You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 14. august 2018 kl. 08:00

Mødested Havredal
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/31359
Resume
Mødet afholdes på Havredal Praktiske Uddannelser, hvor forstander Poul Erik Clausen vil orientere om stedets aktiviteter.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Havredal Praktiske Uddannelser er en selvejende institution med tilbud til unge med særlige behov. Institutionens bagland er foreningerne Jysk Børneforsorg/Fredehjem og Landsforeningen Ligeværd Midtjylland.
 
Institutionen har i den nuværende form eksisteret siden 2015, men bygger videre på tidligere tilbud, der har været på stedet siden 1994 - bl.a. kendt som Havredal Gl. Skole, Havredal Praktiske Landbrugsskole og Det Ny Havredal.
 
På dagens møde vil forstander Poul Erik Clausen orientere om institutionens målgruppe, aktiviteter, og de tilbud og forløb, der er etableret for målgruppen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/22800
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 er vist.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.
 
Endvidere foreslår direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Beskæftigelsesudvalget godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (31. marts 2018). 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
 30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Beskæftigelsestilbud
12,7
17,8
16,0
3,2
-1,8
0,0
Serviceudgifter i alt
12,7
17,8
16,0
3,2
-1,8
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 
       Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.433,1
1.433,1
1.422,0
-11,2
-11,1
-8,2
Overførselsudgifter i alt
1.433,1
1.433,1
1.422,0
-11,2
-11,1
-8,2
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.445,9
1.450,8
1.437,9
-7,9
-12,9
-8,2
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
0,0
1,1
1,1
1,1
0,0
0,0
Anlæg i alt
0,0
1,1
1,1
1,1
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.445,9
1.451,9
1.439,0
-6,8
-12,9
-8,2
 
Tabel 1
 
KONKLUSION
Overordnet set er der mindreudgifter på Udvalgets politikområder, mens udgiften på anlæg forventes at svare til det korrigerede budget.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SERVICEUDGIFTER
Den primære årsag til mindreudgiften er udgiften til produktionsskoler, som nu er kendt for 2018. På andre centrale områder er der dog merudgifter på 0,5 mio. kr., mens der på de decentrale områder er en tilsvarende mindreudgift på 0,5 mio. kr.
 
OVERFØRSELSUDGIFTER
Området er udfordret af en merudgift til førtidspensioner på 21,8 mio. kr. Merudgiften modsvares af mindreudgifter til ressourceforløb på 13,1 mio. kr. og kontanthjælp på 8,3 mio. kr. Herudover er der mindreudgifter til bl.a. forsikrede ledige, integrationsområdet og forsikrede ledige i løntilskud, som bidrager til den samlede mindreudgift på 11,1 mio. kr.
 
ANLÆG
Ombygningen af Klostermarken 16 til STU forventes endeligt færdiggjort i 2018.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedrørende tidsplanerne primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.
Beskæftigelsesudvalget har imidlertid kun det ene anlægsprojekt vedrørende ombygning af Klostermarken 16 og der er derfor ingen oversigt over forventet tidsforløb.
 
OMPLACERINGER
I bilag nr. 2 vedlægges oversigt over foreslåede omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområder. De foreslåede ændringer giver netto 0 kr. og påvirker derved ikke det samlede budget, men alene fordelingen på politikområder.
 
BESKÆFTIGELSESTILSKUD
Den endelig efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og midtvejsreguleringen for 2018 er udmeldt fra Ministeriet pr. 22. juni 2018.
Kommunerne efterreguleres med negativt 324 mio. kr. for 2017 og midtvejsreguleres med negativt 390 mio. kr. for 2018.
Det betyder for Viborg Kommune en negativ efterregulering for 2017 på 18 mio. kr. samt en negativ midtvejsregulering for 2018 på 6 mio.kr.
I alt negative reguleringer på 24 mio. kr., som skal afregnes i 4. kvartal 2018.
 
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 10,5 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.
 
MIDTVEJSREGULERING AF OVERFØRSELSUDGIFTER
I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi i 2019 indgået mellem Regeringen og KL i juni 2018 blev der aftalt en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2018. Reguleringen indebærer en forventning om at kommunernes overførselsudgifter på landsplan vil være 2,2 mia. kr. lavere i 2018 end forudsat i sidste års økonomiaftale, og kommunernes bloktilskud vil derfor samlet blive reduceret med et tilsvarende beløb. For Viborg Kommune svarer reguleringen til mindreindtægter på ca. 35 mio. kr., hvilket ikke modsvares at et tilsvarende forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne. Overførselsudgifterne i Viborg Kommune falder ikke i samme takt som forudsat på landsplan.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/48084
Resume
Viborg Kommune vil i forbindelse med statens omlægning af refusionen på udgifter til aktivering modtage mindre i statsrefusion og kompensation af udgifterne. Regeringen ønsker en reduktion i omfanget af vejledning og opkvalificering og samtidig en mindre stigning i virksomhedsrettet aktivering.
 
Aftalen om kommunernes økonomi er nu på plads og det har vist sig, at statens kompensation er mindre end udmeldingen om en reduktion på 30%. Kompensationen er yderligt reduceret ud fra en forventning om, at kommunerne vil ændre aktiveringen markant på baggrund af ændringerne i finansieringen.
Reduktionen i statsrefusion og kompensation gennem budgetgarantien er i Viborg kommune 11,5 mio. kr. i 2019.
 
Jobcentret har udarbejdet et forslag til udmøntning af besparelsen på driftsudgifter til aktivering ud fra en vurdering af tilbuddenes effekt og mulighederne for at øge den virksomhedsrettede indsats.

Jobcentret anbefaler, at fastholde budgettet til køb af ordinær uddannelse samt til indsatsen, hvor én medarbejder varetager både myndigheds-, mentor- og indsatsdelen.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at Jobcentrets forslag til plan for udmøntningen af besparelsen i udgifter til aktivering godkendes.

2. at behov for investeringer og prioriteringer i tilknytning til de 3 politisk udpegede fokusområder for 2019 drøftes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Beskæftigelsesudvalget godkendte forslagene til udmøntning af besparelsen i udgifter til aktivering, idet det samtidig overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegives, at for at vende udviklingen så Viborg Kommune ikke længere har en stigende andel af de samlede overførselsudgifter på landsplan, er det nødvendigt med en mere investeringsvillig, aktiv og resultatbaseret beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesudvalget vil komme med forslag hertil, hvor der hentes inspiration fra andre kommuner, og som udvalget gerne vil fremlægge for byrådet inden årets udgang.

Beskæftigelsesudvalget drøftede behov for investeringer og prioriteringer i tilknytning til de 3 politisk udpegede fokusområder for 2019, med henblik på beslutning i sag 4 på dagens møde.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at Beskæftigelsesudvalgets beslutning tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget fik orientering om omlægning af refusion på udgifter til aktivering på udvalgsmødet 19. juni 2018 (sag. nr. 3).
 
Samtidig med omlægningen fra refusionen til kompensation gennem bloktilskuddet har regeringen varslet en besparelse på 30% af det nuværende aktiveringsomfang for vejledning og opkvalificering og en mindre stigning i omfanget af virksomhedsrettet aktivering. En reduktion på 30% i Viborg svarer til 5,4 mio. kr. i 2019 og 7,4 mio. kr. årligt herefter.
 
Nu hvor aftalen om kommunernes økonomi er aftalt mellem regeringen og KL, viser det sig, at statens kompensation er yderligt reduceret ud fra en forventning om, at kommunerne vil ændre aktiveringen markant på baggrund af ændringerne i finansieringen.
Reduktionen i statsrefusion og kompensation gennem budgetgarantien er i Viborg kommune 11,5 mio. kr. i 2019.
 
Jobcentret har udarbejdet et forslag for udmøntningen af besparelsen på baggrund af en vurdering af tilbuddenes effekt og muligheden for at øge den virksomhedsrettede indsats.
 
Inddragelse og høring
Jobcentret ledelse og medarbejderne i FagMed Arbejdsmarked har været inddraget i vurderingen af aktiveringstilbuddene og er blevet hørt om forslaget til udmøntning af besparelsen.
 
Beskrivelse
Jobcentret har vurderet aktiveringstilbuddene, som ledige/sygemeldte henvises til ud fra den enkeltes behov. Tilbuddene er vurderet ud fra deres effekt i forhold til at hjælpe borgerne i job eller uddannelse samt at hjælpe borgerne tættere på arbejdsmarkedet (progression fra aktivitetsparat til jobparat).
Øvrige justeringer i budgetforslaget er baseret på regnskab 2017 samt muligheder for at henvise målgruppen til alternative tilbud, herunder at øge den virksomhedsrettede indsats.
 
Hovedelementerne i reduktionen
Jobcentret anbefaler, at fastholde det nuværende budget til køb af ordinære uddannelsesforløb og de 2 særligt tilrettelagte forløb for unge (Brobygningsforløbet ”I gang med Uddannelse” og TULU-indsatsen ”Sammen om fastholdelse af unge” med en ”flyvende” misbrugskonsulent).
”I gang med Uddannelse” skal tilpasses behovet for pladser på tilbuddet og der iværksættes ny ”straksafklaring” af de unge.

Omlægningen af indsatsen på beskæftigelsesområdet med samlingen af myndighed og indsats på én jobcentermedarbejder betyder, at behovet for køb af særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering internt hos andre forvaltninger i Viborg Kommune eller gennem eksterne leverandører reduceres.
I den sammenhæng forslår Jobcentret en reduktion på brutto ca. 15 mio. kr. i udgifter til køb af eksterne mentorer samt køb af særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering.
Budgettet til køb af mentorer på virksomheder til ledige/sygemeldte i ansættelser eller virksomhedspraktik fastholdes.
 
I en årrække er mange ledige/sygemeldte henvist til træningstilbud (herunder forløbet ”ned i vægt”) kombineret med en beskæftigelsesrettet indsats betalt gennem Jobcentret.  Vurderingen er, at Jobigen vil kunne dække behovet for denne type indsats inden for de eksisterende fysiske rammer og Jobigen har medarbejdere ansat med kompetencer til at varetage opgaven. Jobcentret foreslår opsigelse af aftalen med den eksterne leverandør og at Jobigen inden for deres budget for 2019 leverer tilbuddet efter behov.
 
Der foreslås en reduktion på 2,3 mio. kr. i særligt tilrettelagte vejledning og opkvalificeringstilbud hos Jobigen. Jobigen vil justere og prioritere på baggrund af belægning og effekter af de enkelte tilbud kombineret med en vurdering af behovet for bl.a. ”ned i vægt”-tilbud.
 
Antallet af elever på Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er faldet og giver en besparelse.
 
Beskæftigelsesudvalget har udvalgt 3 fokusområder for 2019 og i tilknytning hertil, er der tilføjet forslag investeringer i den foreløbige handlingsplan, som behandles i en særskilt sag på dagens Beskæftigelsesudvalgsmøde.
I Jobcentrets forslag til udmøntning af besparelsen på driftsudgifter er der friholdt midler, som kan bruges til investeringer eller prioriterede indsatser i sammenhæng med fokusområderne.
 
Forslaget til reduktioner i de samlede driftsudgifter fremgår af bilag 1 og bilag 2 er en oversigt over særlig tilrettelagt vejledning og opkvalificering for forsikrede ledige og modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse og ledighedsydelse.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Efter Beskæftigelsesudvalgets behandling i august 2018 af Jobcentrets forslag til udmøntning af besparelsen i 2019 tages snarest herefter kontakt til leverandørerne for enten at varsle lukning af tilbuddet eller varsle en reduktion i køb af pladser på tilbuddet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Viborg Kommune har et bruttobudget på 92,5 mio. kr. i 2019 inden for området, hvortil der hidtil er modtaget statsrefusion via driftslofterne. 
Viborg kommune har desuden et bruttobudget på 20 mio. kr. til aktivering af personer på jobafklaring og ressourceforløb og et bruttobudget på 46,9 mio. kr. til øvrige driftsudgifter inden for beskæftigelsesområdet.
 
På grund af færre flygtninge er budgettet til driftsudgifter på integrationsområdet reduceret i 2019. I Jobcentrets forslag til udmøntning af besparelsen på aktiveringsudgifterne er udfordringen integrationsområdet indregnet, idet driftsudgifterne på området ikke fuldt ud kan holdes inden for det reducerede integrationsbudget.
 
Aktiveringstilbuddene er vurderet for alle målgrupper selvom refusionsomlægningen ikke omfatter integrationsområdet, jobafklaring og ressourceforløb. Tilbud benyttes på tværs af målgrupper ud fra den ledige/sygemeldtes behov.
 
Forvaltningen har lagt afgørende vægt på at udmønte besparelsen på områder, hvor det har mindst beskæftigelsesmæssig effekt. De foreslåede besparelser udmønter de af staten krævede besparelser og derudover skabes der et råderum på 5 mio. kr. årligt til udvalgets prioriterede indsatser.
 
Imidlertid er det en forholdsvis stor besparelse og skal ses i sammenhæng med ambitionen om at få vendt udviklingen på overførselsområdet, så Viborg Kommune som minimum kommer på niveau med udviklingen i resten af landet, jfr. budgetopfølgningen for 2018, som viser at der i 2018 ikke er så stort et fald i udgifter til overførselsområdet som i resten af landet.
 
Budgetforslaget for 2019, som byrådet drøfter ultimo august, er lagt under forudsætning af, at Viborg Kommune i 2019 forventer samme udvikling som resten af landet. Denne forudsætning er på baggrund af de seneste års udvikling ambitiøs, og derfor foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter muligheden for en mere investeringsvillig og effektbaseret beskæftigelsesindsats.
 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet ud over, at Jobcentret sikrer overholdelse af opsigelsesvarsler samt frister for reduktion og indgåelse af nye aftaler med leverandørerne.


Bilag

Sagsid.: 18/27845
Resume
Der er til dagens møde tilføjet initiativer med forslag til investeringstiltag til den foreløbige handlingsplan for arbejdet med fokusområder og effektmål.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at Beskæftigelsesudvalget drøfter tilføjelserne til foreløbig handlingsplan for arbejdet med fokusområder og effektmål.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Beskæftigelsesudvalget drøftede tilføjelserne til foreløbig handlingsplan for arbejdet med fokusområder og effektmål.
 
Beskæftigelsesudvalget besluttede at godkende den reviderede foreløbige handlingsplan.
 
Dog ønsker udvalget med baggrund i BDO’s forventede afrapportering af gennemgang af sygedagpengeområdet en særskilt behandling på et senere udvalgsmøde af forslagene i tilføjelse 2 (Forebyggende og fremrykket indsats med samtaler med sygemeldt og virksomhed forud for modtagelsen af formel indberetning af sygemeldingen) og tilføjelse 3 (Øget brug af revalidering til sygemeldte i risiko for tilbagevendende sygemeldinger eller ledighed).
 
Ligeledes ønsker man senere at tage endelig stilling til tilføjelse 4 (Tidlig intensiv og individuel indsats for forsikrede ledige under 30 år).
Sagsfremstilling
Historik
På Beskæftigelsesudvalgets møde 19. juni 2018 (sag nr. 2) behandlede udvalget den foreløbige handlingsplan for arbejdet med udvalgets fokusområder og effektmål.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Forvaltningen har til dagens møde opdateret den foreløbige handlingsplan for arbejdet med udvalgets fokusområder og effektmål med forslag til områder, hvor der kan overvejes at investere i en forøget eller anderledes tilrettelagt indsats.
 
Forslagene er kort oplistet herunder – en uddybning findes i bilag 1.
 
Fokusområde: Sygedagpengemodtagere
 1. Analyse og faglig sparring i samarbejde med ekstern konsulent (iværksat på baggrund af beslutning på udvalgets møde 19. juni 2018 (sag nr. 2))
 2. Fortsættelse af fastholdelsesindsatsen med første samtale mellem sygemeldte afholdt på virksomheden sammen med arbejdsgiver.
 3. Forebyggende og fremrykket indsats med samtaler med sygemeldt og virksomhed forud for modtagelsen af formel indberetning af sygemeldingen.
 4. Øget brug af revalidering til sygemeldte i risiko for tilbagevendende sygemeldinger eller ledighed.

Fokusområde: Unge
 1. Fortsættelse af praktikpladsgaranti (TULU-indsats)
 2. Tilbud til alle unge om én til én samtale med UU-vejleder i forbindelse med overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt ved skift mellem ungdomsuddannelser
 3. Tidlig intensiv og individuel indsats for forsikrede ledige under 30 år.

Fokusområde: Rummeligt arbejdsmarked og Virksomhedssamarbejde
 1. Udvidet virksomhedsservice med tilbud om kompetenceudvikling af virksomheders ansatte, der skal oplære og følge op overfor borgere med sociale og/eller helbredsmæssige udfordringer. 
 
Forslagene vurderes at understøtte arbejdet med fokusområder med henblik på at opnå de effekter, der ønskes på kort eller langt sigt: færre borgere med behov for ydelser, kortere tid med behov for ydelser, flere unge i uddannelse og job samt bedre samarbejde med virksomhederne om introduktion eller genintroduktion på arbejdsmarkedet af ledige og sygemeldte.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Investeringerne vil afhænge af ambitionsniveau og hvilke konkrete tiltag, der udvælges. De nye foreslåede tiltag finansieres af det råderum på ca. 5 mio. kr., som – såfremt udvalget godkender indstillingen - tilvejebringes i den foregående sag om omlægning af refusion og udmøntning af besparelse i den forbindelse (sag nr. 3 på dagens møde).
 
Fokusområde: Sygedagpengemodtagere
 1. Samarbejde med ekstern konsulent – 600.000 kr. finansieres inden for budget 2018.
 2. Fortsættelse af fastholdelsesindsatsen – 900.000 kr. årligt.
 3. Forebyggende og fremrykket indsats – 450.000 kr. årligt.
 4. Øge med 20 fuldtidspersoner på revalidering – ca. 1 mio. kr. årligt.
Fokusområde: Unge
 1. Fortsættelse af praktikpladsgaranti – 250.000 kr. årligt.
 2. Øge unges mulighed for UU-vejledersamtaler – 800.000 kr. årligt. 
 3. Tidlig intensiv og individuel indsats for unge forsikrede ledige – 400.000 kr. årligt.
Fokusområde: Rummeligt arbejdsmarked og Virksomhedssamarbejde
 1. Tilbud kurser for virksomheders ansatte – 150.000 kr. årligt. 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/31318
Resume
Beskæftigelsesudvalget har valgt at sætte fokus på et rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejdet i 2019 og ønsker at være ambassadører for virksomhedsindsatsen.
 
 
I vedlagte bilag er der en beskrivelse af ambassadørrollen, hvilke budskaber vil Beskæftigelsesudvalget gerne have ud til virksomhederne og i hvilke sammenhænge kan udvalget understøtte virksomhedsindsatsen og udbrede forståelse for behovet for og gevinsten af et rummeligt arbejdsmarked.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller
 
1. at Beskæftigelsesudvalget drøfter og godkender oplægget om, hvordan udvalget kan være ambassadører for virksomhedsindsatsen og hvilke budskaber, der skal være fokus på.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Beskæftigelsesudvalget godkendte oplægget om, hvordan udvalget kan være ambassadører for virksomhedsindsatsen og hvilke budskaber, der skal være fokus på.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget ønsker i forbindelse med fastsættelse af fokusområderne for beskæftigelsesindsatsen i 2019 og udarbejdelse af en tilhørende handlingsplan (sag nr.2 på Beskæftigelsesudvalgsmødet 19. juni 2018), at Jobcentret udarbejder et forslag til, hvordan Beskæftigelsesudvalget kan være ambassadører for virksomhedssamarbejdet.

Beskæftigelsesudvalgets medlemmer ønsker at have en ambassadørrolle, som skal understøtte, at virksomheder ansætte flere ledige/sygemeldte i ordinære job på deltid, at flere ansættelses på særlige vilkår samt at flere kommer i virksomhedspraktik.
 
Inddragelse og høring
Jobcentrets ledelse og jobkonsulenter er inddraget i udarbejdelse af forslag til områder, hvor beskæftigelsesudvalget vil kunne understøtte Jobcentrets indsats i forhold til at virksomheder får hjælp til at dække arbejdskraftbehovet og at virksomhederne indgår aftaler om aktivering af ledige og sygemeldte gennem opgaver på arbejdspladsen.
 
Beskrivelse
Beskæftigelsesudvalget har valgt at sætte fokus på et rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejdet i 2019 og ønsker at være ambassadører for virksomhedsindsatsen.
 
Politikerne i Beskæftigelsesudvalget vil kunne supplere Jobcentrets indsats og kan med en anden gennemslagskraft understøtte, at virksomhedssamarbejdet bliver udvidet.
 
I vedlagte bilag er der et oplæg til drøftelse af ambassadørrollen med forslag til hvilke budskaber, der skal ud til virksomhederne samt i hvilke sammenhænge udvalgsmedlemmerne kan understøtte virksomhedsindsatsen og udbrede forståelse for behovet for og gevinsten af et rummeligt arbejdsmarked.
 
Jobcentret har i perioden januar til april 2018 aftaler med virksomheder om borgere ansat i fleksjob, i job med løntilskud, ansat som jobrotationsvikar eller aftaler om borgere i virksomhedspraktik eller med mentor i ca. 1100 forskellige virksomheder.
Der er 3070 potentielle virksomheder for samarbejdet, når én mandsvirksomheder, medhjælpende ægtefæller og virksomheder uden månedlige lønudbetalinger udelades.
Der er således basis for at øge antallet af virksomheder, som indgår i samarbejdet med jobcentret.
 
Virksomhedssamarbejdet bygger på en gensidig interesse i samarbejdet. Virksomhederne har brug for arbejdskraft og resultater viser, at en udplacering på arbejdspladser har størst effekt i forhold til at hjælpe de fleste målgrupper af ledige og sygemeldte i job/uddannelse.

Som ambassadør er det vigtig at være bevidst om rollen og holde de politiske budskaber adskilte fra den rolle, som Jobcentret har som administrativ myndighed. Udvalgsmedlemmerne henviser virksomhederne til Jobcentret, når det handler om konkret afklaring om muligheder og bevillinger.
 
Alternativer
Intet
 
Tidsperspektiv
Intet
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet
Bilag

Sagsid.: 18/31318
Resume
Beskæftigelsesudvalget har valgt det rummelige arbejdsmarked og virksomhedssamarbejdet, som et fokusområde i 2019.
 
Samarbejdet med virksomheder er en vigtig del af jobcentrets indsats – dels for at virksomhederne får hjælp til at dække arbejdskraftbehovet og dels fordi resultaterne på landsplan viser, at en udplacering på arbejdspladser har størst effekt i forhold til at hjælpe de fleste målgrupper i job/uddannelse. Samarbejdet med virksomhederne bygger på en gensidig interesse i samarbejdet og dermed, at begge parter investerer i samarbejdet.
 
Beskæftigelsesudvalget kan overveje at investere i et kursusforløb, hvor virksomheders ansatte kan lære mere om Jobcentrets forventninger til opfølgning og fokus samt til samspillet med borgere med forskellige sociale- og/eller helbredsmæssige udfordringer. 
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at Beskæftigelsesudvalget drøfter virksomhedsservice og forslaget til investering i afholdelse af kursusforløb for virksomheders ansatte.
 
2. at evt. investeringer indarbejdes i budget 2019 på Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Beskæftigelsesudvalget drøftede virksomhedsservice og godkendte forslaget til investering i afholdelse af kursusforløb for virksomheders ansatte.
 
Beskæftigelsesudvalget besluttede, at evt. investeringer indarbejdes i budget 2019 på Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet, jf. sag 4 på dagens møde.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget ønsker i forbindelse med fastsættelse af fokusområderne for beskæftigelsesindsatsen i 2019 og udarbejdelse af en tilhørende handlingsplan (sag nr.2 på Beskæftigelsesudvalgsmødet 19. juni 2018), at Jobcentret udarbejder et forslag til investering i en udvidet virksomhedsservice, som gør det lettere for virksomheder at hjælpe flere ledige/sygemeldte i job.
Forslaget skal understøtte, at virksomheder ansætter flere ledige/sygemeldte på deltid, flere ansættelser på særlige vilkår samt at flere kommer i virksomhedspraktik.
 
Inddragelse og høring
Jobcentrets ledelse er inddraget i udarbejdelsen af forslag til en udvidet virksomhedsservice. Forslaget bygger på jobkonsulenternes oplevelser og tilbagemeldinger gennem virksomhedskontakten samt løbende dialog med virksomheder i forskellige sammenhænge.
 
Beskrivelse
Beskæftigelsesudvalget har valgt det rummelige arbejdsmarked og virksomhedssamarbejdet, som et fokusområde i 2019.
Samarbejdet med virksomheder er en vigtig del i jobcentrets indsats – dels for at virksomhederne får hjælp til at dække arbejdskraftbehovet og dels fordi resultaterne på landsplan viser, at en udplacering på arbejdspladser har størst effekt i forhold til at hjælpe de fleste målgrupper i job/uddannelse. Samarbejdet med virksomhederne bygger på en gensidig interesse i samarbejdet og dermed, at begge parter investerer i samarbejdet.
 
Beskæftigelsesudvalget ønsker, at virksomhederne udvider samarbejdet med Jobcentret om ansættelse af ledige og sygemeldte i ordinære løntimer, at flere ansættes på særlige vilkår samt at flere kommer i virksomhedspraktik. Udvalget ønsker i den forbindelse evt. gennem en at investering, at gøre samarbejdet med Jobcentret så enkelt og lidt ressourcekrævende som muligt for virksomhederne. 
 
Administration i forbindelse med samarbejdet.
Det er Jobcentrets vurdering, at det ikke er muligt yderligere at reducere administrationen i forbindelse med indgåelse af aftaler med virksomheder, men som det fremgår af vedlagte brev med en foreløbig opsamling på indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere ”Flere skal med” fra Beskæftigelsesministeren, er der fokus på løbende at udvikle og forenkle administrationen.

Tidligere krævede samarbejdet om virksomhedspraktik, ansættelse af ledige/sygemeldte med løntilskud eller andre særlige vilkår, at der blev udfyldt og fremsendt flere sæt blanketter til Jobcentret, dels for at få en bevilling og dels for at få udbetalt evt. løntilskud.
Nu er administrationen af aftaler om virksomhedspraktik og ansættelser med løntilskud blevet digital og styres gennem den landsdækkende og lovpligtige løsning, kaldet ”VITAS”.  ”VITAS” har desuden link til ”nem-refusion”, hvorigennem virksomheden anmoder om udbetaling af refusioner.
 
Indførelsen af ”VITAS” betyder, at virksomheden kan genbruge oplysninger ved nye ansøgninger og at den lovpligtige medarbejderunderskrift kan ske elektronisk. Jobcentret kan hjælpe virksomheden med at udfylde en kladde i ”VITAS”, men kun virksomheden har styr på antallet af ansatte, evt. afskedigelser inden for de seneste 3 mdr. samt kontaktoplysninger på tillidsrepræsentanten eller anden medarbejderrepræsentant.
 
Selvom digitaliseringen har gjort administrationen meget enklere, er der stadig udfordringer. Der er lokale afdelinger af virksomheder, hvor den digitale underskrift skal foretages via den centrale administration i den pågældende organisation eller virksomhedskæde. Der er eksempler på små virksomheder, hvor indehaveren selv forestår al administration og for hvem adgang via ”Nem-id” til offentlige systemer tager relativt mange ressourcer blandt andet, fordi behovet for at benytte systemet er relativt lille.
Jobkonsulenterne har allerede praksis for at tage ud i virksomhederne og hjælpe med registreringerne, idet lovgivningen på området betyder, at blanketter ikke længere kan anvendes.
 
Ud over administration i forbindelse med at indgå aftale med Jobcentret omkring en borger, er virksomheden desuden ansvarlig for alle de normale forhold i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, herunder at få aftalt løn og ansættelsesvilkår, udarbejde ansættelseskontrakt samt anmelde sygdom/barsel m.v.
Jobcentret kan pådrages et økonomisk ansvar ved at udføre opgaver af den karakter for en virksomhed.
 
Andre opgaver i forbindelse med samarbejdet
Jobcentret får ind imellem tilbagemeldingerne fra virksomhederne om, at de er usikre på, hvordan de introducerer arbejdspladsen og opgaver, følger op, stiller krav og oplærer ledige/sygemeldte, som ikke er fuldt ud jobparate. 

Virksomhederne forpligter sig til løbende at give besked til Jobcentret, hvis der opstår uregelmæssigheder i forløbet og dels til at give tilbagemeldinger vedr. den lediges/sygemeldtes udvikling i forløbet.

Nogle virksomheder er bekymret for tidsforbruget i forbindelse med samarbejdet og Jobcentret har fokus på at holde virksomhedernes tidsforbrug på et minimum.
 
Jobcentret har prioriteret en hurtig kontakt/udrykning i de situationer, hvor virksomheder giver besked om behov for, at Jobcentret hjælper i en given situation i forbindelse med et samarbejde om en ledig/sygemeldt borger.
 
Når ledige/sygemeldte skal i virksomhedspraktik med opgaver, hvor der er krav til arbejdstøj og sikkerhedssko bevilges dette til borgeren gennem Jobcentret.
 
Ansatte, der har behov for hjælpemidler eller mindre arbejdspladsindretninger kan ligeledes efter en konkret vurdering få en bevilling gennem jobcentret. Det samme gælder handicappede med behov for personlig assistance.
 
Forslag om investering i et kursus for virksomheders ansatte
Jobkonsulenterne oplever, at virksomheder er usikre på, hvordan de bedst løser de udfordringer, som de møder i forbindelse med ansættelse eller virksomhedspraktikker for borgere med forskellige sociale- og/eller helbredsmæssige udfordringer.
 
Flere virksomheder har efterspurgt et kort kursusforløb for deres medarbejdere/kontaktpersoner, der klæder dem bedre på til at varetage opgaven.
 
Beskæftigelsesudvalget kan overveje at investere i, at Jobcentret evt. i samarbejde med Viborgegnens Erhvervsråd udbyder sådan et kursusforløb gratis for virksomhederne.
 
Alternativer
Jobcenter Viborg har opbygget virksomhedssamarbejdet ud fra princippet om, at begge parter har en interesse i samarbejdet og et ”noget for noget” princip.
 
Beskæftigelsesudvalget kan overveje om virksomheder skal have en eller anden kompensation for det tidsforbrug i forbindelse med samarbejdet.
 
En investering i en kompensation til virksomheder kan iværksættes gennem indgåelse af en partnerskabsaftale jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Såfremt Beskæftigelsesudvalget vælger at investere i en kompensation, skal der udarbejdes retningslinjer og fastlægges en økonomisk ramme for investeringen.
 
Tidsperspektiv
På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets beslutning om evt. investering laves en plan for iværksættelse. Udgangspunktet vil være en iværksættelse fra 2019, men mindre investeringer vil kunne realiseres allerede i løbet af 2. halvår af 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
En investering i et kursusforløb udbudt til virksomheder forventes at være en begrænset investering, idet det sandsynligvis kun er virksomheder med aftale med Jobcentret om løbende at stille pladser til rådighed for ledige/sygemeldte, der vil benytte tilbuddet.
 
Umiddelbart vurderer Jobcentret, at virksomhederne max. vil investere 1- 1½ dag pr. medarbejder, hvor Jobcentret betaler kursusudgiften.
 
1½ dags kursusforløb for 20 deltagere koster mellem 10.000 – 50.000 kr. alt efter om forløbet gennemføres af Jobcentermedarbejdere og afholdes i Viborg Kommunes lokaler eller om det skal gennemføres med køb af eksterne konsulentbistand og aftaler om lokaleleje og forplejning.
På baggrund heraf kunne der f.eks. afsættes en ramme på 150.000 kr./årligt til denne investering.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Lovgivningsmæssigt kan virksomheder kompenseres for tidsforbruget på samarbejdet med jobcentret om ledige/sygemeldte i virksomhedspraktik gennem indgåelse af partneraftale jf. § 81a i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Bilag

Sagsid.: 18/32621
Resume
Der lægges op til en godkendelse af Beskæftigelsesudvalgets mødeplan for 2019.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forslag til mødeplan 2019 godkendes for så vidt angår Beskæftigelsesudvalgets møder.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Forslag til mødeplan 2019 godkendes for så vidt angår Beskæftigelsesudvalgets møder.
 
Forvaltningen finder forslag til døgnseminar i foråret 2019, samt forslag til temaer og destination for en studietur i 2. halvår 2019
 
Desuden ønsker udvalget, at forvaltningen finder forslag til datoer for kvartalsvise temamøder i 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2019 for byrådet, Økonomi- Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.
 
Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.
 
Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).
 
Beskæftigelsesudvalgets møder afholdes på tirsdage fra kl. 08.00-11.30.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Endelig oversigt over møderne i 2019 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.Bilag

Sagsid.: 18/32116
Resume
Kom Frit Frem er en mulighed for medarbejdere til at kunne fremsætte forslag til mere effektive arbejdsgange. Forslagene forelægges til politisk behandling med henblik på stillingtagen til den videre proces omkring det enkelte forslag.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1.  at sagen drøftes med henblik på politisk stillingtagen.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Beskæftigelsesudvalget besluttede at tage forslaget i bilag 1 til efterretning, idet der på udvalgets fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2018 var blevet redegjort for, at forslaget ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og således ikke kan gennemføres af udvalg eller byråd.
Sagsfremstilling
Historik
Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange med videre, som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag.
 
Inddragelse og høring
Alle medarbejdere har via denne postkasse, mulighed for at fremkomme med forslag til, hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.
 
Beskrivelse
Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, således at det er muligt at følge op på og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt, at fremsende medarbejderforslag anonymt.
 
Administrationen af ordningen er tilrettelagt således, at sekretariaterne modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget.
 
De forslag der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativt (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for beskæftigelsesudvalget til orientering.
 
De forslag der kræver politisk behandling forelægges beskæftigelsesudvalget til beslutning.
 
Når forslaget er behandlet sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.
 
På baggrund af en drøftelse af det indkomne medarbejderforslag anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der inden for Beskæftigelsesudvalgets område findes anledning til at rejse en konkret sag til efterfølgende behandling.
 
En opdateret oversigt over indkomne forslag vil kontinuerligt blive forlagt udvalget.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Sekretariatet har i 2. kvartal 2018 modtaget 1 forslag. Der vedlægges som bilag, som også indeholder forvaltningens forslag til ekspedition i sagerne (bilag 1).
 
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/63016
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Anders Bertel orienterede om:
Deltagelse i opstart af STU-uddannelse som butiksmedhjælper i et samarbejde mellem Skelhøje Købmandsgård og Havredal Praktiske Uddannelser.
Invitation til 25 års jubilæum hos Havredal Praktiske Uddannelser 7. september 2018.
Møde med LO Viborg.
Klaus Christiansen orienterede om, at der på byrådets planseminar senere på måneden ville blive holdt et oplæg om de økonomiske sammenhænge og udviklinger på overførselsområdet.

Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 17/61587
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2018
Den reviderede mødeplan 2018 godkendes med følgende tilføjelser:
 
23. oktober 2018: Temamøde om sygedagpengeindsatsen med deltagelse af BDO
27. november 2018: Møde med Henriette Friis Højer, Fleksfabrikken i forbindelse med udvalgets ordinære møde.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag