You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 4. juni 2019 kl. 08:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Jakob Ekberg, Nikolai Norup
Fraværende Flemming Gundersen, Michael Nøhr
Bemærkninger

Sagsid.: 19/4663
Resume
Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2020-23 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 21. august 2019. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på driftsbudgettet og eventuelle nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres. Desuden tilrettes det eksisterende anlægsbudget i det omfang gennemførelsen af anlægsprojekterne rykker sig tidsmæssigt.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi og Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forslaget til driftsbudget godkendes,
 
2. at forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes,
 
3. at udvalget godkender eventuelle nye anlægsønsker, der ønskes fremsat overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg, og
 
4. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og Integrationsrådet tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte,
 
1. forslaget til driftsbudget,
 
2. forslaget til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget, og
 
3. at der ikke fremsættes nye anlægsønsker overfor byrådet, herunder forslag til finansiering og tilhørende idéoplæg.
 
Beskæftigelsesudvalget tog endvidere til efterretning, at der ikke er indkommet bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet og Integrationsrådet.
 
Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning. Efter den fælles procesplan skal udvalgene senest i juni færdiggøre deres budgetforslag.
 
Beskæftigelsesudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 30. april 2019.
 

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet og Integrationsrådet til udvalgets budgetforslag. Bemærkningerne eftersendes.
 

Beskrivelse

Budgethæfte
Der anvendes i budgetlægningen et budgethæfte, som giver et samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Budgethæftet er blevet udbygget med nye oplysninger i løbet af budgetlægningen, så det nu indeholder det endelige budgetforslag. Budgethæftet kan ses som bilag nr. 1.
 
Forslag til driftsbudget
Forslaget til driftsbudget består som udgangspunkt af overslagsår 2020 i det allerede vedtagne budget. Dette er korrigeret for pris- og lønudviklingen og tillægsbevillinger. Dertil kommer de ændringer, som udvalget beslutter. Ændringerne kan opdeles i tre hovedelementer: økonomiske udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Tabellen nedenfor viser, om der er balance i forslaget til driftsbudget.
 
Budgetbalance på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)
 
2020
2021
2022
2023
Henvisning til budgethæfte (bilag nr. 1)
Udfordringer
0
0
0
0
Afsnit 4.1
Driftsønsker
0
0
0
0
Afsnit 4.2
Finansiering
0
0
0
0
Afsnit 4.3
I alt
0
0
0
0
-
 
Tabellen ovenfor viser, at driftsbudgettet samlet set balancerer.
I budgethæftet er peget på forskellige udfordringer, som der på nuværende tidspunkt ikke er sat beløb på.
Der er ligeledes peget på driftsønsker, der heller ikke er sat beløb på, men som tænkes finansieret af den afsatte pulje til Beskæftigelsesudvalgets driftsinvesteringer.
De enkelte udfordringer, driftsønsker og finansierningsforslag er beskrevet nærmere i budgethæftet.
 
Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet
Som en del af budgetforslaget skal de allerede vedtagne anlægsprojekter korrigeres for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at anlægsbasisbudgettet afspejler en realitisk tidsplan for de enkelte anlægsprojekter.
 
Der er ingen projekter i anlægsbasisbudgettet under Beskæftigelsesudvalget.
 
Nye anlægsønsker
Nye anlægsønsker skal efter spillereglerne for budgetlægningen finansieres inden for det eksisterende anlægsbasisbudget, som udgør budgetrammen, eller ved at udskyde projekter til 2024. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
Der er ingen nye anlægsønsker under Beskæftigelsesudvalgets område.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forslaget til drifts- og anlægsbudget indgår i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 21. august 2019. Basisbudgettet er udgangspunktet for de efterfølgende politiske forhandlinger om budget 2020-23. Eventuelle nye anlægsønsker indgår i Byrådets budgetmaterialer.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/8888
Resume
Beskæftigelsesudvalget har været på udvalgsseminar den 8.-9. maj 2019. Sagen indeholder opsamling på 12-12 seminaret og giver udvalget mulighed for at drøfte udbyttet af udvalgsseminaret og det videre arbejde med de emner, som blev drøftet på seminaret.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at opsamlingspunkter fra udvalgsseminaret den 8.-9. maj 2019 drøftes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2019
Beskæftigelsesudvalget drøftede opsamlingspunkter fra udvalgsseminaret den 8.- 9. maj 2019.
 
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget har den 8.-9. maj 2019 været på 12-12 udvalgsseminar, hvor udvalget særligt havde fokus på ledige unge, sygedagpengemodtagere og det gode virksomhedssamarbejde.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget har med udgangspunkt i opsamlingen fra udvalgsseminaret (bilag 1) og materialet fra udvalgsseminaret (bilag 2) mulighed for at drøfte udbyttet af seminaret og det videre arbejde med de drøftede emner.
 
På udvalgsseminaret drøftede udvalget indsatser for ledige unge og sygedagpengemodtagere, herunder det gode virksomhedssamarbejde. Beskæftigelsesudvalget var blandt andet enige om, at indsatsen over for de unge skal bygge på forebyggelse, tidlige og helhedsorienterede indsatser samt målrettede, kvalificerede virksomhedspraktikker, som kan få de unge videre i tilværelsen.
 
I forhold til sygedagpengeområdet drøftede udvalget blandt andet muligheden for en tidlig og forebyggende indsats i forhold til de borgere, som er i risiko for en langtidssygemelding fra deres arbejdsplads.
Beskæftigelsesudvalget var endvidere enige om, at det gode virksomhedssamarbejde er afgørende for, at ledige og sygemeldte kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
 
Beskæftigelsesudvalget ønsker, at virksomhedspraktikkerne bruges klogt med et klart og tydeligt formål, og at praktikkerne skal øge de lediges kompetencer og i mange tilfælde fungere som trædesten ind på arbejdsmarkedet.
 
Der henvises i øvrigt til bilag 1, som indeholder en uddybende opsamling fra seminaret.
 
Beskæftigelsesudvalget blev på udvalgsseminaret enige om, at forvaltningen skal arbejde videre med seks investeringscases frem mod budget 2020. Investeringscasene udarbejdes blandt andet under hensyn til Beskæftigelsesudvalgets overordnede værdier for beskæftigelsesindsatsen, som udvalget har formuleret i Beskæftigelsesplan 2019.
 
De seks investeringscases omfatter fem investeringscases, der er målrettet ledige unge, og én investeringscase målrettet borgere, der er i risiko for en langtidssygemelding. Der henvises i den forbindelse til sag nr. 3 på dagens udvalgsmøde: ”Investeringscase om læringspartnerskaber med Væksthuset for ledige unge med komplekse problemstillinger”. De øvrige fem investeringscases forelægges til udvalgets behandling på udvalgsmødet den 13. august 2019.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Forvaltningen vil på udvalgsmøde den 13. august 2019 forelægge udkast til fem investeringscases målrettet ledige unge og borgere, som er i risiko for en langtidssygemelding. Herudover vil forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser og opsamlingen fra udvalgsseminaret løbende arbejde med temaerne for udvalgsseminaret, herunder frem mod Beskæftigelsesplanen 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/23532
Resume
Med baggrund i budgetforliget for 2019, hvor byrådet udtrykker ønske om en ny og mere resultatbaseret beskæftigelsesindsats, har Beskæftigelsesudvalget besluttet en række principper for fremtidige investeringer i beskæftigelsesindsatsen.
 
Nærværende sag knytter an hertil, og anbefaler en investering i et læringspartnerskab med Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset med fokus på unge med komplekse problemstillinger, som i 3 år eller mere har været på offentlig forsørgelse.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at det beskrevne investeringsforslag (bilag 1) godkendes, og finansieres af udvalgets eget budget, hvor det indarbejdes ved den kommende budgetopfølgning samt ved budgetlægningen for 2020-2023
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte det beskrevne investeringsforslag (bilag 1), som finansieres af udvalgets eget budget, hvor det indarbejdes ved den kommende budgetopfølgning samt ved budgetlægningen for 2020-2023.
 
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget behandlede i sit møde den 8. januar 2019 (sag nr. 1) principper for investeringer på beskæftigelsesområdet. Ønsket om at investere i området har dels baggrund i de særlige fokusområder Beskæftigelsesudvalget har udpeget (sygedagpenge, unge og virksomhedssamarbejde), dels i budgetforliget for 2019, hvor Byrådet udtrykker ønske om en ny og mere resultatbaseret beskæftigelsesindsats.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Som en udløber af et tidligere samarbejde har Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset henvendt sig med et tilbud om et læringspartnerskab vedrørende de mest udsatte unge, som jobcenteret har vanskeligt ved at give et relevant og effektfuldt tilbud.
 
Målgruppen er unge ledige – 18-30 år - karakteriseret ved komplekse problemstillinger som f.eks. psykisk sygdom, sociale problemer, misbrug, manglende netværk, lavt selvværd, svag skolebaggrund m.m., som i 3 år eller mere har været på offentlig forsørgelse.
 
Som erhvervsdrivende fond med et formål om at udvikle beskæftigelsesindsatsen tilbyder Væksthuset en 50 % medfinansiering i et 2-årigt forløb, hvor Væksthuset varetager indsatsen for den pågældende målgruppe, ligesom Væksthuset i tæt samarbejde med jobcenteret vil monitorere samarbejdet, indsatsen og resultaterne med henblik på
 
 • udvikling af metoder og fælles viden om, hvad der virker bedst i relation til målgruppen
 • afdækning af sammenhænge mellem investering og besparelse
   
Foruden ovennævnte vil Væksthuset i en rapport eller lignende publicere projektets erfaringer og resultater, ligesom de indhøstede erfaringer løbende vil blive formidlet bredt til jobcenterets medarbejdere.
 
Udgangspunktet er, at der både på kort og langt sigt kan realiseres en væsentlig besparelse ved, at de unge i gennemsnit får en kortere ledighedsperiode, og at gruppen af langtidsforsørgede reduceres. Endvidere ved, at færre overgår til permanente offentlige ydelser og i et længere perspektiv, at risikoen for negativ social arv til næste generation mindskes.
 
Projektet har en løbende kapacitet på op til 40 helårspersoner, og forventningen er, at et gennemsnitsforløb vil være på ca. 30 uger. Det giver en samlet kapacitet på ca. 138 pladser i projektets 2-årige løbetid.
 
Ud af de i alt ca. 138 unge i projektet estimerer Væksthuset, at 35 % i umiddelbar forlængelse af projektet vil overgå til selvforsørgelse i form af job eller uddannelse, mens øvrige deltagere vil opnå personlige kompetencer, der – afhængig af den videre indsats - vil øge deres muligheder for på længere sigt at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

I forbindelse med projektets afslutning vil Beskæftigelsesudvalget få en orientering om resultaterne og de indhøstede erfaringer.
 
Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse (bilag 2).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektet forventes at kunne påbegyndes i løbet af efteråret 2019 og forventes afslutte i sensommeren 2021.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Der er tale om en investering på op til kr. 2.900.000 over 2 år med en estimeret besparelse på kr. 2.500.000 pr. år, når projektets fulde potentiale er realiseret.
 
4/24 af udgiften svarende til kr. 483.000 afregnes i 2019, mens de resterende kr. 2.417.000 afregnes med 12/24 i 2020 og 8/24 i 2021
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/42800
Resume
Forvaltningen fremlægger konkrete forslag til supplerende tilbud til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at forslag til supplerende og alternative tilbud drøftes,
 
2. at udvalget tager stilling til, om der skal etableres supplerende og alternative tilbud, og
 
3. at udvalget i så fald tager stilling til, hvilke supplerende og alternative tilbud, der skal etableres.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2019
Beskæftigelsesudvalget drøftede forslag til supplerende og alternative tilbud.
 
Beskæftigelsesudvalget besluttede, at der fra skoleåret 2020/21 etableres supplerende og alternative tilbud med afsæt i de unges behov.
 
Udvalget bemærkede, at omfanget af supplerende og alternative tilbud afhænger af de unges behov
 
Udvalget besluttede endeligt, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
Sagsfremstilling

Historik

 
Efterfølgende nedsatte forvaltningen på tværs af områderne Social, Sundhed & Omsorg, Børn & Unge samt Beskæftigelse, Økonomi & Personale en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at etablere supplerende tilbud for unge i målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
 
På fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget den 17. januar 2019 (sag nr. 3 og sag nr. 3) fremlagde arbejdsgruppen en status for dette.
 

Inddragelse og høring

Udarbejdelsen af de konkrete forslag til supplerende tilbud er sket i samarbejde med relevante interessenter.
 
Lokal MED for STU Viborg er løbende orienteret om processen med udarbejdelse af supplerende og alternative tilbud til STU-målgruppen og er senest involveret i forhold til arbejdsgruppens anbefalinger.
 

Beskrivelse

Baggrund
Efter politisk behandling af samarbejdet om STU nedsatte forvaltningen en tværgående arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at øge bredden af tilbud til unge i målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
 
Arbejdsgruppen har analyseret muligheder og potentialer for at etablere flere valgmuligheder af tilbud for nogle af de unge, som umiddelbart efter grundskolen udelukkende har en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) som valgmulighed for den fremtidige uddannelsesvej
 
Målet med arbejdsgruppen var at identificere, om der kan være grupper af unge, der i højere grad kan få mulighed for at realisere deres potentiale (livsduelighed og tilknytning til arbejdsmarkedet) gennem en større variation af tilbud. Det kan eksempelvis være unge med et tydeligt arbejdsmarkedspotentiale eller unge med massive støtte- og omsorgsbehov.
 
Den nærmere baggrund fremgår af bilag nr. 1.
 
Konkrete forslag
Udover forslagene til supplerende og alternative tilbud har STU Viborg også fremsendt beskrivelse af de ændringer, der er undervejs på STU Viborg. Disse ændringer skal bidrage til en styrket udslusning.
 
Der er fremsendt inspiration til supplerende og alternative tilbud fra:
 • Viborg Ungdomsskole
 • Socialområdet (handicap) (her er fremsendt to prioriterede forslag)
 • Havredal Praktiske Uddannelser
 • Jobigen
 
Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at den styrkede indsats for en mere målrettet udslusning hos STU-udbyderne skal ses i tæt sammenhæng med forslagene om supplerende og alternative tilbud til STU-målgruppen.
 
Begrundede anbefalinger
Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres supplerende og alternative tilbud til målgruppen for STU, ligesom arbejdsgruppen anerkender, at omlægningen på STU Viborg vil give et tydeligere STU Viborg og styrket udslusning.
 
Arbejdsgruppens samlede opmærksomhedspunkter og begrundede anbefalinger fremgår af bilag nr. 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Indsatsen for den styrkede udslusning på STU-Viborg træder i kraft fra skoleåret 2019/2020. Ligeledes vil supplerende og alternative tilbud forsøges iværksat pr. august 2019. Opstartstidspunktet bør dog overvejes, da der er sket visitation til STU til næste skoleår.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgiften for de forskellige supplerende og alternative tilbud samt de økonomiske konsekvenser for STU Viborg fremgår af bilag nr. 1.
 
På kort sigt vil de kommunale udgifter til elever i målgruppen være uændrede.
 
Ligeledes forventes den nuværende udgiftsfordeling fastholdt, således at socialområdet afholder udgifter til unge under 18 år i målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt modtagere af førtidspension og arbejdsmarkedsområdet afholder udgifter til unge over 18 år.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Ved etablering af supplerende og alternative tilbud, vil eleverne fortsat efterfølgende have retskrav på STU.
 
Eleverne vil dog også have mulighed for dagtilbud efter Serviceloven og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB), da de er fyldt 18 år.
 
Socialområdet har analyseret mulige placeringer.
 
Med de fremlagte forslag om placering på enten Gimle eller Gudenåvej 5F (begge beliggende i Bjerringbro) vil transportudgifterne til målgruppen blive øget.
 
Forslaget om placering på Gimle vil også kunne betyde omlægning af placering for nuværende borgeres aktivitet.
Bilag

Sagsid.: 19/17571
Resume
Forvaltningen foreslår en procedure, der fremover kan anvendes, når der skal tages stilling til, hvilke puljer forvaltningen skal udarbejde ansøgninger til på beskæftigelsesområdet. Sagen indeholder endvidere forslag til, hvordan Beskæftigelsesudvalget fremover skal inddrages i forbindelse med puljeansøgninger.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1.  at procedure i forbindelse med puljeansøgninger på beskæftigelsesområdet godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte procedure i forbindelse med puljeansøgninger på beskæftigelsesområdet.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget drøftede på møde den 26. marts 2019 (sag nr. 7), hvordan udvalget ønskede at blive involveret i forbindelse med puljeansøgninger på beskæftigelsesområdet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Der har ikke tidligere været besluttet en procedure for inddragelse af Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med puljeansøgninger. Praksis har dog været, at Beskæftigelsesudvalget ikke er blevet inddraget i beslutningen om, hvorvidt forvaltningen skal udarbejde en ansøgning til en pulje eller ej. Beskæftigelsesudvalget er derimod løbende blevet orienteret, når forvaltningen har søgt og fået tilsagn om støtte fra en udmeldt pulje på beskæftigelsesområdet.
 
Beskæftigelsesudvalget har anført ønske om at blive inddraget i beslutningen om, hvorvidt forvaltningen skal søge en bestemt pulje eller ej. Det er imidlertid sjældent, at eventuelle puljeansøgninger kan nå at blive behandlet som dagsordenspunkt på et udvalgsmøde, inden tidsfristen for puljen er udløbet. Dette skyldes, at puljerne ofte udmeldes med meget korte tidsfrister (fx 10 hverdage). 
 
Forvaltningen foreslår, at følgende procedure fremadrettet anvendes i forbindelse med puljeansøgninger på beskæftigelsesområdet:
 
 • Forvaltningen orienterer sig løbende og søger relevante puljer blandt andet i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).
 • Forvaltningen orienterer Beskæftigelsesudvalget om relevante puljer siden sidste udvalgsmøde under dagsordenspunktet ”Meddelelser og gensidig orientering”. Dette gøres i form af en opdatering af bilag 1 indeholdende de puljer, der er udmeldt siden sidste udvalgsmøde. Opdateringen gælder også i forhold til puljer, som forvaltningen ikke påtænker at søge, eller hvor ansøgningsfristen allerede er udløbet. Forvaltningens overvejelser om, hvorfor en pulje er søgt/ikke er søgt præsenteres.
 • Når forvaltningen vurderer, om en given pulje skal søges eller ej inddrages en række hensyn og vurderinger. Det gælder blandt andet Beskæftigelsesudvalgets politiske fokusområder, indholdet i Beskæftigelsesplanen, Viborg Kommunes virksomhedsstrategi, igangværende beskæftigelsesindsatser i Viborg Kommune, hensigtsmæssig ressourceanvendelse og beskæftigelsesfaglig viden.
 • Forvaltningen orienterer Beskæftigelsesudvalget, når Viborg Kommune har modtaget støtte fra en pulje. Dette gøres på et selvstændigt dagsordenspunkt, hvis puljebeløbet er større end 1 mio. kr. eller/og hvis puljen er af særlig interesse for udvalget.
 • Såfremt Viborg Kommune får afslag på en puljeansøgning, vil forvaltningen orientere Beskæftigelsesudvalget herom under dagsordenspunktet ”Meddelelser og gensidig orientering” i form af en opdatering af bilag 1.
 
Det bemærkes, at der ved enkelte puljer stilles krav om, at en ansøgning skal være politisk godkendt, før der kan opnås støtte. I disse tilfælde vil forvaltningen anmode Beskæftigelsesudvalget om en sådan politisk godkendelse i et særskilt dagsordenspunkt. Den politiske godkendelse kan som altovervejende hovedregel sendes efter puljeansøgningsfristens udløb. 
 
Slutteligt henvises til bilag 1, hvor Beskæftigelsesudvalget kan få et overblik over udmeldte puljer siden 1. januar 2018.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Såfremt Beskæftigelsesudvalget godkender den foreslåede procedure i forbindelse med puljeansøgninger på beskæftigelsesområdet, vil udvalget første gang blive orienteret om relevante puljer under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering” på udvalgsmødet den 13. august 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/21998
Resume
Udviklingen i fokusområderne inden for beskæftigelsesområdet fremgår af vedlagte kvartalsstatus pr. 1. kvartal 2019. Sagen indeholder også en oversigt over Beskæftigelsesudvalgets mål for 2019, jf. Beskæftigelsesplanen, baseline og status for mål pr. 1. kvartal 2019.
 
Beskæftigelsesministeriet har opdateret benchmarking af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet i forhold til antallet af borgere på offentlig forsørgelse, hvor kommunerne rangeres fra 1–98 (1 er bedst). Sammenligningen tager hensyn til forskellene i rammevilkår. Viborg kommune ligger fortsat nr. 56.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformation med kvartalsstatus pr. 1. kvartal 2019 tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2019
Beskæftigelsesudvalget tog ledelsesinformation med kvartalsstatus pr. 1. kvartal 2019 til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet den 29. januar 2019 (sag nr. 2) Beskæftigelsesplanen 2019, herunder mål for indsatsen i 2019. Seneste kvartalsstatus pr. 4. kvartal 2018 tog Beskæftigelsesudvalget til efterretning på mødet den 30. april 2019 (sag nr. 7). Beskæftigelsesudvalget fik seneste sammenligning af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet forelagt den 27. november 2018 (sag nr. 1).

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Af bilag 1 fremgår en oversigt over Beskæftigelsesudvalget mål for 2019, jf. Beskæftigelsesplanen, baseline for disse mål samt status pr. 1. kvartal 2019. For uddybende information om udviklingen inden for de enkelte mål henvises til kvartalsstatus pr. 1. kvartal 2019 (bilag 2).
 
Udvikling i forhold til mål i Beskæftigelsesplanen
Det fremgår blandt andet af bilag 1, at Viborg Kommune stadig har en placering som nr. 56 (blandt landets kommuner) i Beskæftigelsesministeriets sammenligning af kommunerne i forhold til offentlig forsørgelse (kontrolleret for rammevilkår) (mål nr. 1 i oversigten). Herudover fremgår det af bilag 1 og 2, at antallet af fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse (mål nr. 2) er reduceret i forhold til baseline. Målet for permanent offentlig forsørgelse er opfyldt (mål nr. 3).
 
I forhold til sygedagpengeområdet ses en positiv udvikling i forhold til den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge (mål nr. 4), andelen, der er delvist raskmeldte (mål nr. 5) og andelen af sygemeldte (mål nr. 7). Der er derimod stilstand i udviklingen i forhold til andelen på førtidspension (mål nr. 6).
 
På ungeområdet er andelen af unge på midlertidig offentlig forsørgelse reduceret (mål nr. 8A), mens andelen på permanent offentlig forsørgelse (mål nr. 8B) er på samme niveau som baseline. Målet er dermed opfyldt. Der er derimod sket en lille negativ udvikling i forhold til andelen af ledige unge på a-dagpenge i forhold til baseline.
 
Ser man på målene vedrørende et rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejde fremgår det af bilag 1 og 2, at der er sket en negativ udvikling i forhold til samarbejdsgraden (mål nr. 10) og andelen i virksomhedspraktik eller løntilskud (mål nr. 12). Der er på den anden side sket en positiv udvikling i forhold til andelen på offentlig forsørgelse, der samtidig har ordinære timer (mål nr. 11).
 
I forhold til de fastsatte ministermål i Beskæftigelsesplanen 2019 ses en positiv udvikling i forhold til at få flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse (mål nr. 13). Ser man derimod på målet om, at flere jobparate skal i beskæftigelse, og at flere aktivitetsparate skal visiteres jobparate eller komme i beskæftigelse (mål nr. 14A), er der sket en negativ udvikling siden baseline. Det samme er tilfældet, hvis man udelukkende ser på kvinder med indvandrerbaggrund fra ikke-vestlige lande (mål nr. 14B).
 
Sammenligning mellem kommuner
Af bilag 2 fremgår en sammenligning af resultaterne i Viborg Kommune og fem øvrige kommuner (med sol, overskyet sol og skyer). I sammenligningen er der tilføjet pile, som angiver, hvorledes resultaterne i forhold til de enkelte ydelser/fokusområder har ændret sig siden sidste kvartal. Det følger blandt andet af sammenligningen, at der særligt er positive tendenser i forhold til revalidering, uddannelseshjælp og andelen på offentlig forsørgelse, der samtidig har ordinære timer. På den anden side ses flest udfordringer i forhold til forsikrede ledige og den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge. Hvad angår sidstnævnte bemærkes dog, at der, uanset sammenligningen med de øvrige kommuner, er sket en positiv udvikling i Viborg Kommune fra en gennemsnitlig varighed på sygedagpenge på 10,6 uger i 2018 til 10,3 uger i 1. kvartal 2019.
 
Beskæftigelsesministeriets benchmarking
Beskæftigelsesministeriet har opdateret benchmarking af kommunernes resultater i forhold til offentlig forsørgelse. Samlet for alle midlertidige ydelser har Viborg fortsat en placering som nr. 56, hvor 1 er bedst.
 
Nedenstående tabel viser Viborg Kommunes placering på kontanthjælpsområdet, A-dagpenge og sygedagpengeområdet i 2017 (sidste måling) og 2. halvår 2017-1. halvår 2018 (nyeste måling).
 
1 er bedst.
2017
2. halvår 2017- 1. halvår 2018
Kontanthjælpsområdet
64
61
A-dagpenge
43
55
Sygedagpengeområdet
50
46
Alle ydelser
56
56
 
Der er således sket en positiv udvikling på kontant- og sygedagpengeområdet, mens der er sket en negativ udvikling på A-dagpengeområdet.
 
Nedenstående tabel viser Viborg Kommunes placering (2. halvår 2017 til 1. halvår 2018) ift. de 5 udvalgte byer, som vi også i kvartalsstatussen sammenligner os med.
 
1 er bedst.
Alle midlertidige ydelser
Kontanthjælps-området
Sygedagpenge-området
A-dagpenge
Herning
21
59
16
10
Vejle
32
48
19
40
Kolding
33
27
60
60
Randers
46
50
44
47
Viborg
56
61
46
55
Silkeborg
87
88
74
56
 
Det fremgår af tabellen, at Viborg Kommune samlet set ligger nr. 5 i forhold til de øvrige kommuner. Ser man på sygedagpengeområdet og A-dagpenge ligger Viborg på en plads nr. 4, mens Viborg Kommune placerer sig på en 5. plads på kontanthjælpsområdet. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og varigheden på såvel midlertidige som permanente offentlige forsørgelsesydelser har en direkte afsmittende virkning på udgiftsniveauet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/17482
Resume
I forbindelse med budgetprocessen for budget 2018-2021 blev der igangsat et projekt, som skulle få flere af kommunens flygtninge i arbejde. På nuværende tidspunkt er de fleste af projektets anbefalinger implementeret, og det er lykkedes at få markant flere flygtninge i job og uddannelse end forventet. Som følge heraf er projektets økonomiske mål for perioden 2018-2021 indfriet allerede i 2018. Det bemærkes dog, at Viborg Kommunes udgangspunkt var lavt, hvorfor der fortsat er et potentiale for forbedring.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2019
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I analysen fremgik det, at Viborg Kommune havde et potentiale for at få flere flygtninge i job og uddannelse. Dette ville bidrage positivt til kommunens økonomi ved at reducere forsørgelsesudgifterne på området. Kommunen ville samtidig få øgede indtægter, da kommunen modtager et resultattilskud, når en flygtning kommer i job eller uddannelse.
 
I indeværende sag gøres status på projektets anbefalinger (bilag 1) samt realiseringen af projektets økonomiske mål.
 
I analysen var der syv anbefalinger:
 
 • Tilpasning af vejledning og målretning af praktikker og opkvalificering til udvalgte brancher.
 • Fokus på sprogpraktikker i starten af integrationsforløb og herefter målrettede jobpraktikker.
 • Oprettelse af kommunale sprogpraktikker.
 • Målrettede iværksætterikurser i samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd.
 • Afklarings- og opkvalificeringsforløb på lokale virksomheder i samarbejde med VIBORGegnens Erhvervsråd.
 • Særligt midlertidigt indsatsområde med IGU i virksomheder i perioden til og med 2. kvartal 2019.
 • Øget opmærksomhed omkring flygtningenes ret og pligter, herunder brugen af sanktionering.
 
Status på anbefalingerne er, at de fleste er helt eller delvist implementeret. Enkelte tiltag er lukket ned som følge af nærmere analyse og erfaringer. For en nærmere gennemgang af de enkelte anbefalinger henvises til bilag 1.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Tiltagene blev igangsat i 2017 og projektet er overgået til ordinær drift.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Flere i arbejde end forventet
Projektets mål var 79 personer i job og uddannelse i 2018 og 2019, samt 69 personer i job og uddannelse i 2020 og 2021. Udgangspunktet var, at Viborg Kommune modtog 26 resultattilskud i 2016. I 2017 kom der 102 i job og uddannelse, som udløste et resultattilskud. I 2018 var tallet steget til 152, hvilket er markant flere end forventet i projektet.
 
Projektets økonomiske mål er nået allerede i 2018
Analysen viste et potentiale for en samlet forbedring (reducerede forsørgelsesudgifter og øgede indtægter) på 20,5 mio. kr. i budgetperioden 2018-2021. Potentialet blev efterfølgende i budgetprocessen reduceret til 13 mio. kr. som følge af en markant lavere tilgang af flygtninge i 2016 og 2017.
 
De foreløbige resultater viser, at projektets mål for hele budgetperioden 2018-2021 er mere end indfriet allerede i 2018. Sammenlignet med 2016 er der i 2018 sket en samlet forbedring på i alt 21,5 mio. kr. fordelt på 9,2 mio. kr. i øgede resultattilskud (job og uddannelse) og 12,3 mio. kr. lavere udgifter til forsørgelse.
 
Det vurderes, at resultaterne i høj grad kan tilskrives en mere målrettet brug af virksomhedspraktikker og større fokus på kerneopgaven med at få borgerne i job og uddannelse.
 
Afslutningsvist kan det bemærkes, at der løbende er gennemført personalereduceringer på integrationsområdet i takt med, at antallet af nye flygtninge er faldet og flere af flygtningene er kommet i job og uddannelse.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/18316
Resume
Viborg Kommune har foretaget tilsyn med Sprogcenter Viborg for perioden december 2016 til december 2018. Viborg Kommune har tidligere sendt tilsynsrapporten til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som styrelsen nu har givet en tilbagemelding på. Det er styrelsens overordnede vurdering, at tilsynet er udført tilfredsstillende med behov for få fremadrettede fokuspunkter.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1.  at orientering om tilbagemelding fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration på Viborg Kommunes tilsyn med Sprogcenter Viborg 2016-2018 tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2019
Beskæftigelsesudvalget tog orientering om tilbagemelding fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration på Viborg Kommunes tilsyn med Sprogcenter Viborg 2016-2018 til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommune har ført tilsyn med Sprogcenter Viborg for perioden december 2016 til december 2018. Tilsynet blev udført i slutningen af 2018, og derefter har Viborg Kommune sendt tilsynsrapporten til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) efter reglerne i Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Viborg Kommune har nu fået en tilbagemelding fra SIRI på kommunens tilsyn med Sprogcenter Viborg (bilag 1).
 
Tilbagemeldingen fra SIRI viser overordnet, at tilsynet er udført tilfredsstillende med behov for få fremadrettede fokuspunkter. Styrelsen har set positivt på, at Viborg Kommune har foretaget en risikobaseret vurdering af statistisk data i forbindelse med tilsynet. SIRI fremhæver endvidere i deres tilbagemelding, at det skal fremhæves som en kvalitet ved tilsynet, at Viborg Kommune har etableret et samarbejde med Skive Sprogcenter, og at Viborg Kommune herigennem inddrager personale med pædagogisk kompetence inden for dansk som andetsprog i det pædagogiske tilsyn.
 
SIRI peger i sin tilbagemelding på ganske få fokuspunkter, som Viborg Kommune fremadrettet bør medtage i sine tilsyn af Sprogcenter Viborg. Forvaltningen tager disse fokuspunkter til efterretning. Det fremgår af tilbagemeldingen fra SIRI, at styrelsen har noteret sig, at tilsynsrapporten med fordel kunne have været uddybet i forhold til en yderligere beskrivelse af kommunes vurdering af sammenhængen mellem pris og kvalitet i tilbuddet samt kursisternes gennemførelseshastighed.
 
Det fremgår endvidere af styrelsens tilbagemelding på Viborg Kommunes tilsyn med Sprogcenter Viborg, at kommunen ikke skal tage yderligere skridt i forbindelse med tilsynsrapporten fra 2016-2018.
 
Styrelsen opfordrer dog til, at Viborg Kommune i de løbende pædagogiske, administrative og økonomiske tilsyn fremadrettet har særlig fokus på:
 
 • Kommunens egne opstillede opfølgningspunkter
 • Udviklingen i gennemførelseshastighederne samt årsager hertil.
 
Forvaltningen vil medtage disse fokuspunkter i fremtidige tilsyn på området, og vil endvidere rette en særlig opmærksomhed på fokuspunkterne i det løbende samarbejde med Sprogcenter Viborg, blandt andet ved at indarbejde fokuspunkterne i de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Viborg Kommune og Sprogcenter Viborg.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/62156
Resume
Forvaltningen giver en status på den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2019
Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Historik

 
På plankonferencen den12. april 2019 modtog byrådet en status fra forvaltningen på arbejdet med udrulningen af den kommunale ungeindsats.
 

Inddragelse og høring

Efter Viborg Byråds godkendelse af organiseringen af den kommunale ungeindsats, har forvaltningen nedsat en styregruppe og operatørgruppe.
 

Beskrivelse

Styregruppe og operatørgruppe
Styregruppen består af direktør for Social, Sundhed & Omsorg (formand), arbejdsmarkedschef, socialchef, familie- og rådgivningschef, afdelingsleder for Jobservice og UU, teamleder for Socialafdelingen, afdelingsleder for Job- og Helhedsindsats og afdelingsleder for Familieafdelingen.
 
Udover styregruppen er der oprettet en operatørgruppe bestående af ledere fra afdelinger, der varetager indsatser for unge i målgruppen.
 
Styregruppens formål:
 • At understøtte det tværgående samarbejde og sikre fælles ejerskab til implementeringen af den kommunale ungeindsats
 • Sikre fælles mål og retning på tværs af organisationen
 • Sikre en tæt ledelsesmæssig bevågenhed på det tværgående samarbejde
 • Have fokus på fremdrift, løbende status og konkrete evalueringer, og dermed nødvendige justeringer undervejs
 • Have ansvaret for implementeringen og kommunikationen (på politisk, ledelses- og driftsniveau)
 
Operatørgruppens opgaver:
 • Sikre indsats og koordinering mellem de relevante afdelinger, som operatørerne repræsenterer
 • Sikre sparring på tværs af de relevante afdelinger
 • Sikre netværk mellem de afdelinger, der er i kontakt med de unge
 • Sikre hurtig afklaring på udfordringer
 • Afdelingerne som operatørgruppen repræsenterer, vil ofte levere de kommende ungeguider
 • Sikre fælles mindset i afdelingerne
 • Være primusmotorer på og sikre implementering i driften
 • Sikre nærhed til driften
 • Bringe perspektiver fra driften ind og kvalificere styregruppens oplæg og forslag
 • Sikre ejerskab til den fælles opgave med den kommunale ungeindsats
 • Drøfte løbende problemstillinger
 • Danne netværk for den kommunale ungeindsats, så sager hurtigere kan koordineres
 
Status for etablering af målgruppebeskrivelse, konference og ungeguide og unge-koordinator
For at sikre, at Viborg Kommune pr. 1. august 2019 lever op til lov om kommunale indsats for unge er der udarbejdet beskrivelser og definitioner af:
 
 • Målgruppen for den kommunale ungeindsats
 • Målgruppen for den kommunale ungeindsats er overvejende unge der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere indsatser og som vurderes i risiko for frafald eller for ikke at komme i uddannelse eller beskæftigelse
 
 • Den tværprofessionelle konference
 • Formålet med den tværprofessionelle konference er at sikre en koordineret uddannelsesplan for den unge på tværs af fagområderne, så den unge har et klart mål, som alle omkring den unge støtter op om, og som især ungeguiden har til opgave at sikre en løbende koordinering af
 
 • Ungeguidefunktionen (i loven kaldet kontaktperson)
 • Ungeguidens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan og dermed støtte den unge frem mod fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse
 
Beskrivelserne er kvalificeret på en tværgående workshop. Beskrivelserne fremgår af bilag 1-3.
 
Ungekoordinator
Til at sikre koordineringen af de tværgående ungeforløb, har forvaltningen pr. 1. maj 2019 ansat en unge-koordinator. Opgaver for den nyoprettede funktion fremgår af bilag 4.
 
Uddannelsesplan
Styregruppen har nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger de tekniske, faglige og økonomiske konsekvenser for etablering af en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal ifølge lovgivningen være det koordinerende redskab, der sikrer retning og samler de indsatser og tilbud den unge har brug for, for at komme i uddannelse eller i job. Uddannelsesplanen skal samtidigt sikre, at den unge oplever, at der arbejdes med samme målsætninger på kort og lang sigt på tværs af kommunale enheder.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Den kommunale ungeindsats etableres pr. 1. august 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

DUT-midlerne for kontaktpersonordningen udgør i 2019 340.000 kr. og i overslagsårerne 690.000 kr.
 
Midlerne anvendes hovedsageligt til finansiering af unge-koordinatoren.
 
De økonomiske konsekvenser for den tekniske etablering af en uddannelsesplan er under afdækning.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 18/54382
Resume
Beskæftigelsesudvalget har tilkendegivet ønske om en studietur i 2019 med henblik på at få inspiration til indsatser på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen fremlægger udkast til program for en studietur til Stockholm i september 2019.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget godkender udkast til program for studieturen.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte udkast til program for studieturen.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har i afsøgningen af relevante destinationer for studieturen haft kontakt til Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.
 
Efter udvælgelsen af Stockholm som destination, har forvaltningen blandt andet haft kontakt til ”Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)”, en søsterorganisation til Kommunernes Landsforening i Danmark (KL). 
 
Derudover har forvaltningen været i kontakt med en række konkrete svenske kommuner og beskæftigelsestilbud og virksomheder.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesplan 2019 har udvalgt tre særlige fokusområder i Beskæftigelsesplan 2019. Disse er:
 • Unge
 • Sygedagpengemodtagere
 • Virksomhedssamarbejde og rummeligt arbejdsmarked
 
Udvalget har derfor anmodet om, at emnerne for studieturen skal være inden for de tre fokusområder, primært med vægt på unge på offentlig forsørgelse samt virksomhedssamarbejde.
 
Forvaltningen fremlægger et udkast til program (bilag 1).
 
På studieturen deltager Beskæftigelsesudvalgets fem medlemmer, direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale samt arbejdsmarkedschefen.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Studieturen gennemføres den 24.-26. september 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udgifterne til studieturen afholdes inden for den overordnede ramme på 100.000 kr.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag