You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 14. april 2015 kl. 08:30

Mødested Viborg Brandvæsen, Industrivej 3
Udvalg Beredskabskommissionen (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Jeanette Enevoldsen, Karsten Hansen, Lone Gaisie, Torsten Nielsen
Fraværende Anders Bertel, Johnny F. Andresen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/23581
Sagsfremstilling
a.    Status på den aktuelle situation omkring sammenlægningen af beredskaberne i Silkeborg og Viborg.
 
b.    Orientering om status på etablering af en evt. fælles vagtcentral. Arbejdsgruppe nedsat af KKR Midtjylland.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 14-04-2015
Efterretningssagerne taget til efterretning.

Sagsid.: 15/20596
Sagsfremstilling
Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2014.
 
På mødet den 15. april 2015 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2014 forelagt
Økonomi- og Erhvervsudvalget, og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 22. april 2015. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2015), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive
forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
 
Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2015 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder.
 
Beredskabskommissionens regnskab:
 
 
DRIFT
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Regnskab 2014
Afvigelse
(minus = mindreudgift)
Serviceudgifter
 
 
 
 
Regningsberedskab
16.928
17.689
16.777
-912
 
Der henvises for yderligere forklaringer til bilag 1.
 
Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 på driften
Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende fra overførsler fra 2012 til 2013.
Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.
På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og
afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer.
 
Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Beredskabskommissionens overføres følgende beløb fra 2014 til 2015:
 
 
(1.000 kr.)
Politikområde
Afvigelse i regnskab
Decentrale enheder
Centrale områder
 
 
Overføres
Overføres ikke
Overføres
Overføres ikke
Redningsberedskab
-912
-912
 
 
 
 
Mindreforbruget overføres til færdiggørelse af projekter startet i 2014 som forventes færdiggjort i 2015.
 
ANLÆG
 
(1.000 kr.)
 
Oprindeligt
budget
Korrigeret
budget
Regnskab 2014
Afvigelse (minus = mindreudgift)
Redningsberedskab
4.818
7.915
3.583
-4.332
 
 
 
 
Overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på anlæg
Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2014 til 2015:
 
(1.000 kr.)
 
Afvigelse i regnskab
Overføres
Overføres ikke
Redningsberedskab
-4.332
-4.439
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGNSKABSBEMÆRKNINGER
 
Regnskabsbemærkningerne for 2014 tager udgangspunkt i budgettet for 2014. Som en del af årsregnskabet for 2014 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2014 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2014.
 
Der udarbejdes et tabelhæfte som bilag til årsregnskabet for 2014. Tabelhæftet består for hvert politikområde af tabeller, der specificerer regnskabsresultatet, og tabeller der viser udviklingen i pris og mængde i forhold til det budgetterede.
 
Regnskabsbemærkningerne til Beredskabskommissionens politikområder fremgår af bilag 1.
Indstilling
Indstilling:
Brandchefen indstiller,
 
at       regnskabsresultatet for 2014 tages til efterretning.
at       Beredskabskommissionen anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2014 til 2015 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 14-04-2015
Taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/23673
Sagsfremstilling
 9. juni 2015, kl. 08.30
15. september 2015 kl. 08.30
14. december 2015 kl. 16.00 - julemødet
 
Nytårsparade 2015, 16. januar 2016.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 14-04-2015
Godkendt.