You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 13. august 2018 kl. 14:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/3189
Resume
I forbindelse med konstitueringen efter seneste kommunalvalg overgik STU Viborg fra politikområde Social til politikområde Beskæftigelse. Efterfølgende blev STU Viborg pr. 1. marts i år administrativ flyttet fra Socialområdet til Arbejdsmarked. Da der på STU Viborg er et målgruppesammenfald på tværs af Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, skal de to udvalg drøfte det fremtidige samarbejde.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at samarbejdet om STU Viborg drøftes med Social- og Sundhedsudvalget.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2018
Beskæftigelsesudvalget drøftede samarbejdet om STU Viborg med Social- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Historik
Den 20. december 2017 vedtog byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af styrelsesvedtægten (sag nr. 1), at det politiske ansvar for STU Viborg fremover blev placeret i Beskæftigelsesudvalget. Tidligere var det politiske ansvar placeret i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, mens det administrative ansvar var placeret på Socialområdet.
 
Som konsekvens af forandringen i den politiske forankring blev STU Viborg pr. 1. marts 2018 administrativ flyttet fra Socialområdet til Arbejdsmarked.
 
Med henblik på at fortsætte et godt samarbejde om STU Viborg udtrykte Beskæftigelsesudvalget på sit møde den 24. april 2018 (sag nr. 9) ønske om at drøfte det fremtidige samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der har tidligere været et tæt samarbejde mellem Arbejdsmarked og Socialområdet om STU Viborg som følge af målgruppesammenfald på tværs af de to områder. Således har det i en længere periode været Arbejdsmarked, der havde myndighedsrollen i forhold til visitation til et STU-forløb, mens Socialområdet har stået for driften af STU Viborg. Efter flytningen af STU Viborg over i politikområde Beskæftigelse og den efterfølgende administrative flytning, har Arbejdsmarked nu både ansvaret for visitation og drift af STU Viborg.
 
På dagens møde drøfter Beskæftigelsesudvalget det fremtidige samarbejde om STU Viborg med Social- og Sundhedsudvalget. 
 
Vedlagt som bilag 1 er et faktanotat om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som Beskæftigelsesudvalget blev præsenteret for i forbindelse med besøg på STU Viborg tidligere i år.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/19637
Resume
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om Kvistens projekt 3+3+3 tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om Kvistens projekt 3+3+3 til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, og deres pårørende. Kvisten rettede i efteråret 2016 henvendelse til Viborg Kommune med henblik på at forhøre sig om Jobcenter Viborgs interesse i deltagelse i projektet 3+3+3. På baggrund af den efterfølgende dialog med Kvisten takkede Jobcenter Viborg i begyndelsen af 2018 foreløbigt nej til at deltage.
 
Derefter blev projektet drøftet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 24. april 2018 (sag nr. 4), hvor udvalget træf beslutning om, at Arbejdsmarked skulle indgå i projektet. I stedet for at samarbejde med Jobcenter Viborg, skulle Kvisten dog indgå samarbejde med Jobigen. Det skyldes, at borgerne deltagere i længere forløb på Jobigen end i Jobcenter Viborg. Dermed er der på Jobigen et større potentiale for at opspore borgere, der har senfølger af seksuelle overgreb. 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Kvistens projekt 3+3+3 har til formål bringe borgere med senfølger efter seksuelle overgreb nærmere job eller uddannelse, reducere behovet for støtte fra socialpsykiatrien eksempelvis i form af døgntilbud og bostøtte samt skabe en øget livskvalitet.
 
Jobigen deltager i projektet ved at hjælpe med opsporing af målgruppen, mens Kvisten står for den efterfølgende intensive gruppeterapi, som borgerne tilbydes.
 
Efter Beskæftigelsesudvalget behandling af projektet i april har Jobigen haft en indledende dialog med Kvisten om det fremtidige samarbejde. I den forbindelse orienterede Kvisten om, at projektet er afhængig af ekstern finansiering for at kunne iværksætte sine aktiviteter.
 
Den aktuelle status er, at Jobigen i øjeblikket afventer, at Kvisten får svar på de pulje- og fondsansøgninger, der er nødvendige for at iværksætte projektet.
 
Vedlagt som bilag 1 er Kvistens beskrivelse af projekt 3+3+3.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Det forventes, at Kvisten i løbet af 2018 får afklaret finansieringen af projektet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/63016
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.