You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 3. marts 2016 kl. 16:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høeg, Henrik Hansen, Jeanette Winther, Kent West Kristensen, Lise Jørgensen, Marianne Bukh Villesen, Niels Dueholm, Søren Gytz Olesen, Stanley Bach Mortensen
Fraværende Anders K. Kristensen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/69129
Sagsfremstilling
Tværgående Udvalg for Ledige Unge har på sit møde 23. februar 2016 behandlet de nedsatte arbejdsgruppers udkast til handleplaner på de 10 indsatsområder, som tidligere er udpeget som indsatsens spor 2 (længerevarende og forebyggende indsatser).
 
Disse områder er:
 • Forebyggende samarbejde om udsatte familier – familierehabilitering og enlige mødre
 • Forebyggende indsats i grundskolen (styrke faglige kompetencer)
 • Kulturændring og kompetenceudvikling i jobcenteret
 • Overgangsmøder udvides (B&U og J&V)
 • Tættere samarbejde mellem social- og arbejdsmarkedsområderne
 • Fastholdelse på ungdomsuddannelserne
 • Kommunalt personale på uddannelsesinstitutioner (fremskudt indsats)
 • Praktikpladsgaranti (Uddannelsesstrategien)
 • Erhvervsrettet vejledning – Projekt ”Erhvervsuddannelse som karrierevej”
 • Øget inddragelse af virksomhederne og andre eksterne - CSR, rekrutteringsnetværk
 
Handleplanerne kan kategoriseres i tre grupper (se bilag 1): Forebyggelse, Fastholdelse og Reduktion af antal - alle med det relationskabende arbejde som omdrejningspunkt, som fremhævet i KL’s analyse af ungeledigheden i Viborg Kommune.
 
Udvalget besluttede at videresende handleplanerne til politisk behandling i relevante fagudvalg i Byrådet – for en dels vedkommende kræver udkastene dog et yderligere arbejde inden fremsendelsen for at få konkretiseret de forventede mål og effekter og sammenhængen til det overordnede mål om at forebygge og nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse.
 
I forhold til indsatserne i spor 1 (”quick wins”) er disse enten implementeret eller under implementering, med vægt på de to vigtigste anbefalinger i KL’s analyse. Det drejer sig om en mere konsekvent brug af sanktioner og en hurtigere igangsættelse af nytteindsats overfor især de jobparate og åbenlyst uddannelsesparate unge.
 
Det er endnu for tidligt at konkludere på baggrund af den observerede udvikling for de unge på offentlig forsørgelse (bilag 2). Der er tendens til et lille fald i antallet samlet set, der skyldes fald i antallet af dagpengemodtagere og uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp.
 
Det er samtidig de målgrupper, som er mest klar til arbejdsmarkedet og til uddannelse, og tyder derfor på, at indsatsen rettet mod de ”stærke” ledige har en effekt. Ti gengæld betyder det også, at den gennemsnitlige varighed på ydelsen er stigende, fordi de tilbageværende er dem, det tager længere tid at få ud i job og uddannelse.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 03-03-2016
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 16/4065
Sagsfremstilling
Som led i indsatsen for at hjælpe flere unge i gang med uddannelse eller job er der på flere områder inddraget frivillige. Neden for beskrives to af de områder hvor frivillige kræfter er inddraget i arbejdet med de unge.
 
”Unge i aktion” på Jobigen
Viborg Kommune har fået bevilget projektmidler til at uddanne frivillige til at stå for en række aktionslæringsgrupper for unge der ikke er kommet i gang med eller ikke har fuldført en uddannelse. Projektet løber over 2 år, og der er p.t. arbejdet på projektet i 1 år. Formålet med selve aktionslæringsgrupperne er at skabe handlekraft hos den unge, således at vedkomne selv kan tage skridt i retning af at ændre sin situation og/eller at fastholde og videreudvikle de ændringer, som vedkomne har fået sat i gang.
 
Det har ikke været vanskeligt for medarbejderne i projektet at rekruttere frivillige til at løse opgaven, men det er en forudsætning, at den frivillige har gode relationelle kompetencer og kan forstå teorien bag og metodikken i aktionslæring, hvis samarbejdet med de unge skal blive succesfuldt. Uddannelsesforløbet for de frivillige er løbende blevet evalueret og udviklet, og vurderes at være positiv og relevant både af de deltagende frivillige og af medarbejderne på projektet.
 
I forhold til gruppen af meget udfordrede unge må det på baggrund af forløbene konkluderes, at det er af afgørende betydning, at der skabes nogle tydelige rammer, og at der er fokus på de grundpsykologiske behov, før der kan sættes gang i egentlige aktionslæringsforløb.  Når rammer og relationer er på plads virker metoden efter hensigten med mindre den deltagende unge har en meget afvigende virkelighedsopfattelse. Det skal dog bemærkes, at de unge, der indtil nu har deltaget i projektet, har så massive udfordringer, at der fortsat er skridt at tage, før uddannelse er en realitet.
 
Erhvervsmentorer
Efter arrangementet den 27. oktober 2015 omkring social ansvarlighed i forhold til ledige unge kontaktede jobcentret de erhvervsledere, som havde meldt sig til Viborg Cares. Alle blev inviteret til et opstartsarrangement for frivillige erhvervsmentorer den 9. december 2015.
 
Til opstartsarrangementet blev der fra erhvervsledernes side udtrykt ønske om:
 • At erhvervsmentorer vil bruge hinandens fagligheder for fremtidig sparring, når de er kommet i gang med de unge
 • At erhvervsmentorerne ikke ønsker møder – det har de svært ved at afse tid til – tiden skal bruges sammen med de unge
 • At match mellem den unge og erhvervsmentor ikke skal gøres til noget forkromet.
 
Alle erhvervslederne blev bedt om at notere faglige og personlige kompetencer i forhold til et match med en ung.
 
Status er, at næsten alle de 13 tilmeldte erhvervsmentorer nu er matchet med en ung – og meldingerne fra de første møder mellem erhvervsmentorerne og de unge er positive.
 
I forhold til at få flere erhvervsledere til at blive frivillig erhvervsmentor for en ung er der til Erhvervslivets Nytårskur den 15. januar udleveret materiale og indledt dialog med flere virksomheder.
 
I jobcentrets virksomhedsstrategi 2016 er der i kampagnen med 1400 virksomhedsbesøg et særligt fokus på samarbejdet omkring unge og integration. Her er det besluttet, at der skal være fokus på både at matche unge og flygtninge med en erhvervsmentor.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 03-03-2016
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 16/4895
Sagsfremstilling
Ifølge lovgivningen skal åbenlyst uddannelsesparate unge tilbydes såkaldt nytteindsats senest 1 måned efter, at de har søgt kommunen om hjælp til forsørgelse. Målgruppen defineres som unge, der ikke har brug for særlig hjælp for at påbegynde og gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår, og meningen med nytteindsatsen er, at den ledige skal arbejde for sin ydelse, ind til pågældende påbegynder uddannelse eller finder et ordinært arbejde. Nytteindsats består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere og tilbydes i form af virksomhedspraktik.
 
Den nuværende model for nytteindsats giver i sin form og struktur en forsinkelse ved start af nytteindsatsen.
 
Forsinkelsen skyldes, at arbejdspladsen før start har samtale med den unge for at aftale opgaver og andre forventningsafstemninger. Herefter skal aftalen godkendes af tillidsrepræsentanten/den faglige organisation, og endeligt skal der i mange tilfælde indhentes børneattester, hvilket ligeledes tager tid.
 
Formålet med nytteindsatsen er, at de unge skal arbejde for deres ydelse, og implicit, at de skal motiveres for at søge ordinært arbejde som alternativ til offentlig forsørgelse. I den sammenhæng vurderes det at være uhensigtsmæssigt, at der som hovedregel først kan gives et aktivt tilbud efter 3 - 4 uger.
 
På den baggrund er det besluttet at udvide kapaciteten hos Jobigen Viborg, så de unge fra dag til dag kan tilbydes en aktiv indsats.
 
Således udvides Jobigens træværksted til foruden den faste produktion af blandt andet højbede også at omfatte pedelopgaver, opgaver inden for det grønne område og andet forefaldende arbejde forskellige steder i den kommunale organisation – f.eks. i daginstitutioner. I udgangspunktet vil der være tale om 37 timer pr. uge men med mulighed for at prioritere jobsamtaler eller anden form for jobsøgning.
 
Med denne model får jobcenteret mulighed for at henvise unge ledige fra dag til dag, og de vil være i en foreløbig indsats, ind til en egentlig nytteindsats i form af virksomhedspraktik hos en offentlig arbejdsgiver kan etableres.
 
Foruden at opfylde det politiske mål om en dag-til-dagindsats vurderes en afledt effekt at være, at flere af de åbenlyst uddannelsesparate hurtigere vil finde et ordinært arbejde.
 
Det beskrevne tilbud vil foruden til de åbenlyst uddannelsesparate også være et gyldigt 1. tilbud til ”øvrige uddannelsesparate” og til dels også til ”aktivitetsparate” unge, som umiddelbart vil kunne gives et aktivt tilbud, ind til et mere målrettet forløb, som kan understøtte vejen til uddannelse, kan sættes i værk.
 
I overensstemmelse med anbefalingerne i KL’s ungerapport og tidligere drøftelser i Social- og arbejdsmarkedsudvalget vil jobcenteret generelt have fokus på de unges arbejdsidentitet og rådighed, og der vil ske sanktionering (modregning i de unges ydelse) ved fravær og udeblivelser.
 
Med visse sæsonudsving – størst tilgang i juli/august og december/januar, hvor flere unge afslutter skole/job/uddannelse - vurderes behovet at være ca. 20 pladser.
 
Udvidelsen af det eksisterende tilbud kræver ikke investeringer i lokaler eller udstyr, men der ansættes en arbejdsleder. Finansieringen vil ske inden for arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.
Udvidelsen i Jobigens træværksted sker således, at de første borgere kan indskrives pr. 1. marts 2016.
 
Forvaltningen forbereder en sag til et kommende møde, hvor udvalget vil få en bredere orientering om, hvilke tilbud jobcenteret råder over, og hvordan de benyttes i indsatsen for at få flest muligt - unge såvel som jobcenterets øvrige målgrupper - hurtigst muligt videre i job og uddannelse.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 03-03-2016
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/11606
Sagsfremstilling
I de senere år er der kommet ekstraordinært mange flygtninge og familiesammenførte til Viborg Kommune – og det ser ud til, at tendensen fortsætter.
 
De mange nye medborgere stiller nye og større krav til kommunens evne til at løfte integrationsopgaven og få flygtningene i arbejde. Hvis den nuværende situation skal vendes fra en økonomisk udfordring til en ressource for hele kommunen, så er der brug for, at alle parter giver en hånd med og bidrager med gode idéer og fælles løsninger.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Viborg Kommune inviterede derfor virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere til et temamøde med fokus på flygtningesituationen i Viborg Kommune. Temamødet blev afholdes den 21. januar 2015.
 
På mødet var der flere oplæg (de samlede oplæg er vedlagt som bilag 1), bl.a. oplæg fra Bilka med deres erfaringer med ansættelse af flygtninge, og der var workshops, hvor mødedeltagerne kunne komme forslag og idéer til, hvordan flere flygtninge kommer ind på arbejdsmarkedet, som det vigtigste element i en succesfuld integration.
 
Af oplæggene på mødet fremgik følgende om de nuværende situation:
 • I perioden 2010 – 2015 er antallet af visiterede flygtninge firedoblet i Viborg Kommune (fra 55 til 205 pr. år)
 • I 2016 forventes indtil videre en kvote på 384 flygtninge
 • I 2015 blev der modtaget 119 flygtninge fra Syrien og 76 fra Eritrea som de største grupper
 • I 2013 – 2015 er der ansøgt om 426 familiesammenføringer – heraf er 185 også ankommet til Viborg. Det vides ikke, hvor mange, der er afvist.
 • Indsatsen for at kombinere sprogundervisningen med en virksomhedsplaceret indsats (Sprog & Job) er kommet godt i gang – men der er stadig behov for aftaler med flere virksomheder
 
En opsamling på de gennemførte workshops er under udarbejdelse, og vil indgå i arbejdet med en kommende flygtningestrategi.
 
De flygtninge, som Viborg Kommune har modtaget, er generelt dårligt eller slet ikke uddannede. Ca. 20 % har formel uddannelse – enkelte også på højt niveau - men kun få har adgang til den relevante dokumentation som skal bruges til at søge merit i det danske uddannelsessystem.
 
Mange har dog arbejdserfaringer inden for områder, der i Danmark traditionelt er ufaglærte, og nogle også inden for områder, der i Danmark varetages af faglært arbejdskraft.
 
Integrationsteamet i Jobcenteret arbejder målrettet på at få indsatsen for flygtninge og familiesammenførte udført så tæt på arbejdsmarkedet som muligt – og helst i en kombination af virksomhedspraktik og sprogundervisning. Desuden er der en målrettet indsats for at få de unge blandt flygtningene klargjort til at indgå i det ordinære danske uddannelsessystem.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 03-03-2016
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/11807
Sagsfremstilling
Stanley Bach Mortensen, LO Viborg, har fremsendt en række spørgsmål, som ønskes behandlet på mødet i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg:
 
 1. I tillæg til konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014 – 2017 blev det bl.a. aftalt, at byrådet vil have nye fokusområder – herunder ”Praktikpladser for unge og job- og uddannelsesmuligheder for ufaglærte”. Hvilke tiltag er gjort og hvor langt er vi nået på dette område.
 
 1. I perioden januar til oktober 2015 har 201 borgere mistet rettet til arbejdsløshedsdagpenge. Hvilke aktiverings- og uddannelsestilbud har der været til disse borgere og hvilke resultater er der registreret.
 
 1. Syge borgere i ressourceforløb. Hvor mange borgere er pt. i et ressourceforløb for afklaring. Inden for hvilke brancher er de i ressourceforløb og hvilke resultater er nået.
 
 1. Hvor mange borgere +50 årige er på kontanthjælp? Kan der overvejes særlige initiativer for at de kan indgå i at øge arbejdsudbuddet?
 
 1. Status asylansøgere i Viborg. Hvor mange, hvilke kvalifikationer er de i besiddelse af. Hvor mange forventes ved familiesammenføring at komme hertil yderligere?
 
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg drøfter de rejste spørgsmål.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 03-03-2016
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg drøftede de rejste spørgsmål.
 
Plancher med datamateriale vedlægges referatet som bilag.
Bilag

Sagsid.: 15/70028
Sagsfremstilling
Der har siden sidste møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg været afholdt 1 møde i RAR-Vestjylland.
 
Arbejdet i RAR har i perioden haft fokus på bl.a.
 
Referatet af mødet i RAR-Vestjylland 28. januar 2016 er vedlagt som bilag.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 03-03-2016
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
Bilag