You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 8. januar 2019 kl. 08:00

Mødested M.1.11/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Gundersen, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Jakob Ekberg
Bemærkninger

Sagsid.: 18/61737
Resume
Med en forenklet og mere resultatbaseret beskæftigelsesindsats har kommunerne fået mulighed for og incitament til selv at tilrettelægge indsatsen og herunder at investere i indsats og ressourcer på området.
 
Ambitionen for beskæftigelsesindsatsen i Viborg er, at vi ønsker at udvikle indsatsen til at være så effektiv og økonomisk rentabel som muligt og i den sammenhæng overvejes investeringer i beskæftigelsesindsatsen.
Grundlaget for investeringer bør tage udgangspunkt i politisk besluttede principper.

Der foreslås konkret investering i sygedagpengeområdet på baggrund af, at BDO i efteråret 2018 har analyseret sygedagpengeområdet i Viborg jf. den godkendte handlingsplan i forhold til Beskæftigelsesudvalgets fokusområder 2019.
 
BDO anbefaler en investering i en fremrykning af indsatsen og en højere grad af faglig opfølgning overfor den enkelte medarbejder. 
 
En investering i de 2 initiativer skal dels sikre, at medarbejderne yder en effektiv og mere ensrettet sygedagpengeindsats inden for lovgivningens rammer til gavn for borgerne og dels sikre overholdelse af budget 2019 samt en yderligere reduktion af udgifterne i årene frem.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget drøfter principper for investeringer på beskæftigelsesområdet, som sammen med Beskæftigelsesplan 2019 sendes til godkendelse i byrådet.

2. at investeringsforslaget på sygedagpengeområdet drøftes med henblik på godkendelse i sammenhæng med beskæftigelsesplan 2019 på mødet i udvalget den 29. januar 2019.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Udvalget drøftede principper for investeringer på beskæftigelsesområdet og investeringsforslaget på sygedagpengeområdet. Begge godkendes foreløbigt med henblik på endelig godkendelse i sammenhæng med beskæftigelsesplan 2019 på mødet i udvalget den 29. januar 2019 og sendes derefter til godkendelse i byrådet.
Sagsfremstilling
Historik
På Beskæftigelsesudvalgsmødet 14. august 2018 (sag nr. 4) blev den foreløbige handlingsplan for arbejdet med fokusområder og effektmål godkendt, dog ønsker udvalget en særskilt behandling af forslagene til indsatser på sygedagpengeområdet.
 
BDO har på Beskæftigelsesudvalgets temamøde d. 23. oktober 2018 givet en status for gennemgang af sager, sagsbehandlingen og givet anbefalinger til en justeret indsats på sygedagpengeområdet.
 
Den endelige rapport fra BDO fremlægges for Beskæftigelsesudvalgets møde 26. februar 2019.

Inddragelse og høring
Ledelse og medarbejdere har været inddraget i BDO’ afdækning af praksis og undervejs deltaget i BDO’ workshops og herigennem bekendt med udfordringer, anbefalinger samt rammerne for indsatsen.
 
Beskrivelse
Principper for investeringer på beskæftigelsesområdet.
Med en forenklet og mere resultatbaseret beskæftigelsesindsats har kommunerne fået mulighed for og incitament til selv at tilrettelægge indsatsen og herunder at investere i indsats og ressourcer på området.
 
Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en benchmarking, hvor resultatet af beskæftigelsesindsatsen sammenlignes på tværs af landets kommuner og hvor der tages højde for kommunernes forskellige rammevilkår. Ambitionen for beskæftigelsesindsatsen i Viborg er, at vi ønsker at udvikle indsatsen til at være så effektiv og økonomisk rentabel som muligt – herunder at Viborg Kommune gerne vil forbedre placeringen i den landsdækkende sammenligning.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til principper, som kan være grundlaget for investeringer, der kan understøtte denne ambition. Se bilag 1.
 
Forslag om investering i sygedagpengeområdet.
BDO har i efteråret 2018 analyseret sygedagpengeområdet i Viborg jf. den godkendte handlingsplan i forhold til Beskæftigelsesudvalgets fokusområder 2019.

BDO’ gennemgang af sager peger på, at nogle sygemeldte jf. lovgivningen aldrig burde være bevilget sygedagpenge. En tidligere kontakt til sygemeldte borgere af socialfagligt erfarne medarbejdere vil kunne medvirke til at reducere antallet af borgere på sygedagpenge.

Desuden peger BDO på, at medarbejderne bør bruge lovgivningen mere aktivt i sagsbehandlingen og i rammesætningen overfor sygemeldte og arbejdsgivere. Herigennem vurderes den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge at kunne nedbringes til gavn for borgerne, arbejdsmarkedet og for Viborg Kommunes økonomi.
 
På baggrund heraf anbefaler forvaltningen investering i en fremrykning af indsatsen og en højere grad af faglig opfølgning overfor den enkelte medarbejder. Se en nærmere beskrivelse af de 2 initiativer i vedlagte bilag 2.

Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Gennem forløbet med BDO har medarbejderne fået en opkvalificering, som nu skal følges op med styrket faglig sparring. Opgaven og rammerne er blevet tydelige.
Ved en politisk godkendelse af initiativer inden 1. marts 2019 vil organiseringen jf. forslagene kunne være på plads pr. 1. maj 2019.
 
Der kan i 2020 forventes fuld gevinst af investeringen.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Investering i sygedagpengeområdet.
En investering i dels en fremrykning og dels en styrkelse af såvel personale- og fagligledelse skal sikre, at medarbejderne yder en effektiv og mere ensrettet sygedagpengeindsats inden for lovgivningens rammer til gavn for borgerne og for at reducere udgifterne til sygedagpenge i Viborg Kommune.
 
Budget 2019 forudsætter en reduktion på mindst 40 fuldtidspersoner på sygedagpenge, som er ambitiøst sammenholdt med de seneste års stigning i antallet.
 
Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge forventes at kunne reduceres med 40 fuldtidspersoner i 2020 og i 2021 samt med yderligere 20 fuldtidspersoner i 2022.
 
En reduktion i den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge med 1,1 uge svarer til en besparelse på 3,1 mio. kr. årligt, som ikke er lagt ind i budgettet for 2019 og som dermed kan finansiere investering i fremrykning af og styrket faglig opfølgning på sygedagpengeindsatsen i 2019.
 
Oversigt over økonomien i forbindelse med investeringen i fremrykning og styrket faglig opfølgning på sygedagpengeindsatsen:
 
(1.000 kr.)
2019
2020
2021
2022
Evt. bemærkninger
Besparelse på Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet
-3.100
-7.500
-11.900
-14.100
Besparelsen er beregnet på baggrund af effektmålet om reduktion i den gennemsnitlige varighed fra 10,6 uger til 9,5 uger i 2019 samt en reduktion i antallet af fuldtidspersoner i årene 2020, 2021 og 2022.
Investering i administration og drift
2.700
2.700
2.700
2.700
Investering i 3 fagspecialister og 3 medarbejdere
= Nettoresultat
-400
-4.800
-9.200
-11.400
 
 
BDO påpeger desuden, at der er et for stort ledelsesspænd, idet der pt. er 42 medarbejdere med reference til én temaleder på sygedagpengeområdet. Dette forhold er forvaltningen ved at ændre med ansættelse af endnu en teamleder. Denne ændring finansieres inden for arbejdsmarkedsområdets budget.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/56714
Resume
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udkast til beskæftigelsesplan for Viborg Kommune drøftes, og
 
2. at Beskæftigelsesudvalget formulerer de bærende beskæftigelsespolitiske værdier for indsatsen i Viborg Kommune.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Beskæftigelsesudvalget drøftede udkast til beskæftigelsesplan for Viborg Kommune og formulerede de bærende beskæftigelsespolitiske værdier for indsatsen i Viborg Kommune med henblik på endelig godkendelse den 29.januar 2019.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Medarbejderne på arbejdsmarkedsområdet har haft lejlighed til at indsende kommentarer og input, der har haft relevans for udformningen af beskæftigelsesplanen.
 
Beskrivelse
Byrådet har som en del af budgetforliget for 2019 ønsket forslag til en ny og mere resultatbaseret beskæftigelsesindsats.
 
Beskæftigelsesudvalget har på den baggrund haft en række drøftelser med inddragelse af erfaringer fra andre kommuner samt Kommunernes Landsforening og BDO, hvor udvalget dels er blevet præsenteret for forskellige tilgange til udformning af indsatsen, dels har haft lejlighed til at fokusere på de særlige problematikker på sygedagpengeområdet i Viborg og endelig har haft mulighed for at få indblik i de forhold, som regeringens aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats vil tilbyde.
 
Med afsæt i Beskæftigelsesudvalgets drøftelser har forvaltningen udarbejdet et udkast til en beskæftigelsesplan for Viborg Kommune (bilag 1).
 
Beskæftigelsesudvalgets fokusområder
Beskæftigelsesudvalget har udvalgt tre områder som særlige fokusområder:
 • Sygedagpenge
 • Unge
 • Virksomhedssamarbejde og rummeligt arbejdsmarked
 
På disse områder vil udvalget i denne byrådsperiode fokusere på særlige indsatser, der kan være med til at imødegå de udfordringer, som findes på områderne.
 
Beskæftigelsesministerens indsatsområder og målsætninger for 2019
Overordnet har Beskæftigelsesministeren udmeldt en række indsatsområder og målsætninger, som kommunerne gennem indsatsen skal bidrage til at opnå. 
For 2019 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende indsatsområder:
 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund
 5. Udsatte ledige skal have en indsats
 6. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
Det tidligere udmeldte ministermål om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger er således udgået – men vil dog fortsat være en del af den almindelige indsats i Viborg Kommune.
 
De overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer
Beskæftigelsesplanen indeholder en kort beskrivelse af de overordnede beskæftigelsespolitiske udfordringer.
 
På kort sigt er den største udfordring at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og forberede den ledige arbejdskraft til fremtidens ændrede kompetencebehov. Der er allerede tendenser til problemer med at rekruttere arbejdskraft på en række områder – samtidig med, at en del af den ledige arbejdskraft har dårlige udsigter til beskæftigelse indenfor deres uddannelses- og erfaringsområder.
 
Det er til stadighed en udfordring at opnå et arbejdsmarked, der er tilstrækkeligt rummeligt til, at også borgere med dårligere forudsætninger end de fleste kan sikres en deltagelse på arbejdsmarkedet. Indsatsen for disse bliver i større og større grad baseret på virksomhedsplacerede forløb.
 
Samarbejdet med virksomhederne er derfor i fokus med henblik på at sikre både en tilstrækkelig arbejdskraft i den del af arbejdsmarkedet, der kræver særlige kompetencer, og et rummeligt arbejdsmarked for den del af arbejdskraften, der har udfordringer i forhold til deltagelsen på arbejdsmarkedet.
 
Det er også fortsat en udfordring at sikre, at de unge er rustet til fremtidens arbejdsmarked og de udfordringer dette indebærer. På kompetencesiden udgør dette den største udfordring både på kort og langt sigt - ikke kun i Viborg Kommune, men over hele landet. Dette er derfor også et af Beskæftigelsesudvalgets fokusområder.
 
Og endelig er der en særlig udfordring på sygedagpengeområdet, hvor borgerne i Viborg Kommune er lidt længere om at komme tilbage i job i forbindelse med sygdom end andre steder. Dette er også et af Beskæftigelsesudvalgets fokusområder.
 
De beskæftigelsespolitiske værdier
I det foreliggende udkast til beskæftigelsesplan er der afsat plads til, at Beskæftigelsesudvalget kan formulere de værdier, som udvalget ønsker lagt til grund for beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter sådanne værdier, således at disse kan indarbejdes i det endelige udkast til beskæftigelsesplan, der forventes forelagt udvalget på udvalgsmødet den 29. januar 2019 med henblik på, at udvalget fremsender beskæftigelsesplanen til byrådet til endelig godkendelse
 
Godkendelse af Beskæftigelsesplanen
Beskæftigelsesplanen forventes endeligt godkendt på byrådsmødet 27. februar 2019.
 
Efter godkendelse i byrådet skal beskæftigelsesplanen indsendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR-Østjylland) til orientering.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med henblik på perioden 2019-2022 med årlige justeringer/revisioner.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
En del af målsætningerne i beskæftigelsesplanen er ambitiøse, og der kan vise sig behov for investeringer/omprioriteringer med henblik på at sikre målopfyldelse. Beskæftigelsesudvalget vil løbende forholde sig til dette fremadrettet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/56938
Resume
Forvaltningen fremlægger en opsamling på evalueringerne af Uddannelsesmessen 2018 og Erhvervsmessen 2018.

Samtidigt skal Beskæftigelsesudvalget tage stilling til bevilling for Erhvervsmessen 2019.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at evalueringerne af Uddannelsesmessen 2018 og Erhvervsmessen 2018 tages til efterretning,
 
2. at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslaget om at afvikle Erhvervsmessen i 2019 godkendes, og at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 170.500 kr. i 2019 finansieret af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation.
 
3. at Beskæftigelsesudvalget med baggrund i evalueringerne drøfter fokuspunkter for Uddannelsesmessen 2019 samt Erhvervsmessen 2019
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Beskæftigelsesudvalget tog evalueringerne af Uddannelsesmessen 2018 og Erhvervsmessen 2018 til efterretning.
 
Med baggrund i evalueringerne drøftede Beskæftigelsesudvalget fokuspunkter for Uddannelsesmessen 2019 samt Erhvervsmessen 2019. Der skal være fokus på fortsat samarbejde med grundskolen, elever samt forældre. Ligeledes fokus på videre udvikling af Erhvervsmessen med henblik på involvering af flere virksomheder. Ligeledes forslås fokus på uddannelser og virksomheder som afspejler fremtidens arbejdspladser.
 
Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
 
1. at forslaget om at afvikle Erhvervsmessen i 2019 godkendes, og
 
2. at der gives en udgiftsbevilling til Beskæftigelsesudvalget (politikområde Beskæftigelsestilbud) på 170.500 kr. i 2019 finansieret af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet godkendte på mødet d. 21. februar 2018 (sag nr. 4) en udgiftsbevilling til Erhvervsmessen 2018.
 
Inddragelse og høring
Uddannelsesmessen er gennemført af Ungdommens Uddannelsesvejledning samt ungdomsuddannelserne og grundskolerne i Viborg Kommune.
 
Erhvervsmessen er gennemført af Ungdommens Uddannelsesvejledning samt offentlige og private arbejdsgivere.
 
Efter afviklingen af Uddannelsesmessen har udstillere, elever og forældre evalueret messerne.
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har haft ansvaret for planlægningen og afviklingen af begge messer. Evalueringernes resultater vil indgå i dialogen med udstillere og grundskoleområdet om planlægning og afviklingen af messerne næste år.
 
Beskrivelse
Baggrund
Uddannelsesmessen 2018 og Erhvervsmessen 2018 blev afviklet den 20. september 2018. Uddannelsesmessen blev afviklet for 3. år, mens det var første år, at Erhvervsmessen blev afviklet.
 
Det er frivilligt for ungdomsuddannelser og virksomheder at deltage i messerne.
 
Det var obligatorisk for alle elever i grundskolens 8., 9. og 10. klasser at deltage. Derudover var elever fra privat-, fri- og efterskoler inviteret. Dette svarer i alt til ca. 2500 elever.
 
Af plads- og logistikhensyn deltog skolerne i hold af henholdsvis 4 og 3 timers varighed med 8. klasserne om formiddagen og 9. og 10. klasserne om eftermiddagen.
 
I år var messen flyttet til Stadionhallerne grundet ombygningen af Tinghallen.
 
Forud for Uddannelses- og Erhvervsmesserne havde eleverne gennem undervisningsmateriale forberedt besøgene og forældrene modtaget en invitation.
 
På dagen for messerne havde eleverne opgaver, hvor de skulle være undersøgende og nysgerrige hos udstillerne. Efter messerne blev der udsendt en kvantitativ evaluering til elever og forældre.
 
Derudover foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning en kvalitativ evaluering med eleverne. Her taler vejlederne med klasserne om, hvad de har lært, og ikke hvad de vil vælge (karrierelæring). Målet er, at eleverne gennem læringsprocesserne får et bredt og kvalificeret grundlag, som de til sidst kan vælge ud fra.
 
Evaluering af Uddannelsesmessen 2018
Der er overordnet tilfredshed hos uddannelsesudstillerne på uddannelsesmessen. Dette gælder både planlægning og gennemførelse.
 
For hovedparten af uddannelsesudstillerne er der tilfredshed med kombinationen af Erhvervs- og Uddannelsesmesse, der i år blev afviklet på samme tidspunkt og i to forbundne lokaler.
 
Overordnet var der også tilfredshed med afviklingen og de praktiske forhold. Af evalueringen fremgår ønsker til en justering af nogle af de praktiske forhold (lydniveau for musik, skiltning, mv.).
 
Endeligt oplevede uddannelsesudstillerne, at de faglige oplæg (i Fotorama) var godt besøgt.
 
I forhold til fremtiden for messen er der forskellige tilbagemeldinger. De fleste udstillere ser frem til den kommende messe. Enkelte foreslår, at Uddannelsesmessen slås sammen med Erhvervsmessen, mens enkelte andre foreslår, at Uddannelsesmessen nedlægges, og at fokus i stedet koncentreres om Åbent Hus-arrangementerne på ungdomsuddannelserne samt at orienteringsaftener i grundskolen genindføres i stedet.
 
Nogle uddannelsesudstillere oplevede, at der ikke var balance mellem m2-fordelingen mellem Uddannelsesmessen og Erhvervsmessen, der blev afviklet i hver sin hal. Fordelingen af m2 til Uddannelsesmessen sker ligeligt mellem de forskellige uddannelsesretninger. Næste år forventes flere udstillere på Erhvervsmessen, hvilket forventes at give en balance mellem antal m2 til de forskellige udstillere på begge messer.
 
Nogle udstillere angiver, at et fremtidigt fokuspunkt kan være varigheden af de enkelte klassetrins besøg og deltagelse fra elever og forældre samt fordeling af tid til de faglige oplæg.
 
For eleverne og forældrene var tilbagemeldingerne også overordnet positive.
 
751 af eleverne (svarende til 30 % af alle inviterede elever) har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse vedr. messerne.
 
75 % af de elever, der deltog i undersøgelsen angiver, at de ved mere om uddannelserne efter messen end inden de deltog, og 81 % oplever, at de fik den ønskede information på messen. 53 % er blevet mere afklaret om deres uddannelsesvalg, og 42 % vil undersøge mere efter messen.
 
23 % har angivet, at deres forældre deltog.
 
Derudover er eleverne meget tilfredse med de faglige oplæg. Flere fremhæver, at besøgstiden på messen kan kortes ned, og at der er gentagelse mellem deltagelse i 8. klasse og 9. klasse.
 
178 forældre har udfyldt en evaluering af messen. Heraf havde 86 % talt om uddannelsesvalg med deres barn, og 73 % om hvilke stande, de ville besøge. Hos 79 % gav messerne anledning til at tale uddannelsesvalg med deres barn.
 
Forældrene fremover også de faglige oplæg samt dialogen ved standene som positive, idet det blandt andet giver dem en opdatering på uddannelsessystemet.
 
Evaluering af Erhvervsmessen 2018
Der var stor tilfredshed blandt erhvervsudstillerne med messen. Blandt andet fremhæves udendørsarealet som en god mulighed for virksomhederne til at komme i dialog med eleverne.
 
Der var også fra erhvervsudstillerne et ønske om en optimering af de praktiske forhold (musik, skiltning, gulve mv.), ligesom enkelte udstillere også efterspørger en kombination af Uddannelsesmessen og Erhvervsmessen.
Hos forældrene er der også stor tilfredshed med messen og udstillere. Her peger de blandt andet på kombinationen af uddannelsesmesse og erhvervsmesse.
 
Erhvervsudstillerne efterspørger flere erhvervsudstillere og en øget elevdeltagelse i oplæggene.
 
82 % af eleverne fik besøgt virksomhederne. Og mange af dem angiver stor tilfredshed med de udstillede virksomheder og de faglige oplæg.
 
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vil som de foregående år løbende justere på logistikken og gå i dialog med messe-hallen om de praktiske forhold og med udstillerne om lydniveau.
 
Samtidigt vil forvaltningen gå i dialog med udstillerne om muligheden for i endnu højere grad at styrke det faglige fokus.
 
Forvaltningen forventer, at arealfordelingen i 2019 vil blive som i 2018 og de foregående år. Der forventes flere erhvervsudstillere til Erhvervsmessen.
 
I forhold til forslaget fra to af uddannelsesudstillerne om at nedlægge Uddannelsesmessen og Erhvervsmessen, og i stedet genindføre orienteringsaftener samtidigt med fokus på Åbent Hus, så vurderer forvaltningen, at Uddannelsesmessen og Erhvervsmessen i højere grad giver flere unge viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder.
 
Erfaringerne fra tidligere år er, at deltagelsen på orienteringsaftenerne er begrænset (ca. 300 elever og forældre), og at orienteringsaftenerne primært bliver anvendt af de uddannelsesparate elever og deres forældre, idet deltagelse ikke er obligatorisk og idet det afvikles uden for skoletid. Derfor anbefaler forvaltningen at fastholde messerne.
 
I forhold til en samling af Uddannelsesmessen med Erhvervsmessen vurderer forvaltningen, at den nuværende model med to separate, men parallelle messer bør fastholdes. Dette for at undgå en favorisering af bestemte uddannelsesretninger og bestemte erhverv, idet flere erhverv dækker flere uddannelsesretninger.
 
Til en kommende Erhvervsmesse vil forvaltningen opfordre flere virksomheder til også at fremvise jobs med længere videregående uddannelser.
 
Et fokuspunkt i 2019 for både Uddannelsesmessen og Erhvervsmessen vil være forældredeltagelse og en styrkelse af det faglige fokus samt tydeliggøre det gennemgående tema med karrierelæring.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Uddannelsesmessen 2019 og Erhvervsmessen 2019 forventes afviklet den 18. september 2019.
 
Der er indgået aftale med Tinghallen Kongres- og Musikhus A/S om leje af Stadionhallerne og udstillerne er adviserede.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Udgifterne til planlægningen og afviklingen af Uddannelsesmessen 2018 blev 82.000 kr. Dette blev finansieret af udstillerne via standleje. Regnskabet fremgår af bilag 1.
 
Udgifter til planlægningen og afviklingen af Erhvervsmessen blev 222.000 kr. Heraf kom 25.000 kr. fra EU-projektmidler og 179.000 fra Viborg Kommunes udviklingspulje. Det resterende blev finansieret af udstillerne, der afregnede efter en fordelingsnøgle (m2). I 2018 var der 13 udstillere. Regnskabet fremgår af bilag 2.
 
På baggrund af erfaringer og regnskab for 2018, har forvaltningen udarbejdet budgetter for henholdsvis Uddannelsesmessen 2019 og Erhvervsmessen 2019.
 
Budgettet for Uddannelsesmessen 2019 er samlet set på 105.500 kr. indeholdende udgifter til leje af lokaler, el, opbygning af stande, undervisningsmaterialer mv. (bilag 3).  Denne udgift afholdes af udstillerne efter fordelingsnøglen (m2). Personaleudgifter til projektkoordinatorfunktionen for Uddannelsesmessen afvikles af arbejdsmarkedsområdet, og indgår derfor ikke i budgettet.
 
Budgettet for Erhvervsmessen 2019 er samlet set på 215.500 kr. (bilag 3). I budgettet er også lønudgifter til projektkoordinator på 80.000 kr. Denne er nedsat for budget 2019 i forhold til budget 2018, da det forventes at planlægningen af messen år 2 kan ske hurtigere end år 1.
 
Fraregnet indtægter fra udstillernes standleje, er den resterende udgift på Erhvervsmessen på 170.500 kr.
 
Forvaltningen foreslår, at udgiften på de 170.500 kt. til Erhvervsmessen 2019 foreslås finansieret af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”. Forvaltningens erfaring fra Uddannelsesmessen er, at det andet år fortsat kræver udvikling, blandt andet med en tydeliggørelse af karrieretemaet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/7305
Resume
Beskæftigelsesudvalget følger op på udvalgets deltagelse i KL’s JobCamp 2018
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalgets deltagelse i JobCamp 2018 evalueres.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Beskæftigelsesudvalgets deltagelse i JobCamp 2018 blev evalueret og gode input tages med i udvalgets videre arbejde.
Sagsfremstilling
Historik
Kommunernes Landsforening afholder hvert år i november JobCamp, en landsdækkende konference om beskæftigelsespolitik.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Beskæftigelsesudvalget deltog 8.-9. november 2018 i den årlige JobCamp. Beskæftigelsesudvalget følger på dagens møde op på konferencen, herunder eventuelle emner eller problematikker, man ønsker fokus på lokalt i det fremtidige arbejde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/46719
Resume
Indstilling
 
1.  at sekretariatsbetjeningen af udvalget drøftes med udgangspunkt i evalueringen.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Beskæftigelsesudvalget drøftede sekretariatsbetjeningen af udvalget.
Sagsfremstilling
I 2013 blev der gennemført en evaluering af betjeningen og serviceringen af byrådet.
  
Inddragelse og høring
Intet. 
 
Beskrivelse
I lighed med evalueringen i 2013 har direktionen og sekretariaterne valgt at gennemføre en lille "temperaturmåling" af sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg, så man kan udvikle og forbedre betjeningen og serviceringen af byråd, udvalg og politikerne generelt.
 
Der blev på denne baggrund udsendt et spørgeskema til alle byrådsmedlemmer, som kunne besvares i perioden fra 26. september 2018 til 24. oktober 2018. Dette gav en svarprocent på 68%.
 
Spørgeskemaet indeholder indledningsvist generelle spørgsmål til alle byrådsmedlemmer om sekretariatsbetjeningen samt introduktionen til den nye byrådsperiode. Herefter har det enkelte medlem fået spørgsmål, der går på sekretariatsbetjeningen af det specifikke udvalg.
 
I forlængelse heraf er der udarbejdet en rapport, som kan ses i bilag 1.
 
Evalueringen viser, at der overordnet set er god tilfredshed med sekretariatsbetjeningen af byråd og udvalg.
 
Alternativer
Intet. 
 
Tidsperspektiv
Evalueringen drøftes i de øvrige fagudvalg 27.-29. november 2018 og i Økonomi- og Erhvervsudvalget 13. december 2018.
  
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet. 
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/61288
Resume
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslag til styrelsesvedtægt for STU Viborg godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at forslaget til styrelsesvedtægt for STU Viborg godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
STU Viborg er Viborg Kommunes eget tilbud om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov. Tilbuddet blev etableret i 2010. Ifølge Lov om specialundervisning for voksne skal et STU-tilbud have en bestyrelse. Sammensætning med videre for bestyrelsen af en STU-skole er fastlagt i kapitel 5 i Lov om specialundervisning for voksne. Heri fremgår det af §6c, stk. 8, at Bestyrelsens sammensætning og kompetence skal fremgå af undervisningsinstitutionens vedtægter, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.
 
STU Viborg har tidligere anvendt de relevante paragraffer af ovennævnte lovgivning for STU i stedet for en egentlig styrelsesvedtægt.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Bestyrelsen for STU Viborg har udarbejdet et forslag til styrelsesvedtægt STU Viborg. Forslaget er vedhæftet som bilag.
 
Det er forvaltningens vurdering, at vedhæftede forslag til styrelsesvedtægt for STU Viborg overholder de lovgivningsmæssige rammer i kapitel 5 i Lov om specialundervisning for voksne. Forslaget til styrelsesvedtægter er samtidig i tråd med eksisterende praksis for bestyrelsesarbejdet på STU Viborg.
 
Forslaget til styrelsesvedtægter tydeliggør rammerne for blandt andet bestyrelsesarbejdet på STU Viborg, da vedtægterne i højere grad er tilpasset lokale forhold end de lovgivningsmæssige rammer, der tidligere har været grundlag for udførelsen af bestyrelsesarbejdet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Såfremt byrådet godkender forslaget til styrelsesvedtægter for bestyrelsen på STU Viborg, vil vedtægterne være gældende fra den dato, hvor de er underskrevet af henholdsvis borgmesteren og bestyrelsesformanden for STU Viborg.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/61514
Resume
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget beslutter, om forvaltningen på baggrund af de to foreslåede modeller skal udarbejde et konkret forslag til ny ressourcetildelingsmodel for STU Viborg.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Beskæftigelsesudvalget besluttede at fortsætte med den nuværende ressourcetildelingsmodel og afvente erfaringerne med anvendelse af den nye prognosemodel, som tages i brug i 2019. Sagen genoptages primo 2020.
Sagsfremstilling
Historik
Siden etablering i 2010 har STU Viborgs ressourcetildelingsmodel hvilet på princippet om, at indtægterne på STU Viborg modsvarer det aktuelle års antal elever. Det vil sige, at størrelsen på STU Viborgs budget tilpasses det antal elever, der går på STU. Da et STU-forløb er takstreguleret, vil STU Viborgs budget derfor i grove træk udregnes ved at gange antal elever med årstaksten.
 
Den økonomiske og elevmæssige udvikling for STU Viborg kan ses nedenfor:
 
År
2015
2016
2017
2018 (forventet)
Antal årspladser*
      84 pladser
       84 pladser
       84 pladser
       99 pladser
Antal årselever**
      87 elever
     106 elever
     103 elever
       93 elever
Budget
19.743.037 kr.
18.169.730 kr.
14.612.599 kr.
 17.825.000 kr.
Regnskabsresultat
    952.543 kr.
  2.724.450 kr.
  1.098.144 kr.
     134.955 kr.
 
* Antallet af årspladser svarer til elevnormeringen på STU Viborg for et kalenderår. Budgettet udregnes ved at gange antal årspladser med den aktuelle årstakst på STU Viborg.
 
** Antallet af årselever svarer til det reelle antal elevårsværk på STU Viborg for et kalenderår. Når der er flere årselever end årspladser, får STU Viborg flere indtægter end budgetteret. Indtægterne er tilsvarende mindre end budgetteret, hvis der et år er færre årselever end årspladser.
 
Tabellen viser, at STU Viborg i perioden fra 2015-2017 har leveret markante driftsoverskud, hvilket blandt andet kan tilskrives en overbelægning i perioden 2015-2017. I 2018 forventes STU Viborg at komme ud af året med et overskud. Det forventede overskud i 2018 skyldes dog overførte midler fra tidligere år, da der i år har været et fald i elever på STU Viborg. Det har medført behov for økonomisk tilpasning til budgettet.
 
Samtidig har STU Viborg i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejdet og implementeret en række tiltag, der skal medvirke til i fremtiden at kunne udarbejde en så sikker prognose for det kommende skoleårs antal elever på STU Viborg. Det fulde potentiale af disse tiltag har endnu ikke haft deres fulde gennemslagskraft. Forudsigelse af antallet af elever på STU vil dog altid være forbundet med en vis grad af usikkerhed. 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I forlængelse af det faldende antal elever i indeværende år og det efterfølgende behov for tilpasning af driften har bestyrelsen på STU Viborg i et brev den 12. november anmodet Beskæftigelsesudvalget om at tage initiativ til at skolens økonomiske tildeling bliver mere forudsigelig og stabil således, at der kan planlægges langsigtet og kvalitativt. Brevet er vedhæftet som bilag til sagen.
 
Bestyrelsen beskriver i sit brev to alternative modeller til den aktuelle ressourcetildelingsmodel, der udelukkende baserer sig på antallet af studerende. Nedenfor beskrives de to alternative modeller, mens forvaltningen samtidig beskriver udfordringerne ved disse.
 
Model 1
I denne model vil taksten for en plads på STU Viborg justeres til det indmeldte elevtal pr. 1. april hvert år og være gældende for et skoleår (august – juli). Ved afvigelser på op til fem elever fra elevtallet pr. 1. april, vil STU Viborg selv skulle håndtere det indenfor den givne økonomiske ramme. Ved afvigelser over fem elever vil rammen blive reguleret tilsvarende den eksisterende årstakst på et STU-forløb på STU Viborg. Det samlede budget for STU Viborg vil således være forholdsvist statisk, da taksten op- eller nedjusteres alt efter antal elever.
 
Model 2
I denne model tildeles STU Viborg en basisbevilling svarende til ca. halvdelen af det eksisterende budget. Derudover tildeles STU Viborg en nedsat årstakst pr. elev. Bestyrelsen foreslår 100.000kr., hvilket svarer til 54% af den eksisterende årstakst. Eksterne købere af pladser vil dog stadig skulle købe pladser på STU til en højere takst.
 
Det er forvaltningens vurdering, at både model 1 og model 2 vil sikre skolen et budget, der i mindre grad end hidtil er afhængigt af antal solgte pladser.
 
Det er samtidig forvaltningens vurdering, at både model 1 og model 2 vil gøre udgiften til en plads på STU Viborg uigennemskuelig for køberen af pladsen. Derudover vil udgiften være usammenlignelig med andre STU-tilbud, hvor taksten traditionelt er ens gennem et kalenderår. 
 
I model 1 vil bestilleren af en plads på STU først kende udgiften til pladsen efter 1.april, hvor taksten fastsættes. Da budgetlægningen traditionelt følger kalenderåret, vil det være udfordrende for bestilleren ikke at kende årstaksten i forbindelse med visitation til STU Viborg før 1. april. 
 
I model 2 vil det være udfordrende at udarbejde en retfærdig fordelingsnøgle for finansiering af basisbevillingen. Det skyldes, at både andre dele af Arbejdsmarkedsområdet, Socialområdet og andre kommuner hver især køber forløb på STU Viborg til borgere. En finansiering af en basisbevilling vil gøre det uklart for bestiller, hvad et STU-forløb koster
 
Ovenstående usikkerhed omkring prisen for en plads på STU Viborg kan hæmme incitamentet til at købe en plads. Dermed kan en ændret ressourcetildeling påvirke antallet af elever på STU Viborg i negativ retning. Det vil udfordre skolens økonomiske rammer.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
På nuværende tidspunkt er de økonomiske konsekvenser ved ovennævnte modeller for ny ressourcetildeling ikke undersøgt fuldt ud.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/55820
Resume
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at tilsynsrapport for Jobigen – afdeling Nørremarksvej tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Beskæftigelsesudvalget tog tilsynsrapport for Jobigen – afdeling Nørremarksvej til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Viborg Kommune er forpligtet til at føre socialfagligt tilsyn med sine beskyttet beskæftigelsestilbud. Hvert år gennemføres derfor tre af disse tilsyn indenfor Beskæftigelsesudvalgets område. Tilsynene gennemføres på Jobigen - afdeling Nørremarksvej, Trepas og Hald Ege Miniregskov. 
 
Tilsynene gennemføres af BDO på vegne af Viborg Kommune. BDO vurderer overordnet hvert tilbud efter følgende femtrinsskala:
 
 • Særdeles tilfredsstillende
 • Meget tilfredsstillende
 • Tilfredsstillende
 • Mindre tilfredsstillende
 • Ikke tilfredsstillende
 
BDO gennemførte den 10. oktober 2018 et uanmeldt tilsyn på Jobigen – afdeling Nørremarksvej.
 
Inddragelse og høring
Ledelsen på Jobigen har haft tilsynsrapporten til høring, inden rapporten offentliggøres. Dette med henblik på at kommentere på faktuelle fejl og mangler.
 
Beskrivelse
BDO var på besøg på Jobigen – afdeling Nørremarksvej i tre timer. Her blev indsamlet data gennem en række interviews, observationer og skriftligt materiale. På baggrund af dette datamateriale vurderer BDO, at forholdene på Jobigen – afdeling Nørremarksvej overordnet kan karakteriseres som tilfredsstillende.
 
På baggrund af tilsynet havde BDO følgende anbefalinger til tilbuddet.
 
 1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen fastholder fokus på det igangværende arbejde med optimering af borgernes progression, så den ønskede retning, herunder valg at metode, bliver tydelig for alle medarbejdere.
 
 1. Tilsynet anbefaler endvidere ledelsesmæssig opmærksomhed på medarbejdernes individuelle behov for kompetenceudvikling i forhold til, at afdelingen fremadrettet skal rumme en bredere målgruppe.
 
 1. Tilsynet anbefaler, at notater fra borgernes udviklingssamtaler gøres tilgængelige for relevante medarbejdere.
 
Jobigen, afdeling Nørremarksvej har iværksat følgende tiltag med henblik på at imødekomme anbefalingerne:
 
1.  Der arbejdes stadig med ovennævnte optimering af borgernes progression, mens metodevalget stadig er på planlægningsstadiet.
 
2.  Jobigen gennemfører i øjeblikket et forsøg, hvor borgere visiteret til et aktivitets- og samværstilbud er i praktik i beskyttet beskæftigelse på Jobigen – afdeling Nørremarksvej. Forsøget bidrager til medarbejdernes kompetenceudvikling og erfaring med en bredere målgruppe af borgere. Som en tillægsgevinst styrker det samtidig det tværfaglige samarbejde omkring borgerne, ligesom det sikrer en mere helhedsorienteret indsats for borgerne.
 
3.  Notaterne fra borgernes udviklingssamtaler er lagt i et sagssystem, hvor alle relevante medarbejdere kan tilgå dem. Derudover har en arbejdsgruppe udviklet værktøjer til optimering af arbejdet med borgernes udvikling. Disse implementeres i 2019.
 
På fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 17. januar drøftes udviklingen af området for beskyttet beskæftigelse, der er omdrejningspunktet for indsatsen på Jobigen – afdeling Nørremarksvej.
 
Tilsynsrapporten for Jobigen – afdeling Nørremarksvej er vedlagt som bilag.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/64174
Resume
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det i sagen anførte anlægsregnskab godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet,
 
1. at det i sagen anførte anlægsregnskab godkendes.
Sagsfremstilling
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.
 
For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio.kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i regnskabet og godkendes sammen med dette.
 
Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger på anlæg på Beskæftigelsesudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio.kr. eller mere:
 
Beløbene er i hele 1.000 kr.
Projekt
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
Ombygning og renovering af Nørremarken 17-19
6.850
6.852
2
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 18/42634
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.Bilag

Sagsid.: 18/61496
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 08-01-2019
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.
 
Anders Bertel orienterede om, at formandskabet har holdt møde med Poul Erik Clausen og Knud Gaarn-Larsen og Henriette Højer i forhold til inspiration til udvalgets videre arbejde med det rummelige arbejdsmarked.
 
Udvalget orienteres om nye regler på integrationsområdet med optjeningskrav.
 
Udvalget orienteres om reduktioner på Sprogskolen begrundet i færre flygtninge og mindre aktivitet. En planlagt reduktion.
 
Der orienteres om forvaltnings arbejde med planlægning af studietur for udvalget i september 2019. Der arbejdes videre med Stockholm og omegn. Tema er fortrinsvis unge og virksomhedssamarbejde.
 
FagMED-Arbejdsmarked har ønsket to årlige møder med Beskæftigelsesudvalget. Der lægges ind i mødeplan for næste møde med henblik på at invitere FagMED-Arbejdsmarked på et ordinært møde i 2. halvår 2019.
Sagsfremstilling
Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.