You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 08:00

Mødested Vestergaard Konstruktion A/S
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/49323
Resume
Dagens Beskæftigelsesudvalgsmøde afholdes hos virksomheden Vestergaard Konstruktion Aps., Romlundvej 51, Løgstrup. Der gives en kort introduktion til virksomheden.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30-10-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget aftalte på sit 12-12 seminar den 14.-15. maj 2018 at besøge virksomheder i kommunen i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Dagens møde afholdes hos virksomheden Vestergaard Konstruktion Aps., Romlundvej 51, Løgstrup.
 
Vestergaard Konstruktion Aps. beskæftiger sig med byggeri af både parcelhuse, institutioner og erhvervsejendomme. Virksomheden baserer sig både på brug af egne håndværkere samt samarbejde med faste underleverandører.
 
På dagens møde gives en introduktion til virksomheden og dens forretningsområder.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/40223
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, lige som afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 30. juni 2018 er vist.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 godkendes,
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet i 2018 nedsættes med 31,9 mio. kr. og

3. at mindreudgiften i 2018 på 31,9 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.
 
 
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30-10-2018
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 godkendes,
 
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet i 2018 nedsættes med 31,9 mio. kr. og
3. at mindreudgiften i 2018 på 31,9 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (30. juni 2018). 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. september
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Beskæftigelsestilbud
12,7
17,6
14,3
1,6
-3,3
-1,7
Serviceudgifter i alt
12,7
17,6
14,3
1,6
-3,3
-1,7
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 
       Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.433,1
1.432,6
1.400,7
-32,4
-31,9
-21,3
Overførselsudgifter i alt
1.433,1
1.432,6
1.400,7
-32,4
-31,9
-21,3
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.445,9
1.450,2
1.415,0
-30,9
-35,2
-22,9
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
0,0
1,1
0,8
0,8
-0,3
-0,3
Anlæg i alt
0,0
1,1
0,8
0,8
-0,3
-0,3
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.445,9
1.451,3
1.415,8
-30,1
-35,5
-23,2
Tabel 1
 
KONKLUSION
Overordnet set er der mindreudgifter på driften, både på serviceudgifter og overførselsudgifter. Vedrørende anlæg forventes en mindreudgift i 2018 på grund af forsinkelse.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SERVICEUDGIFTER
Mindreudgiften på 3,3 mio. kr. kan forklares med at udgiften til produktionsskoler er 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret, mens der på de decentrale områder er en mindreudgift til veterankoordinator på 0,6 mio. kr. og Jobigen på 0,5 mio. kr.
 
OVERFØRSELSUDGIFTER
Mindreudgiften på 31,9 mio. kr. fordeler sig med 6,3 mio. kr. på driftsudgifterne og 25,6 på ydelserne. De største mindreudgifter på ydelserne vedrører integrationsområdet, kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, fleksjob og ressourceforløb, mens der er merudgifter til ledighedsydelse og førtidspensioner.
Som bilag 2 vedlægges en oversigt over helårspersoner i forhold til effektmål for 2019.
 
TILLÆGSBEVILLINGER
På de driftsområder, hvor der ikke er overførselsadgang (Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet), er der i sagen medtaget ansøgning om tillægsbevillinger, som justerer budgettet til, så det svarer til det forventede forbrug.
 
ANLÆG
En tvist omkring en vandskade har forsinket færdiggørelsen af ombygningen af Klostermarken 16 til STU, således at 0,3 mio. kr. først forventes afholdt i 2019.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018 og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.
Beskæftigelsesudvalget har imidlertid kun det ene anlægsprojekt vedrørende ombygning af Klostermarken 16 og der er derfor ingen oversigt over forventet tidsforløb.
 
SAMMENHÆNG TIL KOMMUNENS INDTÆGTER
Overførselsudgifterne viser en forventet mindreudgift på 31,9 mio. kr.
Denne mindreudgift skal ses i sammenhæng med de reguleringer, der foretages på kommunens indtægtsside som følge af reguleringer af beskæftigelsestilskuddet vedrørende forsikrede ledige samt midtvejsregulering vedrørende de øvrige overførselsområder.
 
Den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og midtvejsreguleringen for 2018 er udmeldt fra Ministeriet den 22. juni 2018. Det betyder for Viborg Kommune en efterregulering for 2017 på negativ 18 mio. kr. samt en negativ midtvejsregulering for 2018 på 6,3 mio. kr.
I alt negative reguleringer vedrørende beskæftigelsestilskud på 24,3 mio. kr., som skal afregnes i 4. kvartal 2018.
 
I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 blev der aftalt en midtvejsregulering der for Viborg Kommune svarer til en mindreindtægt på 35 mio. kr.
 
De negative reguleringer på 24,3 plus 35 mio. kr. udgør i alt 59,3 mio. kr. og betyder et samlet tab, idet mindreudgiften udgør 31,9 mio. kr. Tabet er dog mindre end ved 2. budgetopfølgning pr. 30. juni.
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/43214
Resume
På dagens møde følges op på temamødet 23. oktober 2018, og den videre proces for arbejdet med strategier og målsætninger drøftes, herunder program for udvalgets miniseminar med deltagelse af Kommunernes Landsforening 27. november 2018.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget drøfter opfølgning på temamødet, der blev holdt den 23. oktober og herunder temaer, der kan indgå i det videre arbejde med beskæftigelsesplanen, og
 
2. at udvalget godkender forslag til program for mødet den 27. november 2018.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30-10-2018
Beskæftigelsesudvalget drøftede opfølgning på temamødet, der blev holdt den 23. oktober og herunder temaer, der kan indgå i det videre arbejde med beskæftigelsesplanen.
 
Beskæftigelsesudvalget godkendte med enkelte redaktionelle rettelser forslag til program for mødet den 27. november 2018.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På Beskæftigelsesudvalgets temamøde 23. oktober 2018 blev udvalget orienteret om de foreløbige resultater af BDO’s analyse af sygedagpengeområdet og fik desuden en orientering om Hjørring Kommunes investeringstankegang og ændrede tilgang på arbejdsmarkedsområdet. Desuden drøftede udvalget kort de indledningsvise overvejelser til en kommende beskæftigelsesplan med en mere effektbaseret tilgang på arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune.
 
På udvalgets kommende møde den 27. november 2018 er hovedparten af mødet reserveret til et miniseminar med deltagelse af Kommunernes Landsforening (KL), hvor den fortsatte proces vil blive drøftet mere detaljeret. KL vil desuden perspektivere de overvejelser, der pågår i Viborg Kommune, med forventningerne til regeringens aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.
 
Programmet for mødet er:
 
8.00 – 8.30
Behandling af dagsordenens ordinære punkter
8.30 – 9.40
Oplæg og drøftelse: Det fælles afsæt og den beskæftigelsespolitiske bane
 • Beskæftigelsesområdet i Viborg set med KL-øjne
 • Den forenklede beskæftigelsesindsats – ”Det nye paradigme” – betydningen for Viborg Kommunes beskæftigelsesindsats
9.40 – 9.55
Pause
9.55 – 11.15
Fælles drøftelse: Retning for beskæftigelsesindsatsen – beskæftigelsespolitikkens ”DNA” i Viborg
 • Hvordan kan Viborg sætte retning på forskellige dele af beskæftigelsespolitikken?
 • Kan der formuleres et ”DNA” for beskæftigelsespolitikken i Viborg Kommune?
 • Hvad skal være fortællingen om beskæftigelsesindsatsen i Viborg Kommune?
11.15 – 11.30
Opsamling og næste skridt
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/45447
Resume
I foråret 2018 har Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en måling af virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet på beskæftigelsesområdet. Målingen er gennemført som en pilottest, og Viborg Kommune har indgået i denne.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen om virksomhedstilfredsheden tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30-10-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om virksomhedstilfredsheden til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen om Jobcenter Viborgs virksomhedsstrategi 2018 den 23. januar 2018 (sag nr. 5). Et mål for virksomhedsstrategien er at sikre et højt niveau for virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med Jobcenter Viborg.
 
Inddragelse og høring
Resultaterne af undersøgelsen er drøftet af ledelse og medarbejdere, der primært arbejder med virksomhedskontakt i Jobcenter Viborg.
 
Beskrivelse
Baggrund
Jobcenter Viborg har som et led i virksomhedsstrategien 2018 et mål om at følge virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets virksomhedsservice.
 
I virksomhedsstrategien 2018 er opstillet følgende mål for virksomhedstilfredsheden:
 • Virksomhedernes vurdering af nytteværdien af Jobcenter Viborgs service skal ligge mindst på 4 (på en skala fra 1 – 5, hvor 5 er bedst)
 
Efter vedtagelsen af målet lancerede Kommunernes Landsforening (KL) en landsdækkende pilotundersøgelse af virksomhedstilfredsheden. Her deltog 13 kommuner.
 
Jobcenter Viborg koblede sig i stedet på denne blandt andet på grund af muligheden for benchmark og ud fra forventningen om fremtidige målinger.
 
KL arbejder aktuelt på det endelige koncept for fremtidige undersøgelser.
 
Metode
Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i perioden 1. april 2018 til 20. juni 2018.
 
Der er udsendt spørgeskemaer af tre gange.
Spørgeskemaet er udsendt til de virksomheder, der inden for de seneste to måneder havde haft kontakt til jobcenteret.
 
Svarprocenten for Jobcenter Viborg er 33 %, hvilket svarer til 119 virksomheder, der har afgivet svar. Skemaet er udsendt til 359 virksomheder. Svarprocenten er acceptabel og på linje med de øvrige svarprocenter fra undersøgelserne i andre jobcentre.
 
Undersøgelsens resultater er opgjort for Jobcenter Viborg og på landsplan.
 
Resultaterne for Jobcenter Viborg
Undersøgelsen har opgjort resultater inden for fire hovedspørgsmål samt inden for forskellige parametre.
 
Generelt viser undersøgelsen en samlet høj tilfredshed hos virksomhederne med Jobcenter Viborgs virksomhedsservice. Resultaterne for Jobcenter Viborg ligger overordnet på niveau med resultaterne fra landsundersøgelsen.
 
Undersøgelsen viser følgende konkrete resultater for Jobcenter Viborg (bilag 1).
 
 • Årsag til kontakt mellem virksomhed og jobcenter
Den hyppigste årsag til kontakten mellem virksomhed og jobcenteret handler om jobcenterservices (servicebesøg, dialog om fremtidig arbejdskraft). Det var i 46 % af tilfældene. Den næsthyppigste er opkvalificering af ledige (løntilskud, virksomhedspraktik). Det skete i 44 % af tilfældene.
 
 • Resultat af samarbejdet omkring rekruttering
I 52 % af tilfældene har kontakten resulteret i en ansættelse, svarende til 14 ansættelser i perioden.
Samtidig har kontakten i 82 % af tilfældene resulteret i, at der er indgået en aftale om virksomhedspraktik, løntilskud eller lignende, svarende til 43 aftaler i perioden.
 
 • Initiativtager til samarbejde mellem jobcenter og virksomhed
I 75 % af tilfældene er det jobcenteret, der tog initiativ til kontakten, mens det i 18 % af tilfældene var virksomheden og 5 % var jobkandidaten selv, der tog kontakt.
 
 • Tilfredsheden med kontakten til jobcenteret
84 % af de adspurgte virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med kontakten med jobcenteret. 3 % af virksomhederne (4 virksomheder) er utilfredse eller meget utilfredse.
 
I forhold til gennemsnittet af alle de deltagende kommuner i pilotundersøgelsen er der i Viborg Kommune 4 % færre virksomheder, der er meget tilfredse med kontakten med jobcenteret. Samtidigt er der 4 % flere virksomheder i Viborg end i gennemsnittet, der angiver, at de er tilfredse med kontakten.
 
 • Anbefaling af jobcenteret
75 % af virksomhederne angiver det som sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil anbefale et samarbejde med jobcenteret overfor andre virksomheder, mens 5 % anser det som usandsynligt. På tværs af kommunerne i undersøgelsen er det mellem 3-6 %, der anser det for usandsynligt.
 
Det samlede gennemsnit for Jobcenter Viborg er 4,0 på en skala fra 1-5, hvor 0 er meget usandsynligt og 5 er meget sandsynligt, at virksomheden vil anbefale et samarbejde med jobcenteret til andre virksomheder.
 
Dette er på samme niveau som gennemsnittet for alle de jobcentre, der har deltaget i undersøgelsen.
 
 • Tilfredshed opdelt på forskellige parametre
· Jobcenterets information
85 % af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse
 
· Jobcenterets kommunikation
82 % af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse
 
· Jobcenterets responstid
78 % af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse
 
· Det generelle samarbejde med jobcenteret
85  af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse
 
· Jobcenterets forståelse for din virksomheds behov
82  af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse
 
Det er overordnet på samme niveau som gennemsnittet af samtlige deltagende jobcentre i pilotundersøgelsen.
 
 
Brug af resultater
Resultaterne fra undersøgelsen indgår i den videre udvikling af Jobcenter Viborgs virksomhedsservice, ligesom det indgår i både den fremtidige målfastsættelse samt i den daglige opfølgning/udvikling/dialog med medarbejdere.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Den gennemførte undersøgelse af virksomhedstilfredsheden er gennemført som en pilotundersøgelse. Det er endnu ukendt, om og hvornår analysen gennemføres på ny.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/44958
Resume
Viborg Kommune modtager halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen med en opgørelse over klager over kommunens afgørelser. I denne sag præsenteres Beskæftigelsesudvalget for status for 1. halvår 2018 på udvalgets område.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30-10-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Hvert år modtager Viborg Kommune halv- og helårlige ankestatistikker fra Ankestyrelsen. Vedlagt som bilag 1 ses ankestatistikken for 1. halvår.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Generelt ligger Viborg Kommunes arbejdsmarkedsområde på niveau med landets øvrige kommuner i forhold til andelen af sagerne hos Ankestyrelsen, der ender med at Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser sagerne. Se tabel 1 i bilag 2. En sag hjemvises når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse.
 
Der dog en afvigelse i forhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Her ligger Viborg Kommune over landsgennemsnittet i 1. halvår 2018. Det skyldes at Viborg Kommune afgørelser er ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen 7 ud af 13 gange inden for lovgivningen om aktiv beskæftigelsesindsats i 1. halvår 2018. Se tabel 2.
 
De 7 sager der er ændret eller hjemvist drejer sig om beregning af fleksløntilskud (borgere i fleksjob).
Fleksløntilskud udbetales som supplement til den løn borgere modtager i et fleksjob. For løn indtil 13.000, modregnes 30% af lønnen i fleksløntilskuddet, og for den løn der ligger over 13.000 modregnes 55%. Fleksløntilskuddet udgør månedligt 18.000.
 
Så hvis en borger tjener kr. 10.000, så modregnes 30% i fleksløntilskuddet (kr. 3.000). Så her vil borger få udbetalt 15.000 (18.000-3.000) i fleksløntilskud plus lønnen på 10.000.
 
Ankestyrelsen har hjemvist og ændret disse sager fordi borgerne har haft en bibeskæftigelse. Viborg Kommune har modregnet borgernes indtægt fra bibeskæftigelsen som løn.
 
Her siger Ankestyrelsen, at Viborg Kommune kun kan modregne indtægten, hvis borgeren har udført et reelt stykke arbejde. Ellers vurderes det som formue og går udenfor modregningsreglerne.
 
Ydelsesområdet er derfor begyndt at undersøge om borgeren reelt udfører et stykke arbejde, inden vi træffer afgørelse om modregning i fleksløntilskuddet.
Selvom det er mange sager, så har det haft en meget lille indflydelse på det udbetalte fleksløntilskud.
 
Der har på Beskæftigelsesudvalgets område været i alt 99 sager til afgørelse hos Ankestyrelsen. Heraf har Ankestyrelsen stadfæstet 42 sager og dermed fastholdt Viborg Kommunes afgørelse. I 18 sager har Ankestyrelsen ændret Viborg Kommunes afgørelse på det foreliggende grundlag. 8 sager er blevet hjemvist til genbehandling og 12 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen. Når en sag afvises kan det for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.
 
I tabel 3 ses fordelingen af ændrede/omgjorte afgørelse på de forskellige paragraffer. De omgjorte sager fordeler sig på mange forskellige paragraffer. Inden for sanktionsområdet (Sanktioner - §§ 35-44a – aktivloven) har der været 5 omgjorte sager. Det skyldes at Ankestyrelsen slår meget hårdt ned på selv små procedurefejl. Det arbejdes der hele tiden på at undgå.
 
Refleksion og læring
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag meget grundigt. På nogle sagsområder kan kompleksiteten af lovgivningen dog betyde, at det i høj grad er et skøn hvilke oplysninger, der skal indgå i afdækningen af en sag. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager.
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager med principiel og generel betydning for sagsbehandlingen. Det sker for eksempel ved, at afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver delt i afdelingerne således, at der i de kommende afgørelser kan rettes ind efter Ankestyrelsens henvisninger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/49306
Resume
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30-10-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
1.  at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 1. maj 2015 (sag nr. 6) retningslinjer for størst mulig spredning af boligplacering af flygtninge.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Gennem en årrække steg antallet af flygtninge, der skulle boligplaceres i Viborg. De udmeldte kvoter fra Udlændingestyrelsen toppede i 2017, men allerede i 2016 viste det sig, at kommunen modtog færre flygtninge end kvoten tilsagde. Og for 2017 blev kvoten justeret, således at der ikke skulle forventes de oprindeligt udmeldte 391 flygtninge, men i stedet 75. For 2018 blev kvoten udmeldt til 70 personer, senere nedjusteret til 23.
 
Dette har haft den konsekvens, at det har været lettere end forventet for forvaltningen at have et beredskab af tilgængelige boliger. Og at det har været muligt at justere tilgangen af nye flygtninge til de områder, hvor flygtningene i forvejen har udgjort en stor del af befolkningen. Det har dog stadig været under den forudsætning, at der kunne tilvejebringes det nødvendige antal boliger tilstrækkeligt spredt ud over kommunen.
 
Det er dog kun en del af bosætningen, som kan styres gennem fordelingen af de visiterede flygtninge. Dels er det kun den første bolig, kommunen finder. Hvis en flygtning selv vælger at flytte til et andet sted indenfor kommunegrænsen kan han eller hun gøre det. Dels er der familiesammenføringer til tidligere modtagne flygtninge. Disse bliver ikke boligplaceret af kommunen, men bosætter sig sammen med det familiemedlem, der har søgt familiesammenføring. Ofte vil dette ske samtidig med en flytning til en mere egnet bolig.
 
 
Postdistrikt
Befolkning
Udlændinge (minus EU)
Ændring seneste år
Fra typiske flygtningelande
Ændring seneste år
Bjerringbro
10887
383
3,52%
32
129
1,18%
-26
Karup
6847
176
2,57%
-9
41
0,60%
-18
Løgstrup
3225
53
1,64%
3
19
0,59%
-3
Møldrup
2713
71
2,62%
8
15
0,55%
-8
Rødkærsbro
2707
197
7,28%
16
138
5,10%
1
Skals
3623
118
3,26%
-14
24
0,66%
-21
Stoholm
3683
98
2,66%
-6
34
0,92%
-7
Tjele
9120
305
3,34%
36
69
0,76%
0
Viborg
49028
2522
5,14%
267
1365
2,78%
97
Aalestrup
624
11
1,76%
1
1
0,16%
-3
 
Status i 2018 er, at det fortsat er lykkedes at få fordelt indvandrere fra typiske flygtningelande jævnt i kommunens geografiske område, bortset fra en koncentration i Rødkærsbro og i Viborg, hvilket fremgår af tabellen herover. Det samlede antal borgere fra typiske flygtningelande er faldet svagt. Det dækker over et større fald i de fleste lokalområder i kommunen, men til gengæld også en stigning i Viborg by.
 
I 2018 er der pr. 1. oktober boligplaceret 12 flygtninge.
 
Det ses, at indvandrere fra typiske flygtningelande de fleste steder udgør 1/3 – ¼ af de udenlandske statsborgere fra ikke-EU-lande, bortset fra Rødkærsbro, hvor de udgør knap ¾ og Viborg, hvor de udgør godt halvdelen. I de fleste af lokalområderne er der det seneste år sket en stigning i antallet af udlændinge fra ikke-EU-lande, men altså et fald i antallet af udlændinge fra de typiske flygtningelande.
 
Viborg Kommune har i Rødkærsbro haft midlertidige boliger tilgængelige, som blev anvendt til at huse modtagne flygtninge indtil den endelige boligplacering i en egnet permanent bolig andre steder i kommunen. Disse boliger blev sagt op med virkning fra den 1. januar 2018, idet der ikke længere var behov for en stor kapacitet på midlertidige boliger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/50078
Resume
Udlændingestyrelsen har udmeldt de foreløbige flygtningekvoter for 2019 til kommunerne ud fra en forventning om 1000 flygtninge på landsplan. Viborg forventes at skulle modtage 13 flygtninge til boligplacering i 2019.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30-10-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Udlændingestyrelsen udmelder hvert år i september/oktober en forventning om antallet af flygtninge til boligplacering i kommunerne det følgende år. Sammen med udmeldingen udsendes foreløbige fordelingstal for kommunerne.
 
Inddragelse og høring
Inden udmelding af de foreløbige fordelingstal for kommunerne har forslaget været til høring hos Kommunekontaktrådene (KKR). KKR Midtjylland tilsluttede sig på sit møde 14. juni 2018 Udlændingestyrelsens forslag til fordeling baseret på den hidtidige matematiske fordelingsnøgle
 
Beskrivelse
Udlændingestyrelsen har fremsendt de foreløbige fordelingstal på flygtningekvoterne for 2019 (bilag 1). Den baserer sig på en forventning om 1000 flygtninge til fordeling mellem kommunerne – heraf 250 til kommunerne i Region Midtjylland.
 
Fordelingstallene indebærer, at Viborg Kommune skal forvente at modtage 13 flygtninge til boligplacering i kommunen i 2019. Tallene kan dog endnu nå at blive justeret, hvis tilgangen i begyndelsen af 2019 skulle afvige væsentligt fra det forventede.
 
Den beregnede kvotefordeling sker med baggrund i en matematisk model. I modellen indgår parametre som bl.a. befolkningsgrundlag, antal familiesammenførte forrige år samt andelen af flygtninge og indvandrere af befolkningen. Modellen er beskrevet i et notat fra KL (bilag 2).
 
I 2018 blev Viborg i første omgang tildelt en kvote på 70 personer – senere blev denne nedjusteret til 23 personer - og der er i 2019 derfor tale om et kraftigt fald i den tildelte kvote.
 
Ud over de flygtninge, der boligplaceres i kraft af fordelingstallene, modtager kommunen også familiesammenførte til flygtninge, der allerede er boligplaceret. Sagsbehandlingstiden på familiesammenføringer er i Udlændingestyrelsen ganske lang, og der vil derfor være et ”afløb” af familiesammenførte, som kommer til kommunen sideløbende med de nye flygtninge.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/42634
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
 
Beskæftigelsesudvalget skal på dagens møde fastlægge mødeplan for 2019.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30-10-2018
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødeplan for 2019.
 
Beskæftigelsesudvalget ønsker også ordinære udvalgsmøder i 2019 afholdt hos lokale virksomheder, der særligt påtager sig socialt ansvar og bidrager til et mere rummeligt arbejdsmarked.
Sagsfremstilling
 
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag

Sagsid.: 17/63016
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30-10-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
· Formand og næstformand haft et uformelt formøde med direktøren for Flexfabrikken, Henriette Højer. Der afholdes ordinært udvalgsmøde på Flexfabrikken den 29. januar 2019.
 
· Invitation til møde med Skelhøje Købmandsgaard, Havredal Praktiske Uddannelser og Flexfabrikken – 17. december 2018 – formand og næstformand deltager sammen med forvaltningen
 
· Invitation til møde med Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Havredal Praktiske Uddannelser og Ligeværd – 6. december 2018 -  formand og næstformand deltager samt forvaltningen herunder socialområdet
 
· Orientering om styringsmodellen – som Beskæftigelsesudvalget tager op løbende og efter beskæftigelsesplan
 
· Dagsorden til Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget er godkendt
 
· Brev fra ministeren ift. samtaler med ledige – kommentar fra KL
 
· Tilbagemelding fra Mercantec ift. udvalgets besøg på Trier Industries A/S
 
· Forvaltning har heldagsmøde med A-kasserne den 7. november – foreløbig orientering om Beskæftigelsesplan
 
· Orientering om konstituerende bestyrelsesmøde i FGU den 23. oktober 2018. Anders Bertel er valgt som næstformand og Steen Vindum, borgmester i Silkeborg er valgt som formand.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 17/61587
Resume
I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30-10-2018
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag