You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 8. december 2016 kl. 15:00

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg (2013-2017)
Mødedeltagere Henrik Hansen, Jeanette Winther, Kent West Kristensen, Lise Jørgensen, Niels Dueholm, Søren Gytz Olesen
Fraværende Anders K. Kristensen, Åse Kubel Høeg, Marianne Bukh Villesen, Stanley Bach Mortensen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/11807
Sagsfremstilling
Der er til dagens møde indkommet følgende punkter til drøftelse:
 
a)    LO’s Jobcenterindex (sider vedrørende Viborg vedlagt som bilag 1 og en samlet oversigt vedlagt som bilag 2).
b)    Stigende mangel på faglært arbejdskraft indenfor industri, byggeri og på sigt SOSU-området.
c)    UU-vejledning i folkeskolen – kan den optimeres, så flere får vejledning mod områder med jobmuligheder.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg drøfter de indkomne punkter.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 08-12-2016
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg drøftede de indkomne punkter.
 
Der er stor overensstemmelse mellem de udfordringer, som ses ud af LO’s jobcenterindex, og de fokuspunkter Jobcenter Viborg arbejder med ud fra egne opgørelser.
 
Den stigende mangel på arbejdskraft inden for de nævnte områder blev drøftet – alle tre områder har der været arbejdet med i en årrække.
 
Planche vedr. UU-vejledningens rammer vedlægges som bilag.

Sagsid.: 16/64259
Sagsfremstilling
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har lavet en kort analyse af situationen for de borgere, der overgår til selvforsørgelse – dvs. borgere, der afslutter et forløb på offentlig ydelse uden at erstatte det med lønindtægt eller anden offentlig forsørgelse i en sammenhængende periode på mindst 4 uger.
 
Analysen tager udgangspunkt i borgere, der var på offentlige ydelser i uge 1, 2014, og som i løbet af 2014 overgik til selvforsørgelse – i alt 365.700 personer.
 
De største andele, der overgår til selvforsørgelse fandtes blandt de åbenlyst uddannelsesparate (25 %) og de øvrige uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (21 %) efterfulgt af de jobparate kontanthjælpsmodtagere (11 %).
 
Dagpengemodtagerne udgør dog den største gruppe rent antalsmæssigt, idet 6 % af de 124.400 dagpengemodtagere overgik til selvforsørgelse (ca. 7450 personer).
 
Analysen viser derudover, at andelen af selvforsørgende, der efterfølgende finder beskæftigelse er højst hos A-dagpengemodtagerne (ca. 30 % er i beskæftigelse efter 12 måneder) og lavest hos de aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (5 – 7 % er i beskæftigelse efter 12 måneder)
 
En markant andel af de uddannelseparate uddannelseshjælpsmodtagere (26 – 40 %) er på SU 9 måneder efter. På grund af dårlig timing mellem analysen og studiestart på mange uddannelser er tallet endda muligvis i praksis højere. Ligeledes er en markant del (15 – 18 %) i beskæftigelse 12 måneder efter – heraf en del formentlig i lønnede praktikforløb i forbindelse med erhvervsuddannelse.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller,
 
at Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg den 08-12-2016
Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/11273
Bilag