You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 13. august 2019 kl. 08:00

Mødested EL:CON A/S
Udvalg Beskæftigelsesudvalget
Mødedeltagere Anders Bertel, Jakob Ekberg, Michael Nøhr, Nikolai Norup
Fraværende Flemming Gundersen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/25026
Resume
Beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august 2019 afholdes hos EL:CON A/S i Viborg. Mødet indledes med et oplæg ved serviceleder Rene Edslev og en rundvisning på virksomhedens lokation i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

På Beskæftigelsesudvalgets 12-12 seminar den 14.-15. maj 2018 besluttede udvalget at besøge virksomheder i kommunen 2019 i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august 2019 afvikles på EL:CON A/S, Fabrikvej 17, 8800 Viborg. Servicechef Rene Edslev tager imod Beskæftigelsesudvalget ved ankomst til virksomheden.
 
EL:CON er en installationsvirksomhed inden for el og teknik med hovedsæde i Århus. Der er i alt 16 lokalafdelinger i hele landet og 8 landsdækkende specialafdelinger.
 
Virksomheden er grundlagt i 1984 og består af ca. 750 fuldtidsansatte. I Viborg er der ca. 70 ansatte.
 
Beskæftigelsesudvalgets møde indledes med et oplæg ved serviceleder Rene Edslev samt en rundvisning på virksomheden.

 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/22426
Resume
Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.
Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.
 
I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi og Personale foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
 
1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 godkendes.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2019 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. 
 
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
 
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018.
 
Mio. kr. (minus = indtægter)
Budget
Forventet
regnskab
Forventet afvigelse
 
 Oprindeligt
 Korrigeret
30. juni
I forhold til oprindeligt budget (kol 1)
I forhold korr.budget (kol. 2)
Forskel på forv.
regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)
 
1
2
3
4
5
6
Drift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviceudgifter
 
 
 
 
 
 
      Beskæftigelsestilbud
14,6
21,5
15,9
1,3
-5,7
-0,7
Serviceudgifter i alt
14,6
21,5
15,9
1,3
-5,7
-0,7
 
 
 
 
 
 
 
Overførselsudgifter
 
 
 
 
 
 
       Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
1.469,8
1.465,8
1.473,7
3,8
7,9
10,6
Overførselsudgifter i alt
1.469,8
1.465,8
1.473,7
3,8
7,9
10,6
 
 
 
 
 
 
 
Drift i alt
1.484,4
1.487,3
1.489,5
5,1
2,2
9,9
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg
 
 
 
 
 
 
Anlæg, skattefinansieret
0,0
0,9
0,9
0,9
0,0
0,0
Anlæg i alt
0,0
0,9
0,9
0,9
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Drift og anlæg i alt
1.484,4
1.488,3
1.490,4
6,0
2,2
9,9
Tabel 1
 
KONKLUSION
Der forventes en forholdsmæssigt stor mindreudgift på udvalgets serviceudgifter og en forholdsmæssigt mindre merudgift på overførselsudgifter. Anlægsbudgettet forventes brugt i 2019.
 
Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
 
SERVICEUDGIFTER
Der forventes en mindreudgift på 5,7 mio. kr., som fordeler sig med 3,6 mio. kr. på centrale konti og 2,1 mio. kr. på decentrale konti.
Mindreforbruget på centrale konti vedrører betaling for produktionsskoler samt et overført overskud fra 2018, som også kan henføres til et mindreforbrug på produktionsskoler.
Mindreforbruget på decentrale konti er primært på Trepas og Veteranindsatsen, mens der er et merforbrug vedrørende STU – Viborg.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 19. juni 2019 (sag nr. 30) forelagt en ekstra prognose for forventet regnskab 2019, som viste, at Viborg Kommune fortsat er på vej til at overskride sin serviceramme med ca. 43 mio. kr. Kommunen risikerer derved at få en økonomisk straf af Staten i samme størrelsesorden, da det er sandsynligt, at kommunerne samlet set overskrider servicerammen i 2019. For at undgå en økonomisk straf og samtidigt sikre, at de decentrale enheder kan bevare deres overførte midler, har Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at henstille til alle budgetansvarlige, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Det kan de budgetansvarlige f.eks. gøre ved at udskyde større indkøb og investeringer på driftsbudgettet omkring årsskiftet til 2020, og ved at udskyde genbesættelse af ledige stillinger/nyansættelser i det omfang, at det er muligt. Foruden dette initiativ er det besluttet, at den administrative organisation skal vente med at bruge overførte midler til 2020. I forbindelse med den næste budgetopfølgning pr. 30. september 2019 vil de budgetansvarlige blive bedt om at indregne deres bidrag i det forventede regnskab.
 
OVERFØRSELSUDGIFTER
Der forventes en merudgift på 7,9 mio. kr. Det er især fleksjob, der udviser en stor merudgift. De øvrige større afvigelser er en merudgift til førtidspensioner og mindreudgifter til EGU, sygedagpenge, boligstøtte, ressourceforløb og løntilskud.
 
ANLÆG
Beskæftigelsesudvalgets enlige anlægsprojekt Ombygning af Klostermarken 16 – STU forventes færdiggjort i 2019 og det afsatte rådighedsbeløb anvendt.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da materialet vedr. tidsplanerne er udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen i 2020-2023 er der medtaget alle projekter med basisbudgetter i 2020-2023 samt de største projekter med beløb i 2019 (over 2 mio. kr. efter overførsler). Beskæftigelsesudvalget har kun det ene anlægsprojekt vedrørende ombygning af Klostermarken 16 og der er derfor ingen oversigt over forventet tidsforløb. 
 
BESKÆFTIGELSESTILSKUD
Den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 og midtvejsreguleringen for 2019 er endnu ikke udmeldt fra Ministeriet.
Ifølge seneste skøn fra KL er efterreguleringen for 2018 beregnet til negativ 16,7 mio. kr. og midtvejsreguleringen for 2019 til negativ 1,9 mio. kr.
I alt en negativ regulering på 18,6 mio. kr.
 
På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes i 2019 en mindreudgift på 4,9 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28647
Resume
Beskæftigelsesudvalget vil på mødet få præsenteret status på de fastsatte mål i forhold til borgere på offentlig forsørgelse og inden for de 3 fokusområder – unge, sygedagpenge og virksomhedssamarbejde.
 
Status er udarbejdet i en elektronisk udgave, som alle har adgang til via hjemmesiden www.data.viborg.dk.
 
På baggrund af blandt andet denne status pr. 2. kvartal 2019 skal Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med en efterfølgende sag på udvalgsmødet have indledende drøftelser i forhold til Beskæftigelsesplan 2020.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at ledelsesinformationen med status pr. 2. kvartal 2019 tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Indstillingen blev godkendt med enkelte forslag til justeringer til de fremadrettede kvartalsrapporter, som indarbejdes af forvaltningen.
Sagsfremstilling

Historik

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Forvaltningen har udviklet en elektronisk præsentation af kvartalsstatus, som er tilgængelig via hjemmesiden www.data.viborg.dk. Beskæftigelsesudvalget præsenteres for status i den nye form på udvalgsmødet.
 
Det bemærkes, at der for flere af målene udestår opdateringer af resultaterne, hvilket skyldes at de nødvendige data ikke er tilgængelige på jobindsats.dk før efter dagsordenen til udvalgsmødet er publiceret. Beskæftigelsesudvalget vil som følge heraf få eftersendt bilag med kvartalsstatus, ligesom dagsordenspunktet vil blive opdateret med bilaget, når de sidste tal foreligger. Beskæftigelsesudvalget vil på udvalgsmødet den 13. august 2019 blive præsenteret for udviklingen i tallene, herunder særligt de tal, som opdateres efter udsendelse af dagsordenen.
 
Med afsæt i status på målene for første halvår af 2019 skal Beskæftigelsesudvalget i en efterfølgende sag på udvalgsdagsordenen have de første drøftelser af indholdet i Beskæftigelsesplan 2020.

Opsamling af hovedpunkterne i status og udvikling

Nedenfor gennemgås udvalgte tendenser i kvartalsstatus pr. 2. kvartal 2019. Det bemærkes, som nævnt, at flere af resultaterne først opdateres efter dagsordenen er udsendt. Det gælder bl.a. tal vedrørende sygedagpenge, og deraf målene om midlertidig forsørgelse. Herudover udestår også opdateringer vedrørende virksomhedssamarbejde.
 
Tallene pr. 2. kvartal 2019 viser i forhold til permanent forsørgelse, at der er en lille negativ udvikling i andelen på permanent forsørgelse. I faktiske fuldtidspersoner var der ved sidste kvartalsstatus 6.257 fuldtidspersoner på permanent forsørgelse, mens der ved denne status er 6.323 fuldtidspersoner. Det er således 25 personer over målet på 6.298 fuldtidspersoner. Det skyldes blandt andet den begrænsede afgang til folkepension.
 
Ser man på fokusområdet vedrørende unge er målet om at reducere andelen af unge på permanent forsørgelse til 2,8 % nået. Herudover er der også sket en positiv udvikling for unge på A-dagpenge. Det skal dog bemærkes, at det kan skyldes sæsonudsving.
 
Slutteligt ses det i forhold til beskæftigelsesministermålene, at der er positive tendenser i forhold til alle målene. Siden sidste kvartalsstatus er andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse steget fra 32,4 % til 35 %. Målet er 37,6 % for 2019. Tilsvarende er andelen af kontanthjælps-, integrationsydelses- og uddannelseshjælpsmodtagere, som enten er kommet i beskæftigelse eller er opviseret fra aktivitetsparate til jobparate steget fra 12,4 % til 14,1 % med et mål på 15,6 %. Ses der specifik på indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande er tallet steget fra 5,9 % til 8,2 %. Her er målet 8,5 %.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og varigheden på såvel midlertidige som permanente forsørgelsesydelser har en direkte afsmittende virkning på udgiftsniveauet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/25710
Resume
Beskæftigelsesplanen for 2020 skal vedtages inden udgangen af indeværende år. Beskæftigelsesudvalget skal beslutte, hvilke fokusområder og mål, der skal indgå i planen.
 
Forvaltningen foreslår, at indvandrer- og integrationsområdet tilføjes, som et supplerende fokusområde til de nuværende 3: unge, sygedagpenge og virksomhedssamarbejdet.

Desuden foreslår forvaltningen, at beskæftigelsesplan 2020 indeholder 8 politisk fastsatte mål, som suppleres med flere understøttende administrative mål.
 
Beskæftigelsesplanen skal også indeholde beskæftigelsesministerens udmeldte mål. De beskæftigelsespolitiske mål foreligger endnu ikke. Beskæftigelsesudvalget vil på et senere møde, når målene er udmeldt, skulle fastsætte et lokalt niveau for disse. 
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi og Personale indstiller til beskæftigelsesudvalget,
 
1. at tidsplanen for beskæftigelsesplanen godkendes,
 
2. at fokusområder for 2020 besluttes,
 
3. at plan for mål og opfølgning besluttes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Jf. §4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal kommunalbestyrelsen senest 31. december 2019 vedtage beskæftigelsesplanen for 2020. Beskæftigelsesplanen skal tage udgangspunkt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål for det kommende år.
 
Folketingsvalget i juni 2019 og dannelse af en ny regering betyder, at der endnu ikke foreligger udmelding af ministermålene for 2020.
 

Inddragelse og høring

Medarbejdere og ledere følger løbende status for beskæftigelsesindsatsen, drøfter og vurderer mulige justeringer og nye initiativer.
FagMED på beskæftigelsesområdet har på fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget haft en dialog om status og initiativer.
 

Beskrivelse

Fokusområder 2020.
Forvaltningen foreslår, at beskæftigelsesplan 2020 tager udgangspunkt i planen for 2019 i forhold til opbygning og med fastholdelse af værdigrundlaget samt de 3 fokusområder: unge, sygemeldte og virksomhedssamarbejdet evt. suppleret med endnu et fokusområde: indvandrer- og integrationsområdet.
 
Andelen af borgere fra ikke-vestlige lande i beskæftigelse på hel- eller deltid er lav i Viborg. Specielt er der meget få kvinder i beskæftigelse. Dette er baggrunden for, at forvaltningen anbefaler at tilføje denne udfordring som et fokusområde i 2020.
 
Mål, sammenligning og målopfølgning 2020.
Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget fastsætter et mindre antal overordnede mål for 2020, som en del af beskæftigelsesplanen - og som udvalget får præsenteret og følger kvartalsvis.

Mål, der følges kvartalsvis politisk:
 1. Placering jf. beskæftigelsesministeriets benchmarking af de 98 kommuner
 2. Andel fuldtidspersoner på midlertidige ydelser i forhold til befolkningen – 8 ydelser
 3. Andel fuldtidspersoner på permanente ydelser i forhold til befolkningen – 3 ydelser
 4. Andel unge (18-29årige) fuldtidspersoner på midlertidige ydelser i forhold til unge befolkningen,
  Samtidig vise det aktuelle antal i Viborg – ”kongenøgletallet”
 5. Andel på sygedagpenge ift. befolkningen
 6. Andel på sygedagpenge og jobafklaring over 52 uger i forhold til målgruppen på ydelserne
 7. Samarbejdsgraden med virksomheder
 8. Andel kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund med lønindkomst eller opvisiteret fra aktivitetsparat til jobparat i forhold til målgruppen på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
 
De overordnede mål suppleres med mere detaljerede mål, som følges månedsvis af direktør, chef og afdelingsledere på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesudvalget har også adgang til oversigter, der viser disse mål, status og udviklingen sammenholdt med de seneste 2 år via Viborg kommunes hjemmeside.

Mål, der følges månedsvis ledelsesmæssigt:
 1. Antal fuldtidspersoner midlertidige ydelser = matcher forudsætningerne i budget 2020
 2. Antal fuldtidspersoner permanente ydelser = matcher forudsætningerne i budget 2020
 3. Andel beskæftigede og opvisiterede kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere
 
Fokusområde unge:
 1. ”Kongenøgletallet” for unge – antal fuldtidspersoner på midlertidige ydelser
 2. Antallet af unge med mere end 3 år offentlig forsørgelse
 3. Andel unge fuldtidspersoner fordelt på de 3 grupper
  Gr. 1: Forsikrede ledige, jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, åbenlyse uddannelsesparate uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtager
  Gr. 2: Uddannelsesparate uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere
  Gr. 3: Aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløb, jobafklaring
 
Fokusområde sygedagpenge:
 1. Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaring
 2. Andel delvis raskmeldte sygedagpengemodtagere
 3. Gennemsnitlig varighed på sygedagpenge
 4. Antal personer på sygedagpenge og jobafklaring over 52 uger
 
Fokusområde virksomhedssamarbejde:
 1. Andel ledige med ordinære timer kombineret med offentlig forsørgelse (kontant- og uddannelseshjælp, ressourceforløb og integration)
 2. Andel fuldtidspersoner i virksomhedstilbud
 
Forslag om fokusområde indvandrere/integration:
 1. Reducere andel indvandrere fra ikke-Vestlige lande på kontant- og uddannelseshjælp eller integrationsydelse
 2. Reducere andel indvandrerkvinder fra ikke-Vestlige lande på kontant- og uddannelseshjælp eller integrationsydelse
 
Mål, status og udvikling præsenteres via Kommunes ledelsesinformationsplatform på Viborg Kommunes hjemmeside. Status i Viborg sammenlignes med landsplan og 4 udvalgte kommuner samt udviklingen inden for de seneste 2 år.
 
Sammenligning med andre kommuner.
Beskæftigelsesministeriet offentliggør hver ½ år – i maj og i november kommunernes placering efter, hvor gode resultaterne er ud fra de rammevilkår, der er i den pågældende kommune.
Rammevilkårene i kommunerne er opgjort på baggrund af beregninger ud fra ca. 300 parametre foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Viborg ligger på en placering som nummer 58 ift. landets øvrige 98 kommuner (nr. 1 har de bedste rammevilkår).
 
Viborg har aktuelt en placering resultatmæssigt som nummer 56 – altså lidt bedre end forventet, når der kigges på andelen af borgere på offentlige ydelser samlet.
 
Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen anbefales sammenlignet med kommuner, der har sammenlignelige rammevilkår og som samtidig har en sammenlignelig størrelse, idet der er stor forskel på at drive et mindre og et stort jobcenter.

Forvaltningen foreslår, at Viborg sammenlignes med 2 kommuner med bedre og 2 kommuner med dårligere rammevilkår end Viborg.
Viborg er placeret som nr. 58 (indeks 108,1) ud af de 98 kommuner.
2 med bedre rammevilkår: Silkeborg nr. 40 (indeks 98,7) og Herning nr. 51 (indeks 105,0).
2 med dårligere rammevilkår: Horsens nr. 62 (indeks 110,2) og Esbjerg nr. 69 (indeks 113,3).

Ministermål.
Efter regeringsdannelsen skal Beskæftigelsesministeren jf. lovgivningen fastsætte beskæftigelsespolitiske mål for 2020. Når de foreligger, skal beskæftigelsesudvalget fastsætte det lokale niveau for hvert mål samt beslutte hyppighed og form på opfølgningen på disse.
 
Driftsmæssig opfølgning.
De politiske fastsatte fokusområder, initiativer og mål – herunder forudsætningerne i budgettet på overførselsområdet – er udgangspunkt for fastsættelse af driftsmæssige mål på jobcenterniveau, målgruppe-, team- og medarbejderniveau. Status og udviklingen følges løbende af ledere og medarbejdere.
 

Alternativer

intet
 

Tidsperspektiv

Tidsplan for beskæftigelsesplan 2020.
13. august 2019 – Beskæftigelsesudvalget har de første drøftelser af fokusområder og mål.
 
29. oktober 2019 – Beskæftigelsesudvalget drøfter første udkast til beskæftigelsesplan 2020 samt beslutter niveauet for målene i planen.
 
26. november 2019 – Beskæftigelsesudvalget godkender beskæftigelsesplan 2020.
 
18. december 2019 – byrådet vedtager beskæftigelsesplan 2020.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Beskæftigelsesplanen med fokusområder og mål tager afsæt i en videreførelse af niveauet for byrådets budget for 2019-2022 samt virkningen af investeringen på sygedagpengeområdet.

Derudover er der i budget 2020 forudsat en reduktion af udgifterne på overførselsområdet med 10 mio. kr. netto ift. budget 2019.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet ud over lovmæssigt krav om byrådets vedtagelse af beskæftigelsesplan 2020 inden 31. december 2019.

Sagsid.: 19/27235
Resume
Beskæftigelsesudvalget bestilte på udvalgsseminar den 8.-9. maj 2019 i alt seks investeringsforslag målrettet ledige unge, et rummeligt arbejdsmarked og sygedagpengeområdet. På udvalgsmøde den 4. juni 2019 godkendte udvalget det første investeringsforslag vedr. læringspartnerskab for unge med komplekse problemstillinger.
 
Med denne sag har Beskæftigelsesudvalget mulighed for at godkende fire ud af de resterende fem investeringsforslag. Der er behov for en række afklaringer i forhold til det sidste investeringsforslag, som omhandler tidlig og forebyggende indsats før evt. sygemelding. Forvaltningen ønsker derfor at arbejde videre med investeringsforslaget, før det forelægges til udvalgets behandling på et senere møde.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. investeringsforslaget ”For-forløb (klargøringstilbud) til uddannelsesforberedende tilbud” godkendes,
 
2. investeringsforslaget ”Straksindsats for unge forsikrede ledige” godkendes,
 
3. investeringsforslaget ”Målrettet anvendelse af frivillige erhvervsmentorer for unge” godkendes,
 
4. investeringsforslaget ”Virksomhedsrettede indsatser for autist-målgrupper” godkendes, og
 
5. at forvaltningen arbejder videre med investeringsforslaget ”Tidlig og forebyggende indsats før evt. sygemelding” godkendes.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 14. august 2018 (sag nr. 3) behovet for investeringer og prioriteringer i tilknytning til de tre fokusområder i Beskæftigelsesplan 2019.
 
På Beskæftigelsesudvalgets 12-12 seminar den 8.-9. maj 2019 havde udvalget fokus på ledige unge, sygedagpengemodtagere og det gode virksomhedssamarbejde. På baggrund af seminaret bestilte udvalget seks investeringsforslag. På møde i Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2019 (sag nr. 2) drøftede udvalget opsamlingen på udvalgets 12-12 seminar, herunder de ønskede investeringsforslag. På samme møde godkendte udvalget et ud af de seks investeringsforslag: ”Læringspartnerskab vedrørende unge med komplekse problemstillinger” (sag nr. 3).
 

Inddragelse og høring

Investeringsforslagene har været drøftet i arbejdsmarkedsområdets ledelse, og forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte investeringsforslag været i kontakt med de respektive samarbejdspartnere, der præsenteres i de forskellige investeringsforslag.
 

Beskrivelse

Det fremgår af Beskæftigelsesplanen 2019, at et af Beskæftigelsesudvalgets tre fokusområder er indsatsen for ledige unge, som skal tage udgangspunkt i et mål om varig selvforsørgelse. Herudover har Beskæftigelsesudvalget som værdigrundlag, at beskæftigelsesindsatsen skal bæres af forpligtende relationer med virksomheder, der bidrager til et rummeligt og velfungerende arbejdsmarked. I forhold til sygedagpengeområdet følger det af Beskæftigelsesplan 2019, at sygedagpengemodtagere skal have en tidlig og hurtig indsats, således at langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet forebygges.
 
For at imødekomme de i Beskæftigelsesplanen 2019 nævnte udfordringer og mål – og samtidig arbejde målrettet med Beskæftigelsesudvalgets fokusområder i 2020, foreslår forvaltningen, at udvalget prioriterer indsatser, som beskrevet i investeringsforslagene, primært finansieret inden for den afsatte pulje til Beskæftigelsesudvalgets investeringer og initiativer på i alt 5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022.
 
Det bemærkes, at de foreslåede investeringsforslag ikke skal ses som ”klassiske” investeringsforslag, hvor investeringens effekter finansierer investeringsudgiften. De effekter, der forventeligt opnås som følge af investeringerne, vil understøtte overholdelse af budgettet på Overførsels- og Arbejdsmarkedsområdet, som forudsætter en reduktion i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.
 
Nedenfor beskrives de enkelte investeringsforslag, ligesom der kan henvises til bilag 1-4.
 
Investeringsforslag: For-forløb (klargøringstilbud) til uddannelsesforberedende tilbud (bilag 1)
Forvaltningen har identificeret et behov for at styrke den tidlige og mere klargørende indsats
som skal sikre, at unge er klar til uddannelse, som minimum den forberedende grunduddannelse (FGU).
 
Overordnet foreslår forvaltningen en investering i en øget kapacitet og et styrket uddannelsesforberedende fokus i to af de eksisterende forebyggende tilbud til unge både under og over 18 år, henholdsvis Væksthusets tilbud til 15-17-årige og Ungdomsskolens tilbud ”Forskolen”.
 
De to nuværende tilbud på Væksthuset og Forskolen nedlægges og erstattes med nye, justerede tilbud samtidigt med, at kapaciteten udvides.
 
 • Væksthusets tilbud rummer i dag 9 årselev-pladser og udvides fremover til 15 årselev-pladser
 • Forskolens tilbud rummer i dag 16 årselev-pladser og udvides fremover til 25 årselev-pladser
 
Der er således tale om en geninvestering af eksisterende midler til de nuværende forløb hos Væksthuset og Ungdomsskolen (Forskolen) samt en ekstra investering i udvidelsen af kapaciteten og et styrket uddannelsesrettet fokus.
 
Med investeringsforslaget styrkes indholdet med et større fokus på faglig opkvalificering og et bredere udslusningsfokus på den forberedende grunduddannelse, anden uddannelse eller alternativt beskæftigelse.
 
Investeringsforslag: ”Straksindsats” for unge forsikrede ledige (bilag 2)
Landsdækkende evidensopsamlinger giver ikke svar på, hvilke indsatser, der giver effekt i forhold til unge forsikrede ledige. På den baggrund foreslår forvaltningen at investere i et vidensopsamlings- og læringsprojekt med en ”straksindsats” over for unge forsikrede ledige.
 
Som led i at reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse i Viborg Kommune, ønsker forvaltningen gennem annoncering af indsatsen at forebygge, at unge, der i virkeligheden blot ønsker sig en pause efter endt studie, tilmelder sig som ledig. Desuden ønsker forvaltningen gennem et fastlagt forløb med en fast tidsramme, tæt kontakt, krav om fremmøde og målrettet understøtning af den unges jobsøgning inden for mål fastsat i en ABC-jobplan at opsamle viden om effekt.
 
Målet med indsatsen er at forebygge ledighedstilmeldinger samt at reducere varigheden af ledighedsperioden ved at tilskynde de unge til at søge og tage job inden for et bredere område – fagligt og/eller geografisk.
 
Investeringsforslag: Målrettet anvendelse af frivillige erhvervsmentorer for unge (bilag 3)
Forvaltningen er løbende i kontakt med mulige samarbejdspartnere, der ønsker at bidrage til beskæftigelsesindsatsen over for unge ledige. En del af disse samarbejdspartnere er virksomhedsledere og -medarbejdere, der ønsker at være frivillige erhvervsmentorer for unge.
 
Forvaltningen foreslår derfor en indsats, der skal understøtte oprettelsen af frivillige mentorforløb mellem unge ledige eller unge, som er i risiko for frafald på deres uddannelser, og erhvervsmentorer, som igennem en uformel relation kan styrke den unges tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.
 
Forslaget indebærer dels frikøb af en jobcentermedarbejder, som blandt andet skal udbrede kendskabet til mentorordningen, understøtte og skabe match mellem unge og mentorer, løbende følge op på de enkelte match og undervise mentorerne. Herudover ønskes et samarbejde med Code of Care, som skal skabe den nødvendige kontakt til virksomhedslederne, finde erhvervsmentorer, skabe jobåbninger og samarbejdsrelationer med virksomheder, som Viborg Kommune i dag ikke har et samarbejde med.
 
Investeringsforslag: Virksomhedsrettede indsatser for autist-målgrupper (bilag 4)
Blandt ledige på offentlig forsørgelse er der et stigende antal borgere med autisme spektrum forstyrrelser, som har behov for en specialiseret indsats gennem jobcentret og en særlig støtte under virksomhedsindsatser.
 
Målet med investeringsforslaget er, at flere virksomheder indgår i indsatsen, at viden og erfaringer med målgruppen udbredes og forankres i beskæftigelsesindsatsen, samt at der videreudvikles redskaber og metoder, som gør det lettere og mere acceptabelt for virksomhederne at have målgruppen ansat eller i praktik. Investeringen skal endvidere understøtte, at målgruppen i højere grad tilknyttes arbejdsmarkedsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår, end det er tilfældet i dag.
 
Investeringsforslag: Tidlig og forebyggende indsats før evt. sygemelding
Det ønskede investeringsforslag om en tidlig og forebyggende indsats før evt. sygemelding – f.eks. i form af tilbud om coaching eller anden egentlig indsats – kan ikke lovligt tilbydes inden for rammerne af beskæftigelseslovgivningen. Grundlæggende er kun borgere, som er ledige eller sygemeldte, omfattet af beskæftigelsesindsatsloven, og hertil kan ansatte, som ikke er sygemeldte og fortsat i arbejde, ikke regnes. Forvaltningen har orienteret sig i kommuner, der tilbyder forskellige forebyggende indsatser, og vil i overensstemmelse med Beskæftigelsesudvalgets ønsker om at kunne tilbyde en forebyggende indsats undersøge andre muligheder – herunder med hjemmel i anden lovgivning – og vil på et kommende møde præsentere resultaterne heraf.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Investeringsforslagene foreslås gennemført i følgende perioder:
 • For-forløb (klargøringstilbud) til uddannelsesforberedende tilbud: 2019-2022
 • ”Straksindsats” for unge forsikrede ledige: 2020
 • Målrettet anvendelse af frivillige erhvervsmentorer for unge: 2019-2020
 • Virksomhedsrettede indsatser for autist-målgrupper: 2019-2021
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Af nedenstående tabel fremgår et samlet økonomisk overblik over alle fire foreslåede investeringsforslag, som Beskæftigelsesudvalget kan vælge at prioritere mellem.
 
Beskæftigelsesudvalget har tidligere besluttet at afsætte en pulje på 5 mio. kr. årligt inden for det eksisterende driftsbudget under Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet til nye investeringer.
Det bemærkes, at Beskæftigelsesudvalget tidligere har godkendt investeringer inden for puljen. Disse fremgår af tabellen, således at udvalget har det samlede overblik. Beskæftigelsesudvalget har således mulighed for at prioritere alle de foreslåede investeringsforslag, jf. bilag 1-4.
 
Hundrede tusinde kr.
2019
2020
2021
2022
I alt
Tidligere prioriterede indsatser
1.950
2.200
2.200
2.200
8.550
For-forløb (klargøringstilbud) til uddannelses-forberedende forløb
350
800
800
800
 
2.750
”Straksindsats” for unge forsikrede ledige
-
870
-
-
870
Målrettet anvendelse af frivillige erhvervsmentorer for unge
350
700
-
-
 
1.050
Virksomhedsrettede indsatser for autist-målgrupper
135
450
420
-
 
1.005
I alt
2.785
5.020
3.420
3.000
14.225
Tabel over tidligere og foreslåede investeringer
 
Af ovenstående tabel fremgår ikke det tidligere godkendte investeringsforslag vedrørende læringspartnerskab for ledige unge med komplekse problemstillinger. Det skyldes, at dette investeringsforslag er selvfinansierende, hvilket betyder, at effekten af investeringen forventes at finansiere investeringens udgift.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28704
Resume
Der lægges op til en drøftelse af, hvordan udvalget arbejder videre med at understøtte styringsmodellens målsætninger, herunder hvordan der kan samarbejdes med de øvrige fagudvalg.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget drøfter det videre arbejde med at understøtte Sammenhængsmodellens målsætning og hvordan man kan samarbejde med de øvrige fagudvalg.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Beskæftigelsesudvalget besluttede, at Beskæftigelsesplanen 2020 sætter rammen for initiativer og handlinger, som understøtter de af udvalget prioriterede mål i sammenhængsmodellen.
 
Endvidere ser Beskæftigelsesudvalget et potentiale i at arbejde videre med Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget omkring fælles indsatser.
Sagsfremstilling

Historik

Efter byrådets godkendelse af Sammenhængsmodellen den 18. december 2018 (sag nr. 36) drøftede de enkelte fagudvalg, hvilke handlinger og initiativer som kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger. Dette blev præsenteret af den enkelte udvalgsformand på byrådets plankonference den 11.-12. april 2019.
 
På dette grundlag godkendte byrådet den 22. maj 2019 (sag nr. 26) den videre proces, herunder at forvaltningen i såkaldte ”Sammenhængslaboratorier” arbejder videre med følgende fire områder:
 
 • Bæredygtighed/klima
Fokus på at finde de indsatser, der giver mest for pengene i forhold til den grønne omstilling i Viborg Kommune.
 
 • Frivillighed i civilsamfundet og på institutioner
Fokus på at øge omfanget af frivillighed i kommunale institutioner.
 
 • Flere uddannelser og flere uddannelsessøgende – eksempelvis ”Karriereby Viborg”
Fokus på at få øget antallet af studiejobs og praktikpladser.
 
 • Sundhed
Fokus på hvilke indsatser bidrager bedst til, at flest mulige borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive.
 
Herudover har direktionen med baggrund i Sammenhængsmodellen igangsat to indsatser – som også orienteret om på plankonferencen – omhandlende Den Kommunale Ungeindsats (KUI) og Ellekonebakken.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 
 

Beskrivelse

På plankonferencen blev der gjort status på fagudvalgenes arbejde med at understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger. Fagudvalgene har udvalgt nogle af Sammenhængsmodellens 21 målsætninger, som de særligt vil arbejde videre med i forhold til at pege på handlinger og initiativer, som kan understøtte disse mål. En opsamling af, hvilke målsætninger de enkelte udvalg arbejder med er vist i bilag nr. 1.
 
Som det fremgår af opsamlingen, så er der mindst ét udvalg, som arbejder med hver enkelt af de 21 målsætninger, og med enkelte undtagelser så er der minimum to udvalg som arbejder med den samme målsætning.
 
Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalgets drøftelser af det videre arbejde med sammenhængsmodellen også tager højde for Beskæftigelsesplan 2020.
Fokusområder, værdier og indsatser i Beskæftigelsesplan 2020 skal bidrage til at løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer, og arbejdet med disse vil blandt andet understøtte opfyldelsen af målene under ”Vækst & Socialt ansvar”.
 
Det foreslås, at udvalget på denne baggrund drøfter egne initiativer og handlinger, og hvordan man kan samarbejde med et eller flere af de øvrige fagudvalg.
 
Eksempelvis foreslår forvaltningen, at Beskæftigelsesudvalget går i dialog med Børne- og Ungdomsudvalget om temaet Læring & Uddannelse samt at Beskæftigelsesudvalget går i dialog med Social- og Sundhedsudvalget om temaet Sundhed. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Initiativer og handlinger som kan understøtte Sammenhængsmodellens målsætninger drøftes løbende.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/16836
Resume
Viborg Kommunes revisionsfirma BDO har foretaget revision af årsregnskabet for 2018. Revisionen har blandt andet omfattet en personsagsgennemgang på integrationsområdet, som viser, at sagsadministrationen vedrørende borgernes integrationsprogram ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Dette giver anledning til en revisionsbemærkning. Beretningen er sendt til byrådet den 24. juni 2019 sammen med forvaltningens svar til revisionsbemærkningen. Beretningen vil blive behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. august 2019 og i byrådet den 4. september 2019.
 
Forvaltningen har udarbejdet en handleplan, som skal sikre, at fejl og mangler i personsagerne udbedres og forhindres fremadrettet. Der er fastsat procedure og aftalt handlinger i form af blandt andet stikprøvekontroller af personsager hvert kvartal, ligesom ledelsestilsynet udvides fra halvårlige til kvartalsvise tilsyn.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. revisionsbemærkningen til sagsadministrationen vedrørende borgernes integrationsprogram samt forvaltningens plan for opfølgning herpå tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommunes beretning nr. 5 til årsregnskabet for 2018 med revisionsbemærkningen og forvaltningens svar hertil blev sendt til byrådet den 24. juni 2019.
 

Inddragelse og høring

Forvaltningen har løbende været i kontakt med Viborg Kommunes revisionsfirma BDO.
 

Beskrivelse

Viborg Kommunes revisionsfirma BDO har foretaget revision af årsregnskabet for 2018. Revisionen har blandt andet omfattet en personsagsgennemgang på integrationsområdet, som viser, at sagsadministrationen vedrørende borgernes integrationsprogram ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Dette giver anledning til en revisionsbemærkning.
 
Det følger blandt andet af Viborg Kommunes beretning nr. 5 for årsregnskabet for 2018 side 93 og 109-110 (bilag 1), at BDO har foretaget en gennemgang af 5 borgersager på integrationsområdet. BDO har fundet følgende fejl og mangler:
 
 • I alle 5 sager er der ikke dokumenteret opfølgning på jobsøgning eller aftale om, hvordan jobsøgningen dokumenteres
 • I alle 5 sager er de pågældende borgere fritaget for joblog og CV i længere perioder uden begrundelse
 • I 3 sager er virksomhedsrettet tilbud ikke givet rettidigt
 • I 2 sager mangles stillingtagen til sanktioner ved udeblivelser
 • I 2 sager mangles en underskrevet integrationskontrakt
 
BDO har generelt også fundet mangler i forhold til indholdet i de lovpligtige opfølgningssamtaler på borgernes integrationsprogram, herunder mangelfuld registrering af indholdet i samtalerne. Dog bemærker revisionen, at der løbende er afholdt samtaler med borgerne.
 
De anviste fejl og mangler kan overordnet inddeles i henholdsvis mangelfuld dokumentation og mangler i forhold til indholdet i sagsbehandlingen. Rettidighed i forhold til, hvornår der gives virksomhedsrettede tilbud samt indholdet i opfølgningssamtalerne hører til sidstnævnte kategori, mens de resterende kritikpunkter primært retter sig mod mangelfuld dokumentation. 
 
Af beretningen fremgår endvidere, at BDO har afholdt møde med forvaltningen i form af arbejdsmarkedschefen den 22. marts 2019, hvor revisionen har redegjort for sagsgennemgangen. Herudover fremgår det, at forvaltningen i april har udarbejdet en handleplan for fremtidig opfølgning på sagsbehandlingen i forhold til borgernes integrationsprogram. Handleplanen og de planlagte aktiviteter skal sikre, at de fundne fejl og mangler udbedres og forhindres fremadrettet. Der er fastsat procedure og aftalt handlinger i form af stikprøvekontroller af borgersager hvert kvartal. Resultatet af disse stikprøver vil blive forelagt ledelsen og arbejdsmarkedschefen. Endvidere vil ledelsestilsynet, der udføres af Sekretariatet for Social, Sundhed & Omsorg og Beskæftigelse, blive udvidet fra halvårlige til kvartalsvise tilsyn.
 
Den 7. juni 2019 blev der afholdt møde mellem BDO, direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale samt arbejdsmarkedschefen. På mødet blev det aftalt, at revisionen løbende får resultatet af de udførte ledelsestilsyn til orientering, og at revisionen foretager en sagsgennemgang for 2019 i januar 2020.
 
Det kan supplerende oplyses, at der i april 2019 er afholdt oplæg og faciliteret gensidige drøftelser for relevante medarbejdere i Jobcenter Viborg vedrørende de lovgivningsmæssige rammer i integrationsprogrammet. Disse oplæg og drøftelser skal sikre, at medarbejderne har et fuldt kendskab til lovgivningen på området og foretager sagsbehandlingen i overensstemmelse hermed. Der henvises til handleplan for opfølgning på sagsadministrationen vedrørende borgernes integrationsprogram (bilag 2).
 
Hertil kan bemærkes, at de førnævnte stikprøver omfatter gennemgang af 4 personsager pr. jobcentermedarbejder pr. gang og foretages i maj 2019, august 2019 og januar 2020. De beskrevne ledelsestilsyn omfatter gennemgang af 20 personsager pr. gang og foretages i juli 2019 og oktober 2019. Ledelsestilsynene vil også omfatte resultatet af stikprøverne.
 
Der følges således systematisk og tæt op på de viste udfordringer frem til BDO’s revision af regnskabsåret for 2019 med henblik på at reducere fejl og mangler i personsagerne.
 
Resultatet af den første stikprøvekontrol i maj viste, at der særligt er sket en fejlreduktion i sagsbehandlingen i forhold til de kritikpunkter, der relaterer sig til indholdet i sagsbehandlingen (rettighed i virksomhedsrettet tilbud samt korrekt indhold i de lovpligtige opfølgningssamtaler). Samtidig har den første stikprøvekontrol vist, at der stadig er potentiale for forbedringer i forhold til dokumentation.
 
Opfølgningen på handleplanen vil blive fulgt tæt af Sekretariatet for Social, Sundhed & Omsorg og Beskæftigelse. Herudover har alle ledelsesmæssige niveauer i forvaltningen fokus på, at der sker en markant forbedring i sagsbehandlingen på integrationsområdet.
 
De beskrevne handlinger skal sikre, at sagsadministrationen vedrørende borgernes integrationsprogram fremover fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Viborg Kommunes beretning nr. 5 for årsregnskabet for 2018, herunder revisionsbemærkningen vedrørende sagsadministrationen af borgernes integrationsprogram, vil blive behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. august. BDO vil deltage under behandlingen af beretningen. Beretningen vil herefter blive behandlet i byrådet den 4. september 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/24437
Resume
De kommuner, der deltager i projekt Flere skal med, har modtaget ministerbrev vedrørende varigheden for borgere i kontanthjælpssystemet. I nærværende sag redegør forvaltningen for situationen i Viborg Kommune.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Baggrund
Beskæftigelsesministeren har den 7. maj 2019 rettet henvendelse til landets borgmestre i projekt Flere skal med (bilag 1). Der deltager i alt 88 kommuner.
 
En kvartalsanalyse fra december 2018 for alle deltagende kommuner viser, at borgere i projektets indsatsgruppe 2 venter i lang tid på at få deres sag afklaret i rehabiliteringsteamet.
Indsatsgruppe 2 er borgere, som kommunen har vurderet er i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. På landsplan var der i december fortsat 2400 borgere, som modtog ydelse i kontanthjælpssystemet, hvoraf mere end 9 ud af 10 har været i gruppe 2 i mere end 9 måneder.
 
Samtidigt rejser ministeren en bekymring over, at 60 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i gruppe 2 ikke var i et aktivt tilbud i december 2018.
 
Status for Viborg Kommune
Viborg Kommune vurderede ved projektets start 75 borgere til at tilhøre indsatsgruppe 2.
 
I december 2018 havde Viborg Kommune 5 borgere, der fortsat var i kontanthjælpssystemet og havde været det i mere end 9 måneder (bilag 1).
 
Forvaltningen har konstateret en stigning i ventetiden på grund af et højere antal borgere end forventet, der henvises til rehabiliteringsteamet. For at nedbringe ventetiden har forvaltningen prioriteret at arbejde med borgerens progression, mens borgeren er tilknyttet kontanthjælpssystemet. Dette for at sikre, at alle borgerens muligheder er udtømte inden sagen forelægges rehabiliteringsteamet.
 
I Viborg Kommune har alle borgerne fra indsatsgruppe 2, der fortsat er i kontanthjælpssystemet, modtaget en aktiv indsats.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Projektperioden for Flere skal med løber fra 1. juni 2017 til 31. august 2019.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Viborg Kommune har fået bevilliget 1.766.000 kr. i projektperioden.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/8962
Resume
Den 21. maj 2019 afviklede Beskæftigelsesudvalget et virksomhedsarrangement om det rummelige arbejdsmarked. I denne sag orienteres om tilbagemeldingerne fra de virksomheder, der deltog.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at udvalget drøfter virksomhedsarrangementet og tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Intet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Beskæftigelsesudvalget i Viborg Kommune inviterede den 21. maj 2019 en lang række virksomheder til en drøftelse af, hvordan social ansvarlighed og rummelighed betaler sig i en moderne virksomhed.
 
Indholdet i arrangementet var:
 • Henrik Holmris fra Holmris B8 orienterede om, hvordan hans virksomhed skaber profit ved at tænke cirkulært.
 • Morten Mikkelsen-Rieck og Miki Worm-Thomsen orienterede om JP Groups servicecenter, der udelukkende består af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
 • Mulighed for at netværke mellem deltagerne.
 
Der mødte 14 virksomheder op til arrangementet, i alt var der ca. 30 deltagere. Arrangementet fandt sted hos JP Group. Ud over Beskæftigelsesudvalget var der tre jobkonsulenter til stede til at besvare de konkrete spørgsmål, der måtte opstå hos virksomhederne.
 
Jobkonsulenterne i Jobcenter Viborg har efterfølgende fulgt op på arrangementet hos de deltagende virksomheder. Fokus har været på at skabe kontakt og evaluere arrangementet. Det generelle billede der tegner sig er, at virksomhederne fik indfriet deres forventninger til arrangementet, samt at deres syn på Jobcenter Viborg stadig er overvejende positivt. En enkelt virksomhed aftalte, på baggrund af opfølgningen, et besøg af jobkonsulenterne og vi forventer, at der er flere på vej. 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 18/5212
Resume
Beskæftigelsesudvalget blev i november 2018 orienteret om forvaltningens forslag til en model for gratis psykologhjælp. Med udgangspunkt i modellen har Viborg Kommune tilbudt gratis psykologhjælp for 15-25-årige siden januar 2019. Udvalget forelægges hermed en foreløbig evaluering og status efter det første halve år.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

I konstitueringsaftalen for 2018-2021 blev det besluttet, at Viborg Kommune gradvist skal indføre gratis psykologhjælp til 15-25-årige. I forbindelse med budgetforhandlinger for 2019 og overslagsårene afsatte byrådet derfor 0,3 mio. kr. til etablering af tilbud om gratis psykologhjælp. Disse midler anvendes til finansiering af tilbuddet. 
 
På sit møde den 27. november 2018 (sag nr. 2) godkendte udvalget en model for etablering af et tilbud om gratis psykologhjælp.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

Viborg Kommunes tilbud om gratis psykologhjælp til 15-25-årige åbnede ultimo januar 2019. Tilbuddet er normeret til 14 timer om ugen i 46 uger årligt, og det er bemandet med psykologressourcer fra Familiecenter Viborg. Tilbuddet er placeret på Sct. Laurentii Vej i Viborg.
 
Forvaltningen vurderer, at tilbuddet har fået en god start med en stor efterspørgsel på gratis psykologhjælp med 93 henvendelser fra tilbuddets opstart til medio juni. Alle førstegangshenvendelser er telefoniske, og antallet af henvendelser indikerer, at den kontaktmulighed er blevet taget godt imod af borgerne. Den indledende telefonsamtale bidrager samtidig til, at tilbuddets åbningstid anvendes effektivt, da borgerne screenes i telefonen med henblik på at tilbyde det rette tilbud til den enkelte – herunder også viderehenvisning.
 
Der har hidtil været meget få udeblivelser fra samtaleforløbene, hvilket må ses som et tegn på, at tilbuddet er meningsfuldt for målgruppen. Samtidig indikerer det, at placeringen på Sct. Laurentii Vej i Viborg er hensigtsmæssig.
 
Der har været henvendelser fra stort set alle aldre imellem 15-25 år, og henvendelsesårsagerne har spredt sig over et bredt spektrum. Det indikerer, at målgruppen til gratis psykologhjælp er den rigtige.
 
Nedenfor er der opstillet en række indsamlede data om gratis psykologhjælp fra de første måneder. Data er trukket medio juni, og de udgør grundlaget for forvaltningens ovenstående vurdering af tilbuddet:
 
 • 43 borgere ud af de 93 henvendelser har kun været i kontakt med gratis psykologhjælp i forbindelse med den indledende telefonsamtale, hvor borgerne screenes. De 43 borgere er enten blevet henvist til et andet tilbud, har været udenfor målgruppen eller har ikke haft yderligere behov for rådgivning.
 
 • 50 borgere har modtaget eller modtager rådgivning gennem et samtaleforløb. 33 af de 50 borgere har afsluttet deres samtaleforløb. De afsluttede forløb har haft en gennemsnitslængde på tre samtaler.
 
 • Ud af de 33 afsluttede samtaleforløb er 45% afsluttet, fordi borgeren ikke har haft yderligere behov for rådgivning. 24% er henvist til et andet tilbud efter afsluttet forløb i gratis psykologhjælp, mens 24% selv har valgt at afslutte samtaleforløbet. De resterende 7% er afsluttede forløb, hvor borgeren er udeblevet.
 
 • Borgerne i et samtaleforløb fordeler sig aldersmæssigt næsten ligeligt fra 15 år til 25 år. Det understøtter gennemsnitsalderen på 19,5 år da også. Den kønsmæssige fordeling fordeler sig på 63% kvinder og 37% mænd.
 
 • Borgerne henvender sig ud fra et bredt spektrum af årsager. Der er dog en mindre overrepræsentation af borgere, der henvender sig som følge af angst, lavt selvværd, belastninger i familien eller udfordringer med uddannelse/arbejde.
 
 • Næsten 40% af borgerne har hørt om gratis psykologhjælp fra egen læge, mens 23% har hørt om tilbuddet fra eget netværk. Derudover hører mange om tilbuddet fra kommunen eller på uddannelsesinstitutioner.
 
 • Der er pr. medio juni to måneders ventetid på at kunne opstarte et samtaleforløb i gratis psykologhjælp.
 
Parallelt med indførelsen af gratis psykologhjælp har ungdomsuddannelserne opsagt deres samarbejde med Viborg Kommune om køb af samtaleforløb til frafaldstruede elever. Opsigelserne træder i kraft løbende i 2019. Forvaltningen vurderer, at såfremt ungdomsuddannelserne ikke længere tilbyder samtaleforløb, kan ventetiden på gratis psykologhjælp risikere at stige markant indenfor tilbuddets nuværende økonomiske ramme.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 19/18707
Resume
Beskæftigelsesudvalget har ønsket et bedre overblik over forsørgelsesydelserne på arbejdsmarkedsområdet samt viden om målgrupperne og hvilke tilbud jobcentret kan benytte i indsatsen hen imod raskmelding, job eller uddannelse. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en håndbog, som i hovedtræk kort beskriver hver målgruppe og angiver hovedlinjerne i tildeling af forsørgelsesydelser til de forskellige målgrupper samt oplister de mest benyttede tilbud til rådighed.
Håndbogen gøres tilgængelig på hjemmesiden og vil blive opdateret en gang årligt.
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at håndbogen tages til efterretning.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Indstillingen blev godkendt.
Sagsfremstilling

Historik

Beskæftigelsesudvalget tiltrådte 1. januar 2018. Udvalget har tidligt udtrykt et behov for og et ønske om at få overblik og viden om typer af forsørgelsesydelser og større kendskab til, hvad de forskellige målgruppebetegnelser dækker over. Jobcentrets tilbud til borgerne er et område præget af stor bredde og variation, hvorfor håndbogen også indeholder et overblik over de mest benyttede tilbud.
 

Inddragelse og høring

Håndbogen er udarbejdet med inddragelse af direktør Klaus Christiansen og arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil samt i slutfasen jobcentrets ledergruppe.
 

Beskrivelse

Arbejdsmarkedsområdet kan virke stort og uoverskueligt dels med de mange målgruppebetegnelser dels med de mange forskellige typer af offentlige forsørgelsesydelser og derudover også mange tilbud til ledige, sygemeldte og unge.
 
I bestræbelserne på at give beskæftigelsesudvalgets medlemmer et godt og forholdsvis kort overblik, har forvaltningen udarbejdet en håndbog, som i hovedtræk kort beskriver hver målgruppe og angiver hovedlinjerne i tildeling af forsørgelsesydelser til de forskellige målgrupper samt oplister de mest benyttede tilbud til rådighed.
 
Håndbogen er opdelt på målgrupper, og der gives en kort indføring i målgruppens karakteristika, hvilken forsørgelsesydelse og hvilke tilbud der kan gives. Derudover oplyses hvor mange helårspersoner målgruppen repræsenterer samt Viborg Kommunes forsørgelsesudgifter til målgruppen i 2018.
 
Det er tanken, at håndbogen opdateres en gang om året.
 
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om hovedtræk i forkortet form og håndbogen må derfor ikke læses som en udtømmende liste. Det betyder, at der vil være tilbud, som ikke fremgår af listen, og ligeledes vil der være individuelle forsørgelsesydelser, som ikke er med, da mulighederne for forsørgelsesydelser er mangfoldige.
 
Håndbogen er elektronisk og får sin placering på viborg.dk under ”hvem er vi på Jobcenter Viborg”. Der er indlagt links, så det er muligt at søge flere oplysninger om et emne, hvis man skulle ønske det. Det er planen, at håndbogen på sigt også skal linke hen til de nyeste data på området (BI-data/ ledelsesinformation).
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Det forventes, at håndbogen gøres tilgængelig på en lukket side efter Beskæftigelsesudvalgets møde den 4. juni 2019. Det skal bemærkes, at håndbogen er udarbejdet med udgangspunkt i ny beskæftigelseslovgivning, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2020. Efter lovens ikrafttræden kan håndbogen gøres offentlig tilgængelig på hjemmesiden viborg.dk.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.
Bilag

Sagsid.: 19/28737
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten.
 
Beskæftigelsesudvalget ønsker herudover at afholde 2 temamøder i 2020 og et 12-12 seminar i maj 2020
 
Beskæftigelsesudvalget ønsker i lighed med 2019, at udvalgsmøderne i 2020 er en kombination af interne og eksterne møder, herunder blandt andet besøg på Trepas og Forberedende Grunduddannelse (FGU).
Sagsfremstilling
Historik
de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder
reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes
mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring
konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også
eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre
hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der
tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan
udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag

Sagsid.: 18/42634
Indstilling
Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale indstiller til Beskæftigelsesudvalget,
 
1. at der tages stilling til mødelisten.
Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 13-08-2019
Beskæftigelsesudvalget godkendte mødelisten med bemærkning om, at temamødet den 10. september 2019 aflyses.
Sagsfremstilling
Historik
Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).
 
Hvis Beskæftigelsesudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Bilag