You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 24. april 2018 kl. 08:00

Mødested JobIgen
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/18018
Resume
På dagens møde i Beskæftigelsesudvalget præsenteres JobIgen, der udgør en stor del af de tilbud, som Jobcenter Viborg anvender i indsatsen.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde præsenterer forvaltningen JobIgen, der varetager en stor del af den indsats, Jobcenter Viborg tilbyder ledige og sygemeldte borgere samt indsatserne indenfor beskyttet beskæftigelse og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
 
Fokus i præsentationen er JobIgens aktiviteter i forhold til ledige og sygemeldte. Udvalget får senere særskilte introduktioner til JobIgens aktiviteter indenfor beskyttet beskæftigelse og STU.
 
Leder af JobIgen Janni Retoft deltager under behandlingen af dette punkt.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/11023
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.


Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2017 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2017 til 2018 først behandles af Byrådet den 18. april 2018, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.
De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 31. marts
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
 
1
2
3
4
5
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
   42 Beskæftigelsestilbud
12,9
17,5
16,1
3,2
-1,4
Serviceudgifter i alt
12,9
17,5
16,1
3,2
-1,4
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
   46 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.433,1
1.433,2
1.430,2
-2,9
-3,0
Overførselsudgifter i alt
1.433,1
1.433,2
1.430,2
-2,9
-3,0
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.446,0
1.450,7
1.446,3
0,2
-4,4
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
0,0
1,1
1,1
1,1
0,0
Anlæg i alt
0,0
1,1
1,1
1,1
0,0
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.446,0
1.451,8
1.447,4
1,3
-4,4
Tabel 1
 
KONKLUSION
Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter på udvalgets politikområder i forhold til det korrigerede budget og balance på anlægsbudgettet. Vurderingen af antallet af helårspersoner er forholdsvis usikkert på dette tidspunkt af året, men udviklingen følges nøje frem mod budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018. På dette tidspunkt forventes der også at foreligge et mere præcist grundlag for Viborg Kommunes udgifter til produktionsskoler.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SERVICEUDGIFTER
Mindreudgiften på 1,4 mio. kr. på politikområdet Beskæftigelsestilbud vedrører decentrale konti. Udgiften til produktionsskoler er forudsat at svare til budgettet, idet antallet af elever ikke er kendt på nuværende tidspunkt.
 
OVERFØRSELSUDGIFTER
Totalt set ligger det forventede regnskabsresultat tæt på det korrigerede budget på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet. Mindreforbruget på 3,0 mio. kr. skyldes mindreudgifter til flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp, forsikrede ledige samt ressourceforløb som delvist modsvares af merudgifter til ledighedsydelse og især førtidspensioner.
 
ANLÆG
Ombygningen af Klostermarken 16 til STU forventes endeligt færdiggjort i 2018.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedrørende tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2018 og budgetlægningen i 2019-2022 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2019-2022 samt de største projekter med beløb i 2018 (over 2 mio. kr. efter overførsler). Beskæftigelsesudvalget har imidlertid kun det ene anlægsprojekt vedrørende ombygning af Klostermarken 16 og der er derfor ingen oversigt over forventet tidsforløb.
 
BESKÆFTIGELSESTILSKUD
Ifølge udarbejdede skøn i KL i marts 2018 forventes der en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 på 17,4 mio. kr. og en negativ midtvejsregulering for 2018 på 2,2 mio. kr., hvilket giver en samlet skønnet negativ regulering på i alt 19,6 mio. kr.
Den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og midtvejsreguleringen for 2018 udmeldes fra ministeriet ved udsendelsen af statsgarantien i juni 2018.
 
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 4,3 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/14448
Resume
Med udgangspunkt i en orientering om den fælles proces og spilleregler for årets budgetlægning tilrettelægger udvalget sin egen budgetproces. Der lægges op til en første drøftelse af hvilke eventuelle budgetudfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces vedtages, og
 
3. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget besluttede
1. at orientering om den fælles proces og spilleregler for budgetlægningen tages til efterretning,
 
2. procesplanen for udvalgets egen budgetproces godkendes, idet drøftelsen af fokusområder og effektmål påbegyndes på udvalgets 12/12 seminar i maj, og afsluttes på mødet ultimo september
 
3. udvalget drøftede, hvilke eventuelle udfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning.
 
Inddragelse og høring
Hoved-MED har drøftet den overordnede budgetproces på møde den 23. februar 2018.
 
Beskrivelse
Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Spilleregler for budgetlægningen
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2) spillereglerne for budgetlægningen, der kan ses nedenfor.
 
Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor byrådet. Det betyder, at det enkelte fagudvalg selv skal finansiere eventuelle budgetudfordringer og driftsønsker inden for eget budget.
Der skal i 2019 findes effektiviseringer for en procent svarende til 37,5 mio. kr. Opgaven med at finde disse effektiviseringer er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne effektiviseringsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder effektiviseringer i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.
Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2019. Reduktionen på en procent svarende til 37,5 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt i 2020 til 2022, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
 
Budgetprocessen
 
Udvalgets budgetlægningsproces følger den fælles procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 14. marts 2018 (sag nr. 2). Efter procesplanen skal fagudvalgene færdiggøre deres driftsbudgetter og anlægsbudgetter i juni.
 
Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Det planlægges også, hvordan MED-system og relevante interessenter skal inddrages i en dialog omkring budgetforslaget.
 
På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Beskæftigelsesudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 2.
 
Drøftelse af fokusområder og effektmål:
 
Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske fokusområder og effektmål for den kommende budgetperiode. Det er således op til det enkelte udvalg, om denne drøftelse skal ske i sammenhæng med budgettet. Arbejdet med fokusområder og effektmål forenkles i år, så de ikke laves for hvert politikområde men på udvalgsniveau.
 
Når det endelige budget er vedtaget, vil fokusområder og effektmål blive indarbejdet i budgetbemærkningerne og indgå i de dialogbaserede aftaler, som Forvaltningen indgår med de decentrale enheder.
 
 
Udfordringer og driftsønsker
 
Efter spillereglerne for årets budgetlægning skal udvalget selv finde finansiering til alle udfordringer og driftsønsker. Det drøftes på mødet, hvilke eventuelle driftsudfordringer og driftsønsker, der skal belyses yderligere og findes finansiering til i budgetlægningen. I budgethæftet (afsnit 4.1) har Forvaltningen lavet en foreløbig beskrivelse af mulige udfordringer. Foreløbige overvejelser om mulig finansiering heraf er beskrevet i budgethæftet (afsnit 4.3). Der er foreløbigt ikke beskrevet nogen driftsønsker.
                                                        
 
Anlægsønsker
 
Det drøftes, hvilke eventuelle nye anlægsinvesteringer, der skal indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønsker beskrives som idéoplæg frem mod byrådets budgetforhandlinger og godkendes senest af udvalget i juni 2018. Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2023.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udvalgets budgetforslag skal senest færdiggøres på mødet den 19. juni 2018. For Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet indarbejdes budgetforslaget i basisbudgettet efter sommerferien.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/19637
Resume
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget drøfter Arbejdsmarkedsområdets deltagelse i projekt 3+3+3 på baggrund af Kvistens præsentation af projektet.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget besluttede, at Arbejdsmarkedsområdet deltager i projektet som beskrevet.
Sagsfremstilling
Historik
Kvisten rettede i efteråret 2016 henvendelse til Viborg Kommune med henblik på at forhøre sig om Jobcenter Viborgs interesse i deltagelse i projektet 3+3+3. På baggrund af den efterfølgende dialog med Kvisten takkede Jobcenter Viborg i begyndelsen af 2018 foreløbigt nej til at deltage.
 
Inddragelse og høring
I forbindelse med Jobcenter Viborgs foreløbige afslag på deltagelse blev Kvisten henvist til lederen af Viborg Kommunes psykiatriindsats, da både jobcentret og psykiatrien så et større potentiale i opsporing af målgruppen i regi af psykiatrien. Kvisten fastholdt dog sit ønske om at et samarbejde med Viborg Kommune skulle foregå i Jobcenter Viborg.
 
Beskrivelse
Formålet med projektet er at bringe borgere med senfølger efter seksuelle overgreb nærmere job eller uddannelse, reducere behovet for støtte fra socialpsykiatrien eksempelvis i form af døgntilbud og bostøtte samt skabe en øget livskvalitet.
 
Hovedindsatsen i projektet er intensive gruppeforløb for borgere med senfølger efter seksuelle overgreb, mens Jobcenter Viborgs bidrag til projektet i overvejende grad skulle være opsporing af målgruppen.
 
Med udgangspunkt i den tilgængelige viden om projektet har Jobcenter Viborg foreløbigt takket nej til deltagelse, da opsporing af målgruppen i regi af et jobcenter vurderes vanskelig ud fra følgende overvejelser:
 
 • Medarbejderne i Jobcentret har ikke kompetencen til at vurdere, om en borger har
et behandlingsbehov for senfølger efter seksuelle overgreb.
 
 • Samtalerne i Jobcentret har et beskæftigelsesrettet fokus, hvorfor det ikke vil være en naturlig samtalekontekst at spørge ind til senfølger efter seksuelle overgreb.
 
 • Det fremgår ikke af projektbeskrivelsen, at der er dokumentation for, at indsatsen vil have en effekt.
 
På udvalgsmødet præsenterer direktør for Kvisten, Lisbeth Høstgaard Møller, projektet. Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag.
 
Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, og deres pårørende.
 
Jobcenter Viborg vejleder allerede borgere om Kvistens tilbud, når borgeren eller dennes læge har informeret jobcentret om seksuelle overgreb.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ifølge beskrivelsen af projektet vil jobcentret skulle medfinansiere medgået tid til forberedelse, rekruttering af borgere, opfølgning samt evaluering af projektet.
 
Derudover skal der stilles lokale til ugentlige gruppesamtaler til rådighed for projektet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/3823
Resume
I forbindelse med etableringen af den forberedende grunddannelse (FGU) skal kommunerne under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område (Skive-Viborg HF & VUC, Viborg Ungdomsskole og Viborg Produktionsskole) samt ungdomsuddannelserne via KKR senest 1. juni 2018 meddele Undervisningsministeren, hvilke kommuner, der vil indgå samarbejde om etablering af institution og skoler (et dækningsområde).
 
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at godkende det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution,
 
2. at godkende forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune, og
 
3. at spørgsmålet om FGU-institutionens placering gøres til genstand for en politisk drøftelse mellem Viborg og Silkeborg kommuner. Afklaring skal foreligge forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgsbehandlingen i Viborg Kommune.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at godkende det fremsatte forslag om, at Viborg Kommune meddeler KKR Midtjylland, at kommunen indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, så der dannes en fælles institution,
 
2. at godkende forslaget om, at der etableres en skole i Viborg Kommune samt en skole i Silkeborg Kommune, og
 
3. at spørgsmålet om FGU-institutionens placering gøres til genstand for en politisk drøftelse mellem Viborg og Silkeborg kommuner. Afklaring skal foreligge forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgsbehandlingen i Viborg Kommune.
Sagsfremstilling
Historik
I forbindelse med forarbejdet med etablering af dækningsområde for den forberedende grunduddannelse (FGU) godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2017, at forvaltningen arbejdede videre med placering af institution og skoler under inddragelse af de omkringliggende kommuner (sag nr. 5). Senest har byrådet den 21. februar 2018 godkendt forvaltningens administrative hensigtserklæring om at indgå i dækningsområde med Silkeborg Kommune (sag nr. 20).
 
Beskæftigelsesudvalget godkendte den 20. marts 2018 derefter forvaltningens forslag til organisering af arbejdet med den forberedende grunduddannelse (sag nr. 7).
 
Inddragelse og høring
I de indledende forberedelser til dannelse af dækningsområde har forvaltningen været i dialog med de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune.
 
Efter politisk godkendelse af den administrative hensigtserklæring om, at Viborg Kommune indgår i dækningsområde med Silkeborg Kommune, har Viborg Kommune og Silkeborg Kommune været i tæt dialog, herunder også under inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område.
 
Beskrivelse
Kriterier for institutionsoprettelse
Undervisningsministeriet har i januar 2018 udsendt et brev, som beskriver krav og proces i forbindelse med institutionsoprettelsen.
 
Der forventes oprettet i omegnen af 90 skoler (udbudssteder). Skolernes forankres i et mindre antal selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. En institution vil i gennemsnit have ca. 470 årselever.
 
Under hver institution oprettes et antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner.
 
En institution er en administrativ enhed, der samtidigt inkluderer en skole med udbud af de tre spor på den forberedende grunduddannelse (FGU). De tre spor er produktionsgrunduddannelse (pgu), almen grunduddannelse (agu) og erhvervsgrunduddannelsen (egu).
 
De lokale forslag til placering af skoler og institutioner skal:
 • tage hensyn til en bred geografisk dækning – skolerne skal placeres i geografisk nærhed til den unge,
 • sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at udbyde alle tre spor samt
 • tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.
 
Dækningsgraden må ikke være ringere end dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag. Der findes i dag 81 produktionsskoler.
 
Undervisningsministeriet har via KKR udsendt en skabelon til kommunerne, hvor de skal redegøre for, hvordan den foreslåede dækning og placering lever op til de nationale politiske krav om institutionsoprettelse. Denne afleveres senest 10. maj 2018.
 
Viborg Kommune og Silkeborg Kommune har i forening udfyldt skabelonen, hvori kommunerne redegør for opfyldelsen af kriterierne for institutionsoprettelsen (bilag 1).
 
Institutions- og skolestruktur for dækningsområdet for Viborg og Silkeborg Kommuner
Som det fremgår af skabelonen (bilag 1) stiller kommunerne i fællesskab forslag om, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune indgår samarbejde om at oprette en fælles institution (dækningsområde) for den forberedende grunduddannelse (FGU).
 
Det indstilles til Undervisningsministeren, at det i dette dækningsområde placeres én skole i hver af de to kommuner, som dækker alle tre spor i den forberedende grunduddannelse FGU.
 
Placeringen af institutionen indstilles også til Undervisningsministeren. 
 
Dette er dog endnu uafklaret, og forvaltningen indstiller i denne sag, at institutionsplaceringen gøres til genstand for politiske drøftelser, og at en afklaring af institutionsplaceringen skal være til stede inden nærværende sags behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 9. maj 2018.
 
Elevgrundlag, geografisk nærhed til de unge og bygninger
Undervisningsministeriet har udmeldt et forventet gennemsnitligt elevgrundlag for en institutions dækningsområde til ca. 470 årselever. Viborg Kommune og Silkeborg Kommune har tilsammen i alt ca. 488 ÅE (bilag 1).
 
Skolerne placeres i henholdsvis Viborg by og Silkeborg by, da begge de to byer ligger centralt i de respektive kommuner, ligesom den kollektive transport er bygget op om, at uddannelsesinstitutioner ligger i de to byer. For begge kommuner gælder, at ca. 72 % af kommunernes 15-24-årige vil have op til ca. 30 minutters transporttid til den forberedende grunduddannelse i kommunen med offentlig transport (bilag 1).
 
I forhold til lokaliteten for de kommende skoler tages der for begge kommuner afsæt i eksisterende bygninger (bilag 1).
 
I Silkeborg Kommune udbydes de tre spor af den forberedende grunduddannelse på den hidtidige adresse for Silkeborg Produktionshøjskole.
 
I Viborg Kommune udbydes den forberedende grunduddannelse på den hidtidige adresse for Viborg Produktionsskole og på den hidtidige adresse for HF & VUC i Viborg.
 
De eksisterende institutioner på det forberedende område i Viborg Kommune vurderer, at på sigt vil være muligt at bygge/leje/erhverve yderligere lokaler ved Viborg Produktionsskole, hvis der fremadrettet opstår et behov for at skabe et sammenhængende fysisk skolemiljø.
 
Forvaltningens opsummering
Det følger af ovenstående oplysninger, at Viborg Kommune og Silkeborg Kommune dermed lever op til de ministerielle krav ved etablering af en fælles institution og dertilhørende skoler (dannelse af dækningsområde) for den forberedende grunduddannelse (FGU).
 
Det er Undervisningsministeriet, der endeligt godkender dækningsområder og fordeling af institutioner og skoler. Herefter er det de eksisterende institutioner, der med støtte fra Undervisningsministeriet er ansvarlige for den videre etablering af FGU, herunder virksomhedsoverdragelse mv.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Processen med etableringen af den forberedende grunduddannelse forløber således frem til efteråret 2018:
 
 • 23. april: møde i Arbejdsmarkedsudvalget (Silkeborg Kommune)
 • 24. april: møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Silkeborg Kommune)
 • 24. april: møde i Beskæftigelsesudvalget (Viborg Kommune)
 • 30. april: møde i Byrådet (Silkeborg Kommune)
 • 9. maj: møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Viborg Kommune)
 • 10. maj: fremsendelse af skabelon til KKR Midtjylland
 • 16. maj: møde i Byrådet (Viborg Kommune)
 • 17. maj: møde i KKR Midtjylland
 • juni: deadline for alle landets KKR for indmelding af dækningsområder til Undervisningsministeren
 • August 2018: Undervisningsministeren godkender dækningsområder
 • September 2018: Interimbestyrelse for den forberedende grunduddannelse (FGU) tiltræder
 
I sommeren 2018 vil forvaltningen fremsende en sag med politisk behandling af udpegningen til interimbestyrelsen.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Den forberedende grunduddannelse (FGU) etableres som en statslig, selvejende institution. Det er Undervisningsministeren, der fastsætter økonomien for FGU-institutionen.
 
Pr. 1. september 2018 nedsættes en interimbestyrelse for FGU-institutionen. Denne skal varetage forberedende opgaver forud for institutionens driftsstart sommeren 2019, herunder fastsætte åbningsbalance for den nye institution pr. 1. august 2019 samt sikre overdragelse af aktiver og passiver.
 
Det fremgår af lovforslaget, at aktiver/passiver forbundet med aktivitet til målgruppen på de eksisterende forberedende tilbud i et dækningsområde overdrages til de nye institutioner for den forberedende grunduddannelse (FGU).
 
Viborg Produktionsskole overdrages fuldt ud til den nye FGU-institution. For en del af HF & VUC Viborg og for EGU Viborg vil der ske en udspaltning.
 
I forhold til økonomien vil Undervisningsministeriet tilvejebringe et grundlag for en udmelding om, hvilken andel af nettoformuen for VUC, der overgår til FGU-institutionen.
 
Den endelige størrelsesorden på den samlede økonomi bliver først endelig udmeldt af Undervisningsministeriet i efteråret 2018.
 
I forbindelse med finansieringen af den forberedende grunduddannelse skal kommunerne yde bidrag til staten. Den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktiske afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 procent.
 
Undervisningsministeriet yder ét fast grundtilskud pr. skole; heraf ét grundtilskud årligt til institutionen (ca. 4 mio. kr.) og supplerende grundtilskud årligt til de øvrige skoler (ca. 1,7 mio. kr.).
 
Grundtilskuddets størrelse er fastsat med udgangspunkt i ca. 25 institutioner. Ændres dette tal som led i den lokale proces, vil grundtilskuddet til institutionerne blive justeret inden for den samme ramme.
 
Taksten pr. årselev er 78.650 kr.
 
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre konsekvenserne for den samlede kommunale økonomi. Det vil ske i løbet af budgetlægningen for 2019-22.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Lovforslaget for institutionsoprettelsen i forbindelse med den forberedende grunduddannelse er fremsat til behandling i Folketinget d. 21. marts 2018. Samtidig har Undervisningsministeren også fremsat forslag til lov om indholdet i den forberedende grunduddannelse samt lovforslag vedrørende den kommunale ungeindsats.
 
Disse love forventes vedtaget juni 2018.


Bilag

Sagsid.: 18/13850
Resume
Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag præsenteres Beskæftigelsesudvalget for status for 2017 på udvalgets område.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
 
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Hvert år modtager Viborg Kommune halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen. Vedlagt som bilag 1 ses ankestatistikken for 2017.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Generelt ligger Viborg Kommune på niveau med landets øvrige kommuner i forhold til andelen af sagerne hos Ankestyrelsen, der ender med at Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser sagerne. Se tabel 1 i bilag 2.
En sag hjemvises når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse.
Andelen af sager på Beskæftigelsesudvalgets område der ændres eller hjemvises er i 2017 generelt under landsgennemsnittet for alle lovområder. Se tabel 1 i bilag 2.
 
I tabel 2 i bilag 2 fremgår det konkrete antal sager inden for hvert lovområde. Sagerne er opdelt efter Ankestyrelsens afgørelser. Der har på Beskæftigelsesudvalgets område været i alt 205 sager til afgørelse hos Ankestyrelsen. Heraf har Ankestyrelsen stadfæstet 148 sager og dermed fastholdt Viborg Kommunes afgørelse. I 13 sager har Ankestyrelsen ændret Viborg Kommunes afgørelse på det foreliggende grundlag. 19 sager er blevet hjemvist til genbehandling og 25 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen. Når en sag afvises kan det for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.
 
Refleksion og læring
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag meget grundigt. På nogle sagsområder kan kompleksiteten af lovgivningen dog betyde, at det i høj grad er et skøn hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager.
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager med principiel og generel betydning for sagsbehandlingen. Det sker for eksempel ved, at afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver delt i afdelingerne således, at der i de kommende afgørelser kan rettes ind efter Ankestyrelsens henvisninger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/14279
Resume
Udlændige- og Integrationsministeriet har, som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2018, givet kommunerne mulighed for at søge støtte til ansættelse beskæftigelses- og integrationsambassadører fra 1. august 2018 til 31. december 2021.
 
Ambassadørerne skal styrke kommunernes indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte.
Der stilles krav ved ansøgningen om, at ansøgningen er godkendt politisk, fordi der ønskes en politisk og ledelsesmæssig forankring i kommunen, således at indsatsen prioriteres og ambassadørerne får mulighed for at formidle og koordinere implementering af de bedste erfaringer og initiativer på tværs af kommunens forvaltninger.

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om puljeansøgningen.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ansøgningen til puljen om ansættelse af beskæftigelses- og integrationsambassadører godkendes, og
 
2. at Beskæftigelsesudvalget bliver orienteret om én årlig status ultimo 2019 og ultimo 2020 samt forlagt den samlede evaluering primo 2022 i forbindelse med projektafslutningen og regnskabsaflæggelse.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget besluttede,
1. at ansøgningen til puljen om ansættelse af beskæftigelses- og integrationsambassadører godkendes, og
 
2. at Beskæftigelsesudvalget bliver orienteret om én årlig status ultimo 2019 og ultimo 2020 samt forlagt den samlede evaluering primo 2022 i forbindelse med projektafslutningen og regnskabsaflæggelse.
Sagsfremstilling
Historik
Udlændige- og Integrationsministeriet har, som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2018, givet kommunerne mulighed for at søge støtte til ansættelse af en medarbejder. Puljen er på 61,25 mio. kr., hvorfra kommunerne har mulighed for at søge om 500.000 kr. årligt til ansættelse af en beskæftigelses- og integrationsambassadør fra 1. august 2018 til 31. december 2021.
 
Puljen er tiltænkt kommuner, der har modtaget mange flygtninge i de senere år, som støtte til samarbejdet med virksomhederne om integration på arbejdsmarkedet. Samtidig skal initiativet understøtte, at viden om virksomhedssamarbejdet fra de bedste kommuner udbredes til alle kommuner. Der vil være særlig fokus på at understøtte kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og på fritidsjob til unge flygtninge og familiesammenførte.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Gennem ansættelse af beskæftigelses- og integrationsambassadører i kommunerne skal den beskæftigelsesrettede integrationsindsats styrkes. Projektets deltagerkommuner skal indgå i et samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) fastlægge konkrete mål for indsatsen og en plan for, hvordan målene opfyldes.
 
Ambassadørerne skal styrke kommunernes indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtning og familiesammenførte.
Ambassadørerne skal have fokus på organisering af indsatsen og implementering af de bedste erfaringer og initiativer i kommunens indsats og er bindeleddet mellem SIRI, øvrige deltagerkommuner, ledelse, kolleger og den lokale indsats i Viborg.
 
Der stilles krav ved ansøgningen om, at ansøgningen er godkendt politisk, fordi der ønskes en politisk og ledelsesmæssig forankring i kommunen, således at indsatsen prioriteres og ambassadørerne får mulighed for at formidle og koordinere implementering af de bedste erfaringer og initiativer på tværs af kommunens forvaltninger.
Ansøgningen forelægges til godkendes i Beskæftigelsesudvalget. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om puljeansøgningen. Den politiske behandling eftersendes til SIRI.
 
Se bilag 1, som er ansøgningen med en nærmere beskrivelse af indhold og mål i projektet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Ansøgningsfristen for puljen var 3. april 2018 og der kan forventes svar senest 2 måneder efter fristens udløb.
 
Projektperioden for ansættelse af beskæftigelses- og integrationsambassadører er 1. august 2018 til og med 31. december 2021.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der kan ansøges om 500.000 kr. årligt til ansættelse af beskæftigelses- og integrationsambassadører.
Ved projektets afslutning skal der indsendes et revisorpåtegnet regnskab og med udgiften til revision ansøger Viborg Kommune om 1.783.664 kr. samlet for projektperioden. Se bilag 2.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 14/70822
Resume
Viborg Kommunes psykiatriområde fik i december 2014 tilsagn om satspuljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til projektet ’Ligestillet støtte – en vej til Recovery’. Projektet afprøver frem til udgangen af juni 2018 tre modeller for såkaldt ’peer-uddannelse’, ’peer-undervisning’ og ’peer-guides’.
 
Beskæftigelsesudvalget forelægges her en orientering om projektet og om videreførelse af peer-indsatserne efter projektperiodens udløb.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget, 
 
1. at orienteringen om videreførelse af peer-indsatser på psykiatriområdet tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om videreførelse af peer-indsatser på psykiatriområdet til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Det daværende Social- og Arbejdsmarkedsudvalg blev senest orienteret om peer-projektet på mødet den 26. maj 2016 (sag nr. 4).
 
Social- og Sundhedsudvalget orienteres også om videreførelse af peer-indsatserne på udvalgets møde den 26. april 2018.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommunes psykiatriområde fik i december 2014 tilsagn om satspuljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til projektet ’Ligestillet støtte – en vej til Recovery’ – også kaldet ’Peer-projektet’. Se yderlige beskrivelse af projektet i bilag 1.
Projektet gennemføres i et partnerskab med SINDs Pårørende-rådgivning, Region Midtjylland samt Aarhus, Randers og Viborg kommuner
 
’Peers’ er en betegnelse for personer med erfaringer med psykisk sygdom, som har været igennem en recovery-proces og er uddannet til at yde ligestillet, jævnbyrdig støtte til mennesker med psykisk sygdom, der står foran en recovery-proces. 
 
’Recovery’ er en betegnelse for det at komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom, og at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse på egne betingelser og præmisser.
 
Med projektet har vi i Viborg Kommune udviklet vores kompetencer til at arbejde recovery-orienteret og skabt nye erfaringer med, at personer, som selv har brugerbaggrund i psykiatrien, uddannes til at kunne omsætte deres brugererfaringer til erfaringskompetencer. Kompetencerne kan, i kombination med relevante faglige kompetencer, anvendes over for andre personer med psykisk sygdom, i funktionen som ’peers’ i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykisk sygdom.
 
Projektets resultater
I bilag 2 ses en sammenfatning af resultaterne af 1) Socialstyrelsens evalueringer med kursusdeltagerne, og 2) projektets egen evaluering med underviserne.
 
Evalueringerne af peer-projektet viser helt overordnet at:
 • Peer-projektet har styrket kursusdeltagernes recovery-orientering og tro på at det er muligt at komme sig. Størstedelen af kursusdeltagerne har tilegnet sig brugbar viden og indsigt om kursernes temaer. Knapt halvdelen af kursusdeltagerne oplever, at kurserne har bidraget til positive forandringer i deres netværk.
 • Peer-projektet har givet de fagprofessionelle brugbare indsigter til deres arbejde.
 • Peer-projektet har øget recovery-orienteringen i organisationen som helhed, gennem den brede deltagergruppe i peer-undervisningen.
 
Videreførelse af elementer af peer-projektet efter projektperiodens udløb
Peer-uddannelsen videreføres i Recovery-skolen i Center for Mestring. Uddannelsesforløbet vil frem over blive gennemført en gang årligt, efter samme model som i projektperioden, dvs. med 13 ugers teoretisk undervisning og 16 ugers praktik.
Praktikperioden kan som nu gennemføres som peer-guide i Region Midt. Der arbejdes videre med at udvikle praktikforløbene, så praktikophold frem over vil kunne gennemføres andre steder internt i kommunen. Målgruppen for peer-uddannelsen er personer med brugerbaggrund i psykiatrien, som ønsker at blive uddannet til at anvende deres brugererfaringer som peers. Peer-uddannelsen kan i øvrigt være relevant for psykisk sårbare borgere i ressourceforløb.
 
Peer-undervisningen videreføres også i Recovery-skolen i Center for Mestring. Undervisningen varierer i omfang, idet nogle kurser varer 2-3 timer, mens andre foregår over flere kursusdage. Kursusdeltagerne melder sig til de enkelte kurser, og ikke en kursusrække, og deltagerantallet varierer fra kursus til kursus. Temaerne for kurserne spænder fra eksempelvis introduktion til recovery-begrebet, familierelationer, identitet, energiregnskab mv.
Målgruppen for peer-undervisningen er alle med interesse for psykisk sygdom, eksempelvis brugere af psykiatrien, pårørende, andre interesserede borgere, fagprofessionelle, politikere, etc.
 
Der holdes frem over 20 kurser årligt, med et forventet minimum på 200 deltagere i alt. 
 
Arbejdsmarkedsområdet vil, som hidtil, bidrage til peer-undervisningen med undervisere til arbejdsmarkeds-relaterede kurser.
 
Peer-guide-funktionen vil også frem over være forankret i SINDs Pårørende-rådgivning og i Region Midts psykiatri, og vil derfor ikke være en del af Viborg Kommune. Som peer-guide fungerer man som en slags frivillig støtteperson/mentor/samtalepartner som en person med psykisk sygdom.
 
Ansættelse af peer-medarbejdere i Recovery-skolen
Peer-medarbejdere vil blive en fast del af medarbejderstaben i Recovery-skolen efter projektperiodens udløb. Peer-medarbejdernes primære arbejdsopgaver vil være at udvikle, afholde og evaluere Recovery-skolens peer-undervisning i samarbejde med fagprofessionelle.
 
Ansættelse af peer-medarbejdere i Viborg Kommune i øvrigt
Peer-medarbejdere kan bidrage til og kvalificere opgaveløsningen eksempelvis på bosteder, i bostøtteområdet, i Center for Mestring eller i Jobcentret. Det er derfor Recovery-skolens ambition, at peer-medarbejdere også bliver en del af medarbejderstaben i de kommunale psykiatri-tilbud, som ligger uden for Recovery-skolen, samt eventuelt Socialafdelingen og Jobcentret.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Projektperioden afsluttes med udgangen af juni 2018. Derefter bliver peer-indsatserne en del af Socialområdets tilbudsvifte.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/19521
Resume
Der er en tæt sammenhæng mellem beskæftigelsesområdet samt social- og sundhedsområderne. Derfor har formandskaberne for Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget foreslået et fællesmøde mellem de to udvalg. På mødet skal udvalget godkende dette og drøfte punkter til dagsordenen. 
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget deltager i fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget, og
 
2. at udvalget drøfter punkter til fællesmødet.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget besluttede,
 
1. at udvalget deltager i fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget,
 
2. at udvalget tiltræder de foreslåede punkter,
 
3. at der findes et andet tidspunkt end det foreslåede, da flertallet af udvalget ellers ikke kan deltage.
Sagsfremstilling
Historik
Formandskaberne for Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om et fællesmøde imellem de to udvalg, da der er en sammenhæng mellem både borgere og indsatser indenfor politikområderne under de to udvalg. 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Formandskaberne for de to udvalg har indtil videre sat følgende punkter på dagsordenen til fællesmødet:
 
 1. STU Viborg
I forbindelse med konstitueringen efter seneste kommunalvalg overgik STU Viborg til politikområde Beskæftigelse. Efterfølgende blev STU Viborg pr. 1. marts i år administrativ flyttet fra Socialområdet til Arbejdsmarked. Da der på STU Viborg er et målgruppesammenfald på tværs af de to udvalg, ønskes en drøftelse af samarbejdet om STU.
 
 1. Ellekonebakken
I Regeringens udspil Ét Danmark uden parallelsamfund fra 2018 defineres Ellekonebakken i Viborg som et udsat område, hvor en større andel af indbyggerne har sociale-, sundhedsmæssige eller beskæftigelsesmæssige udfordringer. Derfor ønskes mulighederne for at etablere en indsats i området drøftet på tværs af de to udvalg.
 
 1. Kvistens projekt 3+3+3
Kvisten præsenterer sit projekt 3+3+3 på Beskæftigelsesudvalgets møde den 24. april. På fællesmødet mellem de to udvalg orienteres derfor om Beskæftigelsesudvalgets beslutning, hvorefter projektet drøftes. 
 
 
Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte, hvilke andre emner der ønskes sat på dagsordenen til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Fællesmødet forventes afholdt fredag den 4. maj 2018 fra kl. 12.30-14.00.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/18032
Resume
Der er en løbende dialog med de enkelte råd. Rådene fremsender forslag til dagsorden til møderne, med henblik på en dialog om de pågældendes arbejdsområder.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forslaget til dagsorden for fællesmødet med Integrationsrådet godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget godkendte forslaget til dagsorden for fællesmøde med Integrationsrådet.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget har besluttet at afholde møde med Integrationsrådet den 9. maj 2018.
 
Inddragelse og høring
Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgenes arbejdsområder.
 
Beskrivelse
Integrationsrådet har haft et konstituerende møde.
 
Det første ordinære møde afholdes den 16. april 2018. Integrationsrådet vil på mødet drøfte forslag til dagsordenspunkter, som derefter sendes til politisk behandling på mødet den 24. april i Beskæftigelsesudvalget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/18012
Resume
Der er en løbende dialog med de enkelte råd. Rådene fremsender forslag til dagsorden til møderne med henblik på en dialog om de pågældendes arbejdsområder.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forslaget til dagsorden for fællesmødet med Handicaprådet godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget godkendte forslaget til dagsorden for fællesmøde med Handicaprådet.


Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget har besluttet at afholde møde med Handicaprådet maj 2018. Handicaprådet har udarbejdet forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet.
 
Inddragelse og høring
Møderne er et element i den inddragelse, der sker af de forskellige råd inden for udvalgenes arbejdsområder.
 
Beskrivelse
Handicaprådet har ønsket at dette første møde mellem udvalg og råd, sætter fokus på STU, indsats for personer med nedsat erhvervsevne og støtte til unge med særlige problemer.
 
Forslag til dagsorden til mødet den 24. maj er vedlagt som bilag til sagen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/18033
Resume
Forvaltningen fremsætter forslag til dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets fællesmøde med FagMED-Arbejdsmarked og de faglige organisationer på Arbejdsmarkedsområdet torsdag den 31. maj 2018.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forslag til dagsorden til fællesmødet med FagMED-Arbejdsmarked og de faglige organisationer på Arbejdsmarkedsområdet godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Beskæftigelsesudvalget godkendte forslag til dagsorden til fællesmødet med FagMED-Arbejdsmarked og de faglige organisationer på Arbejdsmarkedsområdet.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
FagMED-Arbejdsmarked og de faglige organisationer er via invitationen anmodet om at indsende punkter, som de ønsker drøftet på mødet.
 
Beskrivelse
For at sikre et godt samarbejde med FagMED-Arbejdsmarked og de faglige organisationer på Arbejdsmarkedsområdet, holder Beskæftigelsesudvalget fællesmøde med repræsentanter for FagMED-Arbejdsmarked og de faglige organisationer torsdag den 31. maj 2018 kl. 15.30-17.00
 
Forslag til dagsorden:
 
1. Velkomst v/ formand for Beskæftigelsesudvalget Anders Bertel
2. Præsentationsrunde
3. Orientering om proces for Budget 2019-2022
4. Indkomne punkter fra FagMed-Arbejdsmarked og de faglige organisationer
5. Eventuelt
6. Afrunding af dagens møde v/ Nicolaj Norup, næstformand for Beskæftigelsesudvalget
 
Forvaltningen har endnu ikke modtaget FagMED-Arbejdsmarkeds og organisationernes ønsker til punkter.
 
Endelig dagsorden inklusive punkter indsendt af FagMed-Arbejdsmarked og de faglige organisationer udsendes til deltagerne en uge inden mødet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 17/63016
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Formanden orienterede om
 
· Møde med det regionale arbejdsmarkedsråd RAR-Østjylland
 
· Deltagelse i kursus på COK om samarbejdet mellem udvalgsformand og direktør
 
· Opstartsmøde i Tværgående Udvalg for Ledige Unge 4. juni 2018 – Nicolai Norup deltager som medlem af det tværgående udvalg.
 
 
Arbejdsmarkedschefen orienterede om
 
· Ministerbrev om aktivering af dagpengemodtagere
 
Meddelelser og gensidig orientering blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.Sagsid.: 17/61587
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24-04-2018
Mødeplan 2018 blev godkendt. Dog skal der findes et andet mødetidspunkt for fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag