You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 8. december 2015 kl. 16:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg (2013-2017)
Mødedeltagere Anders K. Kristensen, Åse Kubel Høeg, Jeanette Winther, Lise Jørgensen, Søren Gytz Olesen, Stanley Bach Mortensen, Svend Åge Møller
Fraværende Kent West Kristensen, Marianne Bukh Villesen, Niels Dueholm
Bemærkninger

Sagsid.: 15/70051
Sagsfremstilling
Anders K. Kristensen har foreslået, at Beskæftigelsespolitisk Forum drøfter emnet Socialt ansvar i Viborg Kommune.
 
Socialt ansvar er på dagsordenen mange steder i samfundsdebatten. Både i form af den indsats, civilsamfundets virksomheder og frivillige udfører i forhold til udsatte, syge eller ledige borgere, og i form af den politiske understøtning, der i høj grad definerer rammerne for civilsamfundets indsats.
 
I Viborg Kommune har udviklingen af virksomhedernes sociale ansvar i den beskæftigelsesmæssige sammenhæng tidligere været understøttet og til en vis grad koordineret af Virksomhedsnet Viborg. Virksomhedsnettet blev for nogle år siden en del af det nationale virksomhedsnet VINSA, senere overtaget af CABI (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats). Den lokale forankring forsvandt dermed, og konsekvensen har været, at netværket hurtigt mistede sin opbakning og gennemslagskraft.
 
Socialt ansvar i forhold til ledige og udsatte unge
I forbindelse med Viborg Kommunes særlige indsats mod ungeledigheden afholdt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Tværgående Udvalg for Unge Ledige i efteråret en konference på AC Hydraulik for at fremme samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv om virksomhedernes social ansvar i forhold til gruppen af ledige og udsatte unge. Målet er et samarbejde i stil med det, som f.eks. kendes fra Holstebro Kommune, og som ofte fremhæves som vejen frem for at sikre de unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.
 
Viborg Kommune som rummelig arbejdsplads
Arbejdsmarkedsområdet deltager i øjeblikket i et samarbejde med bl.a. Silkeborg Kommune om en kortlægning af kommunerne som rummelige arbejdspladser. Målet er at få et overblik over kommunernes eget bidrag til det sociale ansvar, og især hvilke forskelle/ligheder der præger billedet, og hvor de enkelte kommuner har udviklingspotentialer. Arbejdet forventes færdigt ultimo 2015.
 
Der har i Viborg Kommune løbende være en dialog mellem kommunens HR-afdeling og arbejdsmarkedsområdet om udvikling af tiltag i forhold Viborg Kommunes bidrag til det sociale ansvar. Dialogen har omfattet dels de nye redskaber i lovgivningen (f.eks. nytteindsats), dels de aktuelle behov for bidrag i form af pladser til virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob m.m. som kommunen som arbejdsplads kan tilbyde.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg drøfter sagen.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 08-12-2015
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg drøftede sagen.
 
Stanley Bach Mortensen forespurgte til Viborg Kommunes brug af sociale klausuler i forhold til udbudspolitikken. Der er generelt mulighed for sociale klausuler indbygget i Viborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik. Det fremgår dog ikke, i hvilket omfang det er anvendt i de konkrete kontrakter med leverandører.
 
Der blev efterspurgt en oversigt over aktører i Viborg Kommune i forhold til socialt ansvar.

Sagsid.: 15/69129
Sagsfremstilling
Baggrund:
Byrådet nedsatte i foråret 2015 et tværgående udvalg (TULU – Tværgående Udvalg for Unge Ledige) med henblik på at styrke indsatsen for unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Udvalget fungerer som politisk styregruppe for udviklingen af den videre indsats, og skal efter planen afslutte sit arbejde i sommeren 2016, hvorefter Byrådet i forbindelse med budgetkonferencen i august 2016 tager stilling til den endelige sammensætning af tiltage.
 
Arbejdet forløber i 2 spor, hvor det ene spor (quick-win indsatser) omhandler tiltag, der umiddelbart kan og skal iværksættes i forhold til den eksisterende gruppe af unge på offentlig forsørgelse, mens det andet spor indeholder udvikling af især forebyggende tiltag, der vil have effekt på længere sigt.
 
Indsatserne i de 2 spor er baseret på anbefalingerne i en analyse af ungeledigheden i Viborg, foretaget af Kommunernes Landsforening i maj/juni 2015.
 
Quick-win indsatser
Quick-win indsatserne er på baggrund af analysen allerede igangsat og bemandet med indsatsejere (se bilag 1). Der udarbejdes en statusopdatering i maj 2016 på de korterevarende indsatser og en endelig effektafrapportering i juni 2017.
 
De længerevarende indsatser
Til udvikling af de længerevarende indsatser har den politiske styregruppe og den administrative følgegruppe nedsat 10 arbejdsgrupper (se bilag 1). Arbejdsgrupperne er nedsat efter følgende principper og retningslinjer:
 
 • Hver arbejdsgruppe har en indsatsejer og en formand.
 • Arbejdsgrupperne tilvejebringer selv relevant data/viden til brug i det videre arbejde.
 • Indsatsejer/formand sammensætter selv deltagere i arbejdsgruppen (både faste og ad hoc medlemmer), og aftaler selv mødehyppighed m.v.
 • Hver arbejdsgruppe udarbejder handleplan for den videre indsats.
 • Sekretariatsgruppen følger løbende op på arbejdsgruppernes forløb og fremdrift, samt faciliterer eventuelle sparringsmøder – begge dele sker via formanden i de respektive arbejdsgrupper.
 • Arbejdsgrupperne refererer overordnet til tovholderen for følgegruppen.
 
Handleplan
Arbejdsgrupperne skal udarbejde en handleplan, der nærmere beskriver, hvordan indsatsen kan formes og tilrettelægges. Til det formål er der udarbejdet en handleplansskabelon, som arbejdsgrupperne skal tage udgangspunkt i, og hvor de bl.a. skal forholde sig til mål, organisering, finansiering, inddragelse af aktører m.v. Handleplansskabelonen lægger i særlig grad op til, at arbejdsgrupperne skal tænke nyt, innovativt og ”ud af boksen” i forhold til udvikling af indsatserne – og gerne med en bred inddragelse af relevante aktører og borgere. Arbejdsgrupperne skal nøje forholde sig til den praksis og de resultater, der eksisterer i dag og fremkomme med forslag til ny praksis i det omfang, der er behov for det.
 
Deadlines
Arbejdsgrupperne skal have udarbejdet en handleplan for indsatserne senest 26. januar 2016. Tidspunktet er fastsat i forhold til videre behandling og godkendelse af den politiske styregruppe samt videre behandling af anbefalinger til de længerevarende indsatser på byrådets plankonference marts 2016. En samlet behandling af de længerevarende indsatser skal ske på budgetkonferencen august 2016.
 
Kick Off seminar for arbejdsgrupperne (indsatser på længere sigt)
Der blev primo november 2015 afholdt et kick off seminar for de etablerede arbejdsgrupper. Formålet med seminaret, var at give arbejdsgrupperne og de respektive formænd en god opstart på arbejdet med indsatserne samt nogle brugbare værktøjer i den videre proces.
 
Der deltog omkring 50 personer. Der var en god, livlig og engageret debat, og arbejdsgrupperne fik, ud over tilbagemeldingerne sidst på seminaret, et rigtig godt og kvalificeret afsæt til påbegyndelse af arbejdet.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 08-12-2015
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/67706
Sagsfremstilling
I forbindelse med JobCamp 2015 i Aalborg offentliggjorde Kommunernes Landsforening (KL) sit udspil ”Mere Arbejdskraft – kvalificeret arbejdskraft skal sikre vækst og velfærd” (Bilag 1). Udspillet indeholder en række statistiske opgørelser på beskæftigelses- og integrationsområdet, og munder ud i en række konklusioner formuleret som anbefalinger til regeringen.
 
KL har anbefalinger til initiativer inden for følgende temaer:
 
Fortsatte reformer skal øge arbejdsudbuddet – også blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet
 • anbefaling af en markant forenkling af hele beskæftigelseslovgivningen
 • at der stilles operationelle redskaber til rådighed for indsatsen
 • genvurdering af førtidspension på ”gamle” ordninger
 • opfølgning på Carsten Koch-udvalgets anbefalinger
 
Styrket mobilitet og rådighed skal sikre arbejdskraft i hele landet
 • overvejelser om infrastrukturen som en parameter i beskæftigelsesindsatsen
 • investering i uddannelse og vækstpilotstøtteordning i landdistrikterne
 • dimittenders incitament til mobilitet
 • fokus på sanktionsreglerne for forsikrede ledige.
 
Uddannelsessystemet skal bidrage til et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft
 • reform af 10.- klasse målrettet erhvervsuddannelserne
 • den geografiske fordeling af tekniske uddannelser
 • styringsreform af uddannelsesområdet
 • kvotestyring af uddannelserne
 • serviceeftersyn af VEU-systemet
 • en institutionsuafhængig uddannelsesvejledning for voksne
 
Ydelsesreform skal sikre incitamenter til at arbejde
 • nyt sammenhængende ydelsessystem
 
Svage ledige skal sikres adgang til arbejdsmarkedet
 • udvikling af en model for forpligtigelse af virksomhederne til socialt ansvar
 • lige mulighed for jobrettet uddannelsesløft uanset forsørgelsestype
 • evaluering af de virksomhedsrettede redskaber
 
Let adgang til udenlandsk arbejdskraft
 • servicecheck af aftalen om reform af international rekruttering
 • ændret lønkrav med henblik på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft uden for EU
 • udvidelse af positivlisten i jobkort-ordningen
 • kommunernes mulighed for at oprette internationale linier i folkeskolen
 • fastholdelse af udenlandske studerende efter endt uddannelse
 • ændringer i samarbejdet mellem kommunerne og International Citizen Services
 • fælles digital myndighedsunderstøtning vedrørende international arbejdskraft
 • evaluering af lovgivning om danskundervisning
 
Flygtninge som arbejdskraftpotentiale
 • evaluering af de virksomhedsrettede redskaber
 • tidligere kompetenceafdækning af flygtninges uddannelse og erhvervserfaring
 • visitering af flygtninge til kommunerne baseres på et match mellem kompetencer og den lokale efterspørgsel på arbejdskraft
 • integrationsindsatsen bygges op om branchepakker og uddannelsespakker
 
KL’s anbefalinger skal ses som et led i den omstilling af beskæftigelsesområdet, som vil være nødvendig, såfremt ledigheden når det strukturelle niveau. Her vil mangel på kvalificeret arbejdskraft begynde at have afgørende betydning for virksomhedernes muligheder for vækst og for virksomhedernes konkurrenceevne.
 
KL opfordrer til, at regering og Folketinget gennemfører reformer på baggrund af anbefalingerne som sikrer, at et kommende opsving ikke bremses af mangel på arbejdskraft.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 08-12-2015
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
 
Stanley Bach Mortensen forespurgte til figurer i udspillet, der bl.a. angiver, at der er begyndende rekrutteringsproblemer i Viborg.
 
Viborg Kommune har ikke kendskab til de indsamlede data - disse er fremskaffet af Danmarks Statistik direkte hos virksomhederne.
Bilag

Sagsid.: 15/69222
Sagsfremstilling
Der foreslås følgende datoer for møder i 2016:
 
 • torsdag 3. Marts
 • torsdag 2. juni
 • torsdag 22. september
 • torsdag 8. december
 
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg fastsætter mødedatoer for 2016.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 08-12-2015
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg godkendte de foreslåede datoer - dog skal mødet 3. marts rykkes til kl. 16 – 18.

Sagsid.: 15/70028
Sagsfremstilling
Der har siden sommerferien været afholdt 2 møder i RAR-Vestjylland.
 
Arbejdet i RAR har i perioden haft fokus på bl.a.
 • Strategi for RAR-Vestjylland – 6 temaer for arbejdet
 • Positivlisten
 • Samarbejdsaftale med VEU
 • Rekrutteringssituationen
 • Strategi for nytteindsats
 • Implementering af reformer
 
Referaterne af de 2 møder er vedlagt som bilag.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 08-12-2015
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/70046
Sagsfremstilling
Viborg Kommunes Udsatteråd havde sit første møde 1. september 2015, og der er siden afholdt endnu et møde.
 
Anders K. Kristensen er medlem af Udsatterådet, og ønsker at give en orientering om rådets arbejde.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 08-12-2015
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
 
Udsatteområdets berøringsflader med arbejdsmarkedsområdet blev drøftet - den særlige problematik omkring udsatte borgere med grønlandsk baggrund blev fremhævet.

Sagsid.: 15/36200
Sagsfremstilling
Beskæftigelsesministeren udmeldte i april 2014 fire mål, som skulle danne baggrund for kommunernes arbejde med beskæftigelsesindsatsen i 2015.
 
Målene var en videreførelse af målene for 2014, idet der dog blev ændret i ét af målene. Det drejer sig om de langvarigt offentligt forsørgede, hvor det tidligere handlede om at begrænse adgangen til førtidspension. I den nye formulering af målet fokuseres der i stedet på at sikre en tværfaglig og virksomhedsrettet indsats som middel til at undgå førtidspension.
 
Målene var:
 1. Flere unge skal have en uddannelse
 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne
 
På dagens møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg orienteres om de seneste opgørelser af ministermålene for 2015, som findes i Beskæftigelsesministeriets ledelsesinformationssystem, Jobindsats.dk.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 08-12-2015
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/36550
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 08-12-2015
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog afsked med Svend Åge Møller, der pga. jobskifte udtræder som repræsentant for ViborgEgnens Erhvervsråd.
 
Stanley Bach bemærkede, at man hos 3F for første gang oplevede eksempler på, at udenlandsk arbejdskraft siger op på grund af dårlige arbejdsforhold.
 
Anders K. Kristensen foreslog, at man på det første møde i det nye år evaluerer Beskæftigelsespolitisk Forum Viborgs rolle.