You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 27. november 2018 kl. 08:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/42447
Resume
Udviklingen på fokusområderne inden for beskæftigelsesindsatsen fremgår af vedlagte kvartalsstatus for september 2018.
 
Beskæftigelsesministeriet har udsendt en ny sammenligning af kommunernes resultater, hvor kommunerne rangeres fra 1–98, hvor 1 er det bedste resultat. Sammenligningen tager hensyn til forskellen i rammevilkårene.
 
Viborg kommune ligger som nr. 56 i denne rangering.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformationen med kvartalsstatus pr. september 2018 tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-11-2018
Beskæftigelsesudvalget tog ledelsesinformationen med kvartalsstatus pr. september 2018 til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet 18. september 2018 (sag nr. 2) modellen for ledelsesinformation, som giver en løbende status på udviklingen på beskæftigelsesområdet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Udviklingen inden for Beskæftigelsesudvalgets fokusområder til og med september 2018 fremgår af vedlagte kvartalsstatus (bilag 1).
 
I forhold til juni kvartalsoversigten har Viborg Kommune det største procentvise fald i antal fuldtidspersoner samlet set på midlertidige ydelser i forhold til de udvalgte kommuner. Viborg Kommune har den højeste andel fuldtidspersoner i tilbud på ordinære virksomheder. Viborg Kommune ligger stadig højt i forhold til andelen af unge på offentlig forsørgelse. 

Beskæftigelsesministeriet har rangeret landets kommuner efter, hvor gode resultater den enkelte kommune har opnået på beskæftigelsesområdet, når der samtidig tages højde for forskel i rammevilkårene udarbejdet af VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. 
Rammevilkårene for offentlige forsørgelsesydelser bygger på data om eksempelvis borgernes alder, uddannelsesniveau, erhvervserfaring, etniske baggrund, familietype, boligtype, lægebesøg og hospitalsindlæggelser kombineret med efterspørgslen på arbejdskraft.
 
Samlet for alle midlertidige ydelser excl. ressourceforløb har Viborg en placering som nr. 56, hvor 1 er bedst.
Nedenstående tabel viser Viborg Kommunes placering ift. de 5 udvalgte byer, som vi også i kvartalsoversigten sammenligner os med.
 
1 er bedst.
Alle midlertidige ydelser excl. ressourceforløb
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og revalidering
Sygedagpenge og jobafklaring
A-dagpenge
Herning
33
75
16
11
Kolding
35
31
57
53
Randers
59
59
53
46
Silkeborg
94
96
71
76
Vejle
37
42
14
57
Viborg
56
64
50
43
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og varigheden på såvel midlertidig som permanent offentlig forsørgelse har en direkte afsmittende virkning på udgiftsniveauet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/5212
Resume
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget tager orienteringen om etablering af tilbud om gratis psykologhjælp til 15-25-årige i Viborg Kommune med udgangspunkt i den model, der beskrives i sagsfremstillingen, til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-11-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om etablering af tilbud om gratis psykologhjælp til 15-25-årige i Viborg Kommune med udgangspunkt i den model, der beskrives i sagsfremstillingen til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
I konstitueringsaftalen for 2018-2021 blev det besluttet, at Viborg Kommune gradvist skal indføre gratis psykologhjælp til 15-25-årige. I forbindelse med et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne og Ungdomsudvalget den 16. august 2018 besluttede de to udvalg, at tilbuddet ikke skal være lægehenvist. Derudover noterede udvalgene sig, at psykologhjælpen vil være af rådgivende karakter og ikke behandling. I forbindelse med budgetforhandlinger for 2019 og overslagsårene afsatte byrådet 0,3 mio. kr. til etablering af tilbud om gratis psykologhjælp. Disse midler anvendes til finansiering af tilbuddet. 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
På baggrund af de politiske drøftelser om gratis psykologhjælp samt inspiration fra andre kommuners tilsvarende tilbud foreslår forvaltningen, at følgende model for gratis psykologhjælp etableres i Viborg Kommune.
 
Indhold
Psykologhjælpen vil bestå af rådgivning, hvor der er mulighed for at være anonym, hvis man ønsker det.
 
Rådgivningen kan leveres på tre forskellige måder:
 
• Planlagte konsultationer mellem borger og psykolog
• Skriftlige svar på henvendelser på mail fra borgere
• Telefon/chat-konsultationer
 
Psykologhjælpen vil blive varetaget af psykologer fra Viborg Kommunes familiecenter, der delvist frikøbes til at løse opgaven. Psykologerne har erfaring med målgruppen, ligesom de har et godt kendskab til relevante, alternative tilbud i både kommunalt regi og blandt samarbejdspartnere. Det vurderes afgørende, da evalueringen af gratis psykologhjælp i Aarhus Kommune har vist, at 63% af selvhenvendende unge blev sendt videre til et andet tilbud end gratis psykologhjælp allerede efter første samtale.
 
Tilbuddet vil være fysisk forankret på Sct. Laurentii Vej i Viborg by, hvor Familiecenter Viborg i forvejen er placeret. Dette sted er valgt ud fra en betragtning om, at det har en central placering tæt på offentlig transport.
 
Åbningstid
Gratis psykologhjælp vil fra etablering blive tilbudt i 14 timer pr. uge i 46 uger om året. Hjælpen fordeles på tre typer af aktiviteter, nemlig: planlagte konsultationer, chat/telefoniske henvendelser og skriftlige henvendelser pr. mail. Ved tilbuddets etablering tilbydes mulighed for telefonisk kontakt to timer to dage om ugen. I samme tidsrum håndteres de skriftlige henvendelser. De præcise ugedage er endnu ikke fastlagt. De resterende 10 timer ugentlig reserveres til planlagte konsultationer, som fastlægges efter aftale med borgeren med henblik på størst mulig tilgængelighed for borgerne.
 
Såfremt det erfares, at fordelingen mellem de tre henvendelsestyper betinger en anden vægtning, så vil det tilpasses.
 
Det vil dog altid være muligt for borgerne at henvende sig til tilbuddet enten på mail eller ved at indtale en besked på en telefonsvarer med henblik på at blive kontaktet indenfor tilbuddets åbningstid.
 
Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet er 15-25-årige borgere med psykiske problemer, der påvirker hverdagen (eksempelvis tristhed, angst, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, vanskeligheder med appetit eller søvn, problemer med selvtillid og selvværd). Borgeren skal desuden være bosiddende i Viborg Kommune.
 
Kapacitet
En borger har mulighed for at få op til fem psykologsamtaler. Én samtale svarer til en time, hvori der er fratrukket tid til dokumentation og eventuel forberedelse. Erfaringer fra Aarhus Kommune viser dog, at et samtaleforløb i gennemsnit varer fire gange svarende til fire timer. På baggrund af det gennemsnit er det forvaltningens forventning, der kan gennemføres op til 150 samtaleforløb på et år indenfor den budgetmæssige ramme på 0,3 mio. kr.
 
Forvaltningen forventer, der kan være efterspørgsel på gratis psykologhjælp for 15-25-årige, der i perioder overstiger kapaciteten.
 
Børne- og Ungdomsudvalget orienteres ligeledes om sagen på sit udvalgsmøde den 27. november, mens modellen er indstillet til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. november.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Forvaltningen forventer, der vil kunne tilbydes gratis psykologhjælp til ovennævnte målgruppe i januar 2019. Forud for åbningen udarbejdes der en kommunikationsplan.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Ovenstående model for gratis psykologhjælp finansieres udelukkende ved hjælp af de 0,3 mio. kr., der er afsat til formålet i budget 2019 og overslagsårene.     
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Sagsid.: 18/3823
Resume
Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft pr. 1. august 2019.
 
Med loven får kommunerne fremover et entydigt ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
 
Formålet er, at den unge møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og at den unge ikke oplever at skulle koordinere egen sag ved behov for støtte fra flere instanser.
 
Kommunerne får blandt andet til opgave at:
· Etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen
· Udpege en gennemgående kontaktperson til unge, der vurderes at have behov for støtte fra flere instanser
· Udarbejde og følge op på uddannelsesplanen, hvori der arbejdes med samme målsætninger på tværs af kommunale enheder
· Foretage målgruppevurdering til forberedende grunduddannelse (FGU)
 
Forvaltningen fremlægger forslag til organisering af den kommunale ungeindsats. Denne fastholder den nuværende organisering. Der oprettes en ny stilling som faglig koordinator. Denne får ansvaret for tværprofessionelle konferencemøder, herunder ansvaret for at den unge får tildelt en kontaktperson.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til organisering af den kommunale ungeindsats godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-11-2018
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til organisering af den kommunale ungeindsats godkendes, og at evalueringen forelægges for udvalg og byråd ved udgangen af 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget fik den 16. juni 2018 (sag nr. 6) en status på etablering af den kommunale ungeindsats (KUI).
 
Inddragelse og høring
I december 2017 blev der nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med forslag til den fremtidige organisering af den kommunale ungeindsats. Styregruppen og arbejdsgruppen har været bredt sammensat på tværs af Børn & Unge, Social, Sundhed & Omsorg samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale.
 
Styregruppen og arbejdsgruppen har indledningsvist udarbejdet forskellige scenarier for organisering af den kommunale ungeindsats. Heraf blev to scenarier sendt videre til behandling i relevante MED-udvalg. MED-udvalgenes tilbagemeldinger fremgår af bilag nr. 1.
 
Direktionen har efterfølgende vedtaget ét samlet forslag til organisering af den kommunale ungeindsats, som nu sendes videre til politisk behandling.
 
Undervejs i processen er der hentet inspiration fra andre kommuner med forskellige modeller for organiseringer af deres respektive kommunale ungeindsatser.
 
Beskrivelse
Baggrund
Pr. 1. august 2019 træder en ny lovgivning vedr. en sammenhængende kommunal ungeindsats i kraft: Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år.
 
Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og dennes forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og at den unge ikke oplever at skulle koordinere egen sag ved behov for støtte på tværs af flere områder.
 
Med loven bliver det blandt andet kommunernes entydige ansvar, at:
 • Gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
 • Etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen
 
En hovedopgave for kommunerne bliver at udpege en gennemgående kontaktperson til unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser. Det er hensigten, at kontaktpersonordningen skal afløse de eksisterende mentorrelationer, som den unge i dag møder i den kommunale forvaltning samt i uddannelses- og vejledningssystemet.
 
Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvordan kontaktpersonordningen skal etableres. Det afgørende er, at den unge har én kontaktperson. Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan. Det er kommunen, der beslutter, hvilke unge der skal have tilknyttet en kontaktperson.
 
Tildeling af kontaktperson erstatter ikke servicelovens bestemmelser, hvorefter særligt sårbare unge har krav på en kontaktperson. Der kan dog være personsammenfald mellem en kontaktperson tildelt en ung efter Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år og en kontaktperson tildelt efter Serviceloven, idet én kontaktperson vil kunne varetage flere funktioner.
 
I januar 2019 påbegynder forvaltningen implementeringen.
 
Kommunerne skal ved lovens ikrafttrædelse offentliggøre organiseringen af den kommunale ungeindsats.
 
Forslag til organisering
Forvaltningen fremlægger forslag til en fremtidig organisering, der skal medvirke til at understøtte formålet med den nye lov (bilag 2).
 
Den nuværende organisering fastholdes, fordi regeringen i sit udspil ”Sammen med borgeren”, som en del af sammenhængsreformen har varslet en helt ny og samlet hovedlov, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder.
 
Med det fremlagte forslag styrkes den tværgående koordinering på tværs af sektorområder. Dette sikres gennem tværgående ledelsesopfølgning, en faglig koordinator, fælles måltal og kompetenceudvikling med henblik på styrkelse af det fælles mindset.
 
Den overordnede vision med den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune er at skabe sammenhæng for den unge på tværs af overgange og faglighed.
 
Fra første kontakt skal den unge møde en koordineret, målrettet og helhedsorienteret indsats. Den sammenhængende ungeindsats øger den unges handlemuligheder og understøtter den unges mestring af eget liv, og letter vejen til uddannelse og job.
 
Målgruppen for lovgivningen er minimum 15-25 år. Forvaltningen anbefaler, at aldersgruppen for den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune er unge fra 15-30 år. Dette med henblik på at mindske overgange og snitflader til øvrige lovgivninger og områder. 
 
Målgruppen i den kommunale ungeindsats inddeles efter tre forskellige indsatsområder:
 1. Unge med umiddelbart uddannelses- og beskæftigelsespotentiale (85-90% af alle unge)
 2. Unge med komplekse sagsforløb (7-10% af alle unge)
 3. Unge med behov for indsats på specialområdet (3-5% af alle unge)
 
Inddelingen er udtryk for en overordnet opdeling, og nogle unge vil flytte sig mellem indsatsområderne under deres forløb. Der vil være stor variation i behovet for en kontaktperson for unge under de tre indsatsområder.
 
Organiseringen af den kommunale ungeindsats er baseret på målgruppeinddelingen i de tre indsatsområder:
 
 • Indsatsområde 1: Jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vil primært have kontakten til de unge. De unge, der har behov tildeles en kontaktperson herfra. Som noget nyt ansættes en fælles leder, der får ansvaret for Ungdommens Uddannelsesvejledning og de teams på arbejdsmarkedsområdet, der varetager indsatsen for ledige og sygemeldte unge. Der etableres tværgående møder efter behov. Indsatsen er baseret på nuværende budgetter.
 • Indsatsområde 2: Der etableres tværprofessionelle konferencemøder med fast deltagerkreds bestående af repræsentanter fra myndighedsområderne i Børn & Unge, Social, Sundhed & Omsorg samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale. Ved behov inddrages øvrige parter fra driften. Repræsentanterne mødes en gang om ugen. Her laves en uddybet, fælles plan for den unge og den unge tildeles en kontaktperson.  Der ansættes en faglig koordinator, der får ansvar for konferencemøderne og som har til opgave at sikre en koordineret indsats samt ansvaret for at unge med behov får tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonordningen finansieres via de eksisterende budgetter til nuværende støtteordninger samt de DUT-midler Undervisningsministeriet har afsat.
 • Indsatsområde 3: Indsatsen varetages af de nuværende fagområder, og nuværende overgangsmøder fastholdes efter behov. Kontaktpersonen tildeles primært fra de respektive myndighedsområder. Indsatsen er baseret på nuværende budgetter.
 
Der nedsættes en styregruppe bestående af Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg (formand), tre fagchefer fra de tre berørte direktørområder, relevante afdelingsledere og den faglige koordinator under indsatsområde 2 (sekretær).
 
Styregruppen har både under implementeringen og i driftsfasen til formål at understøtte det tværprofessionelle samarbejde og sikre fælles retning. Opgaverne for styregruppen bliver at definere en fælles kerneopgave samt fastsætte fælles mål og måltal. Derudover får styregruppen ansvaret for de tværprofessionelle konferencemøder samt at fastlægge målgruppen for kontaktpersonordningen inklusive implementeringen af denne.
 
Under styregruppen nedsætter forvaltningen arbejdsgrupper, der blandt andet skal udarbejde oplæg til udmøntningen af kontaktpersonordningen samt visitationen til denne.
 
Forvaltningen vil i løbet af det næste år gøre status og evaluere for at vurdere behovet for en ny organisering.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Tids- og procesplanen frem mod lovens ikrafttræden er:
 
Okt. 2018:
 • Scenarier forelagt direktionen
Okt.-nov. 2018:       
 • MED-inddragelse
Nov. 2018:             
 • Fagudvalgs-behandling af scenarie
Dec. 2018:             
 • Byrådsbehandling af scenarie
Jan. 2019:              
 • Implementeringsproces
 • Målgruppevurdering til forberedende grunduddannelse (FGU)
Aug. 2019:             
 • Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft
 • Beskrivelse af Viborgs kommunale ungeindsats sendes til Undervisningsministeriet og offentliggøres på kommunens hjemmeside
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
DUT-midlerne for kontaktpersonordningen udgør i 2019 340.000 kr. og i overslagsårerne 690.000 kr.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år regulerer opgaver og samarbejde i den kommunale ungeindsats.
De aktuelle lovgivninger på de berørte fagområder er fortsat gældende.

Bilag

Sagsid.: 17/61587
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-11-2018
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag

Sagsid.: 17/63016
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-11-2018
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
· Anders Bertel og Nicolai Norup har aftalt møde med Mercantec.
 
· Såvel Beskæftigelsesudvalget som Social- og Sundhedsudvalget har fokus på tværfagligt samarbejde. Det vil derfor være hensigtsmæssigt med en fælles drøftelse på fællesmødet den 17. januar 2019. Punkter til dette møde blev godkendt.
 
· Henvendelse fra bestyrelsen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) – forslag om revision af styrelsesvedtægt for STU samt ønske om en ny ressourcetildelingsmodel. Medtages på dagsordenen for Beskæftigelsesudvalgets møde 8. januar 2019
 
· Halvårligt møde med Borgmester og LO den 17. december 2018. På dagsordenen er bl.a. ungeindsats, beskæftigelse af flygtninge samt opkvalificering af arbejdsstyrken
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.


Sagsid.: 18/43214
Resume
Den fremtidige beskæftigelsesindsats i Viborg Kommune er under udformning og forventes endelig godkendt på Beskæftigelsesudvalgets møde den 29. januar 2019. På dagens møde deltager repræsentanter for Kommunernes Landsforening (KL) med perspektiver og input i forhold til bl.a. regeringens aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at Beskæftigelsesudvalget, på baggrund af udvalgets seneste temamøde samt oplægget fra KL, drøfter det videre arbejde i den fremtidige beskæftigelsesindsats i Viborg Kommune.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27-11-2018
Beskæftigelsesudvalget drøftede det videre arbejde i den fremtidige beskæftigelsesindsats i Viborg Kommune på baggrund af udvalgets seneste temamøde samt oplægget fra KL.
Sagsfremstilling
Historik
Beskæftigelsesudvalget samlede på sit seneste møde 30. oktober 2018 (sag nr. 3) op på de hidtidige drøftelser samt anbefalinger fra BDO i forhold til indsatsen på sygedagpengeområdet. Her godkendte udvalget desuden program for KL’s deltagelse i dagens møde.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I byrådets budgetforlig fremgår, at Beskæftigelsesudvalget skal komme med forslag til en ny plan for en mere resultatbaseret indsats på arbejdsmarkedsområdet, herunder eventuelle forslag til investeringer, der kan forbedre indsatsen.
 
Forslagene samles i en ny beskæftigelsesplan med et 4-årigt perspektiv, der revideres årligt. Beskæftigelsesplanen forventes godkendt på udvalgets møde 29. januar 2019, og endeligt vedtaget på byrådets møde 27. februar 2019.
 
På dagens møde bidrager repræsentanter for KL med perspektiver og input, f.eks. i forhold til regeringens aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, som udvalget kan inddrage i drøftelserne i det videre arbejde.
 
Program for temadrøftelsen:
08.30  Etablering af fælles afsæt
 • Hvordan står det til på beskæftigelsesområdet i Viborg Kommune? (KL-oplæg)
 • Er dette et dækkende billede?
 • Hvilke indsatser har I som politikere valgt at knytte op til dette?
09.00  Drøftelse af den beskæftigelsespolitiske bane
 • Hvilke rammer sætter den nye Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (KL-oplæg)
 • Drøftelse af hvad ændringer af ny Lov om aktiv beskæftigelsespolitik betyder for Viborg
 • Case: Samtaler med borgeren, herunder hvorfor/formål, effekt og ramme og konsekvenser deraf?
 • Hvad er de centrale politiske valg?
09.55  Etableringen af retning for beskæftigelsespolitikken
 • Hvordan kan Viborg sætte retning på forskellige dele af beskæftigelsespolitikken, herunder:
  • Hvad ser vi som politikere som helt centrale mekanismer ift. at opnå beskæftigelse eller uddannelse for de tungeste målgrupper?
  • Hvad skal kendetegne indsatsen overfor de unge?
  • Er der særlige indsatser eller målgrupper, hvor vi skal arbejde med investeringscases?
  • Hvor har vi behov for at række ud i organisationen? Er den sammenhængende indsats på tværs af Viborg Kommune tilstrækkelig?
  • Ministermål
10.45  Værdier i beskæftigelsespolitikken
 • Kan der formuleres et fælles værdigrundlag for beskæftigelsesindsatsen i Viborg Kommune?
 • Hvad vil vi som udvalg med beskæftigelsesindsatsen i Viborg? – hvad er det for handlinger og mål vi vil fortælle om internt (byråd, partigrupper og) og eksternt (borgere, virksomheder, interessenter)
 • Hvad er det for en fortælling du gerne vil kunne give om nogle år?
11.00  Udvalgets omverden
 • Hvordan skal de valgte handlinger og mål formidles? Hvad er jeres rolle?
 • Hvad er jeres forventninger til samarbejdet med forvaltningen? Og hvad kan de forvente af jer?
11.15  Opsamling og næste skridt
 • Hvad er de mest centrale pointer fra de ovenstående programpunkter?
 • Hvilke mål vil vi sætte os og hvordan vil vi følge op?
 • Hvad skal der ske nu? Hvordan ser den gode proces ud set fra udvalgets side?
 
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.