You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 9. juni 2015 kl. 08:30

Mødested Viborg Brandvæsen, Industrivej 3
Udvalg Beredskabskommissionen (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel, Lone Gaisie, Torsten Nielsen
Fraværende Jeanette Enevoldsen, Johnny F. Andresen, Karsten Hansen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/23581
Sagsfremstilling
a.    Status på den aktuelle situation omkring sammenlægningen af beredskaberne i Silkeborg og Viborg.
 
b.    Brandsikkerheden for ældre på plejecentre.
 
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har i mail af 20. april 2015 udsendt nogle punkter, man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med ABA-anlæg på plejecentre.
Nærmere orientering på mødet.
 
c.    Mobile sprinkleranlæg i private hjem.
 
Nærmere orientering på mødet.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 09-06-2015
Orienteringen taget til efterretning.
Uddannelse, øvelse m.v. af personale omkring brandsikkerhed følges op.

Sagsid.: 15/20479
Sagsfremstilling
Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.
I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Beredskabskommissionen opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år.
 
Der gøres opmærksom på, at der i det forventede regnskabsresultat også er foretaget en vurdering af, hvor meget af overførslen fra 2014 til 2015, som Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2015, der forventes forbrugt i 2015.
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.
 
Overordnet resultat, Beredskabskommissionen
 
 
Den samlede afvigelse på 0,5 mio. kr. skyldes udgifter til ny beredskabschef (løn, stillingsopslag m.m.).
Indstilling
Brandchefen foreslår at Beredskabskommission indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 09-06-2015
Vedtaget som indstillet.
Bilag

Sagsid.: 15/23666
Sagsfremstilling
Beslutning i Beredskabskommissionen den 09-06-2015
Torsten Nielsen orienterede kort om henvendelse vedrørende møde om fælles beredskab samt servicering m.v. af hjemmeplejebiler.
 
Lone Gaisie orienterede om de frivilliges arrangementer.

Sagsid.: 15/23673
Sagsfremstilling
15. september 2015 kl. 08.30
14. december 2015 kl. 16.00 - julemødet
 
Nytårsparade 2015, 16. januar 2016.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 09-06-2015
Godkendt.