You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 11. juni 2014 kl. 08:30

Mødested Viborg Brandvæsen
Udvalg Beredskabskommissionen (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Jeanette Enevoldsen, Johnny F. Andresen, Karsten Hansen, Lone Gaisie, Søren Pape Poulsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/16555
Sagsfremstilling
A.
Varsling af farligt vejr.
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har ved skrivelse af 7. maj 2014 informeret kommunerne om at DMI pr. 12. maj 2014 igangsættes et nyt initiativ omkring kommunevarsling. Initiativet indebærer, at DMI`s varsler for farligt vejr fremover vil være på kommuneniveau og ikke som hidtil på regionsniveau.
Ministeriet forventer med det nye initiativ, at kommunerne får et langt bedre redskab til at planlægge beredskabet for forskellige vejrsituationer.
 
B.
Uddannelse af brandkadetter i Viborg Kommune.
Boligselskaberne Sct. Jørgen, Boligselskabet Viborg og Bjerringbro Andelsboligforening har i tæt samarbejde med Landsbyggefonden og Viborg Kommune udarbejdet boligsocial helhedsplan for 2013 – 2016 for syv boligforeninger i kommunen.
 
Helhedsplanen har til formål at styrke de syv boligafdelinger inden for fire indsatsområder:
·  Børn, unge og familie,
·  Beskæftigelse, uddannelse og erhverv,
·  Beboernetværk, deltagelse og demokrati,
·  Image og kommunikation.
Via indsatser inden for disse områder ønskes der bl.a. fokus på at gøre børn og unge mere ressourcestærke.
 
Viborg Brandvæsen og Fællessekretariatet vil, i samarbejde med Børn og Unge og UU-Viborg, uddanne unge brandkadetter i Viborg Kommune.
Brandkadet er et rollemodelprojekt, hvor den unge får mulighed for at leve sig ind i en brandmands hverdag, hvor faste rammer, struktur, ansvar, disciplin, tillid og fælleskab er bærende værdier.
 
Målgruppen for projektet er 8. og 9. klasses elever fra grundskolen, som bor i boligområderne tilknyttet Fællessekretariatet.
De uddannede brandkadetter vil efterfølgende have mulighed for at blive ambassadør for brandsikkerhed og dermed formidle sin viden til lærere, elever på skolen og til områder hvor vedkommende bor og opholder sig.
 
Brandchefen orienterer nærmere om projektet på mødet.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 11-06-2014
Taget til efterretning.
 
Uddannelsesprogrammet for brandkadetterne udsendes til Beredskabskommissionens medlemmer til orientering.

Sagsid.: 14/28769
Sagsfremstilling
Revision af Viborg Kommunes beredskabsplan, herunder vedtagelse af en egentlig beredskabspolitik.
 
Viborg Kommunes nuværende beredskabsplan skal i medfør af Beredskabslovens bestemmelser i Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 § 25 revideres mindst en gang i hver valgperiode.
 
Beredskabsstyrelsen anbefaler nu, at kommunen i forbindelse med revision af beredskabsplanen udarbejder en egentlig beredskabspolitik, som skal danne grundlag for selve beredskabshandleplanen og dens virke.
 
Beredskabsafdelingen har derfor udarbejdet forslag til Viborg Kommunes første egentlige beredskabspolitik.
 
Formålet med beredskabspolitikken er at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunens eksisterende og fremtidige beredskabsopgaver skal løses.
 
Samtidig tydeliggøres ansvaret hos forvaltningerne og relevante aktører. Politikken er en samlende ramme for den overordnede beredskabsplan, med tilhørende beredskabshandleplan og delplaner for specifikke områder som eksempelvis vandforureninger.
 
Forslaget til beredskabspolitikken har været forelagt Direktionen og Hoved MED.
Direktionen og Hoved MED har godkendt det fremlagte forslag til beredskabspolitikken.
 
Beredskabspolitikkens intentioner udføres igennem beredskabshandleplanen, der overordnet anviser, hvorledes store komplekse hændelser, ulykker og katastrofer håndteres, så kommunen hurtigst muligt vender tilbage til normal drift.
 
De enkelte forvaltninger / afdelinger / selvstændige enheder udarbejder egne specifikke og detaljerede delplaner for ”sikker drift” af egne kritiske funktioner, herunder krisestyring i egen forvaltning/afdeling.
 
Faktuelt om beredskabsplanen.
 
Beredskabsstyrelsen har flg. anbefalinger til de kommunale beredskabspolitikker:
 
•       Forpligtiger organisationen til arbejdet med beredskabsplanlægning.
•       Fastlægger de overordnede rammer for beredskabsplanlægning.
•       Viser organisationens brugere og samarbejdspartnere, at organisationen tager     sit beredskabsansvar alvorligt.
 
Med Viborg Kommunes nye beredskabspolitik synliggøres rammer og formål med beredskabet og tydeliggørelse ansvaret i linjeorganisationen.
 
 
Økonomiske konsekvenser.
 
Hver enkelt forvaltning / afdeling afholder egne udgifter til udarbejdelse af delplaner, afholdelse af øvelser og eventuelle kurser.
 
 
 
Faglig vurdering.
 
En samlet politik for beredskabet i Viborg Kommune med et tydeligt decentralt placeret ansvar for håndtering af kriser vil understøtte, at drifts- og serviceniveauerne kan opretholdes eller hurtigst muligt reetableres til normal drift i tilfælde af store komplekse hændelser, ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.
 
På Beredskabskommissionsmødet den 9. april 2014 bemærkede kommissionen til det fremlagte forslag, at der i indledningen tydeligt skal fremgå, at Beredskabsplanen er en plan for Viborg Kommune som administrativ enhed, samt at der udarbejdes en oversigt over de forvaltninger / afdelinger / selvstændige enheder, som Beredskabsplanen omhandler.
 
 
Ovenstående er indarbejdet i det fremlagte forslag 2, som behandles på mødet
 
 
Bilag. 1: Beredskabspolitik for Viborg Kommune 2013, udgave 2.
 
Bilag. 2: Viborg Kommunes Beredskabsplan 2013, udgave 2.
 
Indstilling
Brandchefen indstiller.
 
At Beredskabskommissionen godkender forslag til ny revideret Beredskabsplan for Viborg Kommune.
 
At forslag til ny revideret Beredskabsplan fremsendes Beredskabsstyrelsen til udtalelse, forinden Beredskabsplanen fremsendes Byrådet til endelig vedtagelse.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 11-06-2014
Brandchefens indstilling godkendt.
Bilag

Sagsid.: 14/36412
Sagsfremstilling
 
Baggrund for analysen:
Det fremgår af ” aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at parterne er enige om, at det i løbet af forligsperioden gennemføres et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab. Resultatet af dette arbejde vil skulle indgå i fastlæggelsen af redningsberedskabets økonomi efter 2014.”
 
Endvidere fremgår det, at ”aftaleparterne er enige om, at der med den toårige aftale sigtes mod at forberede en langtidsholdbar økonomisk ramme for redningsberedskabet, der kan give et solidt grundlag for et endnu bedre og mere effektivt redningsberedskab efter 2014”.
 
Af aftalen fremgår det desuden, at ” en evt. ny struktur for redningsberedskabet skal fremtidssikre redningsberedskabet i forhold til håndtering af såvel dagligdagens hændelser, som sjældent forekommende ulykker og katastrofer” og aftaleparterne er enige om, at ”Redningsberedskabet forsat skal kunne håndtere konsekvenserne af både menneskeskabte og naturskabte katastrofer. Endvidere skal redningsberedskabet forsat kunne yde international bistand”.
 
Målet er, at evt. implementering af en strukturændring kan påbegyndes primo 2015.
 
På baggrund af ovenstående nedsatte regeringen i marts 2013 ”Redningsberedskabets Strukturudvalg” samt en politisk følgegruppe sammensat af repræsentanter fra forligspartierne.
 
Strukturudvalgets kommissorium fremgår af bilag udsendt med dagsordenen.
 
I perioden oktober 2013 og frem til d.d., har Strukturudvalget afholdt en række udvalgsmøder og det 11. møde blev afholdt den 29. april 2014. Efter dette møde udstår der bl.a. drøftelser omkring Strukturudvalgets endelige anbefalinger, herunder spørgsmål omkring basisberedskabet, overbygningsberedskabet og vagtcentraler.
Den politiske følgegruppe har løbende fulgt Strukturudvalgets arbejde og senest holdt møde den 30. april 2014.
D.d. foreligger der endnu ikke en endelig rapport eller en samlet anbefaling fra udvalget.
 
Brandchefen orienterer nærmere på mødet, men såfremt der foreligger en endelig rapport inden mødet, vil den blive fremlagt på mødet den 11. juni 2014.
 
Bilag nr. 1: Kommissorium for Strukturudvalgets arbejde.
 
Beslutning i Beredskabskommissionen den 11-06-2014
Sagen blev drøftet.
 
Aftalens ordlyd udsendes til Beredskabskommissionens medlemmer, når den bliver kendt.
 
Formanden holdes løbende orienteret.
Bilag