You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 29. maj 2018 kl. 08:00

Mødested Trepas
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Nikolai Norup
Fraværende Jakob Ekberg, Michael Nøhr
Bemærkninger

Sagsid.: 18/18018
Resume
På dagens møde i Beskæftigelsesudvalget præsenteres Jobigens aktiviteter indenfor beskyttet beskæftigelse.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-05-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde præsenterer forvaltningen Jobigens aktiviteter indenfor beskyttet beskæftigelse. Det drejer sig om den del af Jobigen, som tidligere hed Trepas, og om omfatter værksteds- og kantinedrift baseret på Jobigens adresse på Vævervej, samt aktiviteterne i Hald Ege Miniregnskov.
 
Leder af Jobigen Janni Retoft deltager under behandlingen af dette punkt.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/14448
Resume
På mødet sker der en midtvejsdrøftelse af forslaget til drifts- og anlægsbudget for budget 2019-22. Det drøftes, hvilke ændringer, der foreløbigt indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Der er ingen ønsker om anlægsprojekter indenfor udvalgets område.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at det drøftes, hvilke eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der indgår i det foreløbige forslag til driftsbudget, og
 
2. at den reviderede budgetproces for udvalgets eget område godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-05-2018
Beskæftigelsesudvalget drøftede de eventuelle udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag.
Den reviderede budgetproces blev godkendt med den ændring, at høring af Integrationsrådet og MED-systemet afventer mødet 19. juni 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 24. april 2018.
 
Inddragelse og høring
Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag sendes til drøftelse hos Integrationsrådet og MED-udvalg i perioden 31. maj til 8. juni.
 
Beskrivelse
Budgethæfte
 
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet udbygges i løbet af budgetlægningen med nye oplysninger, så det til sidst indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2019 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Hertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.
Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i det foreløbige forslag til driftsbudget.
 
Budgetbalance (i 1.000 kr.)
Forslag
2019
2020
2021
2022
4.1
Udfordringer
13.500
21.100
25.500
28.200
4.2
Driftsønsker
0
0
0
0
4.3
Finansiering
-13.500
-21.100
-25.500
-28.200
 
I alt
0
0
0
0
 
Tabellen ovenfor viser, at der er fundet finansiering til de udfordringer, hvor udfordringernes størrelse er estimeret. Det drejer sig om følgende:
· Reduceret tilgang til beskyttet beskæftigelse
· Brugerbetaling på danskuddannelse og nedgang i antallet af flygtninge
Herudover er der andre udfordringer, hvor de økonomiske konsekvenser ikke kendes endnu:
· Ny ungeindsats
· Afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter
· Øgede udgifter til førtidspension
De enkelte udfordringer og finansieringsforslag er beskrevet nærmere i budgethæftet.
 
 
Revideret budgetproces
I procesplanen er tilføjet, at Beskæftigelsesudvalget færdigbehandler fokusområder og effektmål på mødet den 18. september 2018, som Udvalget besluttede på mødet den 24. april (sag nr. 3). Den reviderede procesplan vedlægges som bilag nr. 2.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udvalgets endelige budgetforslag behandles på udvalgsmødet den 19. juni 2018. Når budgetforslaget er færdiggjort, vil det efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/24466
Resume
På dagens møde bliver der givet en orientering om førtidspensionsområdet. Hvordan er reglerne på området, udviklinger og tendenser samt praksis i Viborg Kommune og handlemuligheder i forhold til fremtidig tildeling af førtidspension.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-05-2018
Punktet blev udsat til næste møde.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Siden førtidspensionen blev indført har der været flere reformer af området – alle med henblik på at nedbringe de samlede udgifter til førtidspension på landsplan.
Dette betyder i dag, at fordelingen af udgifterne mellem stat og kommuner er en kompliceret størrelse, da statsrefusionen varierer efter, hvornår og efter hvilken lovgivning førtidspensionen er tildelt. Fra 2017 er dog alle nye førtidspensioner omfattet af en refusion på 20% fra staten.
 
Konkret betyder dette, at kommunens udgifter til førtidspension vil stige over de næste år, da de førtidspensionister, der på grund af alder overgår til folkepension, i højere grad har været omfattet af en høj refusion end de nye, der kommer til efter den nyeste lovgivning på området. Dette uagtet, at det samlede antal førtidspensionister er for nedadgående.
 
I Viborg Kommune tilkendes hvert år nye førtidspensioner i et niveau på 200-225 borgere pr år. Samtidig er der tilsvarende 200-225 førtidspensionister pr år, der overgår til folkepension, og der er også en vis afgang fra førtidspension på grund af dødsfald, genvundet erhvervsevne etc. Nettoresultatet er, at der er et svagt fald i det samlede antal førtidspensionister i Viborg Kommune, men dog væsentligt svagere end det tilsvarende fald på landsplan.
 
Når indfasningen af den forøgede folkepensionsalder påbegyndes inden for en kortere årrække, vil der være nogle år, hvor den aldersbetingede afgang fra førtidspension vil gå i stå, og antallet af førtidspensionister må på dette tidspunkt igen forventes at stige, indtil de nye regler for folkepension har fuld effekt.
 
Førtidspensionsreformen i 2013
Reformen af førtidspension i 2013 ændrede ikke radikalt på kriterierne for tildeling af førtidspension – denne kan fortsat kun tildeles personer med ingen eller kun en ubetydelig restarbejdsevne, og hvor man ikke kan forvente en udvikling i retning af en forøget arbejdsevne, der kan lede mod hel eller delvis selvforsørgelse.
 
Der blev dog ændret på forløbet frem mod førtidspension, idet der blev indført de såkaldte ressourceforløb, der skulle udvikle arbejdsevnen i et tværfagligt perspektiv, og fleksjobordningen blev ændret, så det i praksis blev muligt for borgere med selv en ret lille arbejdsevne at opnå ansættelse i fleksjob. Begge tiltag skulle sikre, at borgere ikke skulle ende på førtidspension alene fordi deres eventuelle restarbejdsevne blev tabt mens de ventede på tilbud i beskæftigelses-, sundheds- og/eller socialindsatsen.
 
Samtidig blev det fastsat, at borgere under 40 år ikke kunne tildeles førtidspension med mindre det åbenlyst ikke var muligt at udvikle arbejdsevnen. Hvis ikke borgeren er klar til fleksjob skal der som udgangspunkt tilbydes ressourceforløb, indtil borgeren fylder 40 år, eller indtil det ikke længere er muligt at udvikle arbejdsevnen.
 
For borgere over 40 år skal der som udgangspunkt tilbydes ressourceforløb mindst én gang, inden der kan tildeles førtidspension – dette kan dog også fraviges, hvis det åbenlyst ikke er muligt at udvikle arbejdsevnen.
 
Sagsbehandlingen i forhold til førtidspension blev med reformen delt i to overordnede trin:
 1. Det forberedende arbejde foregår i det såkaldte rehabiliteringsteam, der træffer afgørelse om, hvorvidt borgeren skal indstilles til førtidspension, eller i stedet tilbydes ressourceforløb eller fleksjob.
Er der i teamet tvivl om relevansen af førtidspension eller fleksjob træffer teamet afgørelse om at tilbyde ressourceforløb eller at returnere borgerens sag til jobcenteret med henblik på fornyet indsats i det ordinære beskæftigelsesrettede arbejde.
 1. Hvis rehabiliteringsteamet træffer afgørelse om indstilling til førtidspension, overgår sagen til kommunens pensionsudvalg. Her vurderes det endelig, om borgeren kan tildeles førtidspension.
 
Rehabiliteringsteamet er en bredt sammensat gruppe, hvor der indgår medarbejdere fra relevante dele af kommunens forvaltning både på arbejdsmarkeds- og socialområdet samt eventuelle andre faglige områder. Desuden er der medvirken fra det sundhedsfaglige område, i Viborg en læge fra Region Midtjyllands Klinisk Funktion.
 
Pensionsudvalget (i Viborg pensionsteamet i daglig tale) består af souschefen for Socialområdet samt en repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet.
 
En borger kan altid søge en førtidspension på det foreliggende grundlag, dvs. at sagen bliver behandlet som en førtidspensionssag uanset om der er foretaget beskæftigelsesrettede tiltag, indhentet yderligere dokumentation osv. Sagen skal fortsat vurderes af rehabiliteringsteamet, der afgiver en indstilling. Indstillingen videresendes til pensionsudvalget, der på baggrund af sagens akter træffer endelig afgørelse.
 
Konkret betyder dette, at en borger altid kan få vurderet sin sag som førtidspensionssag, hvis borgeren er uenig i rehabiliteringsteamets afgørelse
 
Regeringen har fremsat lovforslag med en justering af de gældende regler på området Lovforslaget skal 3. behandles i Folketinget 24. maj 2018, og forventes at træde i kraft 1. juni 2018.
 
Der er dog heller ikke denne gang lagt op til at ændre selve kriterierne for tildeling af førtidspension. Derimod er der tale om en præcisering af, at tildeling af førtidspension kan ske uden forudgående ressourceforløb, hvis arbejdsevnen er ubetydelig og åbenlyst ikke kan udvikles. Målet med dette er at sikre en mere ens praksis på tværs af kommunerne samt at ingen kommuner anvender ressourceforløb til borgere, hvor det på forhånd må anses for umuligt at sikre et beskæftigelsesrettet udbytte af forløbet.
 
Hvordan forebygges udviklingen fremadrettet?
Set fra et overordnet perspektiv er førtidspension en sidste løsning for at sikre et indkomstgrundlag til borgere, der på grund af sygdom, arbejdsskader eller handicap ikke har mulighed for at være på arbejdsmarkedet. Målet for anvendelse af førtidspension er derfor at minimere behovet for førtidspension, samt at sikre, at den tildeles de rette borgere – herunder især at borgere, der potentielt har muligheder på arbejdsmarkedet, ikke ender på førtidspension, da det erfaringsmæssigt er meget svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet fra en førtidspension, selv hvis man generhverver en vis arbejdsevne.
 
I praksis handler nedbringelse af antallet af førtidspensionister derfor om at begrænse søgningen til førtidspension gennem forebyggende indsatser i den øvrige beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige indsats.
 
På dagens møde bliver der givet en orientering om praksis i Viborg Kommune, status på førtidspensionsområdet samt handlemuligheder i forhold til fremtidig tildeling af førtidspension.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 17/50580
Resume
Udlændingestyrelsen har ændret flygtningekvoterne for 2018 til kommunerne ud fra en forventning om 1000 flygtninge på landsplan skal boligplaceres i 2018. Viborg forventes således nu at skulle modtage 23 flygtninge til boligplacering i 2018.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-05-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet 2. november 2017 (sag nr. 5) orienteret om Udlændingestyrelsens foreløbige udmelding af flygtningekvoter for 2018. Med baggrund i en forventning om 3000 flygtninge på landsplan til fordeling i kommunerne i 2018 kunne Viborg Kommune forvente at modtage 70 af disse.
 
Inddragelse og høring
Fordelingsnøglen mellem kommunerne i Region Midtjylland er aftalt i Kommunekontaktrådet for Midtjylland på rådets møde i juni 2017.
 
Beskrivelse
Udlændingestyrelsen har udmeldt en ændring i forventningerne til det antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne i 2018. Oprindelig forventede styrelsen, at 3000 flygtninge skulle fordeles til kommunerne, men denne forventning er nu justeret til 1000 flygtninge.
 
Med baggrund i den aftalte fordelingsnøgle medfører dette også en reduktion i det antal flygtninge, som Viborg Kommune kan forvente at modtage. Dette var oprindeligt 70 flygtninge, men reduceres nu til 23 flygtninge.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Kvoten er gældende for perioden 1. januar – 31. december 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 16/43577
Resume
I 2017 blev der gennemført tre tilsyn indenfor Beskæftigelsesudvalgets område. Udvalget orienteres i sagsfremstillingen om de overordnede og generelle konklusioner på tilsynene, da de enkelte tilsyn blev sendt til orientering hos politikerne i det relevante politiske udvalg umiddelbart efter tilsynet. Forvaltningen foreslår, at udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om tilsyn indenfor Arbejdsmarked i 2017 tages til efterretning, og
 
2. at sagen bliver sendt til orientering i Handicaprådet.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-05-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Tilsynsrapporterne vedhæftes referatet som bilag.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med beskyttet beskæftigelsestilbud.
 
På mødet den 31. august 2017 i det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalg (sag nr. 6) blev udvalget orienteret om, at forvaltningen havde indgået samarbejde med BDO om gennemførelse af de tilsyn, Viborg Kommune som myndighed er forpligtet til at føre – herunder tilsyn med beskyttet beskæftigelse. 
 
Inddragelse og høring
Når en tilsynsrapport er færdig, sendes den til orientering hos politikerne i det relevante politiske udvalg. Samtlige tilsynsrapporter for 2017 kan derudover tilgås på de enkelte tilbuds hjemmesider.
 
Beskrivelse
På vegne af Viborg Kommune har BDO i 2017 gennemført tre tilsyn indenfor Arbejdsmarked. Det var på:
 
 • Trepas
 
 • Hald Ege Miniregnskov
 
 • Jobigen – afdeling Nørremarken.
 
Sammenfattende for de tre tilsyn kan det konkluderes, at tilbuddene levede op til det grundlæggende niveau, de blev målt på. Der var dog variationer i, hvor højt de enkelte tilbud scorede indenfor de forskellige mål. Grundlæggende kan følgende konkluderes indenfor nedenstående kategorier:
 
Metoder og resultater:
 
 • BDO vurderer, der er fokus på at styrke borgernes arbejdsidentitet. Det sker blandt andet ved, at borgerne benævnes medarbejdere. Samtidig anbefaler BDO dog, at der generelt arbejdes mere målrettet på at integrere et mere udviklingsorienteret sigte i udviklingsmålene for den enkelte borger.
 
Sundhed og trivsel:
 
 • BDO vurderer, der er en høj grad af trivsel blandt borgerne i tilbuddene baseret på en respektfuld og ligeværdig omgangstone. Derudover vurderer BDO, der er en høj grad af medinddragelse i hverdagen. Det gælder både i individuelle forhold og i produktionen på beskæftigelsestilbuddene.
 
Aktiviteter og beskæftigelse:
 
 • BDO vurderer, at borgerne generelt tilbydes et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv med relevant beskæftigelse, der understøtter borgernes udvikling og trivsel.
 
Selvstændighed og relationer:
 
 • BDO vurderer, der arbejdes relevant med udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i beskæftigelsestilbuddene.
 
 
 
Organisatoriske forhold:
 
 • BDO vurderer, at medarbejderne har de rette grundlæggende kompetencer i forhold til borgernes behov. Samtidig giver medarbejderne overordnet udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold, og de oplever generelt at have god opbakning fra deres ledelse.
 
Fysiske rammer:
 
 • BDO vurderer overordnet, at de fysiske rammer giver mulighed for udvikling og trivsel for borgerne. Rammerne for de enkelte tilbud vurderes overvejende velegnede og anvendelige i forhold til formålet og målgruppens behov.
 
I forbindelse med gennemførelse af et tilsyn kan BDO kun fremsætte anbefalinger men ikke påbud. Det skyldes, BDO fører tilsyn på vegne af Viborg Kommune.
 
Efter et tilsyn evaluerer og tilpasser det enkelte tilbud sin praksis ved behov – ofte i dialog med tilsynsførende. Denne proces kvalitetssikrer løbende tilbuddene, der føres tilsyn med.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 18/12714
Resume
På dagens møde drøftes kort eventuelle opsamlingspunkter fra Beskæftigelsesudvalgets seminar 14.-15. maj 2018.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at eventuelle opsamlingspunkter fra udvalgsseminaret 14.-15. maj 2018 kort drøftes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-05-2018
 
Opsummeringen blev gennemgået. Forvaltningen arbejder videre med fokuspunkter, effektmål og investeringsforslag og præsenterer en handleplan for arbejdet på næste møde 19. juni 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget afholdt den 14.-15. maj 2018 et udvalgsseminar med henblik på det fremtidige arbejde i udvalget.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På dagens møde drøftes kort eventuelle opsamlingspunkter fra seminaret og på udvalgets konklusioner.
 
Til udvalgets møde i juni udarbejdes et dagsordenspunkt, der mere udførligt behandler de fokusområder, som udvalget har valgt at arbejde videre med.
 
Vedlagt er slides fra udvalgsseminaret samt en kort opsummering.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/63016
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-05-2018
· Lovforslag om FGU er fremsat til andenbehandling i Folketinget – ændringer vedrørende bestyrelsens sammensætning giver anledning til en lille justering af aftalen med Silkeborg Kommune.
 
· Mødet med Handicaprådet blev drøftet.
 
· Evaluering af nyhedsbrevet er på vej – udvalgsmedlemmerne får tilsendt mail med spørgsmål.
 
· Arbejdsmarkedsområdet har haft møde med LO – bl.a. med fokus på samarbejdet om forsikrede ledige når frikommuneforsøget udløber.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.Sagsid.: 17/61587
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 29-05-2018
Mødelisten blev godkendt med de foreslåede ændringer.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag