2017 har modtaget den endelige godkendelse af projektet fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
 
Forvaltningen vurderer, at en eventuel beslutning om ikke at genetablere et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter ikke vil få betydning for den aktuelle tidsplan for ombygningen og renoveringen af Sjørup Ældrecenter.
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/66630
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at de indkomne ansøgninger drøftes med henblik på, at tage stilling til tildelingen af tilskud fra Forebyggelsespuljen.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede ansøgninger, og besluttede at tildele tilskud jf. nedenstående.
 
Nr.
Ansøger
Tildelt beløb i kroner
1
Botilbuddet Kærsangervej
25.000 Kr.
2
De Aktive Motionister
22.800 Kr.
3
Landsforeningen for Børn og Forældre og Trivselspilot Helle Sørensen
 
75.000 Kr.
4
Projekt Flere Børn i Idrætten
49.168 Kr.
5
Stoholm Borgerforening
4.500 Kr.
6
Trivsel i Bjerregrav
7.200 Kr.
7
Trivselspiloterne i Karup
2.000 Kr.
8
Trivselspiloterne i Karup
28.500 Kr.
9
Viborg Atletik og Motion
75.000 Kr.
 
Samlet beløb for alle ansøgninger
289.168 Kr.
 
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 26. januar 2016 (sag nr. 4) at etablere en forebyggelsespulje som kan yde økonomisk tilskud til aktiviteter, som har sundhedsfremmende sigte for borgerne i Viborg Kommune. Retningslinjerne for Forebyggelsespuljen blev godkendt på udvalgets møde den 29. november 2016 (sag nr. 8).
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 30. maj 2017 (sag nr. 4) at afsætte 673.860 kr. til ansøgningspuljen.
 
Dette er første ud af tre ansøgningsrunder i 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der er i 1. ansøgningsrunde indkommet 9 ansøgninger. Ansøgningerne fremgår af nedenstående oversigt og fremgår i deres helhed i bilag 1-9.
 
Forvaltningen har gennemgået alle ansøgningerne og vurderet, om de lever op til retningslinjerne for Forebyggelsespuljen.
 
Nr.
Ansøger
Ansøgt beløb i kroner
1
Botilbuddet Kærsangervej
25.000
2
De Aktive Motionister
22.800
3
Landsforeningen for Børn og Forældre og Trivselspilot Helle Sørensen
75.000
4
Projekt Flere Børn i Idrætten
49.168
5
Stoholm Borgerforening
4.500
6
Trivsel i Bjerregrav
7.200
7
Trivselspiloterne i Karup
2.000
8
Trivselspiloterne i Karup
28.500
9
Viborg Atletik og Motion
75.000
 
Samlet beløb for alle ansøgninger
289.168 kr.
 
Om forebyggelsespuljen
Forebyggelsespuljens formål er at tilskynde foreninger, netværk, virksomheder, institutioner m.fl. til at iværksætte nye aktiviteter for borgere i Viborg Kommune, som skaber en sundhedsmæssig merværdi i relation til temaerne og indsatsområderne i den tværgående sundhedspolitik.
 
Forebyggelsespuljen kan yde tilskud på maksimalt 75.000 kr. til non-profit aktiviteter. Tilskuddet ydes til opstart af nye aktiviteter og er begrænset til 1 år.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget forelægges ansøgningerne i deres helhed med henblik på at træffe afgørelse om imødekommelse af ansøgningerne. Udvalget er ikke forpligtet til at uddele midler. Ubrugte midler kan overføres til efterfølgende år efter de gældende principper for overførsel.
 
Ved Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af ansøgningerne vil afgørelse blive truffet på baggrund af en samlet vurdering af den ansøgte aktivitet. I denne vurdering indgår blandt andet målgruppe for aktiviteten, aktivitetens omfang, den forventede sundhedsmæssige merværdi samt det ansøgte beløbs størrelse.
 
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 12/2193
Resume
I forbindelse med drøftelserne omkring plejecenter Banebo bad Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet den 25. april 2017 (sag nr. 6) forvaltningen om supplerende analyser vedrørende det fremtidige behov for forskellige typer af plejeboliger/-pladser samt den aktuelle belægningsprocent på de eksisterende plejecentre.
 
Analysen af de fremtidige behov i lyset af den forventede udvikling i befolkningens alderssammensætning, ændringer og omlægninger på sundhedsområdet mv. danner grundlag for udvalgets videre drøftelser.  
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at analysens konsekvenser for kapaciteten og anvendelsen af plejeboliger i Viborg Kommune drøftes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede konsekvenserne for kapaciteten og anvendelsen af plejeboliger i Viborg Kommune.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og konstaterede, at der ikke i lyset af aftalen af 9. juni 2017 mellem partierne repræsenteret i Ældre- og Sundhedsudvalget om at tilføre Ældre- og Sundhedsudvalget 11.5 mio. kr., er baggrund for at træffe yderligere beslutninger på nuværende tidspunkt.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget har senest drøftet de økonomiske udfordringer omkring finansieringen af plejecenter Banebo på mødet den 25. april 2017 (Sag nr. 6) med følgende beslutning:

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25.-04-2017:

”Ældre- og Sundhedsudvalget tog redegørelsen fra mødet med boligselskaberne den 7. februar 2017 til efterretning. 

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede input til sag omkring finansiering af driften for plejecenter Banebo til mødet i maj, idet Ældre- og Sundhedsudvalget bad forvaltningen: 
 
  1. Udarbejde en analyse af udviklingen på ældre- og sundhedsområdet blandt andet med baggrund i de to notater under budgetsagen.
  2. Belyse forholdet mellem overkapacitet på almene plejepladser og behovet for rehabiliteringspladser i lyset af den nye model for kommunal medfinansiering.
  3. Udarbejde en oversigt over plejecentre i Viborg Kommune, ventelister og belægning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at boligselskaberne får mulighed for at tilkendegive supplerende betragtninger på scenarier for finansiering af Banebo og inviteres til at deltage i et kommende møde i Ældre-og Sundhedsudvalget, for så vidt de har supplerende betragtninger.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget – dog undtaget Socialdemokratiet, der fastholder et ønske om et Plejecenter Banebo bestående af 100 pladser - bad endvidere forvaltningen:
 
  1. Indlede en dialog med boligselskabet Sct. Jørgen med henblik på en belysning af juridiske og økonomiske forhold forbundet med en eventuel ommærkning af 30 plejehjemspladser på Banebo til ældreboliger.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at der også fremover vil være en kort orientering omkring status på plejecenter Banebo under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering”.
 
Inddragelse og høring
Der har været kontakt med Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg omkring eventuelle supplerende betragtninger.
 
Yderligere har der været en dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen omkring juridiske og økonomiske konsekvenser ved ommærkning af boliger på Banebo. 
 
Beskrivelse
De supplerende analyser er samlet i vedhæftede notat (bilag 1).
 
Hovedkonklusioner er;
 
1) Analysen af udviklingen på ældre- og sundhedsområdet indebærer samlet en stigende efterspørgsel på kommunale pleje- og omsorgstilbud. Den generelle stigning rummer også et voksende behov for mere intensive tilbud med en markant og specialiseret indsats, f.eks. rehabiliteringspladser.
 
2) Belysningen af forholdet mellem overkapacitet på almene plejepladser og behovet for rehabiliteringspladser i lyset af den nye model for kommunal medfinansiering viser, at;
·         Det stigende behov for rehabiliteringspladser, jævnfør pkt. 1 ovenfor, er vanskeligt at opgøre i antal. Det vurderes dog, at behovet for rehabiliteringspladser kan rummes indenfor den samlede plejeboligkapacitet. Mængden af boliger udvides betydeligt i 2018, hvor Banebo og flere friplejehjemspladser tages i brug.
·         Der er betydelig usikkerhed om konsekvenserne for Viborg Kommunes økonomi ved indførelse af en aldersdifferentieret model for kommunal medfinansiering (KMF) af det regionale sundhedsvæsen. De foreløbige vurderinger er dog, at de fremtidige udgifter vil svinge med få procentpoint.
 
3) Oversigt over venteliste og belægning på plejecentre i Viborg Kommune viser, at;
·         Der aktuelt (uge 17) var i alt 52 borgere på venteliste i Viborg Kommune.
·         Der i gennemsnit for perioden januar–april 2017 har været en belægningsprocent på 96 % på almene plejeboliger, 72 % på midlertidige pladser og 86 % på rehabiliteringspladser.
 
Vedrørende spørgsmålet omkring ommærkning af 30 pladser på Banebo til ældreboliger har Boligselskabet Sct. Jørgen oplyst, at der ikke vurderes at være juridiske konsekvenser. Ved ommærkningen skal der dog med boligselskabet drøftes vilkår omkring anvisningen. Boligselskabet vurderer, at der ved ommærkningen skal ske en mindre ombygning, som er skønnet til at koste ca. 3-4 mio. kr., der ikke kan afholdes indenfor den godkendte byggesum.
 
Supplerende til ovennævnte er udarbejdet vedlagte notat med en belysning af juridiske og økonomiske konsekvenser ved ændring af pladser på Banebo fra almene plejeboliger til rehabiliteringspladser. Der vurderes ikke at være juridiske konsekvenser, hvilket er bekræftet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Der vil være afledte økonomiske konsekvenser ved en nødvendig tilpasning af især træningsfaciliteter (anlæg) samt driftsudgifter.         
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 16/68573
Resume
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 30. maj 2017 høringsversionen af demensstrategien. Strategien har nu været i høring hos Ældre- og Handicaprådene. Udvalget drøfter demensstrategien med henblik på endelig godkendelse.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at demensstrategien godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte demensstrategien.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 30. maj 2017 høringsversionen af demensstrategien og sendte efterfølgende strategien i høring.
 
Inddragelse og høring
Demensstrategien har været i høring i Ældrerådet den 7. juni 2017 og i Handicaprådet den 13. juni 2017.
 
Beskrivelse
I forbindelse med høringen i de to råd, deltog lederen af Demensenhed Liselund med en kort præsentation. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til de tilstedeværende ledere, og drøfte indholdet rådsmedlemmerne i mellem.
 
Forvaltningen vil, på baggrund af de indkomne høringssvar, foretage mindre redaktionelle ændringer, hvorefter den endelige version af strategien udarbejdes.
 
Høringsversionen er vedhæftet som bilag 1. Høringssvaret fra Handicaprådet og Ældrerådet er vedhæftet som bilag 2 og 3.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Se ovenfor.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/27230
Resume
Der fremlægges en oversigt over kørselsordninger, som kan anvendes af ældre i kommunen.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
 
Ældre- og Sundhedsudvalget har på sit møde i februar anmodet om at få forelagt en oversigt over regler, takster og visitering til kørselsordninger, herunder kørsel med Midttrafik.
 
Inddragelse og høring
 
Intet.
 
Beskrivelse
 
I den vedlagte oversigt gennemgås en række kørselsordninger, som ældre i Viborg Kommune har mulighed for at benytte. En del af ordningerne kræver visitation eller er underlagt særlige regler, der begrænser anvendelsen. Andre ordninger som flextrafik og teletaxa er en del af den kollektive trafik og kan anvendes af alle.
 
De fleste ordninger omfatter en form for egenbetaling eller kræver, at borgeren lægger ud for betalingen og efterfølgende søger udgiften refunderet fra kommunen.
 
Oversigten omfatter ikke kørsel til behandling på hospitaler, hvilket er en regional opgave.
 
Kommunen og nogle plejecentre råder desuden over busser, som er indrettet til kørsel med ældre.
 
På plejecentrene findes der aktuelt busser på følgende centre:
  • Sjørup
  • Birkegården
  • Toftegården, Kildedalscenteret og Klejtrup Friplejehjem har en fælles bus, som centrets beboere kan anvende, hvis de betaler et årligt medlemskab på 50 kr. årligt. Bussen drives af en frivillig forening ”Bussens venner”. Den er indkøbt gennem sponsormidler og delvis kommunal finansiering.
  • Højvangen og Pensionistgården har en fælles bus, som er ejet af ”Tjelebussens Venner”
 
Busserne anvendes til ture ud i det blå, udflugter, indkøbsture, fisketure, kroture og meget andet. Desuden anvendes busserne i nogle tilfælde til at transportere beboere hjem til pårørende i weekender og ferier. En gang imellem anvender de lokale aktivitetsmedarbejdere også busserne.
 
Desuden råder kommunen over to ”løvebusser”, som anvendes af plejecentre og aktivitetscentre til sammen formål som ovenstående. Busserne er placeret på brandstationen og kan anvendes af centrene efter behov.
 
På aktivitetsområdet er al visiteret kørsel til træning og aktivitetstilbud udliciteret i et samlet udbud. Det er Terndrup Busser og Skjernbilen, der varetager den daglige kørsel. Man kan visiteres til kørsel til aktivitetstilbud, hvis man ikke er i stand til at transportere sig selv på grund af fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Det er dog en forudsætning, at man ikke er bevilget en bil eller et elkøretøj. Visitation til kørselsordning foretages af de enkelte teams i Aktivitet og Udvikling. Såfremt man ikke opfylder kriterierne for at blive visiteret til kørselsordningen, er der andre kørselsmuligheder der evt. kan benyttes, eksempelvis flex-kørsel.
 
Kørsel koster kr. 20,- pr. dag (retur) for borgeren og som udgangspunkt bevilges man kørsel to gange om ugen. Der kan dog efter behov bevilges yderligere kørsel. Det kan f.eks. være i tilfælde af behov for aflastning af pårørende i dagtimerne flere dage, for at kunne beholde den pågældende borger i eget hjem.
 
Med midler fra Værdighedsmilliarden er der indkøbt en bus til Æblegården, som fortrinsvis skal bruges til pædagogisk transport af borgere, der af den ene eller den anden grund ikke kan transporteres via den udliciterede kørselsordning. Det kan f.eks. dreje sig om en ny borger, der ved afhentning ikke vil med chaufføren. For at den pågældende chauffør ikke skal stå med problemet, samtidig med at han har flere/skal hente flere borgere at transportere, overgives kørslen til Aktivitet og Udvikling, som så sender en pædagogisk medarbejder og bussen ud til borgeren. Det har vist sig, at efter blot 1-2 gange er borgeren ofte parat til at komme med den almindelige kørselsordning. Det er af afgørende vigtighed, at netop borgere til vores visiterede tilbud kommer afsted, da pårørende har brug for denne aflastning.
 
Når bussen ikke anvendes til pædagogisk transport af borgere indgår den i afdelingens samlede aktivitetstilbud.
 
Alternativer
 
Intet.
 
Tidsperspektiv
 
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
 
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold

intet.

Bilag

Sagsid.: 16/21060
Resume
Der er gennemført en evaluering af projektet Digirehab, som omhandler digitalt understøttet træning i hjemmeplejen. Evalueringen viser, at projektet har haft positive resultater.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at evalueringsrapporten drøftes, og
 
2. at orienteringen tages til efterretning.
 
3. at Omsorgsområdet i en afprøvningsperiode på 1½ år fra 1. september 2017 til 31. december 2018 anvender DigiRehab til screening af borgere med potentiale for §83a træning samt anvender den digitale træningsplatform i §§83a og 86-træning, hvor det er relevant og giver effekt.
 
4. at der fremlægges en evaluering og fremtidig businesscase i første kvartal 2019 med henblik på at vurdere det konkrete rehabiliterende og økonomiske potentiale på de borgere, der har anvendt digitalt understøttet træning fra 1.september 2017 - 31. december 2018 via §83a eller §86-træning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede evalueringsrapporten og tog orienteringen til efterretning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at omsorgsområdet i en afprøvningsperiode på 1½ år fra 1. september 2017 til 31. december 2018 anvender DigiRehab til screening af borgere med potentiale for §83a træning samt anvender den digitale træningsplatform i §§83a og 86-træning, hvor det er relevant og giver effekt.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere, at der fremlægges en evaluering og fremtidig businesscase i første kvartal 2019 med henblik på, at vurdere det konkrete rehabiliterende og økonomiske potentiale på de borgere, der har anvendt digitalt understøttet træning fra 1. september 2017 – 31. december 2018 via §83 a eller §86-træning.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget blev forelagt en status for projektet på sit møde den 21. marts 2017 (sag nr. 8).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Med midler fra Værdighedsmilliarden har Viborg Kommune i 2016 igangsat projekt Digirehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen. Formålet med projektet var at undersøge, om en målrettet træningsindsats 2 gange om ugen i 12 uger, kunne øge borgerens selvhjulpenhed og dermed reducere vedkommendes behov for kommunale ydelser i form af personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Projektet er nu afsluttet og der er udarbejdet en evaluering heraf. Med udgangspunkt i en baggrundsrapport, som omfatter en mængde data, er der udarbejdet den vedlagte evalueringsrapport.
 
Evalueringsrapporten indeholder resultater fra interviews med borgere og medarbejdere som har deltaget, samt data fra kommunens omsorgssystem og leverandørens træningsplatform.
 
Evalueringen viser, at borgerne har været tilfredse med træningsforløbet. Medarbejdernes tilfredshed med systemet har ligeledes været høj.
 
I forhold til projektformålet viser dataanalysen, at borgerne i kontrolgruppen (dvs. de borgere der ikke indgik i projektet) har haft et stigende behov for hjælp i projektperioden. De borgere der indgik i projektet(indsatsgruppen) og har gennemført træningen, har ikke udvist et stigende behov for hjælp. Tværtimod udviser denne gruppe et fald i behovet for hjælp og dermed forebygger træningsindsatsen et øget behov for hjælp.
 
Samlet viser rapporten, at borgerne i indsatsgruppen ved udgangen af projektperioden udviste en reduktion i behovet for hjælp på 47 min. om ugen. Dog har borgerne i indsatsgruppen i perioden modtaget 40 min. træning ugentligt ud over den planlagte hjælp. Borgerne i kontrolgruppens behov for hjælp var i samme periode steget med 20 min. om ugen.
 
Målingen af borgernes behov for hjælp er blevet gentaget i maj for at vurdere holdbarheden af effekten. På tidspunktet for målingen har borgerne ikke trænet med DigiRehab siden december. Her viser målingen, at borgerne i indsatsgruppen udviser et reduceret tidsforbrug på 33 min. om ugen i forhold til behovet ved projektstart, mens kontrolgruppen nu udviser et behov for 55 min. mere hjælp om ugen end ved projektets start.
 
Et formål med projektet har været at undersøge, om den samlede investering frigiver så stort et potentiale, at der udover de menneskelige gevinster er tale om, at projektet er selvfinansierende.
Konklusionen er, at projektet ikke har præsteret et selvfinansierende resultat – da de færre minutter ikke er ensbetydende med, at en borger kan skifte ”pakke” i forhold til samlet tildeling til plejeydelser. Resultaterne i pilotprojektet er behæftet med stor usikkerhed, da data er baseret på teoretiske beregninger i forhold til den konkrete effektivisering i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, der er realiseret i pilotprojektet.
 
De sparede minutter betyder dog samlet set, at Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering vil kunne få de samlede ressourcer til at strække sig længere i forhold til den samlede borgergruppes forløb.
 
Omsorgsområdet vil i en ca. 1½-årig periode fortsætte anvendelsen af DigiRehab i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering ved §§83 og 83a-ydelser. I perioden følger forvaltningen anvendelsen af systemet tæt med henblik på at afklare mulighederne for at realisere konkrete effektiviseringspotentialer og rehabiliteringsgevinster.
 
Alternativer
 
At vi ikke fortsætter med digitalt understøttet træning, men fortsætter brug af hjemmetrænere i hjemmepleje og hverdagsrehabilitering (SOSU-hjælpere og –assistenter), samt modtager §83a og §86 træning via Træning og Hverdagsrehabilitering (fysioterapeuter og ergoterapeuter).
 
Tidsperspektiv
 
DigiRehab implementeres som redskab i en forsøgsperiode fra 1. september 2017 til 31. december 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
 
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Det er nødvendigt at konkurrenceudsætte den tekniske løsning, hvis indsatsen skal fortsætte ud over forsøgsperioden. Forsøgsperioden vil kvalificere den businesscase der skal danne baggrund for et egentligt udbud i så fald det bliver aktuelt.
Bilag

Sagsid.: 16/32956
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 16/66865
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-06-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet det blev bemærket, at formanden ikke deltog i Sct. Mathias Centret – demensvenner event.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget udtrykte anerkendelse af oplæg til den misbrugsforebyggende event ”Vågn op” på Mercantec den 19. september 2017.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:
 
Dato
Emne
02-06-2017
Open by night – demensvenner event
12-06-2017
Sct. Mathias Centret - demensvenner event
15-06-2017
Indvielse af sundhedssatellitten i Stoholm
16-06-2017
Indvielse af sundhedssatellitten i Karup
 
 
 
 
Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:
 
Dato
Emne
08-06-2017
Månedsbrev maj 2017