You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 22. september 2016 kl. 15:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg (2013-2017)
Mødedeltagere Anders K. Kristensen, Åse Kubel Høeg, Henrik Hansen, Jeanette Winther, Lise Jørgensen, Marianne Bukh Villesen, Niels Dueholm, Søren Gytz Olesen
Fraværende Kent West Kristensen, Stanley Bach Mortensen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/49600
Sagsfremstilling
Indtil finanskrisen i 2008 voksede antallet af fleksjob støt både i Viborg og på landsplan. Finanskrisen medførte en opbremsning i væksten af fleksjob, men denne opbremsning er nu erstattet af en fornyet vækst i stort set samme niveau som før finanskrisen.
 
Førtidspensions- og Fleksjobreformen satte nye rammer for etablering af fleksjob. Dette gav mulighed for etablering af fleksjob til borgere, der under den tidligere ordning kom i klemme mellem kravene til førtidspension og vilkårene for etablering af fleksjob, hvilket har bidraget væsentligt til den vækst i fleksjob, som nu ses.
 
Tidligere voksede også antallet af borgere, der modtog ledighedsydelse – altså var berettigede til fleksjob, men hvor et fleksjob endnu ikke var etableret. Med den nye fleksjobordning er væksten i antallet af borgere på ledighedsydelse afløst af et kraftigt fald på dette område.
 
På dagens møde vil teamleder Pernille Hummelshøj Haunstrup fra Fleksjob-teamet give et oplæg om jobcenterets indsats på fleksjob-området.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 22-09-2016
 
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
 
Der blev rejst en problematik omkring handicaplovgivningens relevans for fleksjobansatte i forhold til f.eks. beskyttelse mod afskedigelse.
 
Slides fra Pernille Hummelshøj Haunstrups oplæg vedlægges som bilag.

Sagsid.: 16/48962
Sagsfremstilling
I forbindelse med det seneste møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg (BFV) blev det aftalt, at der på næste møde skulle være en kort evaluering og drøftelse af BFV’s hidtidige forløb.
 
Der er i 2015 og 2016 afholdt i alt 4 møder, mens 2 møder er blevet aflyst.
 
Det foreslås, at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg drøfter det hidtidige forløb, f.eks.:
  • mødefrekvens
  • mødeform
  • dagsordenspunkternes relevans
  • udbytte af arbejdet
  • m.m.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg evaluerer det hidtidige forløb.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 22-09-2016
Stanley Bach Mortensen havde fremsendt en række bemærkninger, der vedlægges referatet som bilag 2.
 
Det blev fremhævet, at Beskæftigelsespolitisk Forum savner deltagelse fra arbejdsgiverside, og der er et stort ønske om, at de tre pladser, der er afsat til arbejdsgiverorganisationerne, bliver besat i fremtiden.
 
I forhold til det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd er det oplevelsen, at der er mindre tyngde i Beskæftigelsespolitisk Forums arbejde som følge af de manglende lovgivningsmæssige rammer/opgaver.
 
Der var enighed om, at der bliver for meget vægt på orienteringspunkter, men det blev fremhævet, at der også opstår gode diskussioner/dialoger i forbindelse med disse.
 
Der var enighed om at skære ned i antallet af møder. Det planlagte møde i december fastholdes, og i 2017 planlægges et møde i marts/april samt et møde i september. Herefter vurderes behovet for yderligere et møde i december 2017.
 
Fremover udsender forvaltningen en servicemail 2-3 uger før møderne, hvor der mindes om mulighed for at indsende dagsordenspunkter til behandling.
Bilag

Sagsid.: 15/69129
Sagsfremstilling
Udviklingsarbejdet i forhold til den tværgående indsats for ledige unge er ved at være afsluttet. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet afrapporteringen fra Tværgående Udvalg for Ledige Unge på sine møder i juni og august/september, og har afgivet deres anbefalinger til Byrådet, som behandler den endelige godkendelse af afrapporteringen på sit møde 21. september 2016.
 
De første resultater af indsatsen begynder også at vise sig. Hvor Viborg Kommune i den analyse, som Kommunernes Landsforening udarbejdede ved projektets start, lå i den ”tunge” ende i klyngen af sammenlignelige kommuner når man opgjorde andelen af unge på offentlige ydelser, er Viborg Kommune nu flyttet frem i den bedste tredjedel.
 
Der er dog ikke blevet færre unge på offentlig forsørgelse, heller ikke i Viborg Kommune. Men antallet af unge på offentlig forsørgelse udvikler sig nu langsommere end befolkningstallet i aldersgruppen 18-30 år – i modsætning til de sammenlignelige kommuner, hvor antallet på offentlig ydelser vokser næste 3 gange så hurtigt som befolkningstallet.
 
Konklusionen på dette er, at Viborg Kommune ser ud til at have imødegået den negative udvikling, som ses i de øvrige kommuner. Dette må tilskrives effekten af de iværksatte ”quick wins” indsatser.
 
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 22-09-2016
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/69410
Sagsfremstilling
Jobcenter Viborgs virksomhedsstrategi for 2016 danner den overordnede ramme for jobcenterets arbejde med virksomhedskontakten og samarbejdet med de lokale virksomheder.
 
Målet er at fastholde relationen og samarbejdet med flest mulige virksomheder i Viborg – dels for at understøtte virksomhedernes vækst og dels for at hjælpe ledige og sygemeldte ud på arbejdspladserne.
 
Lokale mål for Jobcenter Viborg og resultat efter 1. halvår 2016
Der er sat mål for antal besøg inden for hver enkelt branche. I 2016 ønsker vi især at indgå aftaler med virksomhederne om integration af unge og flygtninge på arbejdspladserne.
 
Der er gennemført 200 besøg med henblik på at øge antallet af jobordrer til formidling gennem Jobcentret og 300 besøg med henblik på at øge antallet af voksenlærlingepladser.
 
Resultatet af besøgene i form af flere jobordrer og flere voksenlærlingepladser kommer ikke nødvendigvis umiddelbart efter gennemført besøg. Antallet af voksenlærlinge er ikke steget i forhold til 2015.
 
I 2015 blev 103 jobordrer formidlet gennem Jobcentret, mens der i 1. halvår af 2016 er blevet formidlet 251 jobordrer samtidig med at antallet af jobordrer opslået på Jobnet.dk i perioden januar – maj 2016 er på samme niveau som i samme periode i 2015.
 
Der er besøgt 627 virksomheder ud af målet om 1400 besøg i 2016 med fokus på ”service og samarbejde”.
 
I forhold til at sikre at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft er Jobcentrenes store udfordring, at der ikke er overensstemmelse mellem de lediges jobønsker/kvalifikationer og antallet af opslåede job.
 
Jobcentret har organiseret sig således, at udfordringen minimeres, men mange andre faktorer skal spille sammen for at sikre balance i matchet mellem udbud og efterspørgsel (f.eks. virksomhedernes uddannelse af lærlinge, uddannelsesinstitutionernes dimensionering og udbud af uddannelser, konjunkturerne på arbejdsmarkedet m.v.).
 
Bilag 1 giver et billede af sammenhængen mellem job på Jobnet.dk og de lediges beskæftigelsesmål i jobplanerne (kaldet ”min plan”) aftalt med a-kassen og jobcentret i april 2016.
 
Landsdækkende mål og resultater for Jobcenter Viborg efter 1. kvartal 2016.
På landsplan følger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) op på Jobcentrenes indsats for at styrke den virksomhedsrettede indsats og har i den sammenhæng gennemført en survey om virksomheders tilfredshed med jobcentrene samt lavet opgørelse over udviklingen i antallet af forsikrede ledige i privat løntilskud eller i virksomhedspraktik. Begge dele er stigende jf. en opgørelse fra STAR offentliggjort 3. juni 2016.
 
Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats er stigende i forhold til tidligere tilsvarende målinger. Det er ikke muligt at få specifikke data for Viborg. Vi kan følge udviklingen på kommuneniveau gennem bl.a. Dansk Industris årlige undersøgelse og resultatet her medtages i status efter 2. halvår af 2016.
 
I forhold til andelen af ledige og sygemeldte i virksomhedspraktik eller løntilskud er andelen i Viborg steget fra 6,9 % 2015 til 8,1 % 2016.
 
Det er ikke et mål i sig selv, at ledige og sygemeldte kommer i virksomhedspraktik eller i løntilskud – men alle erfaringer viser, at flere kommer i job eller uddannelse ad den vej, hvorfor vi også i Jobcenter Viborg gennem omlægningen, har sat ekstra fokus på anvendelsen af de 2 redskaber.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 22-09-2016
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
Bilag