You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 28. november 2017 kl. 08:00

Mødested For Enden Af Gaden
Udvalg Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Anders Korsbæk Jensen, Ida Middelhede Jensen, Karin Clemmensen, Marianne Aaris Andersen, Mette Nielsen, Ove Kent Jørgensen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 12/2193
Resume
I forbindelse med budget 2016-2019 blev der vedrørende beslutning omkring opførelse af plejecenter Banebo afsat i alt 6,170 mio. kr. til ”Bygherreleverancer til servicearealer vedrørende opførelse af nyt plejecenter i Banebyen. Tidligere er der frigivet én mio. kr. fra investeringsoversigten til projektet med rådighedsbeløb i 2017. Endvidere blev der i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 afsat 0,187 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2018 til bygherreleverancer i forbindelse med ”Optimering af tiltag for gruppen af borgere med synshandicap på plejecenter Banebo”.
 
Der søges nu om de to rådighedsbeløb på henholdsvis 5,170 mio. kr. og 0,187 mio. kr., i alt 5,357 mio. kr. i forhold til bygherreleverancer vedrørende plejecenter Banebo.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,357 mio. kr. til kontoen ”Bygherreleverancer til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen” med rådighedsbeløb i 2018. Udgiften på 5,357 mio. kr. finansieres af de to rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til formålet. 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5,357 mio. kr. til kontoen ”Bygherreleverancer til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen” med rådighedsbeløb i 2018. Udgiften på 5,357 mio. kr. finansieres af de to rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018 til formålet. 
Sagsfremstilling
Historik
Af rådighedsbeløbet til bygherreleverancer til plejecenter Banebo resterer der et beløb i 2018 på 5,170 mio. kr. Endvidere blev der i forbindelse med Budget 2018-2021 afsat yderligere 0,187 mio. kr. til bygherreleverance i forhold til ”Optimering af tiltag for gruppen af borgere med synshandicap på plejecenter Banebo”
 
Nu søges der om frigivelse af restbeløbet på i alt 5,357 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2018.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Ved opførelse af plejecenter Banebo skal Viborg Kommune selv finansiere servicearealdelen, såsom: Inventar i alle servicearealer og modtagekøkkener, IT-udstyr, AV-udstyr, kaldeanlæg, alarmeringssystem, træningsudstyr i træningssal, håndlister, taktile opmærksomhedsfelter, taleangivelse i elevator, kontrastfarver samt øvrige bygherreindkøb. Formålet er at skabe en høj grad af fleksibilitet samt de bedste rammer de kommende beboere på plejecenter Banebo, herunder også den gruppe beboere, der måtte have et synshandicap.
 
Ovenstående er således eksempler på udgifter, som det afsatte beløb på investeringsoversigten til bygherreleverancer skal finansiere.
 
Banebo-projektet er nu der i byggeprocessen, hvor der er behov for de resterende anlægsmidler på investeringsoversigten for at kunne færdiggøre alle bygherreleverancer.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
I forbindelse med budgettet for 2017-2020 blev der afsat 6,170 mio. kr. til bygherreleverancer, fordelt sådan, at 1 mio. kr. blev afsat i 2017 og 5,170 mio. kr. i 2018. I forbindelse med budget 2018-2021 blev der afsat yderligere 0,187 mio. kr. til bygherreleverancer i forhold til plejecenter Banebo, for at optimere tiltag for den gruppe af beboere, der måtte have et synshandicap.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/33176
Resume
Med udgangspunkt i Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af den 29. august 2017 (sag nr. 6) iværksatte forvaltningen en grundig bygningsgennemgang af alle pleje- og omsorgscentre i Viborg Kommune.
 
Der er nu udarbejdet bygningsgennemgang på 8 ud af 15 pleje- og omsorgscentre og til mødet i dag foreligger en midtvejsstatus, hvor der samles op på de vigtigste input fra rapporterne.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at midtvejsstatus for bygningsgennemgang på pleje- og omsorgscentrene tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog midtvejsstatus for bygningsgennemgang på pleje- og omsorgscentrene til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Siden konstateringen af rotter på plejecenter Skovvænget i Bjerringbro i juni 2017, er der iværksat en række forebyggende tiltag på Viborg kommunes pleje- og omsorgscentre. Senest godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget på deres møde den 29. august 2017, den plan for bygningsgennemgang af alle pleje- og omsorgscentre, som forvaltningen forelagde udvalget.
 
Inddragelse og høring
Igennem hele forløbet har der været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem forvaltningen og eksterne skadedyrsbekæmpelsesfirmaer.
 
Endvidere har forvaltningen afholdt møde med Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg mandag den 2. oktober 2017 for at afstemme forventningerne til bygningsgennemgangene på de pleje- og omsorgscentre, som er ejet eller delvist ejet af boligselskaberne.
 
Boligselskaberne orienterede om, at de hvert år får foretaget en drifts- og bygningsmæssig gennemgang, men at denne ikke har fokus på skadedyrs forebyggelse etc. Denne gennemgang er Boligselskaberne lovgivningsmæssigt forpligtiget til.
 
Boligselskaberne var meget positive overfor den meget grundige aktuelle bygningsgennemgang af alle pleje- og omsorgscentre i Viborg Kommune med fokus på rotter og skadedyr, herunder også plejecentre som helt eller delvist er ejet af Boligselskaberne. Boligselskaberne kunne også bakke op om en fremadrettet bygningsgennemgang hvert 3 år, som Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 29. august 2017 (sag nr. 6).
 
Boligselskaberne var enige i, at det er vigtigt at forebygge, og at alle ”basis” tingene er i orden, således vi kan holde rotterne ude af de zoner, hvor man absolut ikke ønsker skadedyrs indtrængen.
 
Boligselskabernes pedeller/servicemedarbejdere deltager på samme måde som Viborg kommunes i bygningsgennemgangen og får ligeledes tilsendt bygningsrapporterne efterfølgende.
 
Det er aftalt, at der holdes fælles lærings- og videndelingsmøde mellem forvaltningen og Boligselskaberne samt skadedyrsbekæmpelsesfirma, når bygningsgennemgangen for de 15 pleje- og omsorgscentre er afsluttet.
 
Beskrivelse
Til mødet i dag foreligger en midtvejsopsamling med udgangspunkt i de 8 pleje- og omsorgscentre, hvor der indtil videre er foretaget bygningsinspektion. Hovedvægten i den udarbejdede status er især lagt på de generelle fejl og mangler, der er konstateret i forbindelse med bygningsinspektionerne. Midtvejsstatus er udarbejdet af det skadedyrsbekæmpelsesfirma, der har foretaget bygningsinspektionerne og foreligger som bilag 1.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Den bygningsmæssige gennemgang forventes at være afsluttet i løbet december 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
På baggrund af de gennemførte bygningsinspektionerne anslås det, at et beløb i størrelsesordenen 15.000-20.000 kr. for hvert pleje- og omsorgscenter i langt de fleste tilfælde, vil kunne dække udgifterne. Dog vil der ved centre, hvor der skal udføres tv-inspektioner, udbedring af kloakrør, nedsættelse af yderligere rottespærre eller udbedres deciderede bygningsmæssige fejl komme ekstra udgifter. Toftegården i Møldrup er et eksempel herpå jf. midtvejsstatus.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/31581
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at anvendelsen af restbeløbet på 468.000 kr. afklares.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at Klippekortordningen opprioriteres med restbeløbet på 468.000 kr.
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den 26. september 2017 anvendelsen af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2018 (sag nr. 11). Anvendelsen er efterfølgende godkendt i byrådet den 25. oktober 2017 (sag nr. 24)
 
Inddragelse og høring
Anvendelsen af midlerne har været i høring ved Viborg Ældreråd og Handicaprådet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har den 28. september 2017 modtaget meddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet om 2018-udmøntningen af Værdighedsmilliarden. Heraf fremgår det af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden i 2018 er på 17.604.000 kr. I den politiske behandling af sagen hidtil har det været forudsat, at Viborg Kommune ville modtage det samme beløb i 2018 som i 2017. I 2017 modtog Viborg Kommune 17.136.000 kr. i tilskud, og der er derfor et restbeløb på 468.000 kr., som der politisk ikke er taget stilling til anvendelsen af.
 
Årsagen til at Viborg Kommune modtager flere midler er, at beløbet er fremskrevet i forhold til pris- og lønudvikling og i forhold til det stigende antal ældre i kommunen.
 
De ekstra midler kan f.eks. anvendes til at styrke et eller flere af de eksisterende projekter eller midlerne kan fordeles ud over alle initiativer, således at den almindelige pris- og lønudvikling imødegås. Der vedlægges en oversigt over de initiativer som allerede er besluttet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/55869
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2018 godkendes.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 22. februar 2017 (sag nr. 19) Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2017.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har været i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet om rådenes forslag og ønsker til tilretninger af Kvalitetsstandarden.
 
Beskrivelse
Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp.
 
Kvalitetsstandarden skal revideres årligt og forvaltningen har derfor gennemgået og tilrettet det vedlagte udkast til reviderede kvalitetsstandarder inden for personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Ældrerådet og Handicaprådet har været inddraget i udarbejdelsen af udkastet. Rådene har ønsket at blive inddraget tidligt i processen frem for at inddragelsen sker ved en formel høring. Det er derfor aftalt med rådene, at denne tidlige inddragelse træder i stedet for en høringsproces. Udkastet til Kvalitetsstandard 2018 fremlægges derfor til endelig godkendelse.
 
Det vedlagte udkast fremstår stort set som den udgave, der blev vedtaget i 2017, hvor der blev lavet en grundig gennemgang og justering. Ældreråd og Handicapråd har i år haft mindre forslag til justeringer og uddybninger, disse fremgår med rødt. Dertil er der enkelte forslag til faktiske korrektioner (f.eks. prisændringer) og sproglige forbedringer fra forvaltningen. Disse fremgår med blåt. Den væsentligste ændring her er en tilpasning af afsnittet om klippekortordningen, som nu også omfatter beboere på plejecentre. Desuden er afsnittet om tilkøbsydelser udgået, som følge af at frikommuneforsøget er ophørt.
 
Udkastet vil efterfølgende blive sat op i et mere læsevenligt layout. 2017-udgaven er vedlagt som eksempel herpå.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 16/62766
Sagsfremstilling
Historik
Sundhedsloven pålægger Kommuner og Regioner at udarbejde et sundhedsberedskab, som revideres minimum én gang i hver valgperiode.
Gældende Sundhedsberedskabsplan blev godkendt i byrådet 18. juni 2014 (sag nr. 12) og er gældende til og med udgangen af 2017.
 
Inddragelse og høring
Sundhedsberedskabsplanen har været til kommentering i Sundhedsstyrelsen samt i høring hos Region Midtjyllands afdeling for sundhedsplanlægning og alle omegnskommuner.
 
Beskrivelse
Sundhedsberedskabsplanen skal skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsindsats i ekstraordinære situationer. Den skal derudover sikre koordineret anvendelse af sundhedsberedskabsmæssige ressourcer, for hurtigst muligt at bringe kommunen og dens borgere tilbage til en normaliseret situation.
 
Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af den almindelige drift på sundheds- og omsorgsområdet i kommunen. Det kan eksempelvis være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme eller terror. Sundhedsberedskabsplanen er vedhæftet som bilag 1.
 
Det praktiske arbejde med og brugen af sundhedsberedskabsplan vil foregå via hjemmesiden www.beredskabsplan.viborg.dk, som kommer i drift januar 2018. Hjemmesiden er en ny måde at arbejde med sundhedsberedskab og beredskabshændelser generelt. Hjemmesiden er gældende for alle forvaltninger i hele kommunen. Hvert fagområde, vil være ansvarlig for at indsatsplaner og action cards er tilgængelige på den del af hjemmesiden, som er dedikeret til fagområdet. Indsatsplaner og action cards vil løbende blive udarbejdet og opdateret.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til ”Plan for fortsat drift”, som blev godkendt i byrådet den 25. oktober 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 16/43577
Resume
På udvalgsmødet den 29. august 2017 (sag nr.8) blev Ældre- og Sundhedsudvalget orienteret om, at Viborg Kommune havde indgået samarbejde med BDO om varetagelse af tilsyn på voksenområdet i 2017. Forvaltningen har nu truffet beslutning om at fortsætte arbejdet med BDO i 2018 og frem.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen om fortsættelse af samarbejdet med BDO omkring tilsyn i 2018 og frem tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om fortsættelse af samarbejdet med BDO omkring tilsyn i 2018 og frem til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
På det ekstraordinære udvalgsmøde den 3. november 2016 (sag nr.1) godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget, at Viborg Kommune indgik aftale med Revas APS omkring løsning af den kommunale tilsynsopgave på voksenområdet. I foråret 2017 blev Revas APS dog nedlagt. Derfor opstod der et behov for at indgå aftale med en anden leverandør inden for tilsyn.
 
På mødet den 29. august 2017 (sag nr.8) blev udvalget derfor orienteret om, at forvaltningen indgik samarbejde med BDO om tilsyn på voksenområdet med henblik på at få gennemført de lovpligtige tilsyn for 2017. 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Gennem de seneste måneder har forvaltningen undersøgt forskellige muligheder for at indgå samarbejde med en virksomhed om gennemførelse af tilsyn på voksenområdet i 2018 og frem. På politikområderne under Ældre- og Sundhedsudvalget drejer det sig om tilsyn ved plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Viborg Kommune er samtidig forpligtet til at føre tilsyn med friplejehjemmene i kommunen. Det svarer i 2018 til 21 tilsyn på området.
 
På baggrund af to forskellige tilbud har forvaltningen truffet beslutning om at fortsætte samarbejdet med BDO, som derfor også vil føre tilsyn på voksenområdet i Viborg Kommune i 2018 og frem.
 
BDO er valgt som samarbejdspartner, da de i forbindelse med de allerede gennemførte tilsyn i 2017 har udvist en høj faglighed og en konstruktiv tilgang.
 
Alternativer
Forvaltningen kan selv gennemføre ovennævnte tilsyn, hvilket tidligere har været praksis. I praksis vil det dog medføre, at forvaltningen fører tilsyn med sig selv. Denne model vil medføre samme udgiftsniveau som udgiften ved et samarbejde med en ekstern virksomhed om gennemførelse af tilsyn.
 
Tidsperspektiv
Samarbejdet fortsættes med BDO i 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifterne til gennemførelse af tilsyn på voksenområdet i 2018 medfører en merudgift på 0.15 mio. kr. som følge af en prisregulering. Merudgiften afholdes indenfor eksisterende budget.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/55777
Resume
Forvaltningen har på anmodning fra Ældre- og Sundhedsudvalget haft en dialog med Boligselskabet Viborg om initiativer, der kan nedbringe lejetabet på de almene boliger, som Boligselskabet Viborg ejer, og hvor Viborg Kommune har anvisningsret. På baggrund af dialogen med Boligselskabet Viborg foreslår forvaltningen at opsige anvisningsaftalen vedrørende de almene familieboliger i Boligselskabet Viborg, afd. 23 ”Solgården”.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anvisningsaftalen vedrørende de almene familieboliger i Solgården opsiges senest 31. december 2017.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at anvisningsaftalen vedrørende de almene familieboliger i Solgården opsiges senest 31. december 2017.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte den 23. november 2016 (sag nr. 23) følgende indstilling fra Ældre- og Sundhedsudvalget:
 
Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at ”udkast til aftale om initiativer til nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg” godkendes, og Ældre- og Sundhedsudvalget bemyndiger direktøren for Job & Velfærd til at indgå aftale om initiativer til nedbringelse af lejetab i Sundhed og Omsorg.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegiver tilfredshed med det udarbejdede udkast til aftale og udtrykker tilfredshed med det konstruktive samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen. Ældre- og Sundhedsudvalget anmoder forvaltningen om at indlede en tilsvarende dialog med de øvrige boligselskaber.
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har i 2017 været i dialog med Boligselskabet Viborg om initiativer til at nedbringe lejetabet på de almene boliger, som ejes af Boligselskabet Viborg, og hvor Viborg Kommune har anvisningsret.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har, med baggrund i drøftelserne med Boligselskabet Viborg og ønsket om at nedbringe udgifterne til lejetab, vurderet, at der vil være behov for at nedbringe antallet af almene boliger, hvor Viborg Kommune har anvisningsret.  
 
Viborg Kommune har på baggrund af en anvisningsaftale af 1. december 1990 anvisningsret med tilhørende garanti- og betalingsforpligtigelse til de 54 almene familieboliger i Solgården. Efter aftale stiller boligselskabet ledige lejligheder til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver, fortrinsvist til ældre og handicappede. Aftalen kan fra kommunens side opsiges med 2 års varsel til en 1. januar. Anvisningsaftalen, der er indgået mellem Boligselskabet Viborg og Viborg Kommune, er vedlagt som bilag 1.
 
Der er for nuværende en begrænset efterspørgsel på boliger i Solgården fra borgere, som opfylder betingelserne for at få anvist en ældreegnet bolig. Denne efterspørgsel forventes at falde yderligere, da der i umiddelbar nærhed af Solgården opføres et antal nye ældreegnede boliger. I øjeblikket begrænses lejetabet på boliger i Solgården ved, at ledige boliger tilbydes borgere uden behov for en ældreegnet bolig.
 
De øvrige almene boliger, som ejes af Boligselskabet Viborg, og hvor Viborg Kommune har anvisningsret, har et begrænset lejetab. Forvaltningen vurderer derfor, at en opsigelse af anvisningsaftalen vedrørende de almene familieboliger i Solgården bedst giver mulighed for at reducere lejetabet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Der er 2 års opsigelsesvarsel i anvisningsaftalen. Hvis anvisningsaftalen opsiges senest 31. december 2017, vil Viborg Kommunes anvisningsret således bortfalde 1. januar 2020.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 16/68573
Resume
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget udtrykker tilfredshed med tilsagnet om 2.829.156 kr. til oprettelse af Rådgivnings- og Aktivitetscenter på demensområdet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget henstiller til, at Rådgivnings- og Aktivitetscenter på demensområdet placeres under hensyntagen til størst mulig tilgængelighed.
Sagsfremstilling
Historik
Udvalget blev på sit møde den 26. september 2017 (sag nr. 10) orienteret om, at Viborg Kommune var i færd med at udarbejde en ansøgning til puljen vedrørende rådgivnings- og aktivitetscentre for demens.
 
Inddragelse og høring
Intet
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har modtaget tilsagn om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af et rådgivnings- og aktivitetscenter for demens. I alt modtager Viborg Kommune 2.829.156 kr. i støtte fra 2017-2019.
 
Viborg Kommune etablerer centret i et partnerskab mellem Viborg Kommune, Hukommelsesklinikken, og Neurologisk afdeling alle fra Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland samt Ældresagen og Alzheimerforeningen.
 
Rådgivnings– og Aktivitetscenteret skal være et åbent og let tilgængeligt sted for alle kommunens borgere med demens og deres familier. Et sted hvor man skal kunne henvende sig uden en formaliseret visitation. Det skal være et center med fokus på værdighed, livskvalitet og et godt liv med demens.
 
Centret etableres organisatorisk som en del af demensenheden og bliver fysisk placeret i centrale rammer i Viborg. Det vil blive et selvstændigt tilbud, der henvender sig til personer med demens i den tidlige fase og deres familier. Desuden vil der blive etableret lokale rådgivnings- og aktivitetstilbud rundt om i kommunen. Disse lokale ”centre” vil blive tilknyttet Sundhedscentrets nuværende tre sundhedssatellitter, og to sundhedssatellitter mere fra 2018/2019. De lokale tilbud vil også blive drevet i et tæt samarbejde mellem de frivillige og kommunens medarbejdere.
 
Forvaltningen igangsætter straks implementeringen af projektet jævnfør den skitserede plan i vedlagte ansøgningsmateriale.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Projektperioden løber til og med 2019.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Kommuner, der modtager støtte fra puljen, er forpligtet til at videreføre tilbuddet efter de to projekttår 2018/2019.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/66630
Resume
Forvaltningen har modtaget 8 ansøgninger til sidste ansøgningsrunde til Ældre- og Sundhedsudvalgets forebyggelsespulje. Ældre- og Sundhedsudvalget har i 2017 afsat 673.860 kr. til ansøgningspuljen. I de to første runder er samlet udbetalt 402.771 kr. Der resterer således 221.089 kr. når der tages hensyn til udvalgets ønske om ekstra midler til rusmiddelskampagnen.  Ansøgningerne til tredje og sidste runde af Forebyggelsespuljen beløber sig samlet til 395.340 kr. 
Indstilling
 
1. at de indkomne ansøgninger drøftes med henblik på at tage stilling til tildelingen af tilskud fra Forebyggelsespuljen
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at give tilskud fra Forebyggelsespuljen som følger, idet midlerne til Søndagskaffe tildeles under forudsætning af, at tilbuddet spredes til hele kommunen, herunder Møldrup-, Tjele-, Bjerringbro-, Karup- og Fjendsområderne:
 
 
Nr.
Ansøger
Ansøgt beløb i kroner
1
Trivsel i Ulbjerg, Big size – Jumping Fitness
0
2
Viborg Biblioteker, Oplevelsesture
25.000
3
Trivselspilot, Bevægelse i Hal og Dagtilbud
24.000
4
Trivsel i Ulbjerg, Det sunde Madværksted
9.500
5
Seniorfolkemøde
40.000
6
Landsforeningen for Børn og Forældre
30.000
7
Bevægelsesglæde i sunde fællesskaber
69.800
8
Søndagskaffe
50.000
 
Samlet beløb for alle ansøgninger
248.300
 
Sagsfremstilling
Historik
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 26. januar 2016 (sag nr. 4) at etablere en forebyggelsespulje som kan yde økonomisk tilskud til aktiviteter, som har sundhedsfremmende sigte for borgerne i Viborg Kommune. Retningslinjerne for Forebyggelsespuljen blev godkendt på udvalgets møde den 29. november 2016 (sag nr. 8).
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 30. maj 2017 (sag nr. 4) at afsætte 673.860 kr. til Forebyggelsespuljen.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der er i tredje ansøgningsrunde modtaget 8 ansøgninger. Ansøgningerne fremgår af nedenstående oversigt og fremgår i deres helhed i bilag 1-8. Der er fremsendt ansøgninger for i alt 395.340 kr. Der er indtil nu udbetalt 402.771 kr. af Forebyggelsespuljen.
 
Udvalget har på mødet den 26. september 2017 (sag nr. 14) besluttet at reservere midler til opfølgende aktiviteter i forbindelse med rusmiddelskampagnen. Forvaltningen anslår at udgifterne til dette vil beløbe sig til 100.000 kr. Udover de 50.000 kr. som udvalget har tilbage af midler til egen prioritering vil der derfor være behov for yderligere 50.000 til opdatering af GRIL app’en og afvikling af event den 12. december 2017.
 
Der resterer således 221.089 kr. til denne sidste fordelingsrunde.
 
Forvaltningen har gennemgået alle ansøgningerne og vurderet, om de lever op til retningslinjerne for Forebyggelsespuljen.
 
Nr.
Ansøger
Ansøgt beløb i kroner
1
Trivsel i Ulbjerg, Big size – Jumping Fitness
45.000
2
Viborg Biblioteker, Oplevelsesture
35.000
3
Trivselspilot, Bevægelse i Hal og Dagtilbud
24.000
4
Trivsel i Ulbjerg, Det sunde Madværksted
9.500
5
Seniorfolkemøde
75.000
6
Landsforeningen for Børn og Forældre
62.000
7
Bevægelsesglæde i sunde fællesskaber
69.840
8
Søndagskaffe
75.000
 
Samlet beløb for alle ansøgninger
395.340
 
Om forebyggelsespuljen
Forebyggelsespuljens formål er at tilskynde foreninger, netværk, virksomheder, institutioner m.fl. til at iværksætte nye aktiviteter for borgere i Viborg Kommune, som skaber en sundhedsmæssig merværdi i relation til temaerne og indsatsområderne i den tværgående sundhedspolitik.
 
Forebyggelsespuljen kan yde tilskud på maksimalt 75.000 kr. til non-profit aktiviteter. Tilskuddet ydes til opstart af nye aktiviteter og er begrænset til 1 år.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget forelægges ansøgningerne i deres helhed med henblik på at træffe afgørelse om imødekommelse af ansøgningerne. Udvalget er ikke forpligtet til at uddele midler.
 
Ved Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af ansøgningerne vil afgørelse blive truffet på baggrund af en samlet vurdering af den ansøgte aktivitet. I denne vurdering indgår blandt andet målgruppe for aktiviteten, aktivitetens omfang, den forventede sundhedsmæssige merværdi samt det ansøgte beløbs størrelse. Der henvises til de gældende retningslinjer for Forebyggelsespuljen.
 
Dette er tredje ud af tre ansøgningsrunder i 2017. Der er ikke afsat midler til en Forebyggelsespulje i 2018.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/48892
Resume
Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag præsenteres Ældre- og Sundhedsudvalget for status for 1. halvår 2017 på udvalgets område.
Visitation Sundhed og Omsorg har truffet afgørelse i ca. 9.000 sager i 1. halvår 2017. Der er klaget over 18 afgørelser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område i 1. halvår 2017.
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Ældrerådet.
Sagsfremstilling
Historik
Hvert år modtager Viborg Kommune halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen. Vedlagt som bilag 1 ses en oversigt over klagesagerne for Ældre- og Sundhedsudvalgets område i 1. halvår 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Overblik over sager hos Ankestyrelsen
Viborg Kommune er på niveau med landets øvrige kommuner, i forhold til andelen af klager til Ankestyrelsen, der ender med at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse eller beder kommunen om at genbehandle sagen. I 2015 lå Viborg Kommune over landsgennemsnittet for servicelovens område, mens kommunen i 2013, 2014 og 2016 lå under landsgennemsnittet. I 1. halvår 2017 ligger Viborg Kommune, med en omgørelsesprocent på 38 %, lidt over landsgennemsnittet som er 36 %. Se tabel 1 i bilag 1. Når der alene ses på Ældre- og Sundhedsudvalgets område i 1. halvår 2017 er omgørelsesprocenten 31%. Det er under landsgennemsnittet på 36%.
 
Ud af de 66 klagesager på servicelovens område hører 18 til på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.
Af disse sager har Ankestyrelsen stadfæstet, og dermed fastholdt kommunens afgørelse i 11 sager. Fem sager er blevet hjemvist til genbehandling og to sager blevet afvist. I ingen tilfælde er Visitation Sundhed og Omsorgs afgørelse blevet ændret af Ankestyrelsen. Se tabel 2 i bilag 1. Det betyder, at der er klaget over 18 ud af de ca. 9.000 afgørelser hos Visitation Sundhed og Omsorg i 1. halvår 2017.
 
I 2016 var der en omgørelsesprocent på 20% for Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Her blev seks ud af 30 sager hjemvist. I første halvår 2017 er omgørelsesprocenten 31%. Det svarer til at fem ud af 18 sager er blevet hjemvist til genbehandling. Genbehandlingen af sagerne har ført til ændringer i én afgørelse. De øvrige er fastholdt af Viborg Kommune. Der er således ikke tegn på at genbehandlingerne viser en række fejlagtige afgørelser. Se tabel 4 i bilag 1.
 
To af sagerne der er hjemvist til genbehandling handler om en generel usikkerhed omkring hvorvidt det er kommunen eller regionen der skal stille hjælpemidler til rådighed, som forbedrer funktionsevnen. Jævnfør en nylig principafgørelse fra Ankestyrelsen skal der sondres mellem om et produkt er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab.
Ankestyrelsen skriver:” Hvis kommunen er i tvivl, om et produkt er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab, skal kommunen søge afklaret, om produktet kan bevilges efter sundhedslovgivningen. Ansvaret for denne afklaring påhviler ikke alene kommunen, men er et fælles ansvar mellem kommunen og sundhedssektoren. Det er alene sundhedssektoren, der kan tage stilling til, om der er tale om et behandlingsredskab. ”
 
Denne principafgørelse har betydning for to ud af de fem sager i første halvår 2017.  Denne uklarhed har derfor haft betydning for omgørelsesprocenten på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Hvis der ses bort fra disse to hjemviste sager er omgørelsesprocenten 18% og altså under niveauet for 2016.
 
Det skal understreges at sager, der peger på generelle mangler i sagens afdækningen, for eksempel at der skulle indhentes flere oplysninger, naturligvis inddrages i den fremtidige sagsbehandling. Det ses også i sagen om udmåling af hjemmehjælp, hvor det fremover vil fremgå hvilke ydelser der ligger implicit i den visiterede tid, såsom uforudsete hændelser, rengøring af hjælpemidler og lignende.
 
Sagerne på Ældre- og Sundhedsudvalgets område fordeler sig på fem forskellige paragraffer. Der har i denne periode været 11 klager over afgørelser omkring hjælpemidler, heraf er ni af afgørelserne stadfæstet af Ankestyrelsen. Se fordelingen af klagesagerne på Ældre- og Sundhedsudvalgets område i tabel 3 i bilag 1.
Genbehandlingen af de 5 hjemviste sager har ført til ændring i én af de oprindelige afgørelser. Se tabel 4 i bilag 1.
 
Procedure for opsamling på Ankestyrelsens afgørelser
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag grundigt og indsamle tilstrækkelige oplysninger. Med baggrund i hjemvisningerne er der en øget opmærksomhed på dette. På nogle sagsområder kan kompleksiteten af lovgivningen dog betyde, at det er et skøn hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager.
 
Refleksion og læring
Visitation Sundhed og Omsorg stræber efter en høj kvalitet i sagsbehandlingen, og der arbejdes målrettet på at holde andelen af klager på et lavt niveau.
Konkret er Visitation Sundhed og Omsorg meget opmærksom på afgørelserne fra Ankestyrelsen og indarbejder afgørelserne i behandlingen af nye sager.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 16/66865
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:
 
Dato
Emne
09-11-2017
Indvielse af sanserum på Demensenheden Liselund
 
 
 
 
Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:
 
Dato
Emne
01-11-2017
Månedsbrev for Ældre- og Sundhedsudvalget, oktober måned
 
 Sagsid.: 16/32956
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-11-2017
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


Bilag