You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 08:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Ida Middelhede Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 12/138367
Resume
Der har igennem de seneste år været et markant fald i antallet af borgere, der ønsker at gøre brug af tilbuddet om at fejre juleaften på Rehabiliteringscenter Viborg. Derfor foreslås en ny model for julearrangement for borgere i eget hjem, hvor der gøres brug af aktivitetsområdets lokaler rundt omkring i kommunen.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at udvalget drøfter sagen og tager stilling til den ny model for julearrangement for borgere i eget hjem.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-10-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede sagen og besluttede, at ældre borgere tilknyttet Aktivitet og Udvikling og ældre borgere i eget hjem omfattet af kommunens indsats mod ensomhed inviteres til at deltage i julearrangement på det lokale plejecenter den 24. december 2017.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at målgruppen for julearrangement udvides, så den fra 2018 omfatter ensomme ældre generelt.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at udsætte sagen til mødet i oktober 2017.
 
Formand og projektkoordinator for søndagskaffe inviteres, på baggrund af en konkret henvendelse til formand for Ældre- og Sundhedsudvalget til at bidrage med forslag til ny model for afvikling af julearrangement for borgere i eget hjem.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 26. september 2017 (sag nr. 12) at flytte behandlingen af punktet til den 31. oktober 2017. På mødet i dag deltager Poul Nielsen og Bettina Nielsen som repræsentanter for projekt SøndagsKaffe. Projektet består af frivillige, der hver måned inviterer på rart fællesskab i private hjem. Projektet er målrettet ældre og tilbyder kørsel til arrangementerne. Repræsentanterne fra SøndagsKaffe ønsker at komme med deres input til en ny model for julearrangementet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 4. marts 2014 (sag nr. 14) at flytte julearrangementet fra Blichergården til Rehabiliteringscenter Viborg, for bedre at udnytte de eksisterende personaleressourcer. Siden da er antallet af deltagere faldet yderligere.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I Viborg by har Aktivitet og Udvikling, i en årrække stået for et juleaftensarrangement for de brugere, der er reelt enlige og således ikke har andre muligheder for at være del af en social sammenhæng denne aften.
 
Arrangementet, der består af en fælles julemiddag, har siden 2014 fundet sted på Rehabiliteringscenter Viborg. Der har været transport til de borgere, som havde behov for det.
 
Tabel 1:
År
Deltagere
2009
18
2010
22
2011
16
2012
13
2013
9
2014
4
2015
4
2016
6 (heraf 3 med kørsel)
 
Aktivitet og Udvikling ser tendensen i tabel 1 som et tegn på, at der er et faldende behov for et kommunalt tilbud til denne gruppe borgere. Det kan skyldes, at færre er uønsket alene juleaften, eller at flere benytter alternative tilbud eksempelvis fra Røde Kors.
 
Set i lyset af den faldende tilslutning er der undersøgt alternativer, som kan medvirke til, at der kan afholdes et julearrangement med større tilslutning.
 
Konkret foreslås det, at arrangementet flyttes ud til de enkelte aktivitetscentre. Samtidig flyttes arrangementet til den sidste hverdag inden jul. I 2017 er det den 22. december. Her vil der være mulighed for at gøre noget ekstra ud af julearrangementet. Det vil samtidig foregå i kendte rammer i borgernes nærmiljø. De vil kende de andre deltagere og personalerne fra aktivitetscentret. Det giver mere trygge og hyggelige rammer for borgerne. Samtidig kan arrangementet bidrage til at styrke borgernes sociale netværk i deres lokalområde, i stedet for at de mødes med borgere, der bor helt andre steder i kommunen.
 
Ved en flytning af julearrangementet er det vurderingen, at der kan tilbydes et arrangement, der er attraktivt for flere borgere end det har været tilfældet de senere år.
 
Hvert år indsamler Aktivitet og Udvikling information om juleaftensarrangementer, så medarbejderne kan rådgive alle, der måtte spørge om mulighederne. Det gælder både arrangementer lokalt i forsamlingshuse, på kroer, på varmestuer, på SIND’s værested, i regi af Røde Kors osv.
Proceduren er den, at medarbejderne i de forskellige teams i god tid gennemgår deres brugerlister og får særligt fokus på de, der er reelt enlige. Der sættes så ind med dialog til de pågældende for yderligere at afklare, om hvilke tilbud der kunne være aktuelle. Her er det vigtigt at understrege, at Aktivitet og Udviklings tilbud om samvær juleaften kun er for reelt enlige, altså de brugere, der ikke har familie eller andet netværk.
 
Erfaringen er, at mange faktisk ikke ønsker et tilbud som dét Aktivitet og Udvikling har tilbudt de senere år. Det er årsagen til, at det forslås at ændre julearrangementet til, at være i kendte omgivelser med kendte personaler, og i det netværk de er vant til at færdes i. Det vil være langt mere tiltalende for brugerne, også de der eksempelvis deltog i julearrangementet i 2016.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/16008
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt resultatet af den seneste budgetopfølgning (30. juni 2017).
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 godkendes,

2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Sundhed i 2017 nedsættes med 19.600.000 kr., og at mindreudgiften i 2017 tillægges kassebeholdningen, og

3. at det tages til efterretning, at der i 2018 kan komme en udgift vedrørende Kommunal Medfinansiering og omlægningen af afregning af genoptræning under indlæggelse på ca. 16.600.000 kr., som skal finansieres af kassebeholdningen. Den yderligere opkrævning/efterregulering skal ses i sammenhæng med det store mindreforbrug i 2017.
 
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-10-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 godkendes,
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Sundhed i 2017 nedsættes med 19.600.000 kr., og at mindreudgiften i 2017 tillægges kassebeholdningen, og
3. at det tages til efterretning, at der i 2018 forventes at komme en udgift vedrørende Kommunal Medfinansiering og omlægningen af afregning af genoptræning under indlæggelse på ca. 16.600.000 kr., som skal finansieres af kassebeholdningen. Den yderligere opkrævning/efterregulering skal ses i sammenhæng med det store mindreforbrug i 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt forventningerne ved den seneste budgetopfølgning (pr. 30. juni 2017).
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, Byrådet har godkendt fra 2016.
 
Tabel 1
Mio. kr.                       (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 30. sept.
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
 Ældreområdet
715,5
726,7
718,3
2,8
-8,4
-3,1
 Sundhedsområdet
406,9
410,4
388,9
-18,0
-21,6
-8,5
Serviceudgifter i alt
1.122,4
1.137,2
1.107,2
-15,2
-30,0
-11,6
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinans.
2,0
18,3
3,4
1,4
-14,9
-6,1
Anlæg i alt
2,0
18,3
3,4
1,4
-14,9
-6,1
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.124,4
1.155,5
1.110,5
-13,8
-45,0
-17,7
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
 
Ældreområdet
Politikområdet Ældre viser en mindreudgift på 8,4 mio. kr., hvoraf puljer udgør mindreudgifter på 3,2 mio. kr.
Der er stadigvæk rekrutteringsudfordringer indenfor social- og sundhedsfagene. Specielt rekruttering af elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen giver store udfordringer. Viborg Kommune er dimensioneret til 36 hjælperelever, men har kun kunnet ansætte ca. halvdelen. På området med uddelegerede sygeplejeydelser (sygeplejeydelser der udføres af social- og sundhedsassistenter) er der stadigvæk merforbrug, men kurven er nu knækket, og udgifterne/ydelserne er nedadgående.
 
Sundhedsområdet
Sundhedsområdet viser en mindreudgift på 21,6 mio. kr., hvoraf
Kommunal Medfinansiering udgør 19,6 mio. kr., som tillægges kassebeholdningen.
 
En omlægning af afregning for genoptræning under indlæggelse medfører en mindreudgift på 7,3 mio. kr. Med virkning fra 2017 afregnes der ikke for medfinansiering til genoptræning under indlæggelse. I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2018 vil kommunernes budgetter blive reduceret med ca. 300 mio. kr., hvilket for Viborg Kommune svarer til ca. 5 mio. kr.
 
I årets første 8 måneder viser de resterende konti under Kommunal Medfinansiering en generel nedgang i udgiftsniveauet, hvilket også ses i andre kommuner i Regionen. Hvis niveauet for Kommunal Medfinansiering ikke svarer til det forudsatte niveau, kan sundhedsministeren i året efter regnskabsåret beregne en yderligere opkrævning. I øjeblikket ligger kommunerne i Region Midtjylland 142 mio. kr. under den forudsatte betaling til Regionen, hvilket kan betyde en yderligere opkrævning. Viborg Kommunes andel er ca. 11,6 mio. kr.
 
Samlet set kan det betyde, at Viborg Kommune i 2018 skal tilbagebetale ca. 5 mio. kr. vedrørende genoptræning under indlæggelse og ca. 11,6 mio. kr. vedrørende en yderligere opkrævning af Kommunal Medfinansiering, i alt 16,6 mio. kr., som skal finansieres af kassebeholdningen.
 
Anlæg
Det forventede forbrug på anlægsprojekterne er, set i forhold til det korrigeret budget, meget lille. Det forventes at bruge 3,4 mio. kr. af et budget på 18,3 mio. kr. Det resterende beløb på 14,9 mio. kr. forudses på nuværende tidspunkt, at skulle overføres til 2018.
 
De forventede overførsler fordeler sig på følgende måde:
 
Sundhedssatellitter i Karup, Stoholm og Bjerringbro – 6,8 mio. kr.
Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice – 4,3 mio. kr.
Bygherreleverance til servicearealer til Banebo – 0,8 mio. kr.
Renovering og ombygning Sjørup Ældrecenter – 2,2 mio. kr.
Omsorgsteknologi – 0,5 mio. kr.
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften – 0,3 mio. kr.
 
I alt 14,9 mio. kr.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter (over 2 mio. kr.). De forventede tidsforløb for Ældre- og Sundhedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2. 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/44545
Resume
I forlængelse af budgetvedtagelsen skal der indarbejdes politiske målsætninger og effektmål i Mål og Midler for budget 2018-2021.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at Mål og Midler for politikområde Sundhed og politikområde Ældre godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-10-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte Mål og Midler for politikområde Sundhed og politikområde Ældre.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede indledningsvist Mål og Midler i forbindelse med mødet den 26. september 2017.
 
I den forbindelse tilkendegav udvalget et ønske om:
”styrket fokus i Mål og Midler på demens og forebyggende tiltag, herunder på unge og misbrug. Ældre- og Sundhedsudvalget ønskede endvidere en konkretisering og synliggørelse af fokusområder og effektmål”.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Job & Velfærd har i forbindelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets ønske, revideret i Mål og Midler for (2016-2018) i forhold til demensområdet og de forebyggende tiltag vedrørende unge og misbrug. Endvidere er der tilføjet nyt effektmål i forhold til forebyggende tiltag og nyt effektmål i forhold til demens under politikområde Sundhed. Under politikområde Ældre, er effektmålet virtuel hjemme- og sygepleje også justeret i forhold til udviklingen i 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 16/66812
Resume
Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet at etablere et smagspanel, som to gange årligt prøve smager retter fra Madservice Viborg. Der er gennemført prøvesmagning i september. Tilbagemeldingerne fra smagspanelet fremlægges hermed sammen med en handleplan fra Madservice Viborg.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-10-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget noterede sig, at smagspanelet overordnet set er godt tilfreds med maden fra Madservice Viborg.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget fandt det beklageligt, at ikke alle i smagspanelet har meldt tilbage.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at tilbagemeldinger fremover registreres med henblik på en opfordring til, at alle deltagere i smagspanelet melder tilbage. 
Sagsfremstilling
Historik
Madservice Viborg gennemførte en prøvesmagning i foråret. Resultaterne heraf blev fremlagt på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 25. april 2017 (sag nr. 10)
 
Inddragelse og høring
I smagspanelet indgår en række repræsentanter for brugerne af Madservice Viborgs tilbud, herunder Ældrerådet, Handicaprådet og bruger- og pårørenderådene på plejecentrene.
 
Beskrivelse
Smagspanelet har i september modtaget forskellige retter fra Madservice Viborg. Som noget nyt havde smagspanelets medlemmer denne gang mulighed for selv at vælge nogle af de retter, som skulle prøvesmages.
 
Sammen med maden fik panelet udleveret fortrykte bedømmelsesskemaer, som skulle udfyldes, når deltagerne havde prøvesmagt retterne derhjemme.
 
Som bilag vedlægges et skema, hvor panelets tilbagemeldinger er samlet. Der er modtaget 25 udfyldte skemaer (ud af 36 mulige). Panelet har både givet de enkelte retter karakterer ud fra fem parametre og fået mulighed for at skrive kommentarer, som kan uddybe bedømmelsen. Bedømmelsesskemaet gav desuden mulighed for at komme med forslag og kommentarer, som ikke direkte vedrører de enkelte retter. Disse supplerende kommentarer fremgår også af bilaget.
 
Helt generelt er der en høj tilfredshed med de retter, som panelet har prøvesmagt. Madpakken med rugbrød får en lidt lavere karakter end de øvrige retter – men madpakken vurderes dog af langt de fleste som tilfredsstillende. Enkelte af deltagerne i panelet fremstår meget kritiske over for maden i både karaktergivning og kommentarer. Flertallet af deltagerne er dog overvejende positive og kommer med både positive og enkelte negative kommentarer og karakterer.
 
Lige som ved sidste prøvesmagning bærer kommentarerne til retterne præg af, at deltagernes smag er forskellig. Nogle foretrækker kartofler og grøntsager kogt på en måde, andre foretrækker en anden måde. De tidligere evalueringer af Madservice har vist den samme tendens, hvor det er vanskeligt at gøre alle tilfredse, når der skal laves mad til mange på en gang. F.eks. er der flere tilfælde, hvor nogle af deltagerne bedømmer kartofler og grøntsager fuldstændig forskelligt ved den samme ret. F.eks. ved retten kogt sprængt oksespidsbryst, hvor en deltager beskriver kartoflerne som fine, mens en anden deltager synes kartoflerne er vandede og hårde indeni. 
 
Nederst i bilag findes en handleplan, som Madservice har udarbejdet. I handleplanen udpeger Madservice på baggrund af karakterer og kommentarer de områder, der skal arbejdes videre med i den kommende tid.
 
Madservice vil bl.a. arbejde med at forbedre madpakkerne og med at tilbyde kunderne menuplaner til bestilling, hvor kartofler og grøntsager er varieret ift. tilberedningsmåder, da tilbagemeldingerne viser stor variation i oplevelsen af maden. F.eks. kan der være tale om menuer, hvor enten kogte grøntsager, stegte grøntsager eller salater indgår.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
I 2018 vil der skulle udpeges nye deltagere i smagspanelet, da det må forventes, at der sker udskiftninger blandt medlemmerne af udvalg og råd.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 16/54347
Resume
Hermed fremlægges den seneste oversigt over madtilberedningen på plejecentrene. Oversigten viser en generel fremgang i forhold til at øge andelen af mad, der produceres tæt på beboerne.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-10-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget noterede sig, at der overordnet set er sket en fremgang i andelen af mad, der produceres tæt på beboerne.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget blev orienteret om, at der i tillæg til mad også fremstilles småkager, boller med videre tæt på beboerne.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget opfordrede til at fastholde fokus på fremstillingen af mad produceret tæt på beboerne. 
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget blev senest orienteret om status for tilberedningen af mad på plejecentrene den 30. maj 2017 (sag nr. 12).
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ældre- og Sundhedsudvalget er tidligere blevet præsenteret for en opgørelse over madproduktionen på alle plejecentre i maj/juni 2016, oktober/november 2016 og marts 2017. Som bilag 1 vedlægges en opgørelse over madproduktionen i september 2017 sammenlignet med marts 2017.
 
Formålet med opgørelsen er at følge op på anvendelsen af de bevilgede midler fra Værdighedsmilliarden til mad og måltider på 4 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat til at arbejde med sluttilberedningen af maden, inddrage beboerne i madlavningen og udvikling af madordningen efter lokale ønsker.
 
I vedlagte bilag vises en samlet opgørelse for alle plejecentre. På de efterfølgende sider gennemgås de enkelte plejecentre.
 
Oversigten for alle plejecentre samlet viser blandt andet, at andelen af kød der tilberedes tættest muligt på beboerne ligger stabilt på 40%. Sammenholdt med at andre 50% af kødet færdiggøres i afdelingskøkkenerne, betyder det, at der langt de fleste dage foregår madlavning i afdelingskøkkenerne tæt på beboerne og med mulighed for at beboerne kan indgå i madlavningen.
 
Når maden tilberedes i serveringskøkkenerne har beboerne ikke mulighed for at indgå i madlavningen og de oplever ikke aktivitet og duft på afdelingerne. Ved den første opgørelse af madlavningen blev 10% af kødet tilberedt i afdelingskøkkenerne, mens 44% af kødet blev tilberedt eller færdiggjort i plejecenterets serveringskøkken. I dag ligger andelen her på 10%.
 
Tilberedningen af kartofler og grøntsager sker ligeledes i stort omfang på de enkelte afdelinger.
 
Den samlede oversigt dækker over, at de enkelte centre kommer fra forskellige udgangspunkter. På centrene er der desuden forskelle i, hvad de fysiske rammer tillader, og på enkelte centre eller afdelinger vanskeliggøres arbejdet af beboersammensætningen og beboernes funktionsniveau. En del centre har nok nået det bedst mulige punkt inden for de rammer der er. Men beboernes ønsker og de daglige aktiviteter på centret spiller også ind. Er der en dag planlagt aktiviteter på centeret, f.eks. en længere køretur, vælges der ofte færdigtilberedt mad, som er nemmere og hurtigere at tilberede. Der er også flere retter, som beboerne foretrækker at modtage færdigtilberedt fra produktionskøkkenet. Det vil derfor på nogle centre være vanskeligt at hæve andelen af mad, der tilberedes på afdelingerne yderligere.
 
Langt de fleste centre viser gode fremskridt i forhold til at forhøje den andel af maden, der tilberedes eller færdiggøres tæt på beboerne. Enkelte steder har der været en negativ udvikling på enkelte komponenter af måltiderne. Der vil fortsat være stort ledelsesmæssigt fokus på madlavningen, især på de centre, hvor udviklingen er negativ.
 
Overordnet er det dog værd at bemærke, at både den positive og negative udvikling påvirkes af, hvordan menuerne er sammensat i de enkelte måneder. Er der i en måned f.eks. flere gryderetter på menuen vil dette påvirke fordelingen, idet gryderetter typisk laves i Produktionskøkkenet på Blichergården. Det er således mest hensigtsmæssigt at se på den overordnede tendens, frem for de enkelte data.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er afsat midler til at videreføre initiativer ”Styrkelse af mad og måltider på plejecentrene” i 2018.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/44410
Resume
På baggrund af beslutning på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 26. september 2017 er der udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som belyser de ansatte på Sundheds- og Omsorgsområdets ønsker til arbejdstid.
 
Sammenfattende viser kortlægningen af medarbejdernes ønsker til arbejdstid, at 81 % af de adspurgte er tilfredse med deres nuværende arbejdstid. 18 % ønsker at gå op i tid, mens 2 % ønsker at gå ned i tid.
 
Hvis alle medarbejdere fik mulighed for at stige til deres ønskede timetal, svarer det til, at Sundhed og Omsorg samlet set, ville beskæftige yderligere 14,95 årsværk indenfor gruppen af fastansatte medarbejdere.
 
På den anden side ville Sundhed og Omsorg beskæftige 1,62 færre årsværk, hvis alle medarbejdere som ville ned i tid, fik deres ønskede timetal. Samlet ville det således give en stigning på 13,33 årsværk indenfor gruppen af fastansatte medarbejdere.
 
Ikke alle medarbejdere, der ønsker at gå op i tid, vil gøre dette uden forbehold.
 
Herudover gælder det for 45 % af de, som ønsker at ændre timetal, at det er en forudsætning for deres ønske, at det er mulighed for at fortryde og vende tilbage til nuværende timetal.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at resultaterne af den iværksatte kortlægning drøftes, og
 
2. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-10-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede resultaterne af den iværksatte kortlægning og tilkendegav et ønske om, at forvaltningen foranlediger, at der iværksættes en lokal dialog med medarbejdere om de foreliggende resultater og baggrunden for samme.
 
Der udspandt sig en drøftelse af vikardækning, herunder muligheden for at etablere et vikarkorps.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 26. september 2017, sag nr. 8, at der skulle gennemføres en kortlægning af deltidsansattes eventuelle ønske om fuldtidsarbejde og fuldtidsbeskæftigedes eventuelle ønsker om nedsat arbejdstid.
 
Inddragelse og høring
Kortlægningen er gennemført efter en stram tidsplan, som blev aftalt med samarbejdsudvalgene på Sundhedsområdet og Omsorgsområdet. Medarbejderne har besvaret spørgeskemaet i perioden mellem den 6. oktober og den 13. oktober 2017.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har udarbejdet den vedlagte kortlægning på baggrund af de indkomne svar. Spørgeskemaet kan findes bagerst i notatet. Udover de overordnede spørgsmål, som Ældre- og Sundhedsudvalget stillede, er det valgt at medtage en række supplerende spørgsmål i forhold til at kunne kvalificere eventuelle handlinger i forlængelse heraf.
Kortlægningen fokuserer på de overordnede svar fra spørgsmålene. Der vil efterfølgende blive en mere uddybende drøftelse af svar og sammenhænge i ledelsessystemet og samarbejdsudvalg.
 
Bilag 1 viser kortlægningen af medarbejdernes ønsker til arbejdstid, at 81 % af de adspurgte er tilfredse med deres nuværende arbejdstid. 18 % ønsker at gå op i tid, mens 2 % ønsker at gå ned i tid.
 
Hvis alle medarbejdere fik mulighed for at stige til deres ønskede timetal, svarer det til, at Sundhed og Omsorg samlet set, ville beskæftige yderligere 14,95 årsværk indenfor gruppen af fastansatte medarbejdere.
 
På den anden side ville Sundhed og Omsorg beskæftige 1,62 færre årsværk, hvis alle medarbejdere som ville ned i tid, fik deres ønskede timetal. Samlet ville det således give en stigning på 13,33 årsværk indenfor gruppen af fastansatte medarbejdere.
Ikke alle medarbejdere, der ønsker at gå op i tid, vil gøre dette uden forbehold.
 
Herudover gælder det for 45 % af de, som ønsker at ændre timetal, at det er en forudsætning for deres ønske, at det er mulighed for at fortryde og vende tilbage til nuværende timetal.
 
Generelt ses der en vis variation i ønskerne om ændret arbejdstid, hvis besvarelserne opgøres pr. faggrupper.
 
Den vedlagte kortlægning til Ældre – og Sundhedsudvalget skal ses i sammenhæng med flere andre igangværende analyser i Viborg kommune.
 
I det indgåede budgetforlig for 2018-2021 indgår følgende aftale: ”Der ønskes gennemført en analyse, der beskriver mulighederne for mere fleksibilitet i arbejdstiderne for de ansatte i Viborg Kommune. MED-systemet inddrages i analysen inden den fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget primo 2018”. På den baggrund vedtog Økonomi – og Erhvervsudvalget på sit møde den 11. oktober 2017 (sag nr. 3) at iværksætte en proces i MED-systemet jævnfør en procesplan som også vedlægges som bilag til denne sag sammen med et faktaark – bilag 2 og 3.
 
Supplerende til det generelle faktaark, er der udarbejdet et notat om løn- og ansættelsesvilkår på Omsorg- og Sundhedsområdet, som fredag den 13. oktober 2017 blev udsendt til Byrådet. Dette notat er vedlagt som bilag 4.
 
På omsorgsområdet foregår der aktuelt drøftelser af, hvordan der i højere grad kan planlægges aktiviteter over en større del af dagen. Det betyder at den eksisterende planlægning, hvor langt størstedelen af personalets timer ligger i dagtid (mellem kl. 7-15), skal revurderes, hvilket forventes i sig selv kan få indflydelse på ansættelsesgraden.  
På omsorgsområdet foregår desuden drøftelser af en række indsatsområder i forbindelse med merforbruget på uddelegeret sygepleje, som Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 30. maj 2017 (sag nr. 2). Disse indsatsområder ses også at få indflydelse på den fremtidige anvendelse af ressourcer. I drøftelserne indgår bl.a. en analyse af antallet af ledere, disponatorer, koordinatorer og planlæggere. Medarbejderne har desuden udtrykt ønske om, at der fremover anvendes færre midler til vikarer og at disse midler i stedet anvendes til flere fastansatte.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 17/51314
Resume
Socialtilsyn Midt har i forbindelse med et tilsyn på Neurorehabilitering Toftegården rejst spørgsmål om tilbuddets oprindelige godkendelsesgrundlag.
 
Tilsynet vurderer at tilbuddets samlede indhold og kvalitet er meget tilfredsstillende, og at målgruppen på de fem midlertidige pladser på Syrenvej og den indsats der leveres i tilbuddet generelt, fuldstændig svarer til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107.
 
Tilsynet gør opmærksom på, at det ikke er lovligt at anvende almene boliger til midlertidige institutionspladser, trods tidligere godkendelse af tilbuddet fra socialtilsyn Midt.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orientering om Socialtilsyn Midts bemærkninger vedrørende godkendelsesgrundlaget for de fem midlertidige pladser i afdelingen Syrenvej på Neurorehabilitering Toftegården tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-10-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om Socialtilsyn Midts bemærkninger vedrørende godkendelsesgrundlaget for de fem midlertidige pladser i afdelingen Syrenvej på Neurorehabilitering Toftegården til efterretning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget efterspurgte en opfølgning på sagen primo 2018.
Sagsfremstilling
Historik
På udvalgsmødet den 19. juni 2012 (Sag nr. 6) godkendte Socialudvalget bl.a. etablering af fem midlertidige neurorehabiliteringspladser (Syrenvej) på Neurorehabilitering Toftegården.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Neurorehabilitering Toftegården drives i kommunalt ejede almene boliger efter almenboliglovens § 105, stk. 1.
 
Socialtilsyn Midt godkendte den 19. december 2015 Neurorehabilitering Toftegården som et socialt tilbud efter servicelovens § 85 og almenboliglovens § 105, stk. 1 samt et dagtilbud efter servicelovens § 84. Socialtilsynets godkendelse fremgår af bilag 1.
 
Det indgik i Socialtilsynets godkendelse, at målgruppen for de midlertidige pladser på Syrenvej er borgere fra 18 år med erhvervet hjerneskade med moderat til svært kognitivt og fysisk tab af funktionsevne. Borgerne har afsluttet deres behandling i sundhedsvæsnet og bor midlertidig på Syrenvej. Under forløbet afklares det hvilken boform og beskæftigelse mv. der er mulig for borgeren fremover.
 
Det fremgår specifikt af den tidligere godkendelse af tilbuddet på Neurorehabiliteringen Toftegården, at Socialtilsynet i forbindelse med ansøgningen havde undersøgt, at det er muligt at have midlertidige pladser til genoptræning i henhold til almenboliglovens § 56,  hvorefter kommunen betaler huslejen for en almen ældrebolig og stiller den til rådighed for borgere med behov for en midlertidig aflastnings- og genoptræningsbolig. Borgerne har ikke en lejekontrakt til den midlertidige bolig.
 
I forbindelse med tilsyn i juni 2017(bilag 2), henstiller Socialtilsynet til at forholdene omkring Syrenvej lovliggøres. Socialtilsynet henviser til, at man har fået ny viden som følge af det fokus der har været på problemstillingerne omkring anvendelsesområdet for almene boliger, jf. bl.a. Social- og Indenrigsministeriets notat af 7. april 2016, fremgår af bilag 3.
 
Det er nu Socialtilsynets vurdering, at det midlertidige tilbud på Syrenvej reelt er at betragte som et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107.
Da det ikke er tilladt at etablere botilbud efter servicelovens §§ 107 og § 108 i almene boliger, vurderer Socialtilsynet, at midlertidigt ophold på Syrenvej efter aflastnings- og genoptræningsbestemmelsen i almenboliglovens § 56 er en ulovlig omgåelse af lov om almene boliger.
 
Forvaltningen har afholdt møde med Socialtilsyn Midt for at få uddybet baggrunden for Socialtilsynets ændrede holdning til de midlertidige pladser på Syrenvej, da Viborg Kommune har handlet i god tro og har indrettet sig i tillid til Tilsynets godkendelse af tilbuddet i december 2015.
 
Socialtilsynet konkluderer at den aktuelle godkendelse af de midlertidige pladser på Syrenvej ikke længere er retvisende. Socialtilsynet har forklaret, at man aktuelt har et særligt fokus på tilbud, som ikke vurderes at være lovlige. Dette gælder uanset, at tilbuddene kan have handlet i god tro som følge af, at tilbuddet er godkendt af Socialtilsynet.
 
Det slås fast, at allerede foreliggende godkendelser kan ændres, da socialtilsynet er forpligtet til løbende at forholde sig til gældende ret, herunder nye vejledninger og ændret praksis i forhold til, hvordan lovgivningen skal tolkes.
 
Socialtilsyn Midt ønsker via en konstruktiv dialog med Viborg Kommune at drøfte de muligheder, der er for lovliggørelse af de midlertidige pladser på Syrenvej, herunder i høj grad også tidsrammen herfor. Socialtilsynet er indstillet på, at Viborg Kommune indtil videre visiterer uændret til de midlertidige boliger på Syrenvej, og Socialtilsynet afventer derfor Viborg Kommunes tilbagemelding på løsningsmuligheder.
 
Med henblik på at afklare det fremtidige grundlag for det midlertidige rehabiliteringstilbud på Syrenvej, arbejder forvaltningen på forskellige muligheder, der vil blive præsenteret i en sag til drøftelse i udvalget i starten af 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Bilag

Sagsid.: 16/66865
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-10-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget noterede sig, at næste misbrugsforebyggende arrangement GRIL afvikles den 12. december 2017, idet der er opbakning fra ca. halvdelen af ungdomsuddannelserne i Viborg.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget noterede sig, at forvaltningen fremsender en liste til udvalget over de tilmeldte ungdomsuddannelser.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:
 
Dato
Emne
10-10-2017
Velkomstarrangement for nye tilflyttere
23-10-2017
Temaaften om pårørendestøtte og demens
 
 
Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:
 
Dato
Emne
04-10-2017
Månedsbrev for Ældre- og Sundhedsudvalget, september måned
 
 Sagsid.: 16/32956
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-10-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag